Home > EU Information > Institutions and Bodies

 

hu2024eu-approved-5

AAA Print

Institutions and Bodies

Wszystkie instytucje i organy UE - wyszukiwanie

Instytucje i organy

Inne organy wyspecjalizowane

Zdecentralizowane organy Unii Europejskiej (agencje)

Agencje dawnej Wspólnoty zostały utworzone na podstawie rozporządzeń Rady, w celu wykonywania bardzo specjalistycznych zadań technicznych, naukowych bądź w obszarze zarządzania, określonych w akcie powołania. Są podmiotami odrębnymi od instytucji UE, wyposażonymi w osobowość prawną.

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

Realizację tej polityki wspomagają trzy agencje, którym przydzielono określone zadania techniczne, naukowe lub w zakresie zarządzania. Są to podmioty wyposażone w osobowość prawną, utworzone na podstawie wspólnego działania Rady.

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

Wymienione poniżej agencje wypełniają ważne zadania w ramach wzajemnej pomocy i współpracy pomiędzy policją, służbami celnymi i imigracyjnymi oraz ministerstwami sprawiedliwości państw członkowskich UE. Są to podmioty wyposażone w osobowość prawną, utworzone na podstawie decyzji Rady.

  • Eurojust (European body for the enhancement of judicial co-operation - Europejski organ ds. umacniania współpracy sądowej), od 2002 roku
  • Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi - EU Agency for large-scale IT systems (eu–Lisa), od 2012 roku
  • Agencja UE ds. Współpracy Organów Ścigania (dawniej Europejski Urząd Policji) – Europol, od 2010 roku
  • Europejskie Kolegium Policyjne - European Police College (CEPOL), od 2000 roku

Agencje i organy Euratomu

Organy te utworzono, aby umożliwić osiągnięcie celów określonych w Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EURATOM). Podstawą prawną ich działania są decyzje Rady.

  • Agencja Dostaw Euratomu – Euratom Supply Agency, od 1958 roku
  • Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej – Fusion for Energy, od 2007 roku

Agencje wykonawcze

Agencje wykonawcze to organizacje ustanowione zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 58/2003 (OJ 2003 L 11, s. 1) w celu powierzenia im niektórych zadań odnoszących się do zarządzania jednym lub więcej programami wspólnotowymi. Agencje te są powołane decyzjami Komisji Europejskiej na czas określony.

Organy nadzoru finansowego

Europejskie organy nadzoru mają zapobiegać pojawieniu się zagrożeń, które mogłyby doprowadzić do zachwiania stabilności całego systemu finansowego. Zostały utworzone na podstawie rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenia Rady.

Inne

  • Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) – European Institute of Innovation and Technology, od marca 2008, inicjatywa na szczeblu Wspólnoty, której celem jest wspieranie integracji tzw. trójkąta wiedzy, tj. szkolnictwa wyższego, badań i innowacji 

 

wróć do góry