Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > COSAC > Cosac's documents > Unia Europejska > Tematy prawne i ustrojowe > The first EU Justice Scoreboard...

 

hu2024eu-approved-5

AAA Print

The first EU Justice Scoreboard (COM(2013) 160)updated until 17.03.2014

WPROWADZENIE

Komunikat

W marcu 2013 roku Komisja Europejska opublikowała komunikat, w którym przedstawiła unijną tablicę wyników wymiaru sprawiedliwości, czyli niewiążące narzędzie porównawcze, którego celem w dłuższej perspektywie jest prezentowanie obserwowanych tendencji w zakresie funkcjonowania krajowych systemów wymiaru sprawiedliwości (pkt 1). Jest to narzędzie, którego zakres ma się stopniowo zwiększać pod względem objętych nim obszarów, jak również wskaźników i metodyki. Komisja podkreśla, że zakres tablicy obejmuje te parametry systemu sprawiedliwości, które przyczyniają się do poprawy klimatu biznesowego i inwestycyjnego, a więc odnoszące się w szczególności do procesowych spraw cywilnych i handlowych oraz administracyjnych (bez spraw karnych), wpisując się tym samym w ramy semestru europejskiego, strategii „Europa 2020”, wzmocnienia jednolitego rynku oraz programu działań UE na rzecz obywateli. Tablicę wyników oparto m.in. na wskaźnikach długości postępowania, liczby spraw w toku, systemów ICT dla sądów, alternatywnych metod rozwiazywania sporów oraz szkolenia sędziów.

Analiza KE została przeprowadzona w oparciu o dane z raportu Europejskiej Komisji na rzecz Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ) oraz danych Banku Światowego, Światowego Forum Ekonomicznego oraz World Justice Projekt (pkt 5 i 7).

Debata

W komunikacie Komisja zapowiedziała szerszą debatę na temat roli wymiaru sprawiedliwości w UE. 21-22 listopada 2013 Komisja Europejska zorganizowała konferencję wysokiego szczebla, czyli Assises de la justice (pkt 8).

Dyskusja przebiegała w ramach czterech paneli: efektywność systemu sprawiedliwości, niezależność wymiaru sprawiedliwości, rządy prawa, europejska przestrzeń sprawiedliwości oparta na wzajemnym zaufaniu.

Dyskusja podczas konferencji ma stanowić wkład przy opracowywaniu przez KE komunikatu na temat przyszłych inicjatyw w ramach wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Stanowiska prezentowane na konferencji są publikowane na jej stronie internetowej.

4 lutego 2014 PE przyjął rezolucję na temat unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości (pkt 2), w której wzywa Komisję do rozwinięcia tego narzędzia zgodnie z Traktatami i po konsultacjach z państwami członkowskimi. Zaznaczył, że należy opracować wspólną interpretację metodologii i wskaźników, a jednocześnie zauważył, że skuteczności wymiaru sprawiedliwości nie da się zmierzyć wyłącznie na podstawie parametrów statystycznych. Zaapelował również do państw członkowskich, aby dokładnie przeanalizowały tablicę wyników wymiaru sprawiedliwości i ustaliły, czy należy wyciągnąć z niej jakieś wnioski dla ich własnych systemów sądownictwa cywilnego, handlowego i administracyjnego.

4 marca 2014 r. Rada UE przyjęła konkluzje (pkt 3), w których zwróciła uwagę na zastrzeżenia niektórych państw członkowskich co do metodologii przyjętej przez KE w unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości oraz na konieczność uwzględnienia różnorodności narodowych wymiarów sprawiedliwości, a także uniknięcia duplikowania działań podejmowanych w ramach innych organizacji międzynarodowych. Rada UE wezwała jednocześnie, aby państwa członkowskie, Rada UE i KE rozważyły lepsze mechanizmy prowadzenia dyskusji nad funkcjonowaniem wymiarów sprawiedliwości w sprawach cywilnych i handlowych.

ŹRÓDŁA

  1. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości. Narzędzie wspierania skutecznego wymiaru sprawiedliwości i wzrostu gospodarczego, COM(2013) 160
  2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lutego 2014 r. na temat unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości – spraw z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego w państwach członkowskich, P7_TA(2014)0064
  3. Conclusions on the civil and commercial justice systems of the Member States, Justice and Home Affairs Council meeting, 4.03.2014
  4. 3279th Council meeting, Justice and Home Affairs, Press Release, 5-6.12.2013 (s. 18)
  5. Źródła danych unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości COM(2013) 160
  6. Informacje ze strony KE
  7. Informacje z Biblioteki PE
  8. Strona internetowa konferencji
  9. Rozpatrywanie komunikatu w parlamentach narodowych (IPEX) i PE (Obserwatorium Legislacyjne)
  10.