Home > Bibliographies > Implementation of the EU law into...

 

luxembourg

AAA Print

Implementation of the EU law into Polish legal order (as of 25.08.2014)

WYBRANE MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Traktaty

 1. Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2010 C 83.
  (TUE: art. 4 ust. 3, art. 17 ust. 1
  TfUE: art. 258, 259, 260, 291 ust. 1).
 2. Akt dotyczący przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej – art. 38, Dziennik Ustaw, 30.04.2004, nr 90 poz. 864.
 3. Dokumenty UE

 4. Opinia Komitetu Regionów „Sprawność regulacyjna UE (REFIT)", Dz.Urz. UE 2013 C 218, s. 22.
 5. Opinia Komitetu Regionów „Lepsze zarządzanie jednolitym rynkiem", Dz.Urz. UE 2013 C 62, s. 39.
 6. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Sprawność regulacyjna UE, COM(2012) 746 final.
 7. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Lepsze zarządzanie jednolitym rynkiem, COM(2012) 259.
 8. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wpływu barier legislacyjnych w państwach członkowskich na konkurencyjność UE (opinia rozpoznawcza sporządzona na wniosek prezydencji czeskiej), Dz. Urz. UE 2009 C 277, s. 6.
 9. Zalecenie Komisji z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie środków na rzecz poprawy funkcjonowania jednolitego rynku (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. Urz. UE 2009 L 176.
 10. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie sposobów wdrażania i egzekwowania prawodawstwa UE, Dz. Urz. UE 2006 C 24, s. 52.
 11. Zalecenie Komisji z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie transpozycji dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego do prawa krajowego (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. Urz. UE 2005 L 98, s. 47.

  Sprawozdania Komisji z kontroli stosowania prawa wspólnotowego
 12. Sprawozdanie Komisji - 30. sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE (za 2012 r.) {SWD(2013) 432 final} {SWD(2013) 433 final}, COM(2013) 726.
 13. Commission staff working document - part 1 - accompanying the document: Report from the Commission - 30th annual report on monitoring the application of EU law (2012) {COM(2013) 726 final} {SWD(2013) 433 final}, SWD(2013) 432 final.
 14. Commission staff working document - part 2 - accompanying the document: Report from the Commission - 30th annual report on monitoring the application of EU law (2012) {COM(2013) 726 final} {SWD(2013) 432 final}, SWD(2013) 433 final.
 15. Sprawozdanie Komisji - 29. sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE (za 2011 r.) {SWD(2012) 399 final} {SWD(2012) 400 final}, COM(2012) 714
 16. Commission staff working document - Situation per member state, accompanying the document: Report from the Commission 29th annual report on monitoring the application of EU law (2011) {COM(2012) 714 final} {SWD(2012) 400 final}, SWD(2012) 399 final
 17. Commission staff working document - Situation per sector, accompanying the document: Report from the Commission 29th annual report on monitoring the application of EU law (2011) {COM(2012) 714 final} {SWD(2012) 399 final}, SWD(2012) 400 final
 18. Sprawozdanie Komisji - 28. sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa wspólnotowego (za rok 2010) {SEK(2011) 1093} {SEK(2011) 1094}, COM(2011) 588.
 19. Commission staff working paper - Situation in the different sectors, accompanying the document Report from the Commission - 28th Annual Report on monitoring the application of EU law (2010) {COM(2011) 588 final} {SEC(2011) 1094 final}, SEC(2011) 1093.
 20. Komunikat Komisji – Stosowanie art. 260 ust. 3 TFUE, Dz. Urz. UE 2011 C 12, s. 1-5.
 21. Sprawozdanie Komisji - 27. sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa wspólnotowego (za rok 2009) {SEK(2010) 1143} {SEK(2010) 1144}, COM(2010) 538.
 22. Commission staff working document staff working document - Situation in the different sectors, accompanying document to the Report from the Commission - 27th Annual Report on monitoring the application of community law (2009) {COM(2010) 538 final}, SEC(2010) 1143.
 23. Sprawozdanie Komisji - 26. sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa wspólnotowego (za rok 2008) {SEK(2009) 1683} {SEK(2009) 1684} {SEK(2009) 1685}, COM(2009) 675.
 24. Commission staff working document - 26th Annual Report on monitoring the application of community law (2008) {COM(2009) 675 final}, SEC(2009) 1684.
 25. 25. roczne sprawozdanie Komisji z kontroli stosowania prawa wspólnotowego (2007) {SEK(2008) 2854}{SEK(2008) 2855}, COM(2008) 777.
 26. Commission staff working document accompanying the 25th annual report on monitoring the application of community law (2007): situation in the different sectors, SEC(2008) 2854.
 27. Komunikat Komisji: Skuteczna Europa – stosowanie prawa wspólnotowego, COM(2007) 502.
 28. 24. roczne Sprawozdanie Komisji z kontroli stosowania prawa wspólnotowego (2006) (SEC(2007) 975, SEC(2007) 976), COM(2007) 398.
 29. Commission staff working document - Annex to the 24th annual report from the Commission on monitoring the application of community law (2006) (COM(2007) 398 final, SEC(2007) 975), SEC(2007) 976.
 30. Commission staff working document - Annex to the 24th annual report from the Commission on monitoring the application of community law (2006) - Situation in the different sectors (COM(2007) 398 final, SEC(2007) 976), SEC(2007) 976.
 31. 23. roczne sprawozdanie Komisji z kontroli stosowania prawa wspólnotowego (2005), COM(2006) 416.
 32. Commission staff working document - Annex to the 23th annual report from the Commission on monitoring the application of community law (2005) (COM(2006) 416 final), SEC(2006) 999.
 33. Roczne sprawozdanie Komisji z kontroli stosowania prawa wspólnotowego (2004 r.), COM(2005) 570.
 34. 22ème Rapport annuel sur le controle de l'application du droit communautaire (2004) document de travail des services de la Commission situation dans les differents secteurs, SEC(2005)1446.

  Lepsze stanowienie prawa
 35. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie dokumentów: COM(2009) 15 wersja ostateczna, COM(2009) 16 wersja ostateczna, COM(2009) 17 wersja ostateczna, Dz. Urz. UE 2011 C 48, s. 107-111.
 36. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Trzeci strategiczny przegląd procesu lepszego stanowienia prawa w Unii Europejskiej, COM (2009) 15.
 37. Dokument roboczy Komisji - Załącznik do trzeciego strategicznego przeglądu procesu lepszego stanowienia prawa, COM (2009) 16.
 38. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - drugi strategiczny przegląd procesu lepszego stanowienia prawa w Unii Europejskiej, COM (2008) 32.
 39. Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Strategiczny przegląd procesu lepszego stanowienia prawa w Unii Europejskiej, COM (2006) 689.

  Deklaracje polityczne dotyczące dokumentów wyjaśniających w sprawie transpozycji dyrektyw przez państwa członkowskie
 40. Sprawozdanie Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: Wdrożenie dwóch wspólnych deklaracji politycznych dotyczących dokumentów wyjaśniających w sprawie transpozycji dyrektyw przez państwa członkowskie, COM(2013) 788.
 41. Wspólna deklaracja polityczna z dnia 27 października 2011 r. Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji dotycząca dokumentów wyjaśniających, Dz.Urz. UE 2011 C 369, s. 15.
 42. Wspólna deklaracja polityczna z dnia 28 września 2011 r. państw członkowskich i Komisji dotycząca dokumentów wyjaśniających, Dz.Urz. UE 2011 C 369, s. 14.
 43. Dokumenty polskie

 44. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich, Dz.U. 2009, nr 161, poz. 1277.
 45. Uchwała nr 18 Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich Regulamin Komitetu do Spraw Europejskich, M.P. Nr 9, poz. 79.
 46. Uchwała nr 15 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie upoważnienia Komitetu do Spraw Europejskich do rozpatrywania, rozstrzygania lub uzgadniania w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, M.P. Nr 6, poz. 53. (zmieniona Uchwałą nr 97 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2011 r., M.P. Nr. 50, poz. 554).
 47. Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Dz.U. 2010, nr 213, poz. 1395.
 48. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Dz.U. 2004, nr 52, poz. 515 ze zm.
  tekst ujednolicony - uchylona
 49. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu - Rozdział 5a Postępowanie z projektami ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej
 50. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu – Dział VII Postępowanie w sprawie ustaw uchwalonych przez Sejm, Dział VIIIa Postępowanie w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
 51. Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie stosowania prawa Unii Europejskiej, M.P. 2004, nr 20, poz. 359.
 52. Procedura transpozycji aktów prawnych Unii Europejskiej, w tym wykonywania zobowiązań legislacyjnych wynikających z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i postępowań Komisji Europejskiej prowadzonych na podstawie art. 258 TFUE lub art. 260 TFUE, dokument przyjęty przez Komitet do Spraw Europejskich w dniu 28 września 2010 r.
 53. Załącznik do dokumentu „Procedura transpozycji aktów prawnych Unii Europejskiej, w tym wykonywania zobowiązań legislacyjnych wynikających z Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i ostępowań Komisji Europejskiej prowadzonych na podstawie art. 258 TFUE lub art. 260 TFUE".
 54. WYBRANE PUBLIKACJE DRUKOWANE

  DOSTĘPNE W BIBLIOTECE SEJMOWEJ

  Książki

 55. Andersen S.: The enforcement of EU law: the role of the European Commission, Oxford 2012.
 56. Azzi G. C.: The Slow March of European Legislation: The Implementation of Directives [w:] European integration after Amsterdam: institutional dynamics and prospects for democracy (red. K. Neunreither, A. Wiener), Oxford 1999.
 57. Barcz J.: Rola parlamentu w krajowym procesie decyzyjnym w sprawach integracyjnych. Wnioski dla parlamentu polskiego [w:] Rola parlamentów narodowych w perspektywie poszerzenia Unii Europejskiej i Konferencji Międzyrządowej 2004 (red. J. Barcz, S. Puzyna), Warszawa 2002.
 58. Bąkowski T.: Zarys legislacji administracyjnej. Uwarunkowania i zasady prawotwórczej działalności administracji publicznej, Wrocław 2010.
 59. Chruściak R.: Współpraca legislatywy z egzekutywą w sprawach europejskich: projekty, prace parlamentarne i problemy konstytucyjne (2004-2011), Warszawa 2011.
 60. Complying with Europe: EU harmonisation and soft law in the member states (G. Falkner i in.), Cambridge 2005.
 61. Cremona M.: Compliance and the enforcement of EU law, Oxford 2012.
 62. Dostosowywanie polskiego prawa publicznego do prawa Unii Europejskiej: wybrane zagadnienia (red. M. Chrzanowski ), Zamość 2013.
 63. Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej (red. S. Biernat, S. Dudzik), Warszawa 2011.
 64. Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce: wybrane problemy (red. nauk. J. Barcz), Warszawa 2005.
 65. Europeizacja prawa administracyjnego (red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel), Warszawa 2014.
 66. Europeizacja prawa krajowego. Wpływ integracji europejskiej na klasyczne dziedziny prawa krajowego (red. C. Mik), Toruń 2000.
 67. L’exécution du droit de l’Union, entre mécanismes communautaires et droits nationaux (red. J. Dutheil de la Rochere), Bruxelles 2009.
 68. Fryźlewicz M., Olejniczak D.: Proces dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej. Ustawy uchwalone przez Sejm IV kadencji [w:] Ustawy 2001-2005: Sejm IV kadencji (praca zbiorowa), Warszawa 2006.
 69. Fuksiewicz A.: Sejm i Senat rok po wejściu w życie traktatu lizbońskiego: dostosowanie do reformy instytucjonalnej, Warszawa 2011.
 70. Górski M. (i in.): Wybrane aspekty implementacji prawa wspólnotowego na szczeblu lokalnym: podręcznik samorządowego urzędnika europejskiego (red. A. Kłosowska, J. Kucharska, A. Zieleniec), Warszawa 2005.
 71. Haenel H.: La transposition des directives, Paris 2001.
 72. Haenel H.: Pour une meilleure transposition des directives, Paris 2002.
 73. Hartley T.C.: The foundations of European Union law: an introduction to the constitutional and administrative law of the European Union, Oxford 2014.
 74. Implementacja dyrektyw wspólnotowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (red. M. Górka), Łódź 1998. *
 75. Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych (red. C. Mik), Toruń 1998.
 76. Implementacja prawa klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej w Polsce (red. M. Stoczkiewicz), Warszawa 2013.
 77. Jaroszyński T.: Rozporządzenie Unii Europejskiej jako składnik systemu prawa obowiązującego w Polsce, Warszawa 2011.
 78. Jedlecka W.: Dyrektywy Wspólnot Europejskich a prawo wewnętrzne, Wrocław 2002.
 79. Kaleda S. L.: Przejęcie prawa wspólnotowego przez nowe państwo członkowskie: zagadnienia przejściowe oraz międzyczasowe, Warszawa 2003.
 80. Kalisz A.: Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego, Warszawa 2007.
 81. Kunkiel-Kryńska A.: Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej i ich wpływ na procesy implementacyjne, Warszawa 2013.
 82. Kurcz B.: Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej i ich implementacja do prawa krajowego, Kraków 2004.
 83. Malczewska M.: Zapewnienie skuteczności prawa Unii Europejskiej w polskim systemie prawnym [w:] Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej (red. J. Barcz), Warszawa 2012.
 84. Mik C., Pawłowski B.: Współpraca Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej - ustawa z dnia 11 marca 2004 r. z komentarzem, Warszawa 2009.
 85. Nicolaides P.: Improving policy implementation in an enlarged European Union: the case of national regulatory authorities, Maastricht 2003.
 86. Nicolaides P.: Skuteczna realizacja polityk w poszerzonej Unii Europejskiej: przykład krajowych władz regulacyjnych, Łódź 2003.
 87. Pałasz J.W.: Praktyczny wymiar dostosowania i harmonizacji polskiego prawa ochrony środowiska do wymagań Unii Europejskiej: wybrane zagadnienia problemowe, Gliwice 2012.
 88. Parlamenty a integracja europejska (red. M. Kruk, E. Popławska), Warszawa 2002.
 89. Pawłowski B.: Rola Sejmu w wykonywaniu prawa Unii Europejskiej, Zeszyt 4 [w:] Polska prezydencja w Unii Europejskiej: materiały szkoleniowe, Warszawa 2011.
 90. Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej: zagadnienia polityczno-ustrojowe (red. J. Barcz), Warszawa 2009.
 91. Poboży M.: Mechanizmy koordynacji wdrażania prawa Unii Europejskiej w Polsce [w:] Koordynacja polityk unijnych w Polsce (red. R. Mieńkowska-Norkiene), Warszawa 2009.
 92. Półtorak N.: Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w prawie Wspólnot Europejskich, Kraków 2002.
 93. Prawo polskie a prawo Unii Europejskiej (red. E. Piontek), Warszawa 2003.
 94. Prawo Unii Europejskiej w wewnętrznym porządku prawnym państw członkowskich: międzynarodowa konferencja naukowa pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego (red. M. Wędrychowski), Warszawa 2004.
 95. Prechal S.: Directives in EC law, New York 2005.
 96. Sąd Najwyższy wobec prawa i praktyki Unii Europejskiej (red. W. Sanetra), Wrocław 2003.
 97. Sposoby wdrażania dyrektyw opartych na Nowym Podejściu oraz Globalnym Podejściu: przewodnik, Warszawa 2001.
 98. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce : wpływ prawa wspólnotowego na polskie prawo podatkowe(red. Duda M., Münnich M., Zdunek A.), Lublin 2011. 
 99. Stosowanie prawa międzynarodowego i wspólnotowego w wewnętrznym porządku prawnym Francji i Polski : materiały z polsko-francuskiej konferencji naukowej Warszawa, 21-22 października 2005 roku (red. nauk. M. Granat), Warszawa 2007.
 100. Stosowanie prawa wspólnotowego w prawie wewnętrznym z uwzględnieniem prawa polskiego (red. D. Kornobis-Romanowska), Warszawa 2004.
 101. Tomaszewska M.: Zasady przestrzegania i stosowania europejskiego prawa wspólnotowego w polskim porządku prawnym: analiza systemu z punktu widzenia ochrony uprawnień podmiotów prywatnych, Gdynia 2004.
 102. Wasilewski T.: Stosunek wzajemny: porządek międzynarodowy, prawo międzynarodowe, europejskie prawo wspólnotowe, prawo krajowe, Toruń 2004.
 103. Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie – doświadczenia i perspektywy (red. A. Kuś, A. Szachoń-Pszenny), Lublin 2014
 104. Wróbel A.: Stosowanie dyrektyw przez sądy (polskie) [w:] Materiały konferencyjne. Prawo Unii Europejskiej w wewnętrznym porządku prawnym państw członkowskich, Warszawa 2004.
 105. Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej: zapewnienie efektywności prawu Unii Europejskiej w polskim prawie krajowym (oprac. J. Barcz; współprac. A. Grzelak, M. Kapko, A. Siwek), Warszawa 2009.
 106. Zapewnienie skuteczności prawu Unii Europejskiej w prawie polskim: wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej, Warszawa 2003.
 107. Artykuły z polskich czasopism specjalistycznych

 108. Banaszak B.: System prawa w Polsce – stan obecny i uwagi de lege ferenda fundamentali, „Przegląd Legislacyjny” 2008, nr 4, s. 59.
 109. Bapuly B.: The application of EC Law, „Polish Yearbook of International Law” Tom XXVI (2002-2003), s. 99.
 110. Barcz J.: Efektywność prawa wspólnotowego w prawie krajowym. W sprawie wytycznych techniki prawodawczej, „Przegląd Legislacyjny” 2003, nr 2.
 111. Cieślik Z.: O skutkach prawnych niedotrzymania przez Polskę terminu implementacji dyrektywy 2002/14/WE, Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu 1(9) I-III 2006. 
 112. Dudzik S.: Sposoby przekształcania prawa polskiego pod wpływem prawa europejskiego (na przykładzie prawa gospodarczego), „Państwo i Prawo” 2008, nr 5.
 113. Głębocki K.: Bezpośrednia skuteczność dyrektyw wspólnotowych w krajowym porządku prawnym, „Studia Europejskie” 1999, nr 3, s. 67.
 114. Hermida del Llano C.: Kilka uwag na temat implementacji dyrektyw, „Przegląd Legislacyjny", nr 1(71)/2010, s. 64.
 115. Koszowski M.: Zasady interpretacji aktów prawnych powstałych w wyniku implementacji dyrektywy 99/44/WE na przykładzie polskiej ustawy o sprzedaży konsumenckiej, Przegląd Legislacyjny Nr 3(73)/2010, str.25.
 116. Kunkiel-Kryńska A.: Granice swobody implementacyjnej – komentarz do wyroku ETS z 25.04.2002 r. w sprawie C-183/00 González Sánchez przeciwko Medicina Asturiana SA., „Europejski Przegląd Sądowy” 2008, nr 10, s. 49.
 117. Materiały z Konferencji Rady Legislacyjnej zorganizowanej w dniu 14 grudnia 2005 r.– załącznik 16: Wpływ prawa wspólnotowego na prawo polskie w świetle doświadczeń Rady Legislacyjnej (prof. M. Kępiński), „Przegląd Legislacyjny” 2006, nr 1.
 118. Michnik M.: Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w sprawie niewywiązywania się przez państwa członkowskie UE ze zobowiązań traktatowych (art. 226 i 227 TWE), „Jurysta - Magazyn Prawniczy” 2007, nr 7, s. 24.
 119. Problemy dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej – propozycje zmian w zakresie tworzenia prawa. Materiały z konferencji Rady Legislacyjnej zorganizowanej w dniu 27 października 2004 r. w Warszawie, „Przegląd Legislacyjny” 2004, nr 6, s. 25.
 120. Saganek P.: Dyrektywy nowego podejścia a problem dostosowania prawa polskiego do Unii Europejskiej (wybrane zagadnienia), „Przegląd Prawa Europejskiego” 2001, nr 2.
 121. Stefanicki R.: Bezpośrednia skuteczność prawa wspólnotowego w porządkach krajowych państw członkowskich, „Przegląd Legislacyjny” 2004, nr 4, s. 57.
 122. Stosowanie prawa Unii Europejskiej w wewnętrznym porządku prawnym państwa, „Biuletyn Biura Informacji Rady Europy” 1998, nr 3-4.
 123. Szpunar M.: Bezpośredni skutek dyrektyw wspólnotowych w postępowaniu przed sądem krajowym: uwagi na tle najnowszego orzecznictwa/Direct Effect of Community Directives in National Courts – Some Remarks Concerning Recent Developments, „Zeszyty Centrum Europejskiego Natolin" 2003, nr 9.
 124. Szwarc M.: Warunki poprawnej implementacji dyrektyw w porządkach prawnych państw członkowskich w świetle prawa wspólnotowego, „Przegląd Prawa Europejskiego” 2001, nr 9, s. 5.
 125. Wójtowicz K.: Zasady stosowania prawa wspólnotowego w państwach członkowskich Unii Europejskiej/The principles governing the application of Community law in the countries of the European Union, „Zeszyty Centrum Europejskiego Natolin" 2003, nr 8.
 126. Wójtowicz K.: Bezpośredni skutek przepisów prawa wspólnotowego w porządku prawnym RP, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2004, nr 2, s. 43.
 127. Wronkowska-Jaśkiewicz S.: Zamknięty system źródeł prawa a implementacja prawa Unii Europejskiej. Tezy, „Przegląd Legislacyjny” 2008, nr 4, s. 74.
 128. Zapała M.: Stosowanie dyrektyw wspólnotowych przez organy administracyjne, „Państwo i Prawo” 2005, nr 11, s. 88.
 129. Artykuły z zagranicznych czasopism specjalistycznych

 130. Adriaanse P.C. et al.: Implementation of EU Enforcement Provisions: Between European Control and National Practice, „Review of European Administrative Law” 2008, Iss. 2.
 131. Bauer M. W.: Co-managing programme implementation: conceptualizing the European Commission's role in policy execution, „Journal of European Public Policy” 2006, Vol. 13, No. 5, s. 717.
 132. Berglund S., Gange I., Waarden F. v.: Mass Production of Law. Routinization in Transposition of European Directives. A Sociological-Institutionalist Account, „Journal of European Public Policy” 2006, Vol. 13, No. 5, s. 692.
 133. Davidson J.M.: The Full Effect of Community Law – An Increasing Encroachment upon National Law and Principles, „Review of European Administrative Law” 2008, Iss. 2.
 134. Diamandouros P.N.: The European Ombudsman and the Application of EU Law by the Member States, „Review of European Administrative Law” 2008, Iss. 2.
 135. Haverland M., Romeijn M.: Do Member States Make European Policies Work? Analysing the EU Transposition Deficit, „Public Administration” 2007, Vol. 85, No. 3, s. 757.
 136. Houyet Y.: L’application d’office du droit de l’Union européenne par les juges nationaux, „Journal de droit européen”, mars 2010.
 137. Jensen C. B.: Implementing Europe: A Question of Oversight, „European Union Politics” 2007, Vol. 8, No. 4, 451.
 138. Kaeding M.: Determinants of Transposition Delay in the European Union, „Journal of Public Policy” 2006, Vol. 26, No. 3, 229-253.
 139. Kaeding M.: Lost in Translation or Full Steam Ahead: The Transposition of EU Transport Directives across Member States, „European Union Politics” 2008, Vol. 9, No. 1, s. 115-143.
 140. Komárek J.: Infringements in Application of Community Law: Some Problems and (Im)possible Solutions, „Review of European Administrative Law” 2007, vol. 0, No. 1, s. 87-98.
 141. König T., Luetgert B.: Troubles with Transposition? Explaining Trends in Member-State Notification and the Delayed Transposition of EU Directives, „British Journal of Political Science” 2009, Vol. 39, Iss. 1, s. 163-194.
 142. Král R.: National normative implementation of EC regulations: An exceptional or rather common matter?, „European Law Review” 2008, Vol. 33, Iss. 2, s. 243.
 143. Lafarge F.: Administrative Cooperation between Member States and Implementation of EU Law, "European Public Law" 2010, No. 16, s. 597–616.
 144. Luetgert, B., Dannwolf, T.: Mixing Methods: A Nested Analysis of EU Member State Transposition Patterns, „European Union Politics” 2009, Vol. 10, No. 3, 307-334.
 145. Prete L., Smulders B.: The Coming of Age of Infringement Proceedings, (2010) 47 Common Market Law Review Issue 1 pp. 9–61.
 146. Thomson R.: Same effects in different worlds: the transposition of EU directives, „Journal of European Public Policy” 2009, Vol. 16, Iss. 1, s. 1-18.
 147. Thomson R., Torenvlied R., Arregui J.: The Paradox of Compliance: Infringements and Delays in Transposing European Union Directives, „British Journal of Political Science” 2007, Vol. 37, Iss. 4, s. 685.
 148. Toshkov D.: Embracing European Law: Compliance with EU Directives in Central and Eastern Europe, „European Union Politics” 2008, No. 9, s. 379-402.
 149. Zhelyazkova A.: Complying with EU directives' requirements: the link between EU decision-making and the correct transposition of EU provisions, "Journal of European Public Policy", Vol. 20, Iss. 5, May 2013, s. 702-721.
 150. Zhelyazkova A., Torenvlied R.: The Time-Dependent Effect of Conflict in the Council on Delays in the Transposition of EU Directives, „European Union Politics” 2009, No. 10, s. 35-62.
 151. WYBRANE PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE

 152. Allio L., Fandel M.-H.: Making Europe work: improving the transposition, implementation and enforcement of EU legislation, „Working Paper” 2006, No. 25.
 153. Borghetto E., Franchino F.: The role of subnational authorities in the implementation of EU directives, Journal of European Public Policy, Volume 17, Issue 6, 2010. 
 154. Borissova L.: Enforcement Actions under EU Law: The New Member States, „Working Papers” 2007/W/01.
 155. Falkner G., Hartlapp M., Treib O.: Worlds of compliance: Why leading approaches to the implementation of EU legislation are only 'sometimes-true theories', „EUI Working Paper RSCAS” 2006, No. 22.
 156. Graver H.P.: National Implementation of EU Law and the Shaping of European Administrative Policy, „ARENA Working Paper Series”, 2002, No. 17.
 157. Kaeding M.: Active Transposition of EU Legislation, „Eipascope” 2007, No. 3, s. 27. 
 158. Knill C., Tosun J.: Post-accession transposition of EU law in the new member states: a cross-country comparison, „European Integration online Papers” 2009, Special Issue 2, Vol. 13.
 159. WYROKI TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI (wydane w 2014 i 2013 r.)

 160. Sprawa C-639/11: Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
  Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Rejestracja pojazdów silnikowych — Artykuły 34 TFUE i 36 TFUE — Dyrektywa 70/311/EWG — Dyrektywa 2007/46/WE — Ruch prawostronny w państwie członkowskim — Ustanowiony dla celów rejestracji obowiązek przeniesienia na lewą stronę układu kierowniczego samochodów osobowych umieszczonego po prawej stronie
  Wyrok Trybunału z dnia 20 marca 2014 r.
 161. Sprawa C-281/11: Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
  Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Zamknięte użycie mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie — Dyrektywa 2009/41/WE — Nieprawidłowa i niepełna transpozycja
  Wyrok Trybunału z dnia 19 grudnia 2013 r.
 162. Sprawa C-90/12: Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
  Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Transport lotniczy - Umowy dotyczące usług lotniczych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi - Ciążący na państwach członkowskich obowiązek podziału praw przewozowych między kwalifikujących się unijnych przewoźników lotniczych na podstawie niedyskryminacyjnej i przejrzystej procedury oraz obowiązek bezzwłocznego poinformowania Komisji o rzeczonej procedurze
  Wyrok Trybunału z dnia 7 listopada 2013 r.
 163. Sprawa C-193/11: Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
  Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Podatki — Podatek VAT — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuły 306–310 — Procedura szczególna dla biur podróży — Rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi — Przepisy krajowe przewidujące zastosowanie procedury szczególnej do osób innych niż podróżni — Pojęcia podróżnego i klienta
  Wyrok Trybunału z dnia 26 września 2013 r.
 164. Sprawa C-569/10: Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
  Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 94/22/WE — Warunki udzielania zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów oraz korzystania z nich — Niedyskryminujący dostęp
  Wyrok Trybunału z dnia 27 czerwca 2013 r.
 165. Sprawa C-512/10: Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
  Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Transport — Dyrektywa 91/440/EWG — Rozwój kolei wspólnotowych — Dyrektywa 2001/14/WE — Alokacja zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej — Artykuł 6 ust. 2 i 3 dyrektywy 2001/14 — Utrzymujący się brak równowagi finansowej — Artykuł 6 ust. 1 i art. 7 ust. 3 i 4 dyrektywy 91/440 — Brak zachęt dla zarządcy infrastruktury — Artykuł 7 ust. 3 i art. 8 ust. 1 dyrektywy 2001/14 — Obliczanie opłat za minimalny dostęp
  Wyrok Trybunału z dnia 30 maja 2013 r.


  Wyroki Trybunału Sprawiedliwości - archiwum

Definicje podstawowych pojęć patrz:
C. Mik: Metodologia implementacji prawa wspólnotowego w krajowych porządkach prawnych [w:] Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych (red. C. Mik), Toruń 1998, s. 21 i n.
M. Malczewska: Zapewnienie skuteczności prawa Unii Europejskiej w polskim systemie prawnym [w:] Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej (red. J. Barcz), Warszawa 2012, s. 112 i n.
K. Kubuj: Implementacja prawa wspólnotowego na tle doświadczeń Francji, Warszawa 2006, s. 22 i n.
B. Kurcz: Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej i ich implementacja do prawa krajowego, Kraków 2004, s. 44 i n.

* Pozycje niedostępne w Bibliotece Sejmowej

wróć do góry

Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej (red. S. Biernat, S. Dudzik), Warszawa 2011.