Home > Bibliographies > Implementation of the EU law into...

 

swedish pres 2023 logo

AAA Print

Implementation of the EU law into Polish legal order (as at 31.08.2015)

WYBRANE MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Traktaty

 1. Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2010 C 83.
  (TUE: art. 4 ust. 3, art. 17 ust. 1
  TfUE: art. 258, 259, 260, 291 ust. 1).
 2. Akt dotyczący przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej – art. 38, Dziennik Ustaw, 30.04.2004, nr 90 poz. 864.
 3. Dokumenty UE

 4. Sprawozdanie Komisji. Kontrola stosowania prawa UE. Sprawozdanie roczne za 2014 rok, COM(2015) 329 final.
  Sprawozdania Komisji z kontroli stosowania prawa wspólnotowego - archiwum
 5. Komunikat Komisji – Stosowanie art. 260 ust. 3 TFUE, Dz. Urz. UE 2011 C 12, s. 1-5.
 6. Komunikat Komisji: Skuteczna Europa – stosowanie prawa wspólnotowego, COM(2007) 502.
 7. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie sposobów wdrażania i egzekwowania prawodawstwa UE, Dz. Urz. UE 2006 C 24, s. 52.
 8. Zalecenie Komisji z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie transpozycji dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego do prawa krajowego (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. Urz. UE 2005 L 98, s. 47.

  Deklaracje polityczne dotyczące dokumentów wyjaśniających w sprawie transpozycji dyrektyw przez państwa członkowskie
 9. Sprawozdanie Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: Wdrożenie dwóch wspólnych deklaracji politycznych dotyczących dokumentów wyjaśniających w sprawie transpozycji dyrektyw przez państwa członkowskie, COM(2013) 788.
 10. Wspólna deklaracja polityczna z dnia 27 października 2011 r. Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji dotycząca dokumentów wyjaśniających, Dz.Urz. UE 2011 C 369, s. 15.
 11. Wspólna deklaracja polityczna z dnia 28 września 2011 r. państw członkowskich i Komisji dotycząca dokumentów wyjaśniających, Dz.Urz. UE 2011 C 369, s. 14.
 12. Dokumenty polskie

 13. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich, Dz.U. 2009, nr 161, poz. 1277.
 14. Uchwała nr 18 Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich (załącznik: Regulamin Komitetu do Spraw Europejskich), tekst jednolity M.P. 2015 poz. 49.
 15. Uchwała nr 15 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie upoważnienia Komitetu do Spraw Europejskich do rozpatrywania, rozstrzygania lub uzgadniania w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, M.P. nr 6, poz. 53. (zmieniona Uchwałą nr 97 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2011 r., M.P. nr 50, poz. 554; Uchwałą nr 94 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2014 r., M.P. 2014 poz. 433; Uchwałą nr 179 Rady Ministrów z dnia 12 września 2014 r., M.P. 2014 poz. 835).
 16. Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Dz.U. 2010, nr 213, poz. 1395.
 17. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Dz.U. 2004, nr 52, poz. 515 ze zm.
  tekst ujednolicony - uchylona
 18. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu – Rozdział 5a Postępowanie z projektami ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej
 19. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu – Dział VII Postępowanie w sprawie ustaw uchwalonych przez Sejm, Dział VIIIa Postępowanie w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
 20. Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie stosowania prawa Unii Europejskiej, M.P. 2004, nr 20, poz. 359.
 21. Procedura transpozycji aktów prawnych Unii Europejskiej, w tym wykonywania zobowiązań legislacyjnych wynikających z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i postępowań Komisji Europejskiej prowadzonych na podstawie art. 258 TFUE lub art. 260 TFUE, dokument przyjęty przez Komitet do Spraw Europejskich w dniu 28 września 2010 r.
 22. Załącznik do dokumentu „Procedura transpozycji aktów prawnych Unii Europejskiej, w tym wykonywania zobowiązań legislacyjnych wynikających z Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i postępowań Komisji Europejskiej prowadzonych na podstawie art. 258 TFUE lub art. 260 TFUE".
 23. WYBRANE PUBLIKACJE DRUKOWANE

  DOSTĘPNE W BIBLIOTECE SEJMOWEJ

  Książki

 24. 10 lat w Unii Europejskiej: wpływ prawa UE na polski system podatkowy (red. J. Glumińska-Pawlic), Katowice 2014.
 25. Andersen S.: The enforcement of EU law: the role of the European Commission, Oxford 2012.
 26. Bąkowski T.: Zarys legislacji administracyjnej. Uwarunkowania i zasady prawotwórczej działalności administracji publicznej, Wrocław 2010.
 27. Chruściak R.: Współpraca legislatywy z egzekutywą w sprawach europejskich: projekty, prace parlamentarne i problemy konstytucyjne (2004-2011), Warszawa 2011.
 28. Complying with Europe: EU harmonisation and soft law in the member states (G. Falkner i in.), Cambridge 2005.
 29. Cremona M.: Compliance and the enforcement of EU law, Oxford 2012.
 30. Dostosowywanie polskiego prawa publicznego do prawa Unii Europejskiej: wybrane zagadnienia (red. M. Chrzanowski), Zamość 2013.
 31. Domańska M.: Implementacja dyrektyw unijnych przez sądy krajowe, Warszawa 2014.
 32. Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej (red. S. Biernat, S. Dudzik), Warszawa 2011.
 33. Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce: wybrane problemy (red. nauk. J. Barcz), Warszawa 2005.
 34. Europeizacja prawa administracyjnego (red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel), Warszawa 2014.
 35. Fryźlewicz M., Olejniczak D.: Proces dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej. Ustawy uchwalone przez Sejm IV kadencji [w:] Ustawy 2001-2005: Sejm IV kadencji (praca zbiorowa), Warszawa 2006.
 36. Fuksiewicz A.: Sejm i Senat rok po wejściu w życie traktatu lizbońskiego: dostosowanie do reformy instytucjonalnej, Warszawa 2011.
 37. Górski M. (i in.): Wybrane aspekty implementacji prawa wspólnotowego na szczeblu lokalnym: podręcznik samorządowego urzędnika europejskiego (red. A. Kłosowska, J. Kucharska, A. Zieleniec), Warszawa 2005.
 38. Hartley T.C.: The foundations of European Union law: an introduction to the constitutional and administrative law of the European Union, Oxford 2014.
 39. Implementacja prawa klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej w Polsce (red. M. Stoczkiewicz), Warszawa 2013.
 40. Jaroszyński T.: Rozporządzenie Unii Europejskiej jako składnik systemu prawa obowiązującego w Polsce, Warszawa 2011.
 41. Kalisz A.: Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego, Warszawa 2007.
 42. Kunkiel-Kryńska A.: Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej i ich wpływ na procesy implementacyjne, Warszawa 2013.
 43. Kurcz B.: Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej i ich implementacja do prawa krajowego, Kraków 2004.
 44. Malczewska M.: Zapewnienie skuteczności prawa Unii Europejskiej w polskim systemie prawnym [w:] Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej (red. J. Barcz), Warszawa 2012.
 45. Mik C., Pawłowski B.: Współpraca Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej - ustawa z dnia 11 marca 2004 r. z komentarzem, Warszawa 2009.
 46. Nicolaides P.: Skuteczna realizacja polityk w poszerzonej Unii Europejskiej: przykład krajowych władz regulacyjnych, Łódź 2003.
 47. Pałasz J.W.: Praktyczny wymiar dostosowania i harmonizacji polskiego prawa ochrony środowiska do wymagań Unii Europejskiej: wybrane zagadnienia problemowe, Gliwice 2012.
 48. Pawłowski B.: Rola Sejmu w wykonywaniu prawa Unii Europejskiej, Zeszyt 4 [w:] Polska prezydencja w Unii Europejskiej: materiały szkoleniowe, Warszawa 2011.
 49. Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej: zagadnienia polityczno-ustrojowe (red. J. Barcz), Warszawa 2009.
 50. Poboży M.: Mechanizmy koordynacji wdrażania prawa Unii Europejskiej w Polsce [w:] Koordynacja polityk unijnych w Polsce (red. R. Mieńkowska-Norkiene), Warszawa 2009.
 51. Prawo Unii Europejskiej w wewnętrznym porządku prawnym państw członkowskich: międzynarodowa konferencja naukowa pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego (red. M. Wędrychowski), Warszawa 2004.
 52. Prechal S.: Directives in EC law, New York 2005.
 53. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce: wpływ prawa wspólnotowego na polskie prawo podatkowe (red. Duda M., Münnich M., Zdunek A.), Lublin 2011. 
 54. Stosowanie prawa międzynarodowego i wspólnotowego w wewnętrznym porządku prawnym Francji i Polski: materiały z polsko-francuskiej konferencji naukowej Warszawa, 21-22 października 2005 roku (red. nauk. M. Granat), Warszawa 2007.
 55. Stosowanie prawa wspólnotowego w prawie wewnętrznym z uwzględnieniem prawa polskiego (red. D. Kornobis-Romanowska), Warszawa 2004.
 56. Tomaszewska M.: Zasady przestrzegania i stosowania europejskiego prawa wspólnotowego w polskim porządku prawnym: analiza systemu z punktu widzenia ochrony uprawnień podmiotów prywatnych, Gdynia 2004.
 57. Wasilewski T.: Stosunek wzajemny: porządek międzynarodowy, prawo międzynarodowe, europejskie prawo wspólnotowe, prawo krajowe, Toruń 2004.
 58. Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie – doświadczenia i perspektywy (red. A. Kuś, A. Szachoń-Pszenny), Lublin 2014.
 59. Wróbel A.: Stosowanie dyrektyw przez sądy (polskie) [w:] Materiały konferencyjne. Prawo Unii Europejskiej w wewnętrznym porządku prawnym państw członkowskich, Warszawa 2004.
 60. Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej: zapewnienie efektywności prawu Unii Europejskiej w polskim prawie krajowym (oprac. J. Barcz; współprac. A. Grzelak, M. Kapko, A. Siwek), Warszawa 2009.
 61. Artykuły z polskich czasopism specjalistycznych

 62. Banaszak B.: System prawa w Polsce – stan obecny i uwagi de lege ferenda fundamentali, „Przegląd Legislacyjny” 2008, nr 4, s. 59.
 63. Cieślik Z.: O skutkach prawnych niedotrzymania przez Polskę terminu implementacji dyrektywy 2002/14/WE, Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu 1(9) I-III 2006. 
 64. Dudzik S.: Sposoby przekształcania prawa polskiego pod wpływem prawa europejskiego (na przykładzie prawa gospodarczego), „Państwo i Prawo” 2008, nr 5.
 65. Hermida del Llano C.: Kilka uwag na temat implementacji dyrektyw, „Przegląd Legislacyjny", nr 1(71)/2010, s. 64.
 66. Koszowski M.: Zasady interpretacji aktów prawnych powstałych w wyniku implementacji dyrektywy 99/44/WE na przykładzie polskiej ustawy o sprzedaży konsumenckiej, Przegląd Legislacyjny nr 3(73)/2010, s. 25.
 67. Kunkiel-Kryńska A.: Granice swobody implementacyjnej – komentarz do wyroku ETS z 25.04.2002 r. w sprawie C-183/00 González Sánchez przeciwko Medicina Asturiana SA., „Europejski Przegląd Sądowy” 2008, nr 10, s. 49.
 68. Maśnicki J.: Kontrola konstytucyjności instrumentów implementujących prawo pochodne Unii Europejskiej, „Państwo i Prawo" nr 6/2015, s. 67.
 69. Materiały z Konferencji Rady Legislacyjnej zorganizowanej w dniu 14 grudnia 2005 r.– załącznik 16: Wpływ prawa wspólnotowego na prawo polskie w świetle doświadczeń Rady Legislacyjnej (prof. M. Kępiński), „Przegląd Legislacyjny” 2006, nr 1.
 70. Michnik M.: Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w sprawie niewywiązywania się przez państwa członkowskie UE ze zobowiązań traktatowych (art. 226 i 227 TWE), „Jurysta - Magazyn Prawniczy” 2007, nr 7, s. 24.
 71. Problemy dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej – propozycje zmian w zakresie tworzenia prawa. Materiały z konferencji Rady Legislacyjnej zorganizowanej w dniu 27 października 2004 r. w Warszawie, „Przegląd Legislacyjny” 2004, nr 6, s. 25.
 72. Stefanicki R.: Bezpośrednia skuteczność prawa wspólnotowego w porządkach krajowych państw członkowskich, „Przegląd Legislacyjny” 2004, nr 4, s. 57.
 73. Wójtowicz K.: Bezpośredni skutek przepisów prawa wspólnotowego w porządku prawnym RP, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2004, nr 2, s. 43.
 74. Wronkowska-Jaśkiewicz S.: Zamknięty system źródeł prawa a implementacja prawa Unii Europejskiej. Tezy, „Przegląd Legislacyjny” 2008, nr 4, s. 74.
 75. Zapała M.: Stosowanie dyrektyw wspólnotowych przez organy administracyjne, „Państwo i Prawo” 2005, nr 11, s. 88.
 76. Artykuły z zagranicznych czasopism specjalistycznych

 77. Adriaanse P.C. et al.: Implementation of EU Enforcement Provisions: Between European Control and National Practice, „Review of European Administrative Law” 2008, Iss. 2.
 78. Bauer M. W.: Co-managing programme implementation: conceptualizing the European Commission's role in policy execution, „Journal of European Public Policy” 2006, Vol. 13, No. 5, s. 717.
 79. Berglund S., Gange I., Waarden F. v.: Mass Production of Law. Routinization in Transposition of European Directives. A Sociological-Institutionalist Account, „Journal of European Public Policy” 2006, Vol. 13, No. 5, s. 692.
 80. Davidson J.M.: The Full Effect of Community Law – An Increasing Encroachment upon National Law and Principles, „Review of European Administrative Law” 2008, Iss. 2.
 81. Diamandouros P.N.: The European Ombudsman and the Application of EU Law by the Member States, „Review of European Administrative Law” 2008, Iss. 2.
 82. Haverland M., Romeijn M.: Do Member States Make European Policies Work? Analysing the EU Transposition Deficit, „Public Administration” 2007, Vol. 85, No. 3, s. 757.
 83. Houyet Y.: L’application d’office du droit de l’Union européenne par les juges nationaux, „Journal de droit européen”, mars 2010.
 84. Jensen C. B.: Implementing Europe: A Question of Oversight, „European Union Politics” 2007, Vol. 8, No. 4, 451.
 85. Kaeding M.: Determinants of Transposition Delay in the European Union, „Journal of Public Policy” 2006, Vol. 26, No. 3, 229-253.
 86. Kaeding M.: Lost in Translation or Full Steam Ahead: The Transposition of EU Transport Directives across Member States, „European Union Politics” 2008, Vol. 9, No. 1, s. 115-143.
 87. Komárek J.: Infringements in Application of Community Law: Some Problems and (Im)possible Solutions, „Review of European Administrative Law” 2007, vol. 0, No. 1, s. 87-98.
 88. König T., Luetgert B.: Troubles with Transposition? Explaining Trends in Member-State Notification and the Delayed Transposition of EU Directives, „British Journal of Political Science” 2009, Vol. 39, Iss. 1, s. 163-194.
 89. Král R.: National normative implementation of EC regulations: An exceptional or rather common matter?, „European Law Review” 2008, Vol. 33, Iss. 2, s. 243.
 90. Lafarge F.: Administrative Cooperation between Member States and Implementation of EU Law, "European Public Law" 2010, No. 16, s. 597–616.
 91. Luetgert, B., Dannwolf, T.: Mixing Methods: A Nested Analysis of EU Member State Transposition Patterns, „European Union Politics” 2009, Vol. 10, No. 3, 307-334.
 92. Prete L., Smulders B.: The Coming of Age of Infringement Proceedings, (2010) 47 Common Market Law Review Issue 1 pp. 9–61.
 93. Thomson R.: Same effects in different worlds: the transposition of EU directives, „Journal of European Public Policy” 2009, Vol. 16, Iss. 1, s. 1-18.
 94. Thomson R., Torenvlied R., Arregui J.: The Paradox of Compliance: Infringements and Delays in Transposing European Union Directives, „British Journal of Political Science” 2007, Vol. 37, Iss. 4, s. 685.
 95. Toshkov D.: Embracing European Law: Compliance with EU Directives in Central and Eastern Europe, „European Union Politics” 2008, No. 9, s. 379-402.
 96. Zhelyazkova A.: Complying with EU directives' requirements: the link between EU decision-making and the correct transposition of EU provisions, "Journal of European Public Policy", Vol. 20, Iss. 5, May 2013, s. 702-721.
 97. Zhelyazkova A., Torenvlied R.: The Time-Dependent Effect of Conflict in the Council on Delays in the Transposition of EU Directives, „European Union Politics” 2009, No. 10, s. 35-62.
 98. WYBRANE PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE

 99. Allio L., Fandel M.-H.: Making Europe work: improving the transposition, implementation and enforcement of EU legislation, „Working Paper” 2006, No. 25.
 100. Borghetto E., Franchino F.: The role of subnational authorities in the implementation of EU directives, Journal of European Public Policy, Volume 17, Issue 6, 2010. 
 101. Borissova L.: Enforcement Actions under EU Law: The New Member States, „Working Papers” 2007/W/01.
 102. Falkner G., Hartlapp M., Treib O.: Worlds of compliance: Why leading approaches to the implementation of EU legislation are only 'sometimes-true theories', „EUI Working Paper RSCAS” 2006, No. 22.
 103. Kaeding M.: Active Transposition of EU Legislation, „Eipascope” 2007, No. 3, s. 27. 
 104. Knill C., Tosun J.: Post-accession transposition of EU law in the new member states: a cross-country comparison, „European Integration online Papers” 2009, Special Issue 2, Vol. 13.
 105. WYROKI TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI (wydane w 2014 i 2013 r.)

 106. Sprawa C-356/13: Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
  Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 91/676/EWG — Ochrona wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego — Niewystarczające określenie wód zanieczyszczonych lub wód, które mogą zostać zanieczyszczone — Niewystarczające wyznaczenie stref zagrożenia — Programy działania — Środki niekompletne
  Wyrok Trybunału z dnia 20 listopada 2014 r.
 107. Sprawa C-478/13: Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
  Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2001/18/WE — Zamierzone uwalnianie do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) — Wprowadzenie do obrotu — Artykuł 31 ust. 3 lit. b) — Lokalizacja upraw GMO — Obowiązek powiadomienia właściwych władz — Obowiązek ustanowienia publicznego rejestru — Lojalna współpraca
  Wyrok Trybunału z dnia 2 października 2014 r.
 108. Sprawa C-639/11: Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
  Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Rejestracja pojazdów silnikowych — Artykuły 34 TFUE i 36 TFUE — Dyrektywa 70/311/EWG — Dyrektywa 2007/46/WE — Ruch prawostronny w państwie członkowskim — Ustanowiony dla celów rejestracji obowiązek przeniesienia na lewą stronę układu kierowniczego samochodów osobowych umieszczonego po prawej stronie
  Wyrok Trybunału z dnia 20 marca 2014 r.
 109. Sprawa C-281/11: Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
  Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Zamknięte użycie mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie — Dyrektywa 2009/41/WE — Nieprawidłowa i niepełna transpozycja
  Wyrok Trybunału z dnia 19 grudnia 2013 r.
 110. Sprawa C-90/12: Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
  Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Transport lotniczy - Umowy dotyczące usług lotniczych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi - Ciążący na państwach członkowskich obowiązek podziału praw przewozowych między kwalifikujących się unijnych przewoźników lotniczych na podstawie niedyskryminacyjnej i przejrzystej procedury oraz obowiązek bezzwłocznego poinformowania Komisji o rzeczonej procedurze
  Wyrok Trybunału z dnia 7 listopada 2013 r.
 111. Sprawa C-193/11: Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
  Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Podatki — Podatek VAT — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuły 306–310 — Procedura szczególna dla biur podróży — Rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi — Przepisy krajowe przewidujące zastosowanie procedury szczególnej do osób innych niż podróżni — Pojęcia podróżnego i klienta
  Wyrok Trybunału z dnia 26 września 2013 r.
 112. Sprawa C-569/10: Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
  Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 94/22/WE — Warunki udzielania zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów oraz korzystania z nich — Niedyskryminujący dostęp
  Wyrok Trybunału z dnia 27 czerwca 2013 r.
 113. Sprawa C-512/10: Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
  Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Transport — Dyrektywa 91/440/EWG — Rozwój kolei wspólnotowych — Dyrektywa 2001/14/WE — Alokacja zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej — Artykuł 6 ust. 2 i 3 dyrektywy 2001/14 — Utrzymujący się brak równowagi finansowej — Artykuł 6 ust. 1 i art. 7 ust. 3 i 4 dyrektywy 91/440 — Brak zachęt dla zarządcy infrastruktury — Artykuł 7 ust. 3 i art. 8 ust. 1 dyrektywy 2001/14 — Obliczanie opłat za minimalny dostęp
  Wyrok Trybunału z dnia 30 maja 2013 r.


  Wyroki Trybunału Sprawiedliwości - archiwum

wróć do góry

Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej (red. S. Biernat, S. Dudzik), Warszawa 2011.