Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Interparliamentary Cooperation of the... > EU-Poland Joint Parliamentary Committee > XVIII PKWRPiUE

 

The-logo-for-the-Czech-Presidency-is-made-of-colored

AAA Print

XVIII PKWRPiUE

4-5.11.2002, BRUKSELA

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Wacław Klukowski (Samoobrona RP), pos. Eugeniusz Kłopotek (PSL), pos. Marek Kotlinowski (LPR), pos. Janusz Lewandowski (PO) - wiceprzewodniczący PKWRPiUE, pos. Bogusław Liberadzki (SLD), pos. Janusz Lisak (UP), pos. Józef Oleksy (SLD) - współprzewodniczący PKWRPiUE, pos. Sylwia Pusz (SLD), pos. Aleksander Szczygło (PiS), sen. Bernard Drzęźla (SLD-UP), sen. Zdzisława Janowska (SLD-UP), sen. Edmund Wittbrodt („Blok Senat 2001”) - wiceprzewodniczący PKWRPiUE.

PORZĄDEK DZIENNY

 1. Przyjęcie porządku dziennego
 2. Przyjęcie protokołu z XVII posiedzenia PKWRPiUE (18-19 kwietnia 2002 roku w Warszawie)
 3. Stan wzajemnych stosunków RP i UE oraz sytuacja polityczna i gospodarcza w państwach członkowskich UE i w Polsce.
  - wystąpienia przedstawicieli:
  • Rządu RP
  • urzędującej prezydencji w Radzie UE
  • Komisji Europejskiej
  - dyskusja
 4. Przygotowania Polski do członkostwa
  - ocena raportu okresowego o postępach Polski na drodze do członkostwa
  - ocena stanu negocjacji akcesyjnych
  - wystąpienia:
  • głównych negocjatorów Polski i UE
  • sprawozdawcy Komisji Spraw Zagranicznych, Praw Człowieka, Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony
  • członka delegacji polskiej do PKWRPiUE
  - dyskusja
 5. Debata na temat przyszłości Europy - stan prac w ramach Konwentu UE. Rozwój wydarzeń od ostatniego posiedzenia PKWRPiUE w Warszawie 18-19 kwietnia 2002 roku.
 6. Przyszła działalność PKWRPiUE
 7. Kaliningrad – ocena sytuacji
 8. Realizacja zaleceń XVII posiedzenia PKWRPiUE (Warszawa, 18-19 kwietnia 2002)
 9. Przyjęcie zaleceń
 10. Sprawy różne
 11. Data i miejsce XIX posiedzenia PKWRPiUE

wersja pdf

DEKLARACJA I ZALECENIA
przyjęte 5 listopada 2002 r.

Parlamentarna Komisja Wspólna Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej pod przewodnictwem deputowanego Jean-Louis Bourlanges (Parlament Europejski) i posła Józefa Oleksego (Sejm) odbyła w dniach 4-5 listopada 2002 r. w Brukseli swoje XVIII posiedzenie.

Podczas posiedzenia członkowie Parlamentarnej Komisji Wspólnej wymienili poglądy z sekretarzem Komitetu Integracji Europejskiej minister Danutą Hübner, Głównym Negocjatorem ze strony polskiej ministrem Janem Truszczyńskim, reprezentującym polski rząd ministrem Jarosławem Pietrasem, reprezentującym prezydencję duńską Rady Unii Europejskiej ambasadorem Królestwa Danii w Polsce Lauridsem Mikaelsenem, członkiem Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za rozszerzenie Günterem Verheugenem oraz dyrektorem Dyrekcji Generalnej ds. Rozszerzenia Komisji Europejskiej Françoise Gaudenzi.

Podczas dyskusji członkowie PKW poruszyli następujące kwestie:
- Stan wzajemnych stosunków RP i UE oraz sytuacja polityczna i gospodarcza w państwach członkowskich UE i w Polsce.
- Stan przygotowań Polski do członkostwa; ocena Raportu okresowego Komisji Europejskiej o postępach Polski na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej oraz ocena stanu negocjacji akcesyjnych.
- Debata na temat przyszłości Europy w ramach Konwentu UE – postępy od kwietniowego posiedzenia PKW w Warszawie.
- Przyszła działalność PKW.
- Kaliningrad – ocena sytuacji.

Parlamentarna Komisja Wspólna wystosowała następujące zalecenia do Rady Stowarzyszenia oraz instytucji polskich i unijnych:

1. PKW wita z zadowoleniem fakt, że zjednoczenie Europy po obaleniu reżimów totalitarnych poprzez rozszerzenie Unii Europejskiej zbliża się szybko ku końcowi. Wszystkie strony zaangażowane w ten proces mają moralny obowiązek uczynienia z tego wyjątkowego „rendez-vous” historii zakończonej sukcesem;

2. Argumenty na rzecz rozszerzenia, zarówno te natury historycznej, jak i gospodarczej, są oczywiste. Ponadto, rozszerzenie przyniesie znaczne korzyści ekonomiczne umożliwiając rozwój handlu i inwestycji w ramach największego na świecie jednolitego rynku, co powinno przyczynić się do przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego. W wyniku rozszerzenia wzrośnie waga stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Bardziej efektywna współpraca pomiędzy obecnymi i przyszłymi członkami Unii Europejskiej ułatwi walkę z przestępczością międzynarodową i terroryzmem. PKW stwierdza, że zbliżające się rozszerzenie Unii Europejskiej wzmocni jedność kontynentu europejskiego i pomoże stworzyć obszar trwałego pokoju i dobrobytu;

3. PKW z zadowoleniem odnotowuje Dokument programowy Komisji Europejskiej oraz Raport okresowy Komisji Europejskiej o postępach Polski na drodze do członkostwa w UE wydany 9 października 2002 roku. PKW popiera zawarte w nim przesłania, a w szczególności fakt, że strategia przedakcesyjna UE okazała się skuteczna, a oparte na zasadach własnych osiągnięć, zróżnicowania i wyrównywania szans negocjacje akcesyjne mogą zostać zakończone z dziesiątką kandydatów do końca 2002 roku;

4. PKW podkreśla znaczenie wyeliminowania wszelkich istniejących przeszkód na drodze do pełnego urzeczywistnienia Jednolitego Rynku oraz dotrzymywania zobowiązań w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. PKW odnotowuje propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą umieszczenia w Traktacie Akcesyjnym klauzul ochronnych, które pomogą zapewnić urzeczywistnienie tych celów do czasu akcesji;

5. PKW z zadowoleniem wita wyniki posiedzenia Rady Europejskiej z Brukseli z 24-25 października, na którym zapadły decyzje umożliwiające Unii Europejskiej przedstawienie krajom kandydującym stanowisk negocjacyjnych we wszystkich kluczowych kwestiach najpóźniej do początku listopada br. Umożliwi to zakończenie negocjacji z dziesięcioma krajami kandydującymi podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Kopenhadze w dniach 12-13 grudnia 2002 roku, podtrzymując tym samym jako cel akcesję w styczniu 2004 roku, co pozwoli obywatelom nowych państw członkowskich na wzięcie udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2004 roku;

6. PKW popiera inicjatywę przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, umożliwiającą obserwatorom z państw kandydujących włączenie się w prace Parlamentu Europejskiego po podpisaniu Traktatu Akcesyjnego, co zostało zaplanowane na kwiecień 2003 roku. PKW wita również z zadowoleniem, zainicjowaną przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, ideę zorganizowania - w związku z rozszerzeniem - specjalnej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w listopadzie, w Strasburgu;

7. PKW przywiązuje wielką wagę do prac Konwentu w sprawie przyszłości Europy, w którym aktywnie uczestniczą także przedstawiciele przyszłych państw członkowskich, wnosząc cenny wkład w jego prace. PKW wita z zadowoleniem postępy poczynione w ramach Konwentu i jego dziesięciu grup roboczych od czasu ostatniego, kwietniowego posiedzenia PKW w Warszawie. PKW uważa, że dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rozszerzonej Unii niezbędne jest możliwie najszybsze przyjęcie traktatu konstytucyjnego. Powinien on w jasny i przystępny sposób określać wartości, zasady, cele, kompetencje, jak również strukturę instytucjonalną oraz procedury decyzyjne w rozszerzonej Unii;

8. PKW uznaje wysiłek włożony przez państwa kandydujące w proces rozszerzenia. Podjęły one szereg ważnych decyzji politycznych i gospodarczych w perspektywie członkostwa. Państwa kandydujące, dążąc do spełnienia kryteriów akcesji oraz przyjmując szereg uregulowań wspólnotowych, były jednocześnie w stanie przyspieszyć reformy wewnętrzne;

9. PKW podkreśla znaczenie pełnego uczestnictwa nowych krajów członkowskich w debacie, w efekcie której zostanie przyjęta nowa perspektywa finansowa na lata 2007-2013;

10. PKW uważa, że propozycja Komisji dotycząca wspólnych ram finansowych, wydana 30 stycznia 2002 roku, stanowi dobry punkt wyjścia dla dalszych prac. PKW oczekuje, że w wyniku trwających negocjacji akcesyjnych znalezione zostaną takie rozwiązania, które umożliwią Polsce osiągnięcie statusu beneficjenta netto od momentu akcesji. PKW wzywa państwa członkowskie oraz Komisję Europejską do zapewnienia, że pozycja budżetowa netto nowych członków nie pogorszy się w porównaniu do roku 2003;

11. PKW uznaje za pozytywny fakt, że proponowane ramy finansowe zakładają przyznanie dopłat bezpośrednich dla rolników państw przystępujących do Unii Europejskiej, jako integralną część obecnej wspólnej polityki rolnej. PKW uważa, że należy znaleźć optymalne rozwiązanie w kwestii długości okresu przejściowego. Uznając znaczenie sektora rolnego w Polsce, PKW apeluje do Unii Europejskiej i Polski o wypracowanie realistycznego i wzajemnie akceptowanego rozwiązania, które zapewni równe warunki konkurencji gospodarstw rolnych na jednolitym rynku powiększonej UE, zagwarantuje Polsce rozsądny poziom limitów produkcji oraz będzie respektować limity ustalone w Berlinie w ramach Agendy 2000. PKW uważa także, że system dopłat bezpośrednich powinien sprzyjać modernizacji struktur rolnych. Wita z zadowoleniem zamiar Komisji Europejskiej szerszego promowania rozwoju obszarów wiejskich w nowych państwach członkowskich.

12. PKW z zainteresowaniem odnotowuje decyzję rządu RP z 8 października o zmianie stanowiska negocjacyjnego w obszarze rolnictwa, zawierającą propozycje: przesunięcia części funduszy przeznaczonych uprzednio na rozwój obszarów wiejskich na dopłaty bezpośrednie, selektywnego zastosowania środków ochrony celnej w zakresie produktów rolnych oraz ewentualnych dopłat dla rolników z budżetu państwa;

13. PKW wita z zadowoleniem akredytację agencji SAPARD w lipcu 2002 roku, podkreśla jednak wagę dalszego wzmacniania potencjału administracyjnego celem zapewnienia prawidłowej absorpcji funduszy UE zarówno przed, jak i po akcesji;

14. PKW wita z zadowoleniem postęp w negocjacjach akcesyjnych z Polską od czasu ich formalnego otwarcia 31 marca 1998 roku i wzywa wszystkie zainteresowane strony do kontynuowania negocjacji zgodnie z przyjętą „mapą drogową”; W tym kontekście PKW wita z zadowoleniem tymczasowe zamknięcie 27 obszarów negocjacyjnych. PKW przywiązuje wielką wagę do zakończenia negocjacji w sposób zadowalający obie strony;

15. PKW odnotowuje z zadowoleniem dalsze postępy Polski w przygotowaniach do członkostwa w Unii Europejskiej oraz fakt, że Polska wypełni zobowiązania związane z członkostwem zgodnie z ustalonym harmonogramem. Polska nadal spełnia polityczne kryteria członkostwa w UE oraz posiada funkcjonującą gospodarkę rynkową. PKW z satysfakcją odnotowuje wysiłki poczynione przez Polskę związane z przyjmowaniem, wdrażaniem i wprowadzaniem w życie „acquis”; większość podstawowego „acquis” została przyjęta, chociaż w niektórych sektorach istnieją niedociągnięcia w zakresie niezbędnych aktów wykonawczych, np. z dziedziny weterynarii, bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska. PKW zwraca uwagę, że niektóre problemy i słabości nadal wymagają zwiększonych wysiłków i bardziej zdecydowanych działań;

16. PKW podkreśla, że kluczową sprawą dla Polski jest podtrzymanie, a nawet wzmocnienie wysiłków w zakresie reform, w szczególności w odniesieniu do wzmocnienia polskich struktur sądowniczych i administracyjnych oraz reformy administracji publicznej. W tym kontekście PKW przywiązuje szczególną wagę do wdrażania przyjętej przez rząd RP strategii antykorupcyjnej. Niezbędny jest także rozwój niezależnej, dobrze wyszkolonej i umotywowanej służby cywilnej;

17. PKW podkreśla znaczenie środków, które gwarantują pluralizm na rynku wydawniczym oraz mediów audiowizualnych;

18. PKW przywiązuje wielką wagę do kontynuacji procesu prywatyzacji oraz polepszania klimatu inwestycyjnego. Należy dążyć do znalezienia wyważonych rozwiązań dotyczących istniejących specjalnych stref ekonomicznych i związanych z nimi przywilejów podatkowych. PKW z zadowoleniem wita postęp uczyniony w negocjacjach w zakresie restrukturyzacji sektora stalowego, wyrażając jednocześnie nadzieję, że porozumienie zostanie wkrótce osiągnięte. PKW zwraca także uwagę na dalszą restrukturyzację sektora publicznego;

19. W zakresie kwestii finansowych i budżetowych, Polska powinna uczynić znaczny wysiłek w celu zwiększenia zdolności administracji do wdrażania systemu dochodów własnych. Polska powinna skupić się w szczególności na zapewnieniu terminowego systemu odpraw celnych oraz wdrożenia informatycznych systemów księgowania;

20. Odnotowany został znaczny postęp w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, w szczególności w zakresie służb granicznych oraz systemu zarządzania granicą. PKW zwraca jednak uwagę na konieczność zapewnienia odpowiednich zasobów, tak finansowych, jak i ludzkich, w celu wdrożenia Planu Działania z Schengen;

21. PKW z zadowoleniem wita przyjęcie przez rząd RP harmonogramu wprowadzenia wiz dla wschodnich sąsiadów Polski od 1 lipca 2003 r. PKW podkreśla konieczność znalezienia takich rozwiązań w dziedzinie stosunków między Unią Europejską i Polską a Rosją, Ukrainą oraz Białorusią, które zapobiegną izolacji i ułatwią przepływ;

22. PKW z zadowoleniem odnotowuje fakt, że Polska odgrywa konstruktywną rolę we wzmacnianiu współpracy z Rosją. PKW zwraca także uwagę na konieczność znalezienia rozwiązań specyficznych problemów dotyczących Kaliningradu. W tym kontekście PKW z zadowoleniem odnotowuje specjalne posiedzenie w sprawie Kaliningradu, które odbyło się 15 października br. w Parlamencie Europejskim, z udziałem Parlamentu Europejskiego oraz parlamentarzystów z Polski, Litwy i Rosji, włącznie z Kalinigradem. PKW wyraża nadzieję, że brukselski szczyt UE-Rosja z 11 listopada br. będzie stanowił postęp, który doprowadzi do wypracowania zrównoważonego rozwiązania dla wszystkich zainteresowanych stron;

23. PKW uważa, że rządy narodowe powinny odgrywać kluczową rolę w przybliżaniu tematyki rozszerzenia obywatelom, zarówno w krajach kandydujących, jak i w państwach członkowskich. W tym kontekście PKW z zadowoleniem wita rozpoczęcie przez rząd polski w dniu 9 maja kampanii informacyjnej na temat Unii Europejskiej. PKW wyraża nadzieję, że w perspektywie referendum akcesyjnego, które powinno odbyć się wiosną 2003 roku, kampania informacyjna pomoże wzmocnić społeczne poparcie dla idei integracji. PKW oczekuje ponadto wzmocnienia działań informacyjnych na temat rozszerzenia ze strony Komisji Europejskiej oraz państw członkowskich;

24. PKW podkreśla wagę zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego oraz organizacji pozarządowych w społeczeństwach demokratycznych w ogólności, a zasadniczej roli partnerów społecznych w opracowywaniu ustawodawstwa wspólnotowego w szczególności;

25. PKW podtrzymuje pogląd, że rozszerzenie jest grą, w której wszyscy wygrywają, i dzięki której ponowne zjednoczenie Europy, rozszerzy obszar pokoju, dobrobytu i bezpieczeństwa na kontynencie. Istotnym jest wyjaśnianie korzyści rozszerzenia Unii Europejskiej, zarówno w wymiarze wzrostu stabilności politycznej i perspektyw zrównoważonego wzrostu gospodarczego, jak również znacznego postępu, który dokonał się w tym regionie od roku 1989 w dziedzinie reform politycznych i gospodarczych.

Tłum. Tomasz Wieśniak

wróć do góry