Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Interparliamentary Cooperation of the... > EU-Poland Joint Parliamentary Committee > XX PKWRPiUE

 

The-logo-for-the-Czech-Presidency-is-made-of-colored

AAA Print

XX PKWRPiUE

24-25.11.2003, BRUKSELA

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Wacław Klukowski (Samoobrona RP), pos. Eugeniusz Kłopotek (PSL), pos. Marek Kotlinowski (LPR), pos. Janusz Lewandowski (PO) - wiceprzewodniczący PKWRPiUE, pos. Janusz Lisak (UP), pos. Józef Oleksy (SLD) - współprzewodniczący PKWRPiUE, pos. Sylwia Pusz (SLD), pos. Robert Smoleń (SLD), pos. Aleksander Szczygło (PiS), sen. Bernard Drzęźla (SLD-UP), sen. Zdzisława Janowska (SLD-UP), sen. Edmund Wittbrodt („Blok Senat 2001”) - wiceprzewodniczący PKWRPiUE.

PORZĄDEK DZIENNY

 1. Przyjęcie porządku dziennego
 2. Przyjęcie protokołu z XIX posiedzenia PKWRPiUE (28-29 kwietnia 2003 roku w Warszawie)
 3. Stan wzajemnych stosunków RP i UE oraz sytuacja polityczna i gospodarcza w Polsce
  • wystąpienia przedstawicieli:
   • Rządu RP
   • urzędującej prezydencji w Radzie UE
   • Komisji Europejskiej
  • dyskusja
 4. Przygotowania Polski do członkostwa
  • Raport Monitorujący Komisji Europejskiej z dnia 5 listopada 2003 r.
  • stan przygotowań do wdrożenia funduszy strukturalnych UE
  • wystąpienia:
   • przedstawiciela rządu polskiego i Komisji Europejskiej
   • sprawozdawcy Komisji Spraw Zagranicznych, Praw Człowieka, Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony
   • członka delegacji polskiej do PKWRPiUE
  • dyskusja
 5. Rozszerzenie Unii Europejskiej i jej nowi sąsiedzi
 6. Sieci transeuropejskie
 7. Polityczne przygotowanie do rozszerzenia
  • postęp prac Konferencji Międzyrządowej
  • zamknięcie działalności PKWRPiUE
  • rola obserwatorów w Parlamencie Europejskim
  • przygotowania do wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku
 8. Realizacja zaleceń XIX posiedzenia PKWRPiUE (Warszawa, 28-29 kwietnia 2003)
 9. Przyjęcie zaleceń
 10. Sprawy różne

wersja pdf

DEKLARACJA I ZALECENIA
przyjęte 25 listopada 2003 r.

Parlamentarna Komisja Wspólna Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej pod przewodnictwem deputowanego Jean-Louis Bourlanges (Parlament Europejski) i posła Józefa Oleksego (Sejm) odbyła w dniach 24-25 listopada 2003 r. w Brukseli swoje XX posiedzenie.

Podczas posiedzenia członkowie Parlamentarnej Komisji Wspólnej wymienili poglądy z Sekretarzem Komitetu Integracji Europejskiej, panią Minister Danutą Hübner, panem Jarosławem Pietrasem, Podsekretarzem Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej - przedstawicielami Rządu RP, panem Alessandro Merola, Zastępcą Stałego Przedstawiciela Włoch przy UE, reprezentującym włoską Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej oraz panem Gunterem Verheugenem, członkiem Komisji Europejskiej.

Podczas dyskusji omówiono następujące kwestie:

 • Stan wzajemnych stosunków RP-UE oraz sytuację polityczną i gospodarczą w państwach członkowskich UE i w Polsce,
 • Stan przygotowań Polski do członkostwa; ocenę Raportu Monitorującego Komisji Europejskiej z dnia 5 listopada 2003 r. oraz stan przygotowań do wdrożenia Funduszy Strukturalnych UE,
 • Rozszerzenie Unii Europejskiej a jej Nowi Sąsiedzi,
 • Sieci Transeuropejskie,
 • Polityczne przygotowania do członkostwa: stan prac w ramach Konferencji Międzyrządowej, zakończenie działalności Parlamentarnej Komisji Wspólnej, rola obserwatorów w Parlamencie Europejskim oraz przygotowania do wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku.

Parlamentarna Komisja Wspólna wystosowała następujące zalecenia Radzie Stowarzyszenia oraz instytucjom polskim i Unii Europejskiej:

  Proces rozszerzenia i rozwój Unii Europejskiej
 1. PKW z zadowoleniem odnotowuje postęp procesu ratyfikacji Traktatu Akcesyjnego oraz społeczne poparcie dla wyniku negocjacji akcesyjnych uzyskanego podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Kopenhadze w dniach 12-13 grudnia 2002 r. Zamknięcie cyklu „od Kopenhagi do Kopenhagi” jest wydarzeniem historycznym i bezprecedensowym. PKW z zadowoleniem przypomina ogromne poparcie Parlamentu Europejskiego dla rozszerzenia Unii o dziesięć nowych państw wyrażone w dniu 9 kwietnia 2003 r. oraz uroczyste podpisanie Traktatu Akcesyjnego w Atenach w dniu 16 kwietnia. PKW stwierdza, że piąte i największe rozszerzenie Unii Europejskiej, planowane na 1 maja 2004 roku jest procesem otwartym, ciągłym i nieodwracalnym;
 2. PKW uważa, że zbliżające się rozszerzenie Unii Europejskiej dodatkowo wzmocni jedność europejskiego kontynentu i pomoże stworzyć obszar trwałego pokoju, dobrobytu i wspólnych podstawowych wartości. PKW podkreśla, że wzmocnienie roli Unii Europejskiej na scenie międzynarodowej wymaga, aby rozszerzona Unia mówiła wspólnym głosem w polityce światowej.
 3. PKW jest zdania, iż nowe państwa członkowskie, dzięki swoim specyficznym doświadczeniom, będą mogły poszerzyć perspektywy procesu integracji europejskiej, co pozytywnie wpłynie na rozwój i spójność Unii Europejskiej. PKW zachęca Polskę aby wraz z innymi państwami Europy Środkowo-Wschodniej pełniła naturalną rolę pomostu UE w tworzeniu stosunków dobrosąsiedzkich. PKW popiera rozwój rozszerzonej Unii na podstawie dwóch komunikatów Komisji Europejskiej1 oraz polskiego non-paper w sprawie nowej polityki wschodniej UE ze stycznia 2003 r., uznając, iż dokumenty te mają za cel ustanowienie bardziej spójnego podejścia rozszerzonej Unii do krajów sąsiedzkich. PKW z zadowoleniem odnotowuje decyzję Komisji z 9 lipca ustanawiającą Grupę Zadaniową Wider Europe oraz podkreśla znaczenie, jakie ma zintegrowanie koncepcji Wider Europe w szersze ramy unijnych stosunków zewnętrznych. PKW popiera propozycję Komisji, która ma na celu wprowadzenie Programów Sąsiedztwa na lata 2004-2006 celem polepszenia koordynacji instrumentów transgranicznych i regionalnych oraz ułatwienie wdrażania wspólnych projektów. PKW popiera także propozycję Komisji wprowadzenia od 2007 roku nowego instrumentu finansowego w celu wzmocnienia unijnej inicjatywy „Wider Europe/ Nowe Sąsiedztwo”;
 4. PKW odnotowuje fakt wprowadzenia przez Polskę z dniem 1 października 2003 r. wiz dla obywateli Federacji Rosyjskiej, Białorusi oraz Ukrainy. PKW podkreśla konieczność znalezienia rozwiązań i wypracowania instrumentów sąsiedzkich w stosunkach rozszerzonej Unii z jej nowymi sąsiadami tak, aby zapobiec izolacji i ułatwić reformy społeczno-gospodarcze w Rosji, Białorusi i Ukrainie;
 5. PKW przypomina, że sytuacja w Obwodzie Kaliningradzkim dotyczy całej Unii Europejskiej i podkreśla konieczność uniknięcia sytuacji, w której stanowiłaby ona zagrożenie dla funkcjonowania obszaru Schengen. PKW przykłada dużą wagę do terminowego wdrożenia Planu Działania Schengen;
 6. PKW podkreśla znaczenie, jakie ma rozwój Obwodu Kaliningradzkiego dla zwiększenia stabilności regionu. PKW popiera koncepcję połączenia funduszy dostępnych w ramach Fuduszy Strukturalnych na współpracę transgraniczną i inicjatywy regionalne z funduszami PHARE i TACIS. PKW popiera wspólną unijno-rosyjską strategię w sprawie Kaliningradu;
 7. PKW zwraca uwagę na znaczenie przyśpieszenia procesu planowania programów rozwoju obszarów wiejskich w przyszłych państwach członkowskich tak, aby udostępnione środki mogły być w pełni wykorzystane z dniem akcesji w 2004 r. PKW apeluje do Komisji Europejskiej i obecnych 15 państw członkowskich aby zapewniły państwom przystępującym odpowiednią pomoc techniczno-administracyjną a w szczególności poprawiły działania informacyjne i szkoleniowe.
 8. PKW potwierdza wagę wzmocnienia zdolności administracyjnej w celu zapewnienia prawidłowego zarządzania Funduszami Strukturalnymi i Spójności. W zakresie prawidłowego i skutecznego zarządzania Funduszami dokonany został znaczny postęp, wciąż jednak wiele pozostaje do zrobienia. PKW przypomina, że kraje przystępujące będą mogły skorzystać z projektów i dostępnych środków od 1 stycznia 2004 r. tylko w przypadku pełnej harmonizacji i wdrożenia stosownej legislacji w terminie do 31 grudnia 2003 r;
 9. PKW uznaje znaczenie procesu monitorowania prowadzonego przez Komisję Europejską, który jest ściśle analizowany przez Parlament Europejski. PKW odnotowuje opublikowany przez Komisję Raport Monitorujący, który został przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu w dniu 5 listopada 2003 r. Członkowie PKW potwierdzają wolę aktywnego śledzenia procesu monitorowania do dnia akcesji;
 10. PKW z zadowoleniem wita inicjatywę Parlamentu Europejskiego, polegającą na zaproszeniu – począwszy od maja 2003 r. - parlamentarzystów z przyszłych krajów członkowskich do uczestnictwa w pracach Parlamentu Europejskiego na zasadach obserwatorów oraz fakt, iż począwszy od maja 2003 roku 162 parlamentarzystów z przyszłych krajów członkowskich aktywnie wypełnia swoją rolę;
 11. Poprzez pomyślne zakończenie negocjacji akcesyjnych, Unia Europejska uhonorowała swoje zobowiązanie do umożliwienia dziesięciu państwom przystępującym uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. w charakterze członka Unii Europejskiej;

  Referendum i proces ratyfikacji
 12. PKW z zadowoleniem wita pozytywny wynik referendum akcesyjnego przeprowadzonego w Polsce w dniach 7-8 czerwca 2003 r. Kampania informacyjna poprzedzająca referendum pomogła społeczeństwu w podjęciu odpowiedzialnej decyzji na podstawie obiektywnej informacji. PKW z zadowoleniem odnotowuje fakt ratyfikacji Traktatu Akcesyjnego przez niektóre państwa przystępujące i zachęca obecne i przyszłe państwa członkowskie do zakończenia procesu ratyfikacji w terminie umożliwiającym rozszerzenie 1 maja 2004 roku;

  Konwent Europejski oraz Konferencja Międzyrządowa
 13. PKW z zadowoleniem wita pomyślne zakończenie prac Konwentu Europejskiego oraz prezentację projektu Traktatu Konstytucyjnego Radzie Europejskiej w Salonikach w dniu 20 czerwca 2003 roku a także Raport Prezydium Konwentu złożony Przewodniczącemu Rady Europejskiej w Rzymie 18 lipca 2003 r. PKW wyraża zadowolenie z faktu, iż przedstawiciele państw przystępujących aktywnie uczestniczyli w pracach Konwentu wnosząc cenny wkład w kształtowanie podstawy dla przyszłego Traktatu oraz, że nowe państwa członkowskie uczestniczą jako pełnoprawni członkowie w pracach Konferencji Międzyrządowej, która rozpoczęła się w Rzymie w dniu 4 października 2003 r. PKW wyraża nadzieję, że Konferencja Międzyrządowa będzie mogła zakończyć prace tak szybko jak tylko będzie to możliwe aby umożliwić podpisanie nowego Traktatu Konstytucyjnego w terminie umożliwiającym obywatelom zapoznanie się z tekstem Traktatu Konstytucyjnego przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. PKW podkreśla znaczenie przeprowadzenia niezbędnych reform instytucjonalnych w celu zapewnienia „pogłębienia” Unii i jej powodzenia w przyszłości. PKW podkreśla, że rozszerzenie Unii nie może osłabić jej wewnętrznej spójności ani interesów Unii jako całości;

  Gospodarka europejska
 14. PKW z zadowoleniem odnotowuje fakt, iż Prezydencja włoska przywiązuje dużą wagę do realizacji celów określonych w Strategii Lizbońskiej, zmierzających do uczynienia z gospodarki europejskiej w 2010 roku gospodarki najbardziej konkurencyjnej, dynamicznej i opartej na wiedzy. Centralnym punktem tej strategii będzie bardziej skuteczne wspieranie gospodarki poprzez wzrost inwestycji publicznych w Europie przy pomocy synergicznych działań interwencyjnych ze strony odpowiednich instytucji europejskich. PKW z zadowoleniem odnotowuje fakt, że strategia ta będzie uzupełniana rozwojem skutecznej sieci transportowej oraz, że priorytetowo potraktowane zostaną projekty z zakresu sieci transeuropejskich.

  Postęp przygotowań Polski do członkostwa oraz stosunki RP-UE
 15. PKW z zadowoleniem wita imponujący postęp jakiego dokonała Polska w ramach przygotowań do członkostwa. Pewien postęp został dokonany w obszarach, w których zeszłoroczny raport postulował poprawę, wciąż jednak pozostają wyzwania. Szczególnie ważne są dostosowania natury fiskalnej a restrukturyzacja i zredukowanie wydatków publicznych są kluczowe dla polepszenia skuteczności skoordynowanych polityk. Raport Komisji z 5 listopada 2003 r. sygnalizuje słaby postęp i konieczność dalszych wysiłków w restrukturyzacji przemysłu ciężkiego, dystrybucji energii oraz rolnictwie. Jeżeli chodzi o ogólną zdolność administracyjną i sądowniczą, zapewnione są niezbędne warunki do wdrażania acquis przez polską administrację, lecz wciąż istnieje potencjał poprawy sytuacji. Niezbędne są wysiłki w celu zwiększenia skuteczności i przejrzystości wymiaru sprawiedliwości. Zwalczanie korupcji powinno nadal pozostać priorytetem, w szczególności w kontekście wdrażania strategii antykorupcyjnej;
 16. PKW z zadowoleniem odnotowuje fakt, że Polska osiągnęła wysoki poziom zgodności z acquis w większości obszarów. W niektórych obszarach Polska częściowo spełnia wymogi dostosowawcze i powinna wzmocnić wysiłki w celu zakończenia przygotowań do dnia akcesji. PKW z zadowoleniem odnotowuje dokonane ostatnio postępy w przyjmowaniu prawa w obszarach zamówień publicznych, pomocy publicznej, prania brudnych pieniędzy oraz kontroli weterynaryjnej. PKW podkreśla znaczenie zapewnienia skutecznego zarządzania Funduszami Strukturalnymi i Funduszem Spójności oraz wdrożenia acquis. Dalsze działania są niezbędne w celu modernizacji kraju i możliwie najlepszego przygotowania podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego do warunków Jednolitego Rynku. PKW podkreśla także znaczenie zapewnienia równych szans dla kobiet i mężczyzn nie tylko poprzez wdrożenie do prawa wewnętrznego acquis w tym obszarze ale także poprzez wdrożenie niezbędnych instrumentów w celu osiągnięcia równości w całym społeczeństwie;
 17. PKW przypomina konkluzje Raportu Monitorującego, wedle których dziewięć kwestii w trzech obszarach powoduje poważne zaniepokojenie i gdzie konieczne są natychmiastowe i zdecydowane działania. W obszarze rolnictwa: 1) ustanowienie dwóch agencji płatniczych, 2) wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli IACS, 3) trzech kwestii w ramach kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa żywności. W obszarze rybołówstwa: 1) zarządzanie zasobami, inspekcja i kontrola, 2) polityka rynkowa. W obszarze swobodnego przepływu osób: wzajemne uznawanie kwalifikacji. PKW zachęca Polskę do podjęcia wzmożonych wysiłków w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z negocjacji do dnia 1 maja 2004 r. oraz podkreśla, iż podjęcie stosownych działań leży w interesie Polski, także w kontekście posiadania niezbędnych zdolności do absorpcji dostępnych środków. PKW wyraża przekonanie, że Polska dokona wszelkich starań, aby zapewnić gotowość do dnia akcesji oraz, że Polska będzie aktywnym i konstruktywnym krajem członkowskim;

  Rozszerzenie – obopólna korzyść
 18. PKW uważa, że rozszerzenie jest procesem korzystnym dla obu stron, dzięki któremu ponowne zjednoczenie Europy poszerzy obszar pokoju, dobrobytu i bezpieczeństwa na całym kontynencie. Ważnym jest, aby korzyści z rozszerzenia Unii przedstawiane były w obecnych i przyszłych państwach członkowskich a także w krajach sąsiedzkich zarówno w wymiarze zwiększonej stabilności politycznej, perspektyw dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego ale także w odniesieniu do znacznych postępów polityczno-gospodarczych jakie dokonały się w regionie od roku 1989;
 19. PKW podkreśla znaczenie swojego wkładu w tworzenie parlamentarnego wymiaru procesu przedakcesyjnego oraz ustanowienia płaszczyzny dla publicznych spotkań przedstawicieli polskich władz i instytucji unijnych, które od lat budowały atmosferę wzajemnego zaufania i zrozumienia. Parlamentarna Komisja Wspólna RP i UE zajmowała się bardzo szerokim zakresem problemowym i przyczyniła się do wypracowania rozwiązań w sprawach kontrowersyjnych i złożonych. Członkowie PKW będą nadal monitorować postępy czynione podczas ostatnich miesięcy poprzedzających członkostwo w dniu 1 maja 2004 r. PKW pragnie podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do powodzenia tej interesującej formuły;
 20. PKW życzy Polsce i jej obywatelom powodzenia w pełnej integracji z Unią Europejską.

1 „Wider Europe – Neighbourhood: Nowe ramy stosunków z sąsiadami wschodnimi i południowymi” z 11 marca 2003 r.oraz „W drodze do ustanowienia Nowego Instrumentu Sąsiedztwa” z 1 lipca 2003

wróć do góry