Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Meetings of the European Parliament... > Joint Parliamentary Meetings > Wolność i bezpieczeństwo:...

 

logo be

AAA Print

Wolność i bezpieczeństwo: wzmocnienie kontroli parlamentarnej w zakresie współpracy sądowej i policyjnej w Europie

17-18.10.2005, BRUKSELA

INFORMACJE NA TEMAT SPOTKANIA

DOKUMENTY DOSTĘPNE W JĘZYKU POLSKIM

1. Program spotkania

2. Przyszłość Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości. Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady i Rady Europejskiej w sprawie przyszłości Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, jak również w sprawie warunków niezbędnych do jej legalnego i skutecznego funkcjonowania (2004/2175(INI)), P6_TA(2004)0022.

3. Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie postępów poczynionych w roku 2004 przy tworzeniu Europejskiej Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (art. 2 i 39 Traktatu o Unii Europejskiej), P6_TA(2005)0227.

4. Sprawozdanie w sprawie promocji i ochrony praw podstawowych: rola instytucji krajowych i europejskich, w tym Agencji Praw Podstawowych (2005/2007(INI)).

5. Projekt sprawozdania w sprawie inicjatywy Republiki Francuskiej, Irlandii, Królestwa Szwecji oraz Zjednoczonego Królestwa dotyczącej projektu decyzji ramowej w sprawie zabezpieczania danych przetwarzanych i przechowywanych w związku ze świadczeniem publicznie dostępnych usług komunikacji elektronicznej lub danych w publicznych sieciach komunikacyjnych w celu zapobiegania, dochodzenia, wykrywania i ścigania przestępczości i przestępstw kryminalnych, w tym terroryzmu.

6. Sprawozdanie w sprawie inicjatywy Wielkiego Księstwa Luksemburga mającej na celu przyjęcie przez Radę decyzji o dostosowaniu podstawowych pensji i dodatków dla pracowników Europolu.

7. Dokument roboczy w sprawie wpływu europejskiego nakazu aresztowania na prawa podstawowe; wstępne kierunki przed wydaniem zalecenia dla Rady (Sprawozdanie Komisji oparte na art. 34 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi – COM(2005) 63 i SEC(2005) 267).