Home > EU Information > EU Law

 

logo be

AAA Print

EU Law

 • EUR-Lex – portal dostępu do prawa Unii Europejskiej zawierający m.in.: Dziennik Urzędowy UE, akty prawne UE, projekty aktów prawnych, orzecznictwo UE, umowy międzynarodowe, pytania parlamentarne czy budżet UE. Baza pozwala także na śledzenie przebiegu procedur ustawodawczych. Portal w obecnej postaci działa od marca 2013. Jest aktualizowany codziennie, a dostęp do niego jest możliwy w 24 językach urzędowych Unii Europejskiej. Patrz także: Najnowsze zmiany w portalu EUR-Lex 
  • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - zbiór prawodawstwa oraz innych oficjalnych dokumentów UE, publikowany codziennie w językach urzędowych UE. Od 1 lipca 2013 elektroniczna wersja Dziennika Urzędowego UE jest wersją autentyczną (wywołującą skutki prawne). Dziennik Urzędowy składa się z dwóch serii:
   – seria L – prawodawstwo,
   – seria C – informacje i zawiadomienia (w tym akty przygotowawcze).
   Podseria CA (np. C019A), oznaczona takim samym numerem jak seria C, zawiera zaproszenia do wyrażenia zainteresowania, ogłoszenia o naborze pracowników itp. Podserie LI i CI, wprowadzone w 2016, umożliwiają większą elastyczność w przypadku zmian planowanej treści Dziennika Urzędowego
 • Legislative Observatory – baza danych Parlamentu Europejskiego monitorująca etapy procesu legislacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prac Parlamentu Europejskiego; zawiera informacje od 1994 roku
 • CURIA – całość orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, Sądu i Sądu do spraw Służby Publicznej
 • Rejestry dokumentów:
 • Konkluzje Rady Europejskiej 
 • Baza traktatów i umów UE (baza Rady Unii Europejskiej)
 • Umowy międzynarodowe w portalu EUR-Lex
 • N-Lex – portal Urzędu Publikacji Unii Europejskiej umożliwiający dostęp do zbiorów prawa krajowego państw członkowskich UE, uruchomiony 28 kwietnia 2006 roku
 • Baza DORIE – wybór dokumentów i wyciągi z dokumentów dotyczących funkcjonowania instytucji i procesu decyzyjnego Unii, a także konferencji międzyrządowych i Konwentu Europejskiego
 • Streszczenia aktów prawnych UE – stale aktualizowane streszczenia prawodawstwa obowiązującego w każdej z dziedzin działalności UE
 • Baza IPEX – Międzyparlamentarna Wymiana Informacji w sprawach UE – zawiera projekty legislacyjne UE, dokumenty informacyjne i konsultacyjne Komisji Europejskiej oraz informacje o tym, w jaki sposób te projekty i dokumenty są rozpatrywane przez parlamenty narodowe. Nawigacja i dostęp do dokumentów w 24 językach; baza działa od 2006 roku