Home > European Parliament > Polish Members of the EP > Wybory - czerwiec 2009

 

logo be

AAA Print

Wybory - czerwiec 2009


DOKUMENTY UE

 1. Akt dotyczący wyboru przedstawicieli do Zgromadzenia w powszechnych wyborach bezpośrednich, [w:] Akty podstawowe prawa Unii Europejskiej, Dziennik Ustaw, Załącznik nr 2 do nru 90, 30.04.2004, poz. 864, T. I, s. 148. 
  - Zmieniony przez:
  Decyzja Rady z dnia 25 czerwca i 23 września 2002 roku zmieniająca Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, dołączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom, Dz. Urz. UE wyd. spec. 2004, rozdz. 01, t. 4, s. 137.
  Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich - tekst ujednolicony *
 2. Dyrektywa Rady 93/109/WE z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiająca szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w Państwie Członkowskim, którego nie są obywatelami, Dz. Urz. UE wyd. spec. 2004, rozdz. 20, t. 01, s. 7-11.
 3. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady na temat przyznawania odstępstw na mocy art. 19 ust. 2 Traktatu WE, przedstawione zgodnie z art. 14 ust. 3 dyrektywy 93/109/WE ustanawiającej szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii, COM(2007) 846 wersja ostateczna.
 4. Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. Sprawozdanie Komisji na temat udziału w wyborach obywateli innego państwa członkowskiego w państwie członkowskim miejsca zamieszkania (dyrektywa 93/109/WE) i na temat zasad przeprowadzania wyborów (decyzja 76/787/WE zmieniona decyzją 2002/772/WE, Euratom), COM(2006) 790 wersja ostateczna.

Partie polityczne i fundacje polityczne na poziomie europejskim

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004 z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania, Dz. Urz. UE wyd. spec. 2004, rozdz. 01. t. 4. s. 500-503.
  - Zmienione przez:
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1524 z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania, Dz. Urz. UE 2007 L 343 s. 5-8.
  Wersja ujednolicona
 2. Decyzja Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2004 r. ustanawiająca przepisy wykonawcze do rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania, Dz. Urz. UE 2008 C 252 s. 1-43.

DOKUMENTY POLSKIE

 1. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, Dziennik Ustaw 2004, nr 25, poz. 219, z późn. zm. - tekst ujednolicony *
 2. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, Dziennik Ustaw 2009, nr 37, poz. 287
 3. Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej o liczbie posłów wybieranych do Parlamentu Europejskiego, ZPOW-903-10/09

WYBRANE OPRACOWANIA I KOMENTARZE OŚRODKÓW BADAWCZYCH

 1. Clark N., Rohrschneider R.: Second-Order Elections versus First-Order Thinking: How Voters Perceive the Representation Process in a Multi-Layered System of Governance, „Journal of European Integration” 2009, Vol. 31, Iss. 5, s. 645.
 2. De Clerck-Sachsse J., Kaczyński P.M.: The European Parliament – more powerful, less legitimate? An outlook for the 7th legislature, „CEPS Working Document” May 2009, No. 314.
 3. De Clerck-Sachsse J.: The New European Parliament: All change or business as usual?, „CEPS Special Report”, August 2009.
 4. Democracy in the EU and the role of the European Parliament (ed. G. Bonvicini), „IAI Quaderni English Series”, March 2009, No. 14.
 5. Elections européennes, „Notre Europe”, 16.06.2009.
 6. Elections européennes : cinq réflexions pour susciter le débat, „Notre Europe”, 15.06.2009.
 7. The 2009 European elections, badanie specjalne Eurobarometru na zamówienie Parlamentu Europejskiego, wrzesień 2008.
 8. The European Elections: EU Legislation, National Provisions and Civic Participation, March 2009.
 9. European Parliament Elections 2009, „House of Commons Research Paper”, 2009, No. 09/53.
 10. Gros D.: A more conservative Europe and EU!, „CEPS Commentaries”, 8 June 2009.
 11. Giuliani J.-D. : Après les élections européennes : l'Europe par gros temps, „Revue Politique et Parlementaire ”, n° 1052, septembre 2009.
 12. Hagemann S.: Strength in numbers? An evaluation of the 2004-2009 European Parliament, „EPC Issue Paper”, May 2009, No. 58.
 13. Kobiety a wybory do Parlamentu Europejskiego, badanie Eurobarometru na zamówienie Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, marzec 2009.
 14. Kaczyński P. M.: More Unity than Diversity - The European Parliament after the elections, „CEPS Commentaries”, 24 June 2009.
 15. Lancelot A.: Éléments statistiques pour l’Europe et la France, „Commentaire”, Vol. 32, n° 127, automne 2009, s. 721.
 16. Malkopoulou A.: Lost Voters: Participation in EU elections and the case for compulsory voting, „CEPS Working Documents”, No. 317, 24 July 2009.
 17. Martens W.: Now we must apply the lessons of the European elections, „Europe’s World”, Summer 2009.
 18. Martin P.: Les élections européennes des 6 et 7 juin 2009, s. 735, „Commentaire”, Vol. 32, n° 127, automne 2009, s. 735.
 19. Mellows-Facer A., Cracknell R., Lightbown S.: European Parliament Elections 2009, House of Commons Library Research Paper 09/53, 17 June 2009.
 20. Parlement Européen : quelques enseignements suite aux Dernières elections, „Notre Europe”, juillet 2009.
  Polarczyk K.: Wybory do Parlamentu Europejskiego, „Infos: zagadnienia społeczno-gospodarcze” 2009, nr 9(56).
 21. Post-Election Analysis: Between apathy and anger – but no earthquake, European Policy Centre, June 2009.
 22. Ricard-Nihoul G.: Elections européennes 2009: acteurs, enjeux et alternatives, „Les brefs de Notre Europe”, mai 2009, n° 12.
 23. Ricard-Nihoul G.: Elections européennes: cinq réflexions pour susciter le débat, „Notre Europe”, juin 2009.
 24. Roa Bastos F.: Des partis politiques au niveau européen? Etat des lieux à la veille des élections européennes de juin 2009, „Etudes & Recherches”, mai 2009, n° 71.
 25. Sosnowski Ł.: Nowy podział mandatów do Parlamentu Europejskiego, „Biuletyn Analiz UKIE” 2008, nr 20.
 26. Szczepanik M.: Posłowie do Parlamentu Europejskiego – pozycja prawna w kraju oraz współpraca z administracją rządową, Instytut Spraw Publicznych, „Analizy i Opinie”, kwiecień 2009, nr 94.
 27. Świeboda P.: System instytucjonalny Unii Europejskiej w Traktacie z Lizbony – konsekwencje i wyzwania, „Biuletyn Analiz UKIE” 2008, nr 20, s. 8-10.
 28. Święcicki I.: Po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wnioski i zadania dla polskich parlamentarzystów, demosEuropa, czerwiec 2009.
 29. What to Expect in the 2009-14 European Parliament: Return of the Grand Coalition?, „Sieps”, August 2009, iss. 8.

WYBRANE STRONY INTERNETOWE

 1. Parlament Europejski
 2. Portal Europa – Prawo wyborcze do PE na poziomie europejskim
 3. Państwowa Komisja Wyborcza – Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
 4. OIDE – Parlament Europejski – dokumenty i informacje
 5. EUobserver – European elections 2009
 6. Euractiv – EU Elections 09
 7. Traktat z Lizbony - debata parlamentarna

PODSUMOWANIE VI KADENCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO


* Tekst ujednolicony nie stanowi źródła prawa. Został on opracowany wyłącznie do celów dokumentacyjnych.

wróć do góry