Home > Bibliographies > Citizenship of the European Union > Archiwum wybranych publikacji...

 

logo be

AAA Print

Archiwum wybranych publikacji drukowanych (2000 – 2010)

Książki

 1. 5 lat Karty Praw Podstawowych UE (red. nauk. A. Gubrynowicz), Warszawa 2006.
 2. Agencja Praw Podstawowych – opinie nowych państw członkowskich i Niemiec (red. A. Podolski, P. Jaroń), Warszawa 2006.
 3. Anastassopoulos G. N.: The debate on the system of electing the members of the European Parliament. From a uniform procedure to the common principles of the treaties, Brussels 2002.
 4. Balibar É.: Nous, citoyens d’Europe ? Les frontieres, l’État, le peuple, Paris 2001.*
 5. Bertossi Ch.: Les frontieres de la citoyenneté en Europe. Nationalité, résidence, appartenance, Paris 2001.
 6. Bodnar A.: Obywatelstwo wielopoziomowe: status jednostki w europejskiej przestrzeni konstytucyjnej, Warszawa 2008.
 7. Carabot B. M.: Les fondements juridiques de la citoyenneté européenne Bruxelles 2007.*
 8. Carlier J.-Y.: La condition des personnes dans l’Union européenne, Bruxelles 2007
 9. Cieleń A., Szymański A.: Obywatelstwo Unii Europejskiej, Warszawa 2004.
 10. La citoyenneté européenne (oprac. B. Cautres), Paris 2004.
 11. Dostęp obywateli do europejskiego wymiaru sprawiedliwości (red. H. Izdebski, H. Machińska), Warszawa 2005.
 12. Duff A., Garcia M. [i in].: Obywatelstwo europejskie. Rozważania, Warszawa 2003.
 13. Dybowski M.: Prawa fundamentalne w orzecznictwie ETS, Warszawa 2007.
 14. Dydak E.: Wybory do Parlamentu Europejskiego: zasady i wyniki głosowania, Warszawa 2003.
 15. Economic and social rights under the EU Charter of Fundamental Rights – a legal perspective (red. T. K. Hervey, J. Kenner), Oxford 2003.
 16. The European Ombudsman. Origins, Establishment, Evolution, Luxembourg 2005.
 17. Farrell D. M., Scully R.: Representing Europe’s citizens?: electoral institutions and the failure of parliamentary representation, Oxford 2007.
 18. Fobe A.: Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2003.
 19. Gerven W. van: The European Union: a polity of states and peoples, Oxford 2005.
 20. Goudappel F.: The effects of EU citizenship. Economic, social and political rights in a time of constitutional change, Hague 2009.
 21. Hambura S., Muszyński S.: Karta Praw Podstawowych z komentarzem, Bielsko-Biała 2001.
 22. Heede K.: European Ombudsman: redress and control at Union level, Hague 2000.
 23. In search of Union citizenship [w:] S. Douglas-Scott: Constitutional Law of the European Union, Harlow 2002, s. 479–514.
 24. Jagielski J.: Obywatelstwo Unii Europejskiej oraz europejskie standardy w zakresie obywatelstwa a kierunki rozwoju polskiego prawa o obywatelstwie [w:] Konstytucja dla rozszerzającej się Europy (red. E. Popławska), Warszawa 2000, s. 277–288.
 25. Jasiński F.: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Warszawa 2003.
 26. Jaskiernia J.: Wzajemne oddziaływanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Tarnobrzeg 2005.
 27. Kamiński J., Małecki M.: Co warto wiedzieć o prawach obywatela Unii Europejskiej, Warszawa 2004.
 28. Kańska K.: Karta Praw Podstawowych a przestrzeganie praw człowieka przez instytucje Unii Europejskiej, Warszawa 2003.
 29. Karolewski I.P.: Citizenship and collective identity in Europe, London 2009.
 30. Konopacki S.: Obywatelstwo europejskie w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Łódź 2005.*
 31. Kuhn M.: Who is the European? A new global player?, New York  2007.
 32. Łazowski A.: Ochrona praw jednostek w prawie Wspólnot Europejskich: pozasądowe mechanizmy ochrony praw przed instytucjami i organami Wspólnot Europejskich, Kraków 2002.
 33. Machińska H.: Ochrona praw i interesów obywateli państw członkowskich w związku z obywatelstwem Unii Europejskiej [w:] Prawo i ład społeczny. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Turskiej, Warszawa 2000, s. 258–274.
 34. Magoska M.: Obywatelstwo europejskie – czy nowa jakość? [w:] Prawo i ład społeczny. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Turskiej, Warszawa 2000, s. 275–287.
 35. Making European citizens. Civic inclusion in a transnational context (red. R. Bellamy, J. Shaw), Basingstoke 2006.  
 36. Mather J.: Legitimating the European Union: aspirations, inputs and performance, Basingstoke 2007.
 37. Meese J. M.: Das Petitionsrecht beim Europäischen Parlament und das Beschwerderecht beim Bürgerbeaufragten der Europäischen Union, Frankfurt am Main 2000.
 38. Mielnik B.: Obywatelstwo Unii Europejskiej, Wrocław 2000.
 39. Myszona K.: Projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy: Przewodnik, Warszawa 2003, s. 20–21.
 40. Lineages of European citizenship. Rights, belonging and participation in eleven nation-states (red. R. Bellamy, D. Castiglione, E. Santoro), Basingstoke 2004.
 41. Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej (red. J. Barcz), Warszawa 2008.
 42. Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej: wybrane zagadnienia (red. nauk. A. Florczak), Warszawa 2009.
 43. Opieka dyplomatyczna Unii Europejskiej a obywatelstwo unijne [w:] J. Sandorski: Opieka dyplomatyczna a międzynarodowa ochrona praw człowieka. Zagadnienia wybrane, Poznań 2006, s. 254–288.
 44. Owen B.: Le systeme électoral et son effet sur la représentation parlementaire des partis: le cas européen, Paris 2002.
 45. Pozycja obywatela w Unii Europejskiej i jego uprawnienia. Materiały z seminarium [...] (red. nauk. J. Justyński, J. Maliszewska-Nienartowicz), Toruń 2003.
 46. Prawo Unii Europejskiej, Wybór dokumentów i aktów prawnych, T. 2. Swoboda przepływu osób, swoboda przedsiębiorczości (wyb. i oprac. J. Barcz, I. Kolowca), Warszawa 2006.
 47. Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej: nowe zjawiska i tendencje (red. S. Biernat, S. Dudzik). Warszawa 2009.
 48. Rogers N., Scannell R.: Free movement of persons in the enlarged European Union, London 2005.
 49. Shaw J.: The transformation of citizenship in the European Union: electoral rights and the restructuring of political space, Cambridge 2007.
 50. Scheuring K.: Ochrona praw jednostek w postępowaniach przed sądami wspólnotowymi, Warszawa 2007.
 51. Sozański J.: Prawa człowieka w systemach prawnych Wspólnot i Unii Europejskiej, Warszawa 2005.
 52. Status prawny obywatela RP po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Konferencja Opolnica, 13–15 maja 2004 (red. B. Mielnik), Wrocław 2005.
 53. Symonides J.: Karta Praw Podstawowych a konstytucja dla Europy [w:] Integracja europejska. Instytucje. Polityka. Prawo. Księga Pamiątkowa dla uczczenia 65-lecia Profesora Stanisława Parzymiesa (red. G. Michałowska), Warszawa 2003, s. 509–525.
 54. Trépant I.: Pour une Europe citoyenne et solidaire L’Europe des traités dans la vie quotidienne, Paris 2002.
 55. Towards a European nationality. Citizenship, immigration and nationality law in the EU (red. R. Hansen, P. Weil), Basingstoke 2001.
 56. L’Union Européenne et ses citoyens (zebr. C. Belot, B. Cautres), Paris 2002.
 57. Vink M.: Limits of European citizenship. European integration and domestic immigration policies, Basingstoke 2005.
 58. Weiss F., Wooldridge F.: Free movement of persons within the European Community, Hague 2002.
 59. White R. C. A.: Workers, establishment, and services in the European Union, Oxford 2005.
 60. Wróbel I.: Status prawny obywatela państwa trzeciego w Unii Europejskiej, Warszawa 2007.
 61. Wyrozumska A.: Jednostka w Unii Europejskiej [w:] Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki (red. J. Barcz), Warszawa 2006, s. 355–384.
 62. Zdanowicz M.: Europejska Konwencja o obywatelstwie [w:] Konstytucja dla rozszerzającej się Europy (red. E. Popławska), Warszawa 2000, s. 271–276. 

  Artykuły z polskich czasopism specjalistycznych
 63. Banaszak B.: Zalety i wady Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 2, s. 9.
 64. Barcz J.: Inicjatywa obywatelska - aspekty prawne i instytucjonalne, „Europejski Przegląd Sądowy" 2011, nr 10, s.16.
 65. Bosek L.: Ochrona godności człowieka w prawie Unii Europejskiej a konstytucyjne granice przekazywania kompetencji państwa, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 2, s. 61.
 66. Czubik P.: Propozycja zmian w zakresie europejskiej opieki konsularnej, „Europejski Przegląd Sądowy” 2008, nr 1, s. 53.
 67. Bucińska J.: Społeczne prawa człowieka w Europejskiej Karcie Praw Podstawowych, „Rocznik Nauk Prawnych – Prawo” 2005, t. 15, nr 1.Chrzanowska J., Jasiński F., Rudecka I.: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej: ewolucja koncepcji, „Wspólnoty Europejskie” 2006, nr 4, s. 3.
 68. Czajkowski M.: Swoboda przemieszczania się, wyboru miejsca zamieszkania i pobytu w prawie Unii Europejskiej. Omówienie wybranych zagadnień, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” 2006, z. 4, s. 45.
 69. Czubik P.: Granice opieki konsularnej w prawie wspólnotowym. Wybrane problemy dotyczące interpretacji i możliwości zastosowania decyzji 95/553/WE, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2003, nr 4, s. 93.
 70. Dąbrowski M.: Obywatelstwo polskie a obywatelstwo Unii Europejskiej, „Państwo i Prawo” 2005, nr 2, s. 64.
 71. Dąbrowski M.: Polish Citizenship vs. Citizenship of the European Union, „The Polish Foreign Affairs Digest” 2005, t. 5, nr 1, s. 175.
 72. Dąbrowski M.: Zrzeszanie się obywateli UE w partiach politycznych w Polsce, „Państwo i Prawo” 2006, nr 4, s. 62.
 73. Galicki Z.: Europejska Konwencja o Obywatelstwie a obywatelstwo europejskie, „Biuletyn Biura Informacji Rady Europy” 2000, nr 4–5, s. 89.
 74. Groot G.-R. de.: Obywatelstwo europejskie: związki z obywatelstwem państw członkowskich, „Biuletyn Biura Informacji Rady Europy” 2000, nr 4–5, s. 7.
 75. Hambura S.: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 2, s. 95.
 76. Helios J., Jedlecka W.: Prawo petycji do Parlamentu Europejskiego, „Prawo i Podatki Unii Europejskiej w praktyce” 2005, nr 3, s. 26.
 77. Jackiewicz A.: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (uwagi konstytucyjnoprawne), „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 1, s. 65.
 78. Jackiewicz A.: Problematyka praw człowieka w świetle Karty Praw Podstawowych w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską, „Studia Europejskie” 2003, nr 2, s. 53.
 79. Jagielski J.: Obywatelstwo europejskie w projekcie Konstytucji dla Europy, „Edukacja Prawnicza” 2004, nr 4.
 80. Jasiński F.: Nabycie mocy prawnie wiążącej przez Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej – refleksje teoretyczne, „Przegląd Prawa Europejskiego” 2003, nr 1, s. 5.
 81. Jasiński F.: Ewolucja Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, „Wspólnoty Europejskie” 2004, nr 4/5.
 82. Jasiński F., Pelc R.: Rzecznik praw obywatelskich UE, „Wspólnoty Europejskie” 2001, nr 7/8.
 83. Jasiński F., Rudecka I.: Agencja Praw Podstawowych UE: czy konieczna jest dodatkowa instytucjonalizacja ochrony praw człowieka w Europie, „Nowa Europa. Przegląd natoliński” 2006, nr 2, s. 99.
 84. Jaskiernia J.: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, „Państwo i Prawo” 2008, nr 4, s. 3.
 85. Januszewicz E.: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej w europejskim systemie ochrony praw człowieka, „Biuletyn Biura Informacji Rady Europy” 2003, nr 3, s. 107.
 86. Jedlecka W.: Prawo skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich Unii Europejskiej, „Prawo i Podatki Unii Europejskiej w praktyce” 2006, nr 4, s. 20.
 87. Jesień L.: Karta Praw Podstawowych UE jako fragment procesu integracji, „Polska w Europie” 2002, nr 2, s. 51.
 88. Jurczyk T.: Analiza porównawcza przepisów Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, „Przegląd Legislacyjny” 2008, nr 1(63), s. 41.
 89. Kawecka-Wyrzykowska E.: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej – czy potrzebna?, „Wspólnoty Europejskie” 2001, nr 6.
 90. Konopacki S.: Dylematy obywatelstwa europejskiego, „Studia Europejskie” 2003, nr 4, s. 53.
 91. Kornobis-Romanowska D.: Charter of Fundamental Rights in the Legal and Political Practice of EU Institutions, „Polish Yearbook of International Law” 2002–2003, t. 26, s. 157.
 92. Kornobis-Romanowska D.: Karta Praw Podstawowych w unijnym porządku prawnym, „Przegląd Prawa Europejskiego” 2003, nr 2, s. 35.
 93. Kornobis-Romanowska D.: Znaczenie prawne Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2003, nr 3, s. 185.
 94. Kowalik-Bańczyk K.: Zakres uprawnień wynikających z posiadania obywatelstwa europejskiego w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, „Studia Prawnicze” 2006, nr 2, s. 47.
 95. Łazowski A.: Uprawnienia wyborcze obywateli Unii Europejskiej z perspektywy członkostwa Polski w UE, „Biuletyn Biura Informacji Rady Europy” 2000, nr 4–5, s. 67.
 96. Łyjak O.: Obywatel polski w Unii Europejskiej – Na równych prawach, „Europejski Przegląd Prawa” 2005, nr 1, s. 33.
 97. Machińska H.: Karta Praw Podstawowych – jej istota i znaczenie w umacnianiu praw i wolności obywateli Europy, „Biuletyn Biura Informacji Rady Europy” 2003, nr 3, s. 122.
 98. Machińska H.: Obywatel w Unii Europejskiej. Dynamika procesu zbliżania obywateli do instytucji ponadnarodowych, „Biuletyn Biura Informacji Rady Europy” 2000, nr 4–5, s. 50.
 99. Menkes J.: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej a konstytucja Europy, „Studia Europejskie” 2001, nr 2, s. 25.
 100. Morawska E. H.: Prawa konstytucyjne człowieka i obywatela w Rzeczypospolitej Polskiej, a prawa podstawowe Unii Europejskiej. Analiza porównawcza, „Przegląd Sejmowy" 2009, nr 1, s. 31.
 101. Muszyński M.: Polska Karta Praw Podstawowych po Traktacie lizbońskim. Charakter prawny i granice związania, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 1, s. 55.
 102. Muszyński M.: Karta jako element przyszłej konstytucji dla Europy, „Prawo Europejskie i Międzynarodowe” 2004, nr 1.
 103. Muszyński M.: Opieka dyplomatyczna i konsularna w prawie wspólnotowym, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2002, nr 3, s. 143.
 104. Muszyński M.: Opieka dyplomatyczna i konsularna w prawie wspólnotowym raz jeszcze – polemika, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2004, nr 1, s. 299.
 105. Myszke M.: Zasada równego traktowania obywateli UE w dostępie do systemów zabezpieczenia społecznego, „Europejski Przegląd Sądowy” 2006, nr 11, s. 36.
 106. Nesterowicz A.: Prawo obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej do świadczeń medycznych na obszarze Wspólnoty, „Państwo i Prawo” 2003, nr 11, s. 67.
 107. Ochrona danych osobowych w świetle Dyrektywy nr 95/46/WE, „Prawo i Podatki Unii Europejskiej w praktyce” 2008, nr 3, s. 2.
 108. Pawłowski B., Odrowąż-Sypniewski W.: O prawnych możliwościach odstąpienia przez Polskę od Protokołu w sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej do Polski i Zjednoczonego Królestwa, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2008, nr 1(17), s. 82.
 109. Piechowiak M.: Aksjologiczne podstawy Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, „Studia Prawnicze” 2003, nr 1, s. 5.
 110. Sadurski W.: Obywatelstwo europejskie, „Studia Europejskie” 2005, nr 4, s. 31.
 111. Stachowicz B.: Swobodny przepływ pracowników w Unii Europejskiej (cz. I) – Zakres podmiotowy i terytorialny, „Europejski Przegląd Prawa” 2004, nr 3, s. 10.
 112. Stachowicz B.: Swobodny przepływ pracowników w Unii Europejskiej (część II) – Prawo do podjęcia pracy, „Europejski Przegląd Prawa” 2004, nr 4, str. 97.
 113. Szwarc M.: Czy Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej rzeczywiście wpłynie na wzmocnienie statusu prawa wglądu do dokumentów instytucji Wspólnot Europejskich, „Przegląd Prawa Europejskiego” 2003, nr 3, s. 61.
 114. Świadczenie usług medycznych obywatelom państwa członkowskiego UE i EFTA poza miejscem zamieszkania, „Prawo i podatki Unii Europejskiej w praktyce” 2006, nr 11, s. 27.
 115. Trzciński K.: Obywatelstwo w Europie. Idea i jej wyraz formalny w perspektywie historycznej, „Studia Europejskie” 2002, nr 2, s. 45.
 116. Wieruszewski R.: Rola i znaczenie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej dla ochrony praw człowieka, „Przegląd Sejmowy”, 2008, nr 2, s. 41.
 117. Wieruszewski R.: Obywatelstwo Unii Europejskiej a ochrona praw człowieka, „Prawo Europejskie i Międzynarodowe” 2004, nr 1.
 118. Wollenschläger F.: Die Unionsbürgerschaft und ihre Dynamik für den Integrationsprozessjenseits des Marktes, „Zeitschrift für Europarechtliche Studien” 2009, Heft 1.
 119. Wollenschläger F.: Obywatelstwo UE i jego dynamika dla procesu integracji poza wymiarem rynkowym (cz. III), „Europejski Przegląd Sądowy" 2010, nr 9, s. 27.
 120. Wollenschläger F.: Obywatelstwo UE i jego dynamika dla procesu integracji poza wymiarem rynkowym (cz. II), „Europejski Przegląd Sądowy" 2010, nr 7, s. 18.
 121. Wollenschläger F.: Obywatelstwo UE i jego dynamika dla procesu integracji poza wymiarem rynkowym (cz. I), „Europejski Przegląd Sądowy" 2010, nr 6, s. 4.
 122. Wyrozumska A.: Karta Praw Podstawowych – polskie obiekcje, „Sprawy Międzynarodowe” 2007, nr 4, s. 59.
 123. Wyrozumska A.: Znaczenie prawne zmiany statusu Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Traktacie lizbońskim oraz Protokołu polsko-brytyjskiego, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 2, s. 25.
 124. Zoll A.: Prawa obywatelskie w konstytucji Unii Europejskiej„Biuletyn OCIPE” 2003, nr 2, s. 1.* 

  Artykuły z zagranicznych czasopism specjalistycznych
 125. Ab Iago D.: Final green light to Fundamental Rights Agency, „Europolitics” 6.12.2006, No. 3204, s. 10.
 126. Aschenbrenner J. B., de Búrca G.: European constitutionalism and the EU Charter of Fundamental Rights, „The Columbia Journal of European Law” 2003, Vol. 9, No. 3.
 127. Benoît-Rohmer F.: Valeurs et droits fondamentaux dans la Constitution, „Revue Trimestrielle de Droit Europeen” 2005, Vol. 41, Iss. 2, s. 261.
 128. Bell M.: Civic citizenship and migrant integration, „European Public Law” 2007, Vol. 13, Iss. 2, s. 311.
 129. Blanco Sio-Lopez C.: Citizenship in Contemporary Europe – By M. Lister and E. Pia, „Journal of Common Market Studies” 2009, Vol. 47 (March), Iss. 2, s. 442.
 130. Berramdane A.: Les droits fondamentaux dans la Constitution européenne, „Revue du Droit de l’Union Europeenne” 2004, Iss. 3, s. 613.
 131. Boelaert-Suominen S.: Non-EU nationals and Council Directive 2003/109/EC on the status of third-country nationals who are long-term residents: five paces forward and possibly three paces back, „Common Market Law Review” 2005, Vol. 42, Iss. 4, s. 1011.
 132. Bogdandy A. von: The prospect of a European republic: what European citizens are voting on, „Common Market Law Review” 2005, No. 42, s. 913.
 133. Bonnor P. G.: The European Ombudsman: a novel source of soft law in the European Union, „European Law Review” 2000, Vol. 25, No. 1, s. 39.
 134. Borgmann-Prebil Y: European Citizenship and the Rights Revolution, „Journal of European Integration” 2008, Vol. 30, Iss. 2, s. 311.
 135. Boucek F.: Representing Europe's Citizens? Electoral Institutions and the Failure of Parliamentary Representation – By D. Farrell and R. Scully, „Journal of Common Market Studies” 2008, Vol. 46 (June), Iss. 3, s. 729.
 136. Bot O.: Charte de l’Union Européenne et Convention de sauvegarde des droits de l’homme: la coexistence de deux catalogues de droits fondamentaux, „Revue Trimestrielle des Droits de l’Homme” 2003, Vol. 14, Iss. 55, s. 781.
 137. Brunsden J.: Priority areas identified for improving consular cooperation, „Europolitics” 5.12.2007.
 138. Burgorgue-Larsen L.: Ombres et lumieres de la constitutionnalisation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, „Cahiers de Droit Europeen” 2005, Vol. 41, Iss. 5–6, s. 663.
 139. Carlier J.-Y.: Le devenir de la libre circulation des personnes dans l’Union européenne: regard sur la directive 2004/38, „Cahiers de Droit Europeen” 2006, Vol. 42, Iss. 1–2, s. 13.
 140. Carrera S.: What does free movement mean in theory and practice in an enlarged EU?, „European Law Journal” 2005, Vol. 11, No. 6, s. 699.
 141. Chabanet D.: Lobbying, actions collectives: des acteurs qui „débordent” la citoyenneté européenne?, „Problemes politiques et sociaux” 2004, n° 901.
 142. Citizenship, migration and the valuation of care in the European Union, „Journal of Ethnic and Migration Studies” 2004, Vol. 30, No. 2, s. 373.
 143. Citizens’ rights: foreign residents ignorant of right to vote in local elections, „Europolitics” 31.05.2002.
 144. Closa C.: Between EU constitution and individuals’ self: European citizenship, „Law and Philosophy” 2001, Vol. 20, No. 3, s. 345.
 145. Conlan P.: Citizenship of the Union: the fundamental status of those enjoying free movement? ,,ERA-Forum" 2006,Vol. 7, No. 3.
 146. Correia V.: Roumains et Bulgares apres le 1er janvier 2007, les carences temporaire es d'une citoyenneté européenne sans l'acces a l'emploi, „Cahiers de Droit Europeen” 2009, Vol. 44 , Iss. 5-6 , s. 629.
 147. Council common position on right of residence directive, „Europolitics” 8.12.2003.
 148. Davis R. W.: Citizenship of the Union ... rights for all?, „European Law Review” 2002, Vol. 27, No. 2, s. 121.
 149. Davis R. W.: Quasi-judicial review: the European Ombudsman as an alternative to the European courts, „Web Journal of Current Legal Issues” 2000, No. 1.
 150. Delaney E., Barani L.: The promotion of „symmetrical” European citizenship: a federal perspective, „Journal of European Integration” 2003, Vol. 25, Iss. 2, s. 95.
 151. Delgado Moreira J. M.: Cohesion and citizenship in EU cultural policy, „Journal of Common Market Studies” 2000, Vol. 38, Iss. 3, s. 449.
 152. Diez-Picazo L. M.: Citoyenneté et identité européennes, „Revue européenne de droit public” 2003, Vol. 15, n° 2, s. 771.
 153. Dynamics of European and national citizenship: inclusive or exclusive?, „European Constitutional Law Review” 2007, Vol. 3, Iss. 1, s. 1
 154. ECAS reviews first results of citizens’ rights hotline, „Europolitics” 29.08.2006.
 155. ECJ bolsters residence rights of non-EU nationals, „Europolitics” 9.01.2007.
 156. ECJ curbs right to refuse entry to non-EU nationals, „Europolitics” 31.01.2006.
 157. ECJ says family life more important than red tape, „Europolitics” 25.07.2002.
 158. Eeckhout P.: The EU Charter of Fundamental Rights and the federal question, „Common Market Law Review” 2002, No. 39, s. 945.
 159. Eckes C.: Does the European Court of Human Rights Provide Protection from the European Community? – The Case of „Bosphorus Airways”, „European Public Law” 2007, Vol. 13, iss. 1, s. 47.
 160. Eichenhofer E.: Free Movement, Social Security and Gender in the EU, „Common Market Law Review” 2008, Vol. 45, Iss. 2, s. 605.
 161. Elman R. A.: The limits of citizenship: migration, sex discrimination and same-sex partners in EU law, „Journal of Common Market Studies” 2000, Vol. 38, Iss. 5, s. 729.
 162. EP elections: Commission clears Luxembourg’s voting curbs on non-nationals, „Europolitics” 31.01.2003.
 163. EU citizens still face too much red tape, „Europolitics” 10.04.2006.
 164. EU citizens’ right of residence still widely flouted, says Commission, „Europolitics” 10.03.2003.
 165. European Election Special: why non-Belgian Europeans living in Brussels prefer to vote at „home”, „Europolitics” 12.05.2004.
 166. EU to propose measures to ease movement of non-EU nationals, „EUobserver” 24.03.2004.
 167. Fahey E.: Going Back to Basics: Re–embracing the Fundamentals of the Free Movement of Persons in Metock Case C–127/08, Metock & others v. Minister for Justice, Equality & Law Reform, Judgment of the European Court of Justice of 25 July 2008, „Legal Issues of Economic Integration” 2009, Vol. 36, Iss. 1, s. 83.
 168. Flanagan A.: EU Freedom of Information: Determining where the Interest Lies, „European Public Law” 2007, Vol. 13, Iss. 4, s. 595.
 169. Flear M.: Making European Citizens. Civic inclusion in a Transnational Context, „Common Market Law Review” 2008, Vol. 45, Iss. 6, s. 1778.
 170. Free movement of people: council agrees on residence rights directive, „Europolitics” 22.09.2003.
 171. Garot M.-J., Magnette P., Quermonne J.-L.: Une longue marche vers la citoyenneté européenne, „Problemes politiques et sociaux” 2004, n° 901.
 172. Garot M.-J.: Des disparités dans les modes d’acces a la citoyenneté européenne, „Problemes politiques et sociaux” 2004, n° 901.
 173. Gerhards J.: Free to move?: The acceptance of free movement of labour and non discrimination among citizens of Europe, „European Societies” 2008, Vol. 10, Iss. 1, s. 121.
 174. Gerkrath J.: Representation of citizens by the EP, „European Constitutional Law Review” 2005, Vol. e1, Iss. 1, s. 73.
 175. Gros-Verheyde N.: Citizens’ right of initiative is born, „Europolitics” 7.11.2007.
 176. Gros-Verheyde N.: Commission presents action plan for job mobility, „Europolitics” 11.12.2007.
 177. Hansen P.: „European citizenship”, or where neoliberalism meets ethno-culturalism, „European Societies” 2000, Vol. 2, Iss. 2, s. 139.
 178. Harden I.: When Europeans complain: the work of the European Ombudsman, „The Cambridge Yearbook of European Legal Studies” 2001, Vol. 3, s. 199.
 179. Harrison J., Woods L.: European citizenship: can audio-visual policy make a difference?, „Journal of Common Market Studies” 2000, Vol. 38, Iss. 3, s. 471.
 180. Hilson C.: What’s in a right? The relationship between Community, fundamental and citizenship rights in EU law, „European Law Review” 2004, Vol. 29, No. 5.
 181. Iliopoulou A., Toner H.: A new approach to discrimination against free movers? D’Hoop v Office National de l’Emploi, „European Law Review” 2003, Vol. 28, No. 3, s. 389.
 182. Immigration and the market: the long-term residents directive, „The Columbia Journal of European Law” 2006/2007, Vol. 13, No. 1.
 183. Internal EU migrants get legal boost, „EUobserver” 02.05.2006.
 184. Jacqueson C.: Union citizenship and the Court of Justice: something new under the sun? Towards social citizenship, „European Law Review” 2002, Vol. 27, No. 3.
 185. Jozwiak R.: Freedom of movement remains limited, „European Voice” 2008.
 186. Kaitatzi-Whitlock S.: The missing European public sphere and the absence of imagined European citizenship, „European Societies” 2007, Vol. 9, Iss. 5, s. 685.
 187. Kochenov D.: The Transformation of Citizenship in the European Union: Electoral Rights and the Restructuring of Political Space – By J. Shaw, „Journal of Common Market Studies”, 2008, Vol. 46 (September), Iss. 4, s. 909.
 188. Konopacki S.: Citizenship Policies in the New Europe – Edited by R. Bauböck, B. Perching and W. Sievers, „Journal of Common Market Studies” 2008, Vol. 46 (September), Iss. 4, s. 912.
 189. Kostakopoulou D.: Ideas, norms and European citizenship: explaining institutional change, „Modern Law Review” 2005, Vol. 68, Iss. 2, s. 233.
 190. Kumm M.: To be a European citizen? The absence of constitutional patriotism and the constitutional treaty, „Columbia Journal of European Law” 2005, Vol. 11, No. 3.
 191. Laurent S.: Le droit d’initiative citoyenne – en attendant l’entrée en vigueur de la Constitution européenne, „Revue du Marché Commun et de l’Union Européenne” 2006, n° 497, s. 221.
 192. Lenaerts K., Smijter E. de: A „Bill of Rights” for the European Union, „Common Market Law Review” 2001, No. 38, s. 273.
 193. Liisberg J. B.: Does the EU Charter of Fundamental Rights threaten the supremacy of Community law?, „Common Market Law Review” 2001, No. 38, s. 1171.
 194. Magnette P.: Between parliamentary control and the rule of law: the political role of the Ombudsman in the European Union, „Journal of European Public Policy” 2003, Vol. 10, No. 5, s. 677.
 195. Magnette P: La citoyenneté dans l’Union européenne – Force et limites des nouvelles formes de participation, „Etudes de la Documentation Française” 2006, n° 5236, s. 115.
 196. Magnette P.: Le droit de pétition: une citoyenneté protestataire?, „Problemes Politiques et Sociaux” 2004, n° 901, s. 64.
 197. Mather J. D.: The Court of Justice and the union citizen, „European Law Journal” 2005, Vol. 11, Iss. 6, s. 722.
 198. Mayer F. C.: La Charte Européenne des droits fondamentaux et la Constitution européenne, „Revue Trimestrielle de Droit Europeen” 2003, Vol. 39, Iss. 2, s. 175.
 199. Meehan E.: The Transformation of Citizenship in the European Union: Electoral Rights and the Restructuring of Political Space, „European Foreign Affairs Review” 2008, Vol. 13, Iss. 4, s. 586.
 200. Member states make slow progress on residency rights, „Europolitics” 18.10.2002.
 201. MEPS vote to strengthen residence rights of EU citizens, „Europolitics” 11.02.2003.
 202. MEPS want residence rights directive to be more generous, „Europolitics” 22.01.2003.
 203. Millns S.: Gender equality, citizenship, and the EU’s constitutional future, „European Law Journal” 2007, Vol. 13, Iss. 2, s. 218.
 204. Moxon-Browne E.: The europeanization of citizenship: between the ideology of nationality, immigration and European identity, „Nations and Nationalism” 2006, Vol. 12, Iss. 2, s. 367.
 205. Oikonomou I.: Protect European citizens and the European economy: the European security research programme, „Studia Diplomatica”, 2009, Vol. LXII, No. 1.
 206. Olsen E. D. H.: The origins of European citizenship in the first two decades of European integration, „Journal of European Public Policy” 2008, Vol. 15, Iss. 1, s. 40.
 207. Olsen J. P.: What is a legitimate role for Euro-citizens?, „Comparative European Politics” 2003, Vol. 1, No. 1, s. 91.
 208. Ortega L.: Fundamental rights in the European Constitution, „European Public Law” 2005, No. 11, s. 363.
 209. Palombella G.: Whose Europe? After the constitution: a goal-based citizenship, „International Journal of Constitutional Law” 2005, Vol. 3, No. 2–3, s. 357.
 210. Painter J.: European Citizenship and the Regions, „European Urban and Regional Studies” 2008, Vol. 15, No. 1, s. 5.
 211. Peers S.: Implementing equality? The directive on long term resident third-country nationals, „European Law Review” 2004, Vol. 29, No. 4, s. 437.
 212. Pernice I.: Integrating the Charter of Fundamental Rights into the Constitution of the European Union: practical and theoretical propositions, „The Columbia Journal of European Law” 2003, Vol. 10, No. 1.
 213. Peters A.: The European Ombudsman and the European Constitution, „Common Market Law Review” 2005, Vol. 42, Iss. 3, s. 697.
 214. Prechal S.: Free Movement and Procedural Requirements: Proportionality Reconsidered, „Legal Issues of Economic Integration” 2008, Vol. 35, Iss. 3, s. 201.
 215. Quintelier E. and Dejaeghere Y.: Does European Citizenship Increase Tolerance in Young People?, „European Union Politics” 2008, Vol. 9 (September), Iss. 3.
 216. Reich N.: The constitutional relevance of citizenship and free movement in an enlarged Union, „European Law Journal” 2005, Vol. 11, No. 6, s. 675.
 217. Reich N.: Free Movement v. Social Rights in an Enlarged Union: The Laval and Viking Cases before the European Court of Justice, „German Law Journal” 2008, Vol. 9, No. 2, s. 125.
 218. Reich N.: Union Citizenship – Metaphor or Source of Rights? „European Law Journal” 2001, Vol. 7, Iss. 1, s. 4.
 219. Residence rights directive adopted, „Europolitics” 2004.03.10.
 220. Residence rights directive on course for speedy adoption, „Europolitics” 2004.02.20.
 221. Rousseau D.: Citizenship in abeyance, „European Constitutional Law Review” 2005, Vol. 1, Iss. 1, s. 44.
 222. Sacerdoti G.: The European Charter of Fundamental Rights: from a nation-state Europe to a citizens’ Europe, „The Columbia Journal of European Law” 2002, Vol. 8, No. 1.
 223. Sampol C.: 2007 complaints particularly concern transparency, „Europolitics” 15.04.2008.
 224. Sampol C.: From 2009, respect for fundamental rights will be compulsory, „Europolitics” 12.12.2007.
 225. Sampol C.: Jean-Pierre Jouyet intent on a „citizenship Presidency”, „Europolitics” 5.06.2008.
 226. Schwellnus G.: Reasons for constitutionalization: non-discrimination, minority rights and social rights in the Convention on the EU Charter of Fundamental Rights, „Journal of European Public Policy” 2006, Vol. 13, Iss. 8, s. 1265.
 227. Semmelmann C.: Das Urteil Förster und die Grenzen der Unionsbürgerschaft (Jacqueline Förster / Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep, EuGH (Grosse Kammer), Urteil vom 18. November 2008,C-158/07), „European Law Reporter” April 2009, Nr. 4, s. 132.
 228. Silvestro M.: De la Charte de droits fondamentaux de l’Union Europeenne a la Charte constitutionnelle, „Revue du Marché Commun et de l’Union Européenne” 2001, n° 453, s. 660.
 229. Spaventa E.: Seeing the Wood Despite the Trees? On the Scope of Union Citizenship and its Constitutional Effects, „Common Market Law Review” 2008, Vol. 45, Iss. 1, s. 13.
 230. Strumia F.: Citizenship and free movement: European and American features of a judicial formula for increased comity, „Columbia Journal of European Law” 2003, Vol. 12, No. 3.
 231. Tams Ch.: Consular assistance: rights, remedies and responsibility: comments on the ICJ’s La Grande Case, „European Journal of International Law” 2002, Vol. 13, No. 5, s. 1257.
 232. Taylor S.: Protecting citizens does not mean closing the borders, „European Voice” 2008.
 233. Triantafyllou D.: The European Charter of Fundamental Rights and the „Rule of Law”: restricting fundamental rights by reference, „Common Market Law Review” 2002, No. 39, s. 53.
 234. Tryfonidou A.: Reverse Discrimination in Purely Internal Situations: An Incongruity in a Citizens’ Europe, „Legal Issues of Economic Integration” 2008, No. 35, s. 43.
 235. Turpin F.: L’intégration de la Charte des droits fondamentaux dans la Constitution européenne – Projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe, „Revue Trimestrielle de Droit Europeen” 2004, Vol. 39, Iss. 4, s. 615.
 236. Two-speed European Citizenship? Can the Lisbon Treaty help close the gap?, „Common Market Law Review” 2008, Vol. 45, Iss. 1, s. 1.
 237. Van Puyvelde E.: New report out on Union citizenship, „Europolitics” 18.02.2007.
 238. Venables T.: A blueprint of 10 model articles on European citizenship, „Convention Bulletin” 2003, Edition 23–28.02.03.*
 239. Warleigh A.: The hustle: citizenship practice, NGOs and ‘policy coalitions’ in the European Union – the cases of Auto Oil, drinking water and unit pricing, „Journal of European Public Policy” 2000, Vol. 7, Iss. 2, s. 229.
 240. Weisbein J.: Citoyenneté européenne et espace public: dimensions horizontale et verticale, „Problemes politiques et sociaux” 2004, n° 901.
 241. Weiler J. H.: La citoyenneté européenne: un „exercice cynique de relations publiques”?, „Problemes politiques et sociaux” 2004, n° 901.
 242. White R.: Free movement, equal treatment, and citizenship of the Union, „International & Comparative Law Quarterly” 2005, Vol. 54, Iss. 4, s. 885.
 243. Withold de Wenden C.: L’avenement politique du „citoyen européen”: le moment Maastricht, „Problemes politiques et sociaux” 2004, n° 901.
 244. Withold de Wenden C.: Citoyen d’attribution et de superposition, „Problemes politiques et sociaux” 2004, n° 901.
 245. Wollenschläger F.: Die Unionsbürgerschaft und ihre Dynamik für den Integrationsprozessjenseits des Marktes, „Zeitschrift für Europarechtliche Studien” 2009, Heft 1.
 246. Wollenschläger F.: Obywatelstwo UE i jego dynamika dla procesu integracji poza wymiarem rynkowym (cz. III), „Europejski Przegląd Sądowy" 2010, nr 9, s. 27.
 247. Wollenschläger F.: Obywatelstwo UE i jego dynamika dla procesu integracji poza wymiarem rynkowym (cz. II), „Europejski Przegląd Sądowy" 2010, nr 7, s. 18.
 248. Wollenschläger F.: Obywatelstwo UE i jego dynamika dla procesu integracji poza wymiarem rynkowym (cz. I), „Europejski Przegląd Sądowy" 2010, nr 6, s. 4.
 249. Yeng-Seng W.: Premier bilan de l’activité du Médiateur européen: d’une politique des petits pas a une pratique consolidée, „Revue du Marché Commun” 2003, Iss. 468, s. 326.
 250. Young A. L.: The Charter, Constitution and human rights: is this the beginning or the end for human rights protections by Community law?, „European Public Law” 2005, No. 11, s. 219.

*Pozycje niedostępne w Bibliotece Sejmowej