Home > Bibliographies > Citizenship of the European Union > Wybrane orzeczenia Trybunału...

 

logo be

AAA Print

Wybrane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości i Sądu (od 01.2012)

Bieżące orzeczenia dotyczące dostępu do dokumentów (baza EUR-Lex)

Wybrane orzecznictwo (04.10.2012 - 25.05.2014)

 1. Sprawa C-507/12: Jessy Saint Prix przeciwko Secretary of State for Work and Pensions.
  Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 45 TFUE - Dyrektywa 2004/38/WE - Artykuł 7 - Pojęcie "pracownika" - Obywatelka Unii Europejskiej, która zaprzestała pracy ze względu na ograniczenia związane z ciążą i okresem poporodowym.
  Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 19 czerwca 2014 r.

 2. Sprawa C-456/12: O. przeciwko Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel i Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel przeciwko B.
  Dyrektywa 2004/38/WE - Artykuł 21 ust. 1 TFUE - Prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich - Osoby uprawnione - Prawo pobytu obywatela państwa trzeciego, członka rodziny obywatela Unii, w państwie członkowskim, którego przynależność państwową posiada obywatel Unii - Powrót obywatela Unii do tego państwa członkowskiego po krótkotrwałym pobycie w innym państwie członkowskim.
  Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 12 marca 2014 r.

 3. Sprawa C-423/12: Flora May Reyes przeciwko Migrationsverket.
  Odesłanie prejudycjalne ‒ Dyrektywa 2004/38/WE ‒ Prawo obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich - Prawo pobytu w państwie członkowskim obywatela państwa trzeciego będącego bezpośrednim zstępnym osoby mającej prawo pobytu w tym państwie członkowskim - Pojęcie osoby pozostającej "na utrzymaniu".
  Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 16 stycznia 2014 r.

 4. Sprawa C-378/12: Nnamdi Onuekwere przeciwko Secretary of State for the Home Department.
  Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2004/38/WE - Artykuł 16 ust. 2 i 3 - Prawo stałego pobytu obywateli państw trzecich będących członkami rodziny obywatela Unii - Uwzględnienie okresów odbywania kary pozbawienia wolności przez tych obywateli.
  Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 16 stycznia 2014 r.

 5. Sprawa C-300/11: ZZ przeciwko Secretary of State for the Home Department.
  Swobodny przepływ osób -Dyrektywa 2004/38/WE - Decyzja zakazująca obywatelowi Unii Europejskiej wjazdu na terytorium państwa członkowskiego ze względów bezpieczeństwa publicznego - Artykuł 30 ust. 2 tej dyrektywy - Obowiązek powiadomienia zainteresowanego obywatela o powodach tej decyzji - Ujawnienie sprzeczne z interesem bezpieczeństwa państwa - Prawo podstawowe do skutecznej ochrony sądowej.
  Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 4 czerwca 2013 r.

 6. C-87/12:Kreshnik Ymeraga i inni przeciwko Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration.
  Obywatelstwo Unii - Artykuł 20 TFUE - Prawo pobytu obywateli państw trzecich będących członkami rodziny obywatela Unii, który nie skorzystał ze swojego prawa do swobodnego przemieszczania się - Prawa podstawowe.
  Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 8 maja 2013 r.


 7. C-529/11: Olaitan Ajoke Alarape i Olukayode Azeez Tijani przeciwko Secretary of State for the Home Department.
  Swobodny przepływ osób - Rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 - Artykuł 12 - Rozwiedziony małżonek obywatela państwa członkowskiego, który pracował w innym państwie członkowskim - Pełnoletnie dziecko kontynuujące naukę w przyjmującym państwie członkowskim - Prawo pobytu dla rodzica obywatela państwa trzeciego - Dyrektywa 2004/38/WE - Artykuły 16-18 - Prawo stałego pobytu przysługujące członkom rodziny obywatela Unii, którzy nie są obywatelami jednego z państw członkowskich - Legalny pobyt - Pobyt oparty na wspomnianym art. 12.
  Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 8 maja 2013 r.


 8. C-46/12. L. N. przeciwko Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.
  Obywatelstwo Unii - Swobodny przepływ pracowników - Zasada równości traktowania - Artykuł 45 ust. 2 TFUE - Rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 - Artykuł 7 ust. 2 - Dyrektywa 2004/38/WE - Artykuł 24 ust. 1 i 2 - Odstępstwo od zasady równości traktowania w odniesieniu do pomocy na utrzymanie w czasie studiów w postaci stypendiów lub pożyczek - Obywatel Unii studiujący w przyjmującym państwie członkowskim - Praca najemna przed rozpoczęciem i po rozpoczęciu studiów - Zasadniczy cel zainteresowanego w chwili wjazdu na terytorium przyjmującego państwa członkowskiego - Wpływ na zakwalifikowanie go jako pracownika i na jego prawo do stypendium.

  Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 21 lutego 2013 r.

 9. C-379/11: Caves Krier Frères Sàrl przeciwko Directeur de l’Administration de l’emploi.
  Swobodny przepływ pracowników - Artykuł 45 TFUE - Pomoc na zatrudnienie bezrobotnych w starszym wieku i długotrwale bezrobotnych - Warunek zarejestrowania w biurze pośrednictwa pracy krajowego urzędu pracy - Warunek miejsca zamieszkania - Ograniczenie - Względy uzasadniające.

  Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 13 grudnia 2012 r.

 10. Sprawy połączone C-356/11 i C-357/11: O. i S. przeciwko Maahanmuuttovirasto (C-356/11) i Maahanmuuttovirasto przeciwko L. (C-357/11).
  Obywatelstwo Unii - Artykuł 20 TFUE - Dyrektywa 2003/86/WE - Prawo do łączenia rodzin - Obywatele Unii będący małymi dziećmi, zamieszkujący na terytorium państwa członkowskiego, którego są obywatelami, wraz z matkami będącymi obywatelkami państwa trzeciego - Prawo matek, którym przyznano wyłączną pieczę nad obywatelami Unii, do stałego pobytu w tym państwie członkowskim - Rekonstrukcja rodzin w następstwie ponownego zawarcia przez matki związków małżeńskich z obywatelami państw trzecich oraz urodzenia w tych związkach dzieci będących również obywatelami państw trzecich - Wnioski o łączenie rodzin w państwie członkowskim pochodzenia obywateli Unii - Odmowa prawa pobytu na rzecz nowych małżonków z powodu braku wystarczających środków - Prawo do poszanowania życia rodzinnego - Uwzględnienie nadrzędnego interesu dziecka.
  Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 6 grudnia 2012 r.

 11. C-249/11: Hristo Byankov przeciwko Glaven sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Administrativen sad Sofia-grad - Bułgaria. Prawo obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich - Dyrektywa 2004/38/WE - Artykuł 27 - Administracyjny zakaz opuszczania kraju z powodu niespłacenia długu zaciągniętego wobec osoby prawnej prawa prywatnego - Zasada pewności prawa w odniesieniu do aktów administracyjnych, które stały się ostateczne - Zasady równoważności i skuteczności.
  Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 4 października 2012 r.

Archiwum wybranych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu dotyczących obywatelstwa

*Przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony - Sąd Pierwszej Instancji