Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Regional Partnership > Regional Partnership Meetings > VIII SPOTKANIE

 

logo fr

AAA Print

VIII SPOTKANIE

17-18.04.2007, PRAGA

W spotkaniu uczestniczyli Marszałek Sejmu Marek Jurek i Wicemarszałek Senatu Maciej Płażyński.

PORZĄDEK DZIENNY

 1. Nauka i badania jako przyszłość UE
 2. Wspólna polityka rolna

wersja pdf

CONCLUSIONS *

Prague, 18 April 2007
The 8th Meeting of the Presidents of Parliaments of Regional Partnership Countries chaired by Přemysl SOBOTKA, President of the Senate of the Parliament of the Czech Republic, took place in Prague from April 17 to April 18, 2007.

The meeting was attended by the participants:
Přemysl SOBOTKA
, President of the Senate of the Parliament of the Czech Republic
Miloslav VLČEK, President of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic
Katalin SZILI, President of the National Assembly of the Republic of Hungary
Marek JUREK, President of the Sejm of the Republic of Poland
Maciej PŁAŻYŃSKI, Vice-President of the Senate of the Republic of Poland
Anna Elisabeth HASELBACH, Vice-President of the Federal Council of the Republic of Austria
Pavol PAŠKA, President of the National Council of the Slovak Republic
France CUKJATI, President of the National Assembly of the Republic of Slovenia
Janez SUŠNIK, President of the National Council of the Republic of Slovenia

Main topics of the meeting included Science and Research as the Future of European Union and Common Agricultural Policy.

WITH RESPECT TO THE SCIENCE AND RESEARCH
THE CHAIRPERSON HEREBY

 • States that Europe must do its best to be able to use the results of research and development activities to the maximum possible extent while sharing such results and eventually converting the results into economic and social values;
 • Expresses his approval of the Presidency conclusions of the Council of the European Union of March 8-9, 2007, which, in the part Strengthening innovation, research and education, reiterate the importance of spending 3% of GDP on research and development by 2010;
 • Accents the need for use of all possible support in the area of public and private sector partnership namely with respect to common technology initiatives with the emphasis on involvement of small and medium enterprises;
 • Proposes to reassess the administration and organisational models of European universities mainly because most of the universities aspire to be actively involved in research activities, but distribute relatively limited financial resources for research and development available in Europe among themselves and do not put enough emphasis on the trans-disciplinary and interdisciplinary subjects; furthermore the universities are not connected to the business sector thus detached from reality;
 • Calls on serious discussions on final form of the European Institute of Technology in order to ensure it meets its role when it comes to building partnerships among the universities, research institutions and private sector. At the same time the chairperson supports the idea of locating the seat of the European Institute of Technology in one of the new EU member countries as promised by the European Union in 2003;
 • Acknowledges the necessity to adopt uniform intellectual property protection strategy which shall be simpler and less costly while maintaining high level of research quality and patent rights proceedings.

WITH RESPECT TO THE COMMON AGRICULTURAL POLICY
THE CHAIRPERSON HEREBY

 • Emphasises the need for a deep reform of Common Agricultural Policy and appeals to have this planned reform implemented equitably without making a difference between the old and the new EU member states;
 • Being aware of the fact that individual agricultural sectors are already subject to reform within the framework of Common Agricultural Policy reform, the chairperson strongly disagrees with the planned ban of beet-sugar use (chaptalisation) in wine production (particularly if the acidification process is tolerated in south European countries), because this manufacturing process has been used in central European countries for more than 200 years;
 • Pronounces his dissatisfaction with actual course and impacts of the sugar regime reform since the production of sugar is not reduced evenly in all member countries but only in those countries where sugar beet growing represents a traditional agricultural activity.

wersja pdf

KONKLUZJE

Praga, 18 kwietnia 2007
8. spotkanie przewodniczących parlamentów państw Partnerstwa Regionalnego pod przewodnictwem Přemysla SOBOTKI, Przewodniczącego Senatu Republiki Czeskiej, odbyło się w Pradze w dniach 17 i 18 kwietnia 2007 roku.

W spotkaniu uczestniczyli:
Přemysl SOBOTKA, Przewodniczący Senatu Republiki Czeskiej,
Miloslav VLČEK, Przewodniczący Izby Deputowanych Republiki Czeskiej,
Katalin SZILI, Przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego Republiki Węgierskiej,
Marek JUREK, Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej,
Maciej PŁAŻYŃSKI, Wicemarszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej,
Anna Elisabeth HASELBACH, Przewodnicząca Federalnej Rady Republiki Austrii,
Pavol PAŠKA, Przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowackiej,
France CUKJATI, Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Republiki Słowenii,
Janez SUŠNIK, Przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowenii.
Główne tematy spotkania obejmowały naukę i badania jako przyszłość Unii Europejskiej oraz wspólną politykę rolną.

W KWESTII NAUKI I BADAŃ, PRZEWODNICZĄCY NINIEJSZYM

 • stwierdza, że Europa musi uczynić, co w jej mocy, aby jak najszerzej wykorzystać wyniki działalności naukowej i badawczej, dzieląc się jednocześnie tymi wynikami i, ostatecznie, przekształcając je w wartości gospodarcze i społeczne;
 • wyraża swą aprobatę dla konkluzji prezydencji Rady Unii Europejskiej z 8 – 9 marca 2007 r., w których, w części „Wzmacnianie innowacyjności, intensyfikacja badań i usprawnienie kształcenia” potwierdzono wagę przeznaczania 3% PKB na badania i rozwój do roku 2010;
 • podkreśla potrzebę wykorzystania wszelkiego możliwego wsparcia w sferze partnerstwa sektora publicznego i prywatnego, odnośnie do wspólnych inicjatyw technologicznych wskazując na [konieczność] zaangażowania małych i średnich przedsiębiorstw;
 • proponuje dokonanie ponownej oceny administracyjnych i organizacyjnych modeli uniwersytetów europejskich, przede wszystkim dlatego, że większość uniwersytetów aspiruje do aktywnego uczestnictwa w badaniach, lecz rozdziela między sobą stosunkowo ograniczone, dostępne w Europie, środki finansowe na badania i rozwój oraz nie kładzie dostatecznego nacisku na zagadnienia wykraczające poza [daną] dyscyplinę lub interdyscyplinarne; ponadto, uniwersytety nie są powiązane z biznesem, przez co funkcjonują w oderwaniu od realiów;
 • wzywa do poważnej dyskusji na temat ostatecznej formuły Europejskiego Instytutu Technologii, aby zapewnić, że spełni on swą rolę, gdy przyjdzie do budowania partnerstwa pomiędzy uniwersytetami, instytucjami badawczymi i sektorem prywatnym; jednocześnie Przewodniczący popiera pomysł ulokowania siedziby Europejskiego Instytutu Technologii w jednym z nowych państw członkowskich UE, tak jak obiecała Unia Europejska w roku 2003;
 • potwierdza potrzebę przyjęcia jednolitej strategii ochrony własności intelektualnej, która będzie prostsza i mniej kosztowna, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu jakości badań oraz procedur w sprawach dotyczących praw patentowych.

W KWESTII WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ, PRZEWODNICZĄCY NINIEJSZYM

 • podkreśla potrzebę głębokiej reformy wspólnej polityki rolnej i apeluje, aby planowana reforma została przeprowadzona w sposób sprawiedliwy, bez różnicowania państw członkowskich UE na stare i nowe;
 • świadom faktu, że pojedyncze sektory rolnictwa są już przedmiotem reformy prowadzonej w ramach reformy wspólnej polityki rolnej, Przewodniczący zdecydowanie nie zgadza się na planowany zakaz wykorzystywania cukru buraczanego (szaptalizacji) przy produkcji win (zwłaszcza, że proces zakwaszania jest tolerowany w krajach południowej Europy), ponieważ ten proces produkcji stosowany jest w krajach Europy środkowej od ponad 200 lat;
 • wyraża swe niezadowolenie z aktualnego przebiegu i konsekwencji reformy systemu cukrowego, gdyż produkcja cukru nie została zredukowana jednakowo we wszystkich państwach członkowskich, lecz jedynie w tych, w których uprawa buraków cukrowych stanowi tradycyjną działalność rolniczą.

Tłum. z jęz. angielskiego: M. Chmielewska-Szlajfer


* Tekst deklaracji opracowany i przyjęty w jęz. angielskim.

wróć do góry