Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Regional Partnership > Regional Partnership Meetings > IX SPOTKANIE

 

logo fr

AAA Print

IX SPOTKANIE

9-10.11.2007, BUDAPESZT

W spotkaniu uczestniczyła Joanna Stempińska, ambasador RP na Węgrzech.

PORZĄDEK DZIENNY

  1. Przystąpienie Czech, Węgier, Polski, Słowacji i Słowenii do strefy Schengen
  2. Praktyczne aspekty współpracy parlamentów państw Partnerstwa Regionalnego
  3. Ostatnie zmiany dotyczące traktatu reformującego, ze szczególnym uwzględnieniem roli parlamentów narodowych

wersja pdf

JOINT DECLARATION *

Budapest, 9 November 2007

The 9th meeting of the Speakers and Presidenta of Parliaments of Regional Partnership Countries took place in Budapest from 9 to 10 November 2007. The meeting was attended by Mrs Katalin Szili, Speaker of the Hungarian National Assembly; Mrs Barbara Prammer, President of the National Council of the Republic of Austria; Mrs Anna Elisabeth Haselbach, Vice-President of the Federal Council of the Republic of Austria; Mr Přemysl Sobotka, President of the Senate of the Parliament of the Czech Republic, Miloslav Vlček, President of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic; Mr Pavol Paška, President of the National Council of the Slovak Republic; France Cukjati, President of the National Assembly of the Republic of Slovenia; Janez Sušnik, President of the National Council of the Republic of Slovenia. Poland was represented by Mrs Joanna Stempińska, Ambassador of Poland to Hungary.

The participants discussed the following topics:

Schengen area

The Speakers and Presidents of the Parliaments of the Regional Partnership Countries welcomed with great satisfaction the conclusions of the Justice and Home Affairs Council adopted 9 November 2007 on the Schengen evaluation process which established that the nine Member States concerned are sufficiently prepared and all the necessary conditions for the application of the Schengen acquis have been met in all areas. They look forward to the decision of the Council of 6 and 7 December 2007 to approve the elimination of the border controls on 21 December 2007 at internal land and sea borders and on 30 March 2008 at air borders among these and other Member States of the Union. The entry into force of the full Schengen acquis in the Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia and Slovenia represents much more than merely the practical facilitation of movement within the EU. It carries the highly symbolic significance of trust among the Members of the European political community and the full participation of the nations and citizens of the countries acceding to the Schengen area in the common European space of freedom, justice and security.

Reform Treaty

The Speakers and Presidents of the Parliaments of the Regional Partnership Countries welcomed the agreement reached at the informal meeting of the Heads of States and Governments on 18 and 19 October in Lisbon and expressed their conviction that the Reform Treaty will contribute to a more effective and democratic functioning of the European Union. After the signature of the Treaty, national parliaments will play a significant role in order to ensure that the Treaty enters into force prior to the next European Parliament elections in 2009. The Speakers and Presidents stressed that the ratification debates in national parliaments – whose role has been significantly strengthened by the new Treaty – will offer a special opportunity to convince the European citizens that a strong and influential Europe cannot function without the Reform Treaty.

Future of the meetings of the Speakers and Presidents of the Parliaments of the Regional Partnership Countries

The Speakers and Presidents of the Parliaments of the Regional Partnership Countries committed themselves to the further deepening of their cooperation in EU-related issues in order to better represent the specific aspirations and interests of the Central-European region within the European Union. Therefore, they agreed that on the occasions of their annual meetings they will concentrate on the most topical European issues which are dealt with at the meetings of the European Council and on issues of specific joint interest in the region. It will be the responsibility of the host Parliament of the meeting of the Speakers and Presidents of the Parliaments of the Regional Partnership countries to coordinate the planned topics of the agenda with the other participating parliaments prior to the meeting. Guest Speakers may be invited on an ad hoc basis. The participating parliaments will regularly discuss the specific parliamentary tasks and activities resulting from the responsibilities of holding the Presidency of the European Union.
The meeting of the Speakers and Presidents of the Parliaments of the Regional Partnership Countries shall take place on the basis of rotation in one of the countries in autumn (Slovakia, Slovenia, Poland, Austria, the Czech Republic and Hungary).


wersja pdf

WSPÓLNA DEKLARACJA

Budapeszt, 10 listopada 2007

9. spotkanie przewodniczących parlamentów państw Partnerstwa Regionalnego odbyło się w Budapeszcie w dniach 9 i 10 listopada 2007 roku. W spotkaniu uczestniczyli Katalin Szili, przewodnicząca węgierskiego Zgromadzenia Narodowego, Barbara Prammer, przewodnicząca Rady Narodowej Republiki Austrii, Anna Elisabeth Haselbach, wiceprzewodnicząca Federalnej Rady Republiki Austrii, Přemysl Sobotka, przewodniczący Senatu Republiki Czeskiej, Miloslav Vlček, przewodniczący Izby Deputowanych Republiki Czeskiej, Pavol PAŠKA, przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowackiej, France CUKJATI, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Republiki Słowenii, Janez SUŠNIK, przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowenii. Polskę reprezentowała Joanna Stempińska, ambasador Polski na Węgrzech.

Uczestnicy dyskutowali na następujące tematy:

Obszar Schengen

Przewodniczący parlamentów państw Partnerstwa Regionalnego przyjęli z wielką satysfakcją konkluzje Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z 9 listopada 2007 r. na temat procesu oceny wdrażania prawnego dorobku Schengen, w wyniku którego ustalono, że dziewięć państw członkowskich, których ta ocena dotyczy, jest wystarczająco przygotowanych i, że wszystkie niezbędne warunki dla przyjęcia dorobku Schengen zostały wypełnione we wszystkich obszarach. Oczekują oni na decyzję Rady, która ma zostać przyjęta 6 i 7 grudnia 2007 r., zatwierdzającą eliminację kontroli granicznych, od 21 grudnia 2007 r. - na wewnętrznych granicach lądowych i morskich oraz od 30 marca 2008 r. - na granicach powietrznych, między tymi a innymi państwami członkowskimi Unii. Wejście w życie całego dorobku Schengen w Czechach, Polsce, Słowenii, na Słowacji i Węgrzech to znacznie więcej niż tylko praktyczne ułatwienie przemieszczania się w ramach UE. Stanowi ono wysoce symboliczną oznakę zaufania między członkami europejskiej społeczności politycznej oraz pełnego uczestnictwa narodów i obywateli państw przystępujących do obszaru Schengen we wspólnej europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Traktat reformujący

Przewodniczący parlamentów państw Partnerstwa Regionalnego przyjęli z zadowoleniem porozumienie osiągnięte na nieformalnym spotkaniu szefów państw i rządów z 18 i 19 października w Lizbonie i wyrazili przekonanie, że traktat reformujący przyczyni się do bardziej efektywnego i demokratycznego funkcjonowania Unii Europejskiej. Po podpisaniu nowego traktatu parlamenty narodowe odegrają znaczącą rolę, aby zapewnić, jego wejście w życie przed następnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku. Przewodniczący podkreślili, że debaty na temat ratyfikacji w parlamentach narodowych – których rola została istotnie wzmocniona w nowym traktacie – będą stanowić szczególną okazję, by przekonać obywateli europejskich, że silna i wpływowa Europa nie może funkcjonować bez traktatu reformującego.

Przyszłość spotkań przewodniczących parlamentów państw Partnerstwa Regionalnego

Przewodniczący parlamentów państw Partnerstwa Regionalnego zobowiązali się do dalszego pogłębiania współpracy w sprawach związanych z UE, tak aby lepiej reprezentować szczególne aspiracje i interesy regionu Środkowej Europy w ramach Unii Europejskiej. Dlatego uzgodnili oni, że podczas swoich dorocznych spotkań będą koncentrować się na najistotniejszych kwestiach europejskich poruszanych na spotkaniach Rady Europejskiej oraz tematach będących obiektem szczególnego wspólnego zainteresowania w regionie. Parlament organizujący spotkanie przewodniczących parlamentów państw Partnerstwa Regionalnego będzie odpowiedzialny za koordynację planowanych tematów porządku dziennego z innymi uczestniczącymi parlamentami. Przewodniczący innych parlamentów mogą być zaproszeni na zasadzie ad hoc. Parlamenty uczestniczące będą regularnie przeprowadzać dyskusje na temat szczególnych zadań i działań parlamentarnych wynikających z obowiązków związanych ze sprawowaniem Prezydencji Unii Europejskiej.
Spotkanie przewodniczących państw Partnerstwa Regionalnego odbywa się jesienią na zasadzie rotacji w jednym z państw (Słowenii, Polsce, Austrii, Czechach, na Słowacji lub Węgrzech).

Tłum. z jęz. angielskiego: Zespół OIDE


* Tekst deklaracji opracowany i przyjęty w jęz. angielskim.

wróć do góry