Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Meetings of the European Parliament... > Parliamentary committees meetings

 

logo slovenia 1

AAA Print

Parliamentary committees meetings


IX kadencja

Międzyparlamentarne spotkania komisji (ICM)

2021

 • 22 czerwca 2021, Reforma europejskiego prawa wyborczego & Uprawnienia śledcze Parlamentu Europejskiego; spotkanie zorganizowane przez Komisję Spraw Konstytucyjnych PE  (AFCO), format hybrydowy 
Uczestnicy: pos. Anita Czerwińska (PiS), wiceprzewodnicząca Komisji do Spraw UE, pos. Kacper Płażyński (PiS), Komisja do Spraw UE, przewodniczący Podkomisji stałej do spraw Konferencji o przyszłości Europy
Program
Wypowiedzi wprowadzające: Antonio Tajani, przewodniczący AFCO, Věra Jourova, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej
Sesja I – Reforma europejskiego prawa wyborczego
Prezentacje: Domènec Ruiz Devesa, sprawozdawca AFCO do spraw nowelizacji Aktu dotyczącego wyborów członków PE w powszechnych wyborach bezpośrednich, zgodnie z art. 223 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu UE (202/2220(INL)); Isabel Oneto, portugalskie Zgromadzenie Republiki, Marguerite Deprez-Audebert, francuskie Zgromadzenie Narodowe; Debata
Sesja II – Uprawnienia śledcze Parlamentu Europejskiego
PrezentacjeDomènec Ruiz Devesa, sprawozdawca AFCO do spraw projektu rozporządzenia PE w sprawie szczegółowych przepisów regulujących wykonywanie przez Parlament Europejski uprawnień śledczych oraz uchylającego decyzję 95/167/WE, Euratom, EWWiS Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (art. 240 Regulaminu PE – sprawy w toku); André Coelho Lima, portugalskie Zgromadzenie Republiki; Debata 
Uwagi końcowe: Domènec Ruiz Devesa, Antonio Tajani

Informacja na stronie PE

 • 4 marca 2021, Jesteśmy silne: kobiety na czele walki z Covid-19; spotkanie komisji zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 2021 przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia, wideospotkanie
 • Uczestnicy: pos. Anita Czerwińska (PiS), wiceprzewodnicząca Komisji do Spraw UE Sejmu oraz sen. Magdalena Kochan (KO), Komisja ds. Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu 

  Program
  - Powitanie i wystąpienia otwierające
  - Główne przemówienie: Katerina Sakellaropoulou, Prezydent Republiki Greckiej
  - Dyskusja panelowa: „Kobiety na pierwszych liniach: wnioski z zarządzania kryzysowego”
  - Uwagi końcowe

  Informacja na stronie PE

 2020

 • 2 grudnia 2020, wideospotkanie
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji zorganizowane przez Komisję Spraw Zagranicznych PE (AFET)

  - Bałkany Zachodnie: 25 lat po porozumieniach z Dayton
  - Wspólna reakcja UE na rzecz wsparcia demokratycznej zmiany w Białorusi
  Informacja na stronie PE
 • 1 grudnia 2020, wideospotkanie
  Ocena działalności Eurojustu - międzyparlamentarne spotkanie komisji zorganizowane przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE (LIBE)
  (pierwsze spotkanie międzyparlamentarne parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego ws. oceny działalności Eurojustu, zgodnie z art. 85 TfEU i rozporządzeniem 2018/1772)
  - Obecna i przyszła działalność Eurojustu, z uwzględnieniem obecnej pandemii
  - Przyszła współpraca między Eurojustem a nowo utworzoną Prokuraturą Europejską
  - Współpraca z krajami trzecimi i wyzwania związane z brexitem w zakresie zwalczania terroryzmu i zorganizowanej przestępczości transgranicznej
  - Uwagi końcowe
  Informacja na stronie PE
  Informacja na stronie OIDE
 • 10 listopada 2020, wideospotkanie
  "Pierwsze roczne sprawozdanie Komisji na temat praworządności i rola parlamentów narodowych" - międzyparlamentarne spotkanie komisji zorganizowane przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE (LIBE)

  - Wymiana opinii o rocznym sprawozdaniu Komisji na temat praworządności i przyszłe działania zmierzające do utworzenia Mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych
  - Wymiana opinii na temat wpływu pandemii COVID-19 na demokrację, praworządność i prawa podstawowe
  - Uwagi  końcowe
  Informacja na stronie PE
 • 27 października 2020, wideospotkanie
   „Lepsze stanowienie prawa z perspektywy cyfrowej” - międzyparlamentarne spotkanie komisji zorganizowane przez Komisję ds. Prawnych PE (JURI)

  - Legislacja w środowisku cyfrowym (digital-ready legislation) – doświadczenie duńskie
  - Zdygitalizowane usługi dla obywateli i przedsiębiorstw – doświadczenie estońskie
  - Narzędzia cyfrowe w służbie prawodawstwa – doświadczenie francuskie
  - Doświadczenia narodowe ze zdalnym procesem ustawodawczym w czasach pandemii Covid-19
  - Debata, uwagi końcowe
  Informacja na stronie PE


VIII kadencja

Międzyparlamentarne spotkania komisji (ICM)

2019

 • 2 kwietnia 2019, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat „Przyszłość wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, relacje Unii Europejskiej i Zjednoczonego Królestwa po brexicie oraz przyszłość rozszerzenia i polityki sąsiedztwa”

  - Wzmacnianie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE, głosowanie większością kwalifikowaną w obszarze WPZiB
  - Po brexicie: przyszłe relacje Unii Europejskiej ze Zjednoczonym Królestwem
   -Przyszłość rozszerzenia i polityki sąsiedztwa
 • 7 marca 2019, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat „Siła kobiet w polityce”

  - Otwarcie spotkania, przemówienia
  Obecność kobiet w polityce w dzisiejszych czasach
  - Prawdziwa siła kobiet w polityce i sposoby na jej wzmocnienie
  Debata z udziałem przedstawicieli parlamentów narodowych
  - Młode kobiety w polityce
  Debata z udziałem przedstawicieli parlamentów narodowych
  - Uwagi końcowe

 

2018

 • 27 listopada 2018, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Wzmacnianie pozycji parlamentów i wykonywanie praw obywateli w zakresie implementacji i stosowania prawa UE"
  - Powitanie i wystąpienie wprowadzające
  - Transpozycja, implementacja i stosowanie prawa Unii: analiza przypadków
  - Transpozycja i implementacja prawa UE na poziomie krajowym: wyzwania i punkt widzenia parlamentów narodowych

  - Rola skarg do rzeczników praw obywatelskich i petycji do parlamentów jako instrumenty stosowane w razie naruszenia prawa Unii

  Strona PE - spotkania ICM w 2018
 • 20 listopada 2018, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Prawa człowieka oraz działania zewnętrzne UE i państw członkowskich"
  - Uwagi wstępne
  - Panel 1: Włączanie praw człowieka do działań zewnętrznych, debata
  - Panel 2: Biznes i prawa człowieka, debata
  - Panel 3: Zrównoważony rozwój i prawa człowieka, debata
  - Wnioski

  Strona PE - spotkania ICM w 2018
 • 19-20 listopada 2018, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Europejskie dziedzictwo kulturowe"
  - Równoległe sesje robocze:
          Panel 1: Kultura i tożsamość, debata
          Panel 2: Konserwowanie, ochrona i przywracanie dziedzictwa kulturowego, debata
          Panel 3: Dziedzictwo kulturowe i edukacja, debata
  - Sesja plenarna
          Panel wprowadzający
          Panel 1: Kultura i tożsamość, debata
          Panel 2: Konserwowanie, ochrona i przywracanie dziedzictwa kulturowego, debata
          Panel 3: Dziedzictwo kulturowe i edukacja, debata
  - Konkluzje

  Strona PE - spotkania ICM w 2018
 • 18 października 2018, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Aspekty praw podstawowych związane z integracją Romów i zwalczaniem antyromskości"
  - Uwagi wstępne (Claude Moraes, Lívia Járóka, Doris Wolfslehner, Tiina Astola)
  - Sesja I: Integracja Romów i prawa podstawowe, debata (Soraya Post, Ioannis Dimitrakopoulos, Romani Rose, Thomas Hammarberg)
  - Sesja II: Rozwijanie strategii dotyczących Romów i zwalczanie antyromskości,
  debata (Lina Vosyliute, Claude Cahn, Cătălin Dumitru Toma, Veljko Kajtazi)
  - Wnioski i uwagi końcowe (
  Soraya Post, Claude Moraes)
  Strona PE - spotkania ICM w 2018
 • 10 października 2018, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Stan debaty na temat przyszłości Europy"
  - Oświadczenia wstępne (Danuta Hübner, Juliane Bogner-Strauß, Věra Jourová, Reinhold Lopatka, Christian Buchmann)
  - Wystąpienia (Luca Jahier, Barbara Duden, Joaquín Almunia, Ramón Jáuregui Atondo, Ivana Maletić)
  - Debata z członkami parlamentów narodowych i członkami Parlamentu Europejskiego
  - Wnioski i uwagi końcowe (
  Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Hübner)
  W spotkaniu uczestniczył pos. P. Apel – wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP.
  Strona PE - spotkania ICM w 2018
 • 20 czerwca 2018, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Inwestycje UE w sieci transportowe po 2020 roku"
  - Otwarcie spotkania i główne wystąpienie
  - Sesja I: Sieci transportowe – aktualna sytuacja i przyszłe perspektywy, debata
  - Sesja II: Wyzwania i perspektywy w zakresie inwestycji w infrastrukturę transportową na okres po 2020 roku, debata
  - Uwagi końcowe
  W spotkaniu uczestniczył pos. Lech Kołakowski - wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP.
  Strona PE - spotkania ICM w 2018
 • 15 maja 2018, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Implementacja pakietu dotyczącego ochrony danych osobowych – w przeddzień rozpoczęcia jego stosowania"
  - Otwarcie spotkania i uwagi wstępne
  - Sesja I: Wdrażanie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – aspekty instytucjonalne
  - Sesja II: Wdrażanie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – wpływ na sektor prywatny, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa
  - Sesja III: RODO i innowacje technologiczne
  - Sesja IV: Implementacja dyrektywy o ochronie danych osobowych przetwarzanych na potrzeby ścigania przestępstw
  - Uwagi końcowe
  W spotkaniu uczestniczyli: pos. Paweł Pudłowski – przewodniczący Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP, pos. Łukasz Zbonikowski - członek Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu RP.
  Strona PE - spotkania ICM w 2018
 • 24 kwietnia 2018, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "W kierunku WPR po 2020: przyszłość żywności i rolnictwa"
  - Priorytety bułgarskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
  - Sesja I - Przyszłość polityki rolnej: zmodernizowana i oparta na wynikach polityka na rzecz zrównoważonego wzrostu, ochrony środowiska, żywności wysokiej jakości, zdrowia i zatrudnienia w UE
  - Dyskusja z udziałem przedstawicieli parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego
  - Sesja II - Wdrażanie przyszłej polityki rolnej: jak poprawić synergię wielopoziomowego procesu zarządzania opartego na wzmocnionej pomocniczości, z uwzględnieniem roli parlamentów narodowych
  - Dyskusja z udziałem przedstawicieli parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego
  - Uwagi końcowe
  W spotkaniu uczestniczyli: pos. Jarosław Sachajko – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP, pos. Jan Ardanowski - wiceprzewodniczący komisji, pos. Kazimierz Gołojuch - członek Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu RP, sen. Jerzy Chróścikowski - przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu RP.
  Strona PE - spotkania ICM w 2018
 • 8 marca 2018, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Wzmacnianie pozycji kobiet i dziewcząt w mediach i technologiach informacyjno-komunikacyjnych: klucz do przyszłości"
  - Wystąpienia inauguracyjne
  - Wystąpienia główne
  - Kobiety kształtujące media
  - Wzmacnianie pozycji kobiet i szkół przez dodanie cyfr
  - Wzmocnienie organizacji kobiecych: postęp w zakresie równości w erze cyfrowej
  - Uwagi końcowe

  W spotkaniu uczestniczyli: pos. A. Borowiec, członek Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu RP oraz pos. E. Filipiak, członek Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
  Strona PE - spotkania ICM w 2018
 • 27 lutego 2018, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Globalne porozumienia ONZ w sprawie migrantów i uchodźców oraz rola parlamentów"
  - Uwagi wstępne
  - Przemówienie komisarza D. Avramopoulosa, Komisja Europejska
  - Sesja I – Globalne porozumienie w sprawie uchodźców
  - Sesja II – Globalne porozumienie w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji
  - Sesja zamykająca
  W spotkaniu uczestniczyli: pos. J. Kurzępa, członek Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu RP, sen. R. Mamątow, przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP oraz sen. Ł. Mikołajczyk, wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
  Strona PE - spotkania ICM w 2018
 • 24 stycznia 2018, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Europejski program w zakresie migracji. Co z rozwiązaniami prawnymi i integracją?"
  - Powitanie i uwagi wstępne
  - Sesja I – Europejski program na rzecz migracji - rozwiązania prawne i integracja dwa lata później
  - Sesja II – Rozwiązania prawne dla ochrony międzynarodowej
  - Sesja III – Migracja zarobkowa i łączenie rodzin
  - Sesja IV – Integracja - szanse i wyzwania
  W spotkaniu uczestniczyli: pos. J. Kurzępa, członek Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu RP, sen. R. Mamątow, przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP oraz sen. Ł. Mikołajczyk, wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
  Strona PE - spotkania ICM w 2018

2017

 • 22 listopada 2017, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Przyszłość polityki spójności po 2020 roku: możliwości, wyzwania i kolejne kroki"
  - Powitanie i uwagi wstępne
  - Rozpoczęcie debaty: Przyszłość polityki spójności po 2020 roku
  - Otwarta debata między członkami Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych
  - Wnioski
  Informacje w języku angielskim
 • 21 listopada 2017, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Proces przystąpienia Bałkanów Zachodnich do UE. Perspektywa regionalna"
  - Uwagi wstępne
  - Przemówienie – pan Christian Danielsson, Dyrektor Generalny ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w Sprawie Rozszerzenia, DG NEAR, Komisja Europejska
  - Uwagi wstępne posłów z państw Bałkanów Zachodnich
  - Perspektywa integracji z UE i procesu akcesyjnego
  - Pytania i odpowiedzi - sesja I
  - Pytania i odpowiedzi - sesja II
  - Uwagi końcowe
  Informacje w języku angielskim
 • 21 listopada 2017, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Wdrożenie europejskiego konsensu w sprawie rozwoju oraz cele zrównoważonego rozwoju"
  - Uwagi wstępne
  - Przemówienie – pani Barbara Pesce-Monteiro, dyrektor Biura ONZ / UNDP w Brukseli
  - Europejski konsens w sprawie rozwoju: europejska odpowiedź na realizację celów zrównoważonego rozwoju w krajach rozwijających się - uwagi wstępne, wymiana poglądów
  - Perspektywy realizacji celów zrównoważonego rozwoju - uwagi wstępne, wymiana poglądów
  - Prezentacja pani poseł Keit Pentus-Rosimannus, parlament Estonii (Riigikogu), wymiana poglądów
  - Uwagi końcowe
  Informacje w języku angielskim
 • 21 listopada 2017, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Konwencja stambulska - zapobieganie przemocy wobec kobiet na poziomie krajowym i UE"
  - Panel 1. Konwencja stambulska w państwach członkowskich: ratyfikacja i monitorowanie
  - Panel 2. Cztery “P” (Prevention, Protection, Prosecution together with the implementation of integrated Policies - zapobieganie, ochrona, ściganie wraz z wdrażaniem zintegrowanych polityk) w praktyce: jak państwa członkowskie przeciwdziałają przemocy związanej z płcią i przemocy w rodzinie
  - Panel 3. Droga do przystąpienia UE do Konwencji Stambulskiej
  Informacje w języku angielskim
 • 11 października 2017, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "
  Przyszłość Europy: debata nad propozycją Parlamentu Europejskiego oraz białą księgą Komisji"
  - Uwagi wstępne
  - Pogłębienie unii gospodarczej i walutowej, przyszłość finansów UE, wymiar społeczny
  - Debata
  - Przyszłość europejskiej obrony i wykorzystanie możliwości płynących z globalizacji
  - Debata
  - Sesja zamykająca
  Informacje w języku angielskim
 • 22 czerwca 2017, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Ustanowienie mechanizmu UE na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych"
  - Uwagi wstępne
  - Pierwsza sesja: W kierunku paktu UE na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych - perspektywa międzyinstytucjonalna i rola parlamentów narodowych
  - Druga sesja: Rola parlamentów narodowych w utrzymywaniu demokracji, praworządności i praw podstawowych
  - Sesja zamykająca
  Informacje w języku angielskim
 • 2 maja 2017, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Implementacja postanowień traktatowych dotyczących parlamentów narodowych"
  - Uwagi wstępne
  - Prezentacja opracowania „The implementation of the Treaty provisions concerning national Parliaments”
  - Implementacja postanowień traktatowych dotyczących parlamentów narodowych
  Debata
  Prezentacje ekspertów: współpraca parlamentarna na poziomie unijnym, pomocniczość i parlamenty narodowe, usystematyzowany dialog polityczny i parlamenty narodowe
  - Uwagi końcowe
  Informacje w języku angielskim
 • 8-9 marca 2017, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Wzmocnienie pozycji ekonomicznej kobiet: działajmy razem!"
  - Powitanie - Antonio Tajani, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
  - Wystąpienie powitalne - Vĕra Jourová, Komisarz ds. sprawiedliwości, konsumentów i równości płci
  - Wystąpienia (Michaëlle Jean, Dr Vandana Shiva, Alia El-Yassir)
  - Warsztaty:
  Kobiety w obszarze STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) – wyhamowanie czy erozja postępu?
  Perspektywa globalna: wolność od przemocy i wzmocnienie pozycji
  Prowadzenie polityki przy uwzględnieniu kwestii płci jako podstawa wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu
  Czy trzeba czekać na wiek, aby osiągnąć równowagę w życiu zawodowym dla kobiet i mężczyzn?
  Perspektywa globalna: wzmocnienie pozycji ekonomicznej kobiet i cele zrównoważonego rozwoju ONZ
  - Wystąpienia gości specjalnych (Lamya Haji Bashar, Hauwa Ibrahim, Mara Marinaki)
  - Sprawozdania z warsztatów
  - Debata
  - Komisja Europejska, DG GROW: prezentacja europejskiej platformy przedsiębiorczości kobiet - WEgate, młodzi ambasadorzy kampanii ONE
  - Zamknięcie spotkania: Mairead McGuinness, Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego
  Informacje w języku angielskim
 • 28 lutego 2017, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Trzecia reforma wspólnego europejskiego systemu azylowego - gotowi na wyzwanie"
  - Uwagi wstępne
  - Sesja I: Wyzwania związane ze wspólnym europejskim systemem azylowym (wystąpienia, debata z przedstawicielami parlamentów narodowych i PE, konkluzje)
  - Sesja II: Zapewnienie dostępu do azylu i sprawiedliwy rozdział osób występujących o azyl w UE (wystąpienia, debata z przedstawicielami parlamentów narodowych i PE, konkluzje)
  - Sesja III: Bezpieczne kraje pochodzenia oraz koncepcja bezpiecznego kraju trzeciego - doświadczenia państw członkowskich (wystąpienia, debata z przedstawicielami parlamentów narodowych i PE, konkluzje)
  - Warsztaty (zapobieganie handlowi ludźmi, współpraca administracyjna między organami państw członkowskich w ramach systemu dublińskiego: co działa, pomoc prawna i alternatywy dla zatrzymania w trakcie procedury azylowej: wymiana dobrych praktyk państw członkowskich)
  - Sesja IV: Ochrona migrujących dzieci (wystąpienia, debata z przedstawicielami parlamentów narodowych i PE, konkluzje)
  - Sesja  zamykająca
  Informacje w języku angielskim

2016

 • 29 listopada 2016, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Uprawnienia śledcze Parlamentu Europejskiego. Nowelizacja prawa wyborczego UE. Przyszła ewolucja instytucjonalna UE"
  - Uwagi wstępne
  - Uprawnienia śledcze Parlamentu Europejskiego
  - Nowelizacja prawa wyborczego UE
  - Przyszła ewolucja instytucjonalna UE
  - Jakie rozwiązania konstytucyjne dla przyszłego rozwoju UE?
  - Uwagi końcowe
  Informacje w języku angielskim
 • 28 listopada 2016, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Kontrola parlamentarna Europolu w ramach polityki bezpieczeństwa wewnętrznego UE"
  - Uwagi wstępne
  - Sesja I: Urzeczywistnianie unii bezpieczeństwa oraz rola Europolu w jej ramach: współpraca operacyjna, dzielenie się informacjami i zaufanie – obecna sytuacja
  - Sesja II: W kierunku skutecznej i funkcjonującej kontroli parlamentarnej Europolu
  Informacje w języku angielskim
 • 8 listopada 2016, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "W kierunku lepszego wydatkowania w ramach zarządzania dzielonego: bardziej kooperacyjny model kontroli parlamentarnej"
  - Uwagi wstępne,
  - Sesja I: Zarządzanie dzielone: jak zrównoważyć zaufanie i kontrolę? Skuteczność krajowych systemów zarządzania i kontroli oraz wiarygodność danych zbieranych przez państwa członkowskie,
  - Sesja II: Koniec z nonsensem zasady "wykorzystaj albo strać". W stronę wydatkowania ukierunkowanego na wyniki,
  - Sesja III: Nowy model współpracy między Unią Europejską a administracjami państw członkowskich,
  - Debata,
  - Uwagi końcowe.
  Informacje w języku angielskim
 • 8 listopada 2016, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – stan prac"
  - Kolejne kroki w realizacji globalnej strategii Unii Europejskiej,
  - Roczne sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.
  Informacje w języku angielskim
 • 12 października 2016, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Ukierunkowana rewizja przepisów dotyczących delegowania pracowników"
  - Uwagi wstępne,
  - Prezentacja wniosku dotyczącego dyrektywy zmieniającej dyrektywę o delegowaniu pracowników,
  - Uwagi końcowe
  Informacje w języku angielskim
 • 11 października 2016, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Sektor kultury i twórczości w UE"
  - Panel wprowadzający,
  - Panel tematyczny nr 1 – Strategie promujące sektor kultury i twórczości,
  - Panel tematyczny nr 2 – Wspieranie zaangażowania obywateli w kulturę,
  - Konkluzje
  Informacje w języku angielskim
 • 3 marca 2016, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Uchodźczynie i kobiety ubiegające się o azyl w UE"
  - Wystąpienia inauguracyjne,
  - Warsztaty (Warsztat 1: Przemoc wobec uchodźczyń i kobiet ubiegających się o azyl w UE, Warsztat 2: Gender i opieka zdrowotna: sytuacja uchodźców i osób ubiegających się o azyl, Warsztat 3: Integracja uchodźczyń),
  - Debata i uwagi końcowe
  Informacje w języku angielskim
 • 23 lutego 2016, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Nadchodzący szczyt NATO w Warszawie" oraz "Konflikty w regionie MENA"
  - Wymiana poglądów z wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, wiceprzewodniczącą Komisji, Federicą Mogherini,
  - Wymiana poglądów z panem Nabih Berrim, przewodniczącym libańskiego parlamentu,
  - Wymiana poglądów z panem Jensem Stoltenbergiem, sekretarzem generalnym NATO,
  - Wymiana poglądów z panem Martinem Koblerem, specjalnym przedstawicielem Sekretarza Generalnego ONZ ds. Libii.
  Informacje w języku angielskim

2015

 • 3 grudnia 2015, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Edukacja i młodzież"
  - Polityka młodzieżowa w Europie,
  - Włączenie społeczne i dialog międzykulturowy poprzez edukację,
  - Kształcenie ustawiczne: od szkoły do aktywnego życia,
  - Wnioski.
  Informacje w języku angielskim
 • 19 listopada 2015, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Przyszła ewolucja instytucjonalna Unii: wzmocnienie dialogu politycznego między PE i parlamentami narodowymi oraz wzmocnienie kontroli nad władzą wykonawczą na szczeblu europejskim"
  - Przyszła ewolucja instytucjonalna Unii,
  - Wzmocnienie kontroli parlamentarnej nad zarządzaniem UE.
  Informacje w języku angielskim

Spotkania przewodniczących komisji

2019

 • 27-28 października 2019, Helsinki
  Spotkanie komisji rolnictwa parlamentów UE na temat: "WPR 2020 – od dyskusji do uzgodnień"
  Sesja I
  - WPR 2020
  Sesja II
  - Zmiany klimatyczne i polityka rolna
  - Zmiany klimatyczne i bezpieczeństwo żywności
  - Debata
  - Uwagi końcowe
  Informacje w języku angielskim

 

2018

 • 13-14 maja 2018, Sofia
  Spotkanie przewodniczących komisji ds. energii
  - Otwarcie spotkania (przemówienie powitalne, uwagi wstępne)
  - Sesja I: Infrastruktura energetyczna i bezpieczne dostawy, debata
  - Sesja II: Przejście na czystą energię w Europie, debata
  - Sesja III: Integracja rynkowa zrównoważonych źródeł energii, debata
  - Wystąpienia ambasadorów
  - Uwagi końcowe
  Informacje w języku angielskim
  W spotkaniu uczestniczyli: pos. Izabela Kloc (PiS) - przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Maciej Małecki - przewodniczący Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa Sejmu RP, sen. Adam Gawęda – zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Senatu RP.

2017

 • 21-22 września 2017, Tallin
  Spotkanie przewodniczących komisji ds. gospodarki na temat połączeń transportowych w Europie
  - Otwarcie spotkania (przemówienie powitalne, uwagi wstępne)
  - Sesja I: Polityka transportowa UE - instrument „Łącząc Europę", debata
  - Sesja II: Europejska strategia w dziedzinie lotnictwa dla poprawy łączności w ramach i dla Europy, debata
  - Sesja III: Zrównoważony transport i innowacje. Jaka jest przyszłość transportu?, debata
  - Uwagi końcowe
  Informacje w języku angielskim
 • 6-7 kwietnia 2017, Malta
  Spotkanie przewodniczących komisji ds. gospodarczych i środowiska
  - Otwarcie spotkania (przemówienie powitalne, uwagi wstępne, wystąpienia)
  - Sesja I: Gospodarcze i społeczne skutki zmian klimatu – koszty zaniechania działań, debata
  - Sesja II: Finansowanie działań – zmiana klimatu jako okazja dla podmiotów niepaństwowych, część A: Finansowanie ze środków publicznych i prywatnych, debata
  - Sesja III: Finansowanie działań – zmiana klimatu jako okazja dla podmiotów niepaństwowych, część B: Praktyczna dyskusja na temat zaangażowania podmiotów niepaństwowych, debata
  - Zamknięcie spotkania
  Informacje w języku angielskim
 • 23-24 marca 2017, Malta
  Spotkanie przewodniczących komisji ds. społecznych
  - Otwarcie spotkania
  - Sesja I: Ubóstwo i wykluczenie społeczne: działania na rzecz bardziej otwartej Europy, debata,
  - Sesja II: Co wpływa na wykluczenie społeczne jednostki? Różne perspektywy i wymiana najlepszych praktyk, debata,
  - Sesja III: Podsumowanie dotychczasowej polityki w ramach Europy 2020 i przyszłe działania, debata,
  - Uwagi końcowe.
  Informacje w języku angielskim

2016

 • 1-2 grudnia 2016, Bratysława
  Spotkanie przewodniczących komisji ds. gospodarki na temat unii energetycznej
  - Otwarcie spotkania: przemówienie powitalne, uwagi wstępne,
  - Sesja I: Stan unii energetycznej, debata,
  - Sesja II: Unia energetyczna - zintegrowane podejście do badań i innowacji, debata,
  - Sesja III: Przyszłość inteligentnych systemów energetycznych UE z konsumentem w roli głównej, debata.
  Informacje w języku angielskim
 • 3-4 kwietnia 2016, Haga
  Spotkanie przewodniczących komisji na temat "Energia, innowacja i gospodarka o obiegu zamkniętym"
  - Otwarcie sesji,
  - Wystąpienia (Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. unii energetycznej, Karmenu Vella, komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa, Henk Kamp, minister gospodarki Królestwa Niderlandów),
  - Debata,
  - Targi informacyjne nt. innowacyjnych projektów w holenderskich prowincjach,
  - Debata panelowa,
  - Sesje równoległe:
       Sesja I: infrastruktura energetyczna i bezpieczeństwo dostaw,
       Sesja II: Oszczędzanie energii - miasta energooszczędne,
       Sesja III: Odnawialne źródła energii,
       Sesja IV: Gospodarka o obiegu zamkniętym.
  Informacje w języku angielskim
 • 13-14 marca 2016, Haga
  Spotkanie przewodniczących komisji na temat "Handel ludźmi w epoce cyfrowej"
  - Sesja wprowadzająca: krótkie filmy dokumentalne dotyczące tematu konferencji oraz nieformalna dyskusja,
  - Sesja: Handel ludźmi w epoce cyfrowej,
  - Panel I: Jak Internet zmienia wzorce handlu ludźmi,
  - Panel II: Migracja.
  Informacje w języku angielskim

2015

 • 11 grudnia 2015, Luksemburg
  Spotkanie przewodniczących komisji ds. rozwoju
  - Dalsze działania i kontrola parlamentarna polityki rozwoju i pomocy humanitarnej,
  - Koordynacja dotycząca okresu "po 2015" pomiędzy Unią Europejską a państwami członkowskimi w zakresie rozwoju,
  - Doświadczenia wynikające z zarządzania kryzysami humanitarnymi,
  - Wnioski.
  Informacje w języku angielskim

Inne spotkania

2020

 • 19 listopada 2020, wideospotkanie
  Międzyparlamentarna konferencja wysokiego szczebla w sprawie migracji i azylu w Europie – koncepcje do wdrożenia, konferencja zorganizowana przez przewodniczących Parlamentu Europejskiego i Bundestagu
  - Wspólne zarządzanie azylem i migracją
  - Relacja między solidarnością a odpowiedzialnością w zarządzaniu migracją i azylem
  - Wymiar zewnętrzny – budowanie partnerstwa z krajami trzecimi
  - Legalna migracja i integracja – najlepsze praktyki i rozwiązania na przyszłość
  Informacje na stronie PE

 

2019

 

 • 6-7 października 2019, Helsinki
  Konferencja międzyparlamentarna ws.
  zmian klimatycznych
  Sesja I: Strategie na rzecz niskoemisyjnej przyszłości. Konieczność przyspieszenia redukcji CO2 do 2030
  - Raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC)
  - Sposoby ograniczenia wzrostu globalnego ocieplenia poniżej
  1,5-2oC
  - Strategie klimatyczne – strategie na rzecz niskiej emisji do roku 2030 i 2050
  - Wzmocnienie krajowych planów działania dotyczących redukcji emisji (Nationally Determined Contributions - NDCs) i cel UE na 2030 - debata
  Sesja II: Sektor finansów świadomy wyzwań klimatycznych
  - Zrównoważony rynek finansowy; rola inwestorów
  - Innowacyjne finanse przyjazne środowisku („zielone finanse”): Climate Bonds Initiative
  - Regulacje w zakresie handlu emisjami zanieczyszczeń, szanse ekonomiczne dla czystych technologii oraz budowanie krajowego i międzynarodowego partnerstwa
  - Debata
  - Uwagi końcowe
  Informacje w języku angielskim
 • 8-9 września 2019, Helsinki
  Konferencja międzyparlamentarna w sprawie azylu i imigracji
  - Otwarcie konferencji i powitanie uczestników
  - Sesja I – Kompleksowe podejście UE do spraw migracji i azylu – rozwiązania na przyszłość
  - Sesja II – Podejście UE do spraw migracji i azylu – od polityki do praktycznego działania
  - Uwagi końcowe
  Informacje w języku angielskim
 • 19-20 marca 2019, Bukareszt
  Międzyparlamentarne spotkanie na temat "Wspólna polityka rolna i polityka spójności"
  - Sesja otwierająca
  - Sesja I: Budżet wspólnej polityki rolnej
  - Sesja II: Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w nowych ramach budżetowych i rewolucji cyfrowej oraz łańcuch dostaw żywności
  - Sesja III: Spójność i konkurencyjność terytorialna, rozwój regionalny i równość szans
  - Uwagi końcowe
  Informacje w języku angielskim

2018

 • 9 października 2018, Bruksela
  Wymiana poglądów z przedstawicielami parlamentów narodowych państw UE na temat zaleceń dla państw czlonkowskich

  - Zalecenia dla państw członkowskich
  - Prezentacja przez sprawozdawcę projektu sprawozdania w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro
  - Dyskusja nad sprawozdaniem, w tym debata na temat polityki gospodarczej w strefie euro
  - Uwagi podsumowujące sprawozdawcy
  Informacje w języku angielskim
  W spotkaniu uczestniczyli: sen. Kazimierz Kleina – wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP, sen. Jacek Włosowicz – członek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP.

2017

 • 10 października 2017, Bruksela
  Wymiana poglądów z przedstawicielami parlamentów narodowych państw UE na temat „Zalecenia dla poszczególnych krajów i wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych"

  - Prezentacja projektu sprawozdania na temat polityki gospodarczej strefy euro
  - Dyskusja na temat sprawozdania, w tym debata dotycząca polityki gospodarczej w strefie euro
  - Uwagi końcowe sprawozdawcy
  - Prezentacja sprawozdania na temat wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych oraz projektu sprawozdania na temat wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych
  - Dyskusja na temat sprawozdań
  - Uwagi końcowe sprawozdawców
  Informacje w języku angielskim
 • 11 maja 2017, Bruksela
  Wymiana poglądów Parlament Europejski - parlamenty narodowe - społeczeństwo obywatelskie na temat "Kompleksowa ocena polityki bezpieczeństwa UE"

  - Przywitanie
  - Prezentacja wstępnych ustaleń
  - Wystąpienia parlamentów narodowych
  - Wystąpienia przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego
  - Sesja pytań i odpowiedzi z udziałem parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego
  - Wystąpienie Juliana Kinga, komisarza ds. unii bezpieczeństwa
  - Konkluzje
  Informacje w języku angielskim

2016

 • 29 listopada 2016, Bruksela
  Wymiana zdań (lunch debate) z parlamentami narodowymi nt. CETA
  - Przywitanie i uwagi wstępne
  - Obecny stan prac nad CETA w PE i kolejne kroki
  - Dyskusja z parlamentami narodowymi na temat zawartości porozumienia i przyszłego procesu ratyfikacji
  - Uwagi końcowe
  Informacje w języku angielskim
 • 17 października 2016, Bruksela
  Warsztat z udziałem przedstawicieli parlamentów narodowych UE na temat robotyki i sztucznej inteligencji - kwestie etyczne i regulacyjne
  - Kwestie etyczne związane z robotyką i sztuczną inteligencją – Czy sztuczna inteligencja przyniesie utopię czy destrukcję? (pytania/dyskusja),
  - Co powinien zrobić ustawodawca i na jakim poziomie? – Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego w sprawie inicjatywy ustawodawczej (pytania/dyskusja),
  - Co powinien zrobić ustawodawca i na jakim poziomie? – Działania podejmowane w parlamentach w Europie (pytania/dyskusja).
  Informacje w języku angielskim
 • 17 lutego 2016, Bruksela
  Warsztat z udziałem przedstawicieli parlamentów narodowych UE na temat "Nowe przepisy dotyczące umów cyfrowych"
  - Wprowadzenie,
  - Przedstawienie propozycji Komisji Europejskiej,
  - Zakres stosowania i ogólne ramy nowych przepisów dotyczących umów cyfrowych,
  - Zgodność, brak zgodności oraz środki zaradcze w umowach o dostarczanie treści cyfrowych oraz umowach sprzedaży dóbr materialnych zawieranych przez Internet
  lub w inny sposób na odległość,
  - Inne aspekty umów dotyczących dostarczenia treści cyfrowych: zmiana umowy i rozwiązywanie umów długoterminowych,
  - Podsumowanie warsztatu.
  Informacje w języku angielskim

wróć do góry

 

Spotkania komisji parlamentarnych