Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Spotkania Parlamentu Europejskiego z... > Wspólne spotkania parlamentarne > Europejska polityka gospodarcza –...

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Europejska polityka gospodarcza – perspektywy krajowe i europejskie

25.04.2005, BRUKSELA

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Krystyna Skowrońska – Komisja do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP; sen. Jerzy Markowki – przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych Senatu RP; sen. Mieczysław Mietla – wiceprzewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP.

INFORMACJE NA TEMAT SPOTKANIA

DOKUMENTY DOSTĘPNE W JĘZYKU POLSKIM

1. Program spotkania (pkt. 6).

2. Pytania do parlamentów narodowych.

3. Wkłady poszczególnych izb parlamentów narodowych:

4. Wzrost i zatrudnienie - zintegrowane wytyczne na lata 2005-2008 wraz z zaleceniem Komisji w sprawie ogólnych wytycznych dla polityk gospodarczych państw członkowskich oraz Wspólnoty (zgodnie z art. 99 Traktatu WE) oraz wnioskiem dotyczącym decyzji Rady w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia Państw Członkowskich (zgodnie z art. 128 Traktatu WE), COM(2005) 141.

5. Projekt sprawozdania w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej reasekuracji i zmieniającej dyrektywy Rady 73/239/EWG i 92/49/EWG oraz dyrektywy 98/78/WE i 2002/83/WE.

6. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reasekuracji oraz zmieniającej dyrektywy Rady 73/239/EWG, 92/49/EWG oraz dyrektywy 98/78/WE i 2002/83/WE, COM(2004) 273.

7. Projekt sprawozdania w sprawie projektu dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 92/12/EWG w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przemieszczania oraz kontrolowania

8. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zastosowania artykułów 7 - 10 dyrektywy 92/12/EWG. Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 92/12/EWG w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (na podstawie art. 27 dyrektywy 92/12/EWG), COM(2004) 227.

9. Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego na mocy art. 251 ust. 2 akapit drugi Traktatu WE dotyczący wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sporządzania kwartalnych rachunków niefinansowych sektorów instytucjonalnych, COM(2005) 135.

10. Projekt sprawozdania: 1. w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady przekształcającej dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. odnoszącą się do podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (COM(2004)0486 – C6-0141/2004 – 2004/0155(COD)) oraz 2. w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady przekształcającej dyrektywę Rady 93/6/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie adekwatności kapitałowej przedsiębiorstw inwestycyjnych i instytucji kredytowych.

11. Wniosek dotyczący dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady przekształcający dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. odnoszącą się do podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe oraz dyrektywę Rady 93/6/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie adekwatności kapitałowej przedsiębiorstw inwestycyjnych i instytucji kredytowych, COM(2004) 486.