Strona główna > Parlament Europejski > Dokumenty podstawowe > Zmiany w Regulaminie PE VII kadencji

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Zmiany w regulaminie PE VII kadencji

Regulamin Parlamentu Europejskiego – aktualnie obowiązujący

ZMIANY REGULAMINU PE W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE TRAKTATU Z LIZBONY

(aktualizacja do marca 2011)

7. 30 listopada 2010 Komisja Spraw Konstytucyjnych PE rozpatrzyła przedstawiony przez A. Duffa projekt sprawozdania w sprawie zmiany regulaminu PE dotyczącej przesłuchań desygnowanych komisarzy. 15 marca 2011 członkowie komisji wymienili poglądy na temat planowanej zmiany regulaminu z Marošem Šefčovičem, wiceprzewodniczącym Komisji odpowiedzialnym stosunki międzyinstytucjonalne i administrację.

[Źródło: Projekt sprawozdania w sprawie zmian art. 106 i art. 192 Regulaminu Parlamentu Europejskiego oraz załącznika XVII do Regulaminu Parlamentu Europejskiego (2010/2231(REG)), 21.10.2010]

6. 20 października 2010 Parlament Europejski przyjął decyzję w sprawie dostosowania Regulaminu Parlamentu Europejskiego do zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską. Rewizja porozumienia jest związana ze zmianami dotyczącymi uprawnień obu instytucji wprowadzonymi przez Traktat z Lizbony.

[Źródło: Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie dostosowania Regulaminu Parlamentu Europejskiego do zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską (2010/2127(REG))]

5. 4 października 2010 Komisja Spraw Konstytucyjnych PE przyjęła sprawozdanie w sprawie dostosowania Regulaminu Parlamentu Europejskiego do zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską.

[Źródło: Sprawozdanie w sprawie dostosowania Regulaminu Parlamentu Europejskiego do zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską, (2010/2127(REG)), 7.10.2010]

4. 15 czerwca 2010 r. Parlament Europejski przyjął decyzję w sprawie dostosowania Regulaminu Parlamentu Europejskiego do Traktatu z Lizbony. Wprowadzone zmiany dotyczą m. in. stosunków z parlamentami narodowymi - uzupełniono art. 130 Regulaminu:

- organizacja i wspieranie skutecznej i systematycznej współpracy międzyparlamentarnej w Unii Europejskiej „jest negocjowane na podstawie mandatu udzielonego Konferencji Przewodniczących po konsultacji z Konferencją Przewodniczących Komisji; PE zatwierdza wszelkie porozumienia w tej dziedzinie (...),
- komisja parlamentarna może bezpośrednio prowadzić dialog z parlamentami krajowymi na szczeblu komisji w ramach środków budżetowych przewidzianych na ten cel; dialog ten może obejmować właściwe formy współpracy przedlegislacyjnej i postlegislacyjnej,
- wszelkie dokumenty dotyczące danej procedury ustawodawczej na poziomie Unii, przekazywane oficjalnie Parlamentowi Europejskiemu przez parlament narodowy, są przesyłane do komisji przedmiotowo właściwej, która rozpatruje kwestie zawarte w tych dokumentach”.
Ponadto, zmiany w Regulaminie dotyczą: przyjmowania statutu posła do PE, sposobu wyznaczania przedstawiciela posłów niezrzeszonych uczestniczącego w posiedzeniach Konferencji Przewodniczących, procedury legislacyjnej dotyczącej aktów przekazujących Komisji uprawnienia ustawodawcze, konsultowania z PE zmian traktatów oraz pytań parlamentarnych.

[Źródła: Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie dostosowania Regulaminu Parlamentu Europejskiego do traktatu z Lizbony (2009/2062(REG)); podsumowanie dostępne w Obserwatorium Legislacyjnym PE; C. Sampol: Parliament. Revision of rules of procedure angers non-attached members, „Europolitics” No. 4000, 17 June 2010]

3. 25 listopada 2009 r. Parlament Europejski przyjął decyzję w sprawie dostosowania Regulaminu Parlamentu Europejskiego do Traktatu z Lizbony. Nowe lub zmienione postanowienia dotyczą m.in.: przestrzegania Karty Praw Podstawowych, badania przestrzegania zasady pomocniczości, zwykłej i uproszczonej rewizji traktatów, aktów delegowanych, wyboru przewodniczącego Komisji, procedury budżetowej, współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych.
Ponadto w artykule 11 ust. 3a Regulaminu przewidziano, że państwa członkowskie, którym przyznano, zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z 11 i 12 grudnia 2008 r., dodatkową liczbę mandatów w Parlamencie do końca siódmej kadencji, powinny zostać poproszone o wyznaczenie obserwatorów zgodnie z ich prawem krajowym.
Rozpatrzenie zmian Regulaminu PE, które dotyczą stosunków Parlamentu Europejskiego z parlamentami narodowymi, zaplanowano na styczeń 2010 roku.

[Źródło: Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dostosowania Regulaminu Parlamentu Europejskiego do traktatu z Lizbony, P7_TA(2009)0088]

2. 3 listopada 2009 r. Komisja Spraw Konstytucyjnych PE przyjęła projekt sprawozdania w sprawie dostosowania Regulaminu Parlamentu Europejskiego do Traktatu z Lizbony (sprawozdawca: David Martin).

[Źródło: Informacja ze strony Komisji Spraw Konstytucyjnych PE]

1. 31 sierpnia 2009 r. Komisja do Spraw Konstytucyjnych PE zapoznała się z projektem sprawozdania w sprawie dostosowania Regulaminu Parlamentu Europejskiego do Traktatu z Lizbony (sprawozdawca: David Martin), co stanowi kontynuację prac nad zmianami w Regulaminie PE z poprzedniej kadencji (sprawozdanie Richarda Corbetta, patrz: Traktat z Lizbony – debata parlamentarna, pkt 39). Zapowiadane zmiany to dostosowania zarówno techniczne i terminologiczne, jak i odzwierciedlające liczne nowe uprawnienia PE, jakie zyskuje on na mocy Traktatu z Lizbony.

[Źródło: Projekt Sprawozdania w sprawie dostosowania Regulaminu Parlamentu Europejskiego do Traktatu z Lizbony (2009/2062(REG)), 28 lipca 2009]

ZMIANY REGULAMINU PE, KTÓRE WESZŁY W ŻYCIE W PIERWSZYM DNIU VII KADENCJI

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ogólnego przeglądu Regulaminu Parlamentu Europejskiego, P6_TA(2008)0351.
  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie zmiany przepisów Regulaminu dotyczących procedury rozpatrywania petycji, P6_TA(2009)0353.
  3. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w art. 29 Regulaminu Parlamentu Europejskiego - tworzenie grup politycznych, P6_TA(2008)0351.
  4. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Parlamentu Europejskiego w świetle wniosków zgłoszonych przez grupę roboczą ds. reformy parlamentarnej, dotyczących prac na posiedzeniach plenarnych oraz sprawozdań z własnej inicjatywy, P6_TA(2008)0334.
  5. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Parlamentu Europejskiego w świetle Statutu posła do Parlamentu Europejskiego, P6_TA(2007)0500.

Patrz również: Reforma wewnętrzna PE VI kadencji