Strona główna > Państwa członkowskie UE

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Prawo i orzecznictwo państw członkowskich UE

  • N-Lex – portal Urzędu Publikacji Unii Europejskiej umożliwiający dostęp do zbiorów prawa krajowego państw członkowskich UE, uruchomiony 28 kwietnia 2006 roku.
  • Krajowe środki transpozycji – odniesienia do aktów prawa krajowego wykonujących prawo UE; lista środków wykonawczych (z podziałem na państwa) znajduje się w notce bibliograficznej do poszczególnych aktów prawa UE w bazie EUR-Lex, np. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/555 z dn. 24 marca 2021; zob. także Transpozycja do prawa krajowego.
  • Orzecznictwo krajowe – na tej stronie można wyszukiwać orzecznictwo i odniesienia do prawa unijnego w orzecznictwie krajowym państw członkowskich UE a także Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. 
  • Orzecznictwo JURE - orzeczenia dotyczące współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych wydane przez sądy w państwach konwencji lugańskiej (państwa członkowskie UE, Islandia, Norwegia i Szwajcaria) oraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.