Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Leksykon wielostronnej współpracy... > Międzyparlamentarna Wymiana...

 

swedish pres 2023 logo

AAA Drukuj

LEKSYKON Międzyparlamentarna Wymiana Informacji w sprawach UE - IPEX

Strona IPEX

  1. IPEX – Międzyparlamentarna Wymiana Informacji w sprawach UE (Interparliamentary EU Information Exchange) powstała w wyniku zalecenia Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej z 2000 roku. W „Wytycznych w sprawie współpracy międzyparlamentarnej w Unii Europejskiej", przyjętych w Hadze w 2004, stwierdzono, że celem IPEX jest wspieranie współpracy międzyparlamentarnej w UE poprzez stworzenie platformy elektronicznej wymiany informacji dotyczącej UE między parlamentami w Unii. IPEX działa zgodnie w Wytycznymi IPEX, przyjętymi w Kopenhadze w 2006 i zmienionymi w Rzymie, 13.03.2015.
  2. Członkami IPEX są parlamenty narodowe (izby) państw członkowskich i kandydujących do UE oraz Parlament Europejski. COSAC, ECPRD, Komisja Europejska i Rada uczestniczą w spotkaniach Rady IPEX.
  3. Nad funkcjonowaniem IPEX czuwa Rada IPEX zapewniająca ciągłe i efektywne zarządzanie systemem IPEX i jego utrzymywanie, kontakt z instytucjami UE oraz nadzór nad specjalistą IPEX ds. informacji odpowiedzialnym za codzienne utrzymywanie strony internetowej IPEX. Korespondenci IPEX odpowiadają za wkład ich Parlamentów lub izb w system IPEX.
  4. Najważniejszym elementem strony internetowej IPEX jest baza danych, do której – od 1 stycznia 2006 – są przesyłane w sposób automatyczny projekty legislacyjne i zmienione projekty legislacyjne oraz dokumenty konsultacyjne Komisji Europejskiej. Od 1 grudnia 2009 do bazy przesyłane są przez Radę również projekty i zmienione projekty legislacyjne pochodzące od grupy państw członkowskich, Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
    Każdy parlament narodowy (każda izba parlamentu narodowego) jest gospodarzem dotyczącej go części bazy IPEX. Wkłada do niej własne informacje, dokumenty lub linki związane z badaniem dokumentu UE, w tym uzasadnione opinie w sprawie niezgodności projektów legislacyjnych z zasadą pomocniczości oraz opinie przekazywane w ramach dialogu politycznego.
    Projekty podlegające badaniu pod kątem zasady pomocniczości są wymienione na głównej stronie IPEX wraz z informacją o upływie 8-tygodniowego terminu.

    Aktualizacja: 18.05.2018