Strona główna > Bibliografie > Dokumenty UE: publikacja, dostęp,... > Wybrane orzeczenia Trybunału...

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Wybrane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości i Sądu dotyczące dostępu do dokumentów

W Traktacie z Lizbony zmieniono nazwę Sąd Pierwszej Instancji na Sąd


Bieżące orzeczenia dotyczące dostępu do dokumentów (baza EUR-Lex)

Wybrane orzecznictwo (5.03.1997 - 3.07.2014)

 1. C-350/12 P: Rada Unii Europejskiej przeciwko Sophie in 't Veld
  Odwołanie - Dostęp do dokumentów instytucji - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001- Artykuł 4 ust. 1 lit. a) tiret trzecie, art. 4 ust. 2 tiret drugie i art. 4 ust. 6 - Opinia służby prawnej Rady w odniesieniu do rozpoczęcia negocjacji celem zawarcia umowy międzynarodowej - Wyjątki od prawa dostępu - Ochrona interesu publicznego w zakresie stosunków międzynarodowych - Ochrona opinii prawnych - Decyzja w sprawie częściowej odmowy dostępu
  Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 3 lipca 2014 r.
 2. C-365-12 P: Komisja Europejska przeciwko EnBW Energie Baden-Württemberg AG
  Odwołanie - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Dostęp do dokumentów instytucji - Dokumenty związane z postępowaniem na podstawie art. 81 WE - Rozporządzenia (WE) nr 1/2003 i (WE) nr 773/2004 - Odmowa dostępu - Wyjątki związane z ochroną dochodzenia, interesami handlowymi oraz procesem podejmowania decyzji przez instytucje - Obowiązek przeprowadzenia przez daną instytucję konkretnej i indywidualnej analizy treści każdego z dokumentów, których dotyczy wniosek o udzielenie dostępu
  Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 27 lutego 2014 r.
 3. C-576/12 P: Ivan Jurašinović przeciwko Radzie Unii Europejskiej
  Odwołanie - Dostęp do dokumentów instytucji - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Wyjątki od prawa dostępu - Artykuł 4 ust. 1 lit. a) tiret pierwsze i trzecie - Bezpieczeństwo publiczne - Stosunki międzynarodowe
  Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 28 listopada 2013 r. (EN)
  Dz. Urz. UE 2014 C 45, s. 16 * (sentencja)
 4. C-514/11 P i C-605/11 P: Liga para a Protecção da Natureza (LPN) i Republika Finlandii przeciwko Komisji
  Odwołanie - Dostęp do dokumentów instytucji - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Artykuł 4 ust. 2 tiret trzecie - Wyjątek dotyczący ochrony celu kontroli, dochodzenia czy audytu - Informacje o środowisku - Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 - Artykuł 6 ust. 1 - Dokumenty dotyczące postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego na etapie poprzedzającym wniesienie skargi - Odmowa dostępu - Obowiązek dokonania konkretnej i indywidualnej analizy treści dokumentów określonych we wniosku o udostępnienie - Nadrzędny interes publiczny
  Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 14 listopada 2013 r.
 5. C-280/11 P: Rada Unii Europejskiej przeciwko Access Info Europe
  Odwołanie - Prawo dostępu do dokumentów instytucji - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Artykuł 4 ust. 3 akapit pierwszy - Ochrona procesu podejmowania decyzji przez instytucje - Notatka służbowa sekretarza generalnego Rady w sprawie propozycji przedstawionych w ramach procedury legislacyjnej dotyczącej zmiany rozporządzenia nr 1049/2001 - Dostęp częściowy - Odmowa dostępu do danych dotyczących tożsamości państw członkowskich, będących autorami propozycji
  Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 17 października 2013 r.
 6. T-63/10: Ivan Jurašinović przeciwko Radzie Unii Europejskiej
  Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Wniosek o przyznanie dostępu do dokumentów wymienianych z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii w trakcie procesu - Odmowa dostępu - Ryzyko naruszenia ochrony stosunków międzynarodowych - Ryzyko naruszenia ochrony postępowań sądowych i opinii prawnych
  Wyrok Sądu (druga izba w składzie powiększonym) z dnia 3 października 2012 r.
 7. T-331-11: Besselink przeciwko Radzie Unii Europejskiej
  Dostęp do dokumentów – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Projekt decyzji Rady upoważniającej Komisję do negocjacji umowy o przystąpieniu Unii Europejskiej do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – Wyjątek dotyczący ochrony interesu publicznego w odniesieniu do stosunków międzynarodowych – Dostęp częściowy – Obowiązek uzasadnienia – Wniosek o zarządzenie środków organizacji postępowania lub dochodzenia – Niedopuszczalność
  Wyrok Sądu z dnia 12 września 2013 r.
  Dz. Urz. UE 2013 C 313, s. 22 * (sentencja)
 8. C-477/10 P: Komisja Europejska przeciwko Agrofert Holding a.s.
  Odwołanie - Dostęp do dokumentów instytucji - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Dokumenty dotyczące postępowania w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw - Rozporządzenie (WE) nr 139/2004 - Odmowa dostępu - Wyjątki dotyczące ochrony celów dochodzenia, interesów handlowych, opinii prawnych i procesu podejmowania decyzji przez instytucję
  Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 28 czerwca 2012 r.
  • Odwołanie od wyroku w sprawie T-111/07: Agrofert Holding a.s. przeciwko Komisji Europejskiej
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83512&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1315861 (EN)
   Dz. Urz. UE 2010 C 221, s. 35 * (sentencja)
 9. C-404/10 P: Komisja Europejska przeciwko Éditions Odile Jacob SAS
  Odwołanie - Dostęp do dokumentów instytucji - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Dokumenty związane z postępowaniem w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw - Rozporządzenia (EWG) nr 4064/89 i (WE) nr 139/2004 - Rozporządzenie (WE) nr 802/2004 - Odmowa dostępu - Wyjątki dotyczące ochrony celów dochodzenia, interesów handlowych, opinii prawnych i procesu podejmowania decyzji przez instytucje - Obowiązek przeprowadzenia przez daną instytucję konkretnej analizy treści każdego z dokumentów, których dotyczy wniosek o dostęp
  Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 28 czerwca 2012 r.
 10. C-135/11 P: IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH przeciwko Komisji
  Odwołanie - Publiczny dostęp do dokumentów instytucji - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Artykuł 4 ust. 5 - Zakres - Dokumenty pochodzące od państwa członkowskiego - Sprzeciw tego państwa członkowskiego wobec ujawnienia takich dokumentów - Zakres kontroli instytucji i sądów unijnych w odniesieniu do podstaw sprzeciwu zgłoszonego przez państwo członkowskie - Przedstawienie spornego dokumentu sądowi unijnemu
  Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 21 czerwca 2012 r.
 11. T-6/10: Sviluppo Globale przeciwko Komisji
  Zamówienia publiczne na usługi — Procedura przetargowa — Wsparcie administracji celnej i skarbowej w Kosowie — Odrzucenie oferty jednego z oferentów — Akt niezaskarżalny — Akt potwierdzający — Niedopuszczalność — Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie nr 1049/2001 — Dokumenty dotyczące postępowania przetargowego — Częściowa odmowa dostępu — Wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych osoby trzeciej — Niewystarczające uzasadnienie
  Wyrok Sądu (trzecia izba) z dnia 22 maja 2012 r. (FR)
  Dz. Urz. UE 2012 C 194, s. 18 * (sentencja)
 12. T-300/10: Internationaler Hilfsfonds przeciwko Komisji
  Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Dokumenty dotyczące umowy LIEN 97-2011 — Częściowa odmowa dostępu — Określenie przedmiotu wniosku wstępnego — Wyjątek dotyczący ochrony prywatności i integralności osoby fizycznej — Wyjątek dotyczący ochrony procesu podejmowania decyzji — Zasada dobrej administracji — Konkretna analiza każdego dokumentu — Obowiązek uzasadnienia
  Wyrok Sądu (czwarta izba) z dnia 22 maja 2012 r.
 13. C-204/09: Flachglas Torgau GmbH przeciwko Bundesrepubllik Deutschland
  Odesłanie prejudycjalne — Konwencja z Aarhus — Dyrektywa 2003/4/WE — Dostęp do informacji w dziedzinie środowiska — Organy lub instytucje pełniące funkcje o charakterze ustawodawczym — Poufność obrad organów władzy publicznej — Warunek, by poufność ta była przewidziana prawnie
  Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 14 lutego 2012 r. 
 14. T-59/09: Republika Federalna Niemiec przeciwko Komisji Europejskiej
  Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Dokumenty odnoszące się do umorzonego postępowania w przedmiocie stwierdzenia uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dokumenty pochodzące od państwa członkowskiego — Udzielenie dostępu — Uprzednia zgoda zainteresowanego państwa członkowskiego
  Wyrok Sądu (czwarta izba) z dnia 14 lutego 2012 r.
 15. T-190/10: Egan i Hackett przeciwko Parlamentowi Europejskiemu
  Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Rejestry asystentów byłych członków Parlamentu Europejskiego — Odmowa dostępu — Wyjątek dotyczący ochrony życia prywatnego i integralności jednostki — Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych — Rozporządzenie (WE) nr 45/2001
  Wyrok Sądu (piąta izba) z dnia 28 marca 2012 r.
  Dz. Urz. UE 2012 C 138, s. 16 * (sentencja)
 16. T-437/08: CDC Hydrogene Peroxide Cartel Damage Claims (CDC Hydrogene Peroxide) przeciwko Komisji Europejskiej
  Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Spis treści akt postępowania administracyjnego w dziedzinie karteli — Odmowa dostępu — Wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych osoby trzeciej — Wyjątek dotyczący ochrony celu kontroli, dochodzenia i audytu
  Wyrok Sądu (czwarta izba) z dnia 15 grudnia 2011 r.
 17. T-82/09: Gert-Jan Dennekamp przeciwko Parlamentowi Europejskiemu
  Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Dokumenty dotyczące przynależności określonych członków Parlamentu Europejskiego do uzupełniającego systemu emerytalnego — Odmowa dostępu — Zarzut dotyczący ochrony życia prywatnego oraz integralności jednostki — Artykuł 8 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 45/2001 — Przekazywanie danych osobowych
  Wyrok Sądu (druga izba) z dnia 23 listopada 2011 r. (EN)
  Dz. Urz. UE 2012 C 13, s. 11 * (sentencja)
 18. Sprawy połączone od C-128/09 do C-131/09, C-134/09 i C-135/09: Antoine Boxus, Willy Roua i inni przeciwko Région wallonne
  Ocena skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia na środowisko naturalne — Dyrektywa 85/337/EWG — Zakres stosowania — Pojęcie szczególnego aktu ustawodawstwa krajowego — Konwencja z Aarhus — Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska — Zakres prawa do wniesienia skargi na akt ustawodawczy
  Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 18 października 2011 r.
 19. T-436/09: Julien Dufour przeciwko Europejskiemu Bankowi Centralnemu (BCE)
  Dostęp do dokumentów — Decyzja 2004/258/WE — Bazy danych EBC, które służyły do przygotowania sprawozdań dotyczących naboru i przepływu personelu — Odmowa dostępu — Skarga o stwierdzenie nieważności — Interes prawny — Dopuszczalność — Pojęcie dokumentu — Skarga o odszkodowanie — Przedwczesny charakter
  Wyrok Sądu (trzecia izba) z dnia 26 października 2011 r.
 20. C-71/10 P: Office of Communications przeciwko Information Commissioner
  Publiczny dostęp do informacji dotyczących środowiska — Dyrektywa 2003/4/WE — Artykuł 4 — Wyjątki od prawa dostępu — Wniosek o udzielenie dostępu wymagający rozważenia szeregu interesów chronionych przez art. 4 ust. 2 wskazanej dyrektywy
  Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 28 lipca 2011 r.
 21. T-161/04: Valero Jordana przeciwko Komisji
  Dostęp do dokumentów – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Lista rezerwy kadrowej wyłonionej w konkursie otwartym oraz decyzje indywidualne dotyczące powołania urzędników – Odmowa dostępu – Wyjątek dotyczący ochrony prywatności i integralności osoby fizycznej – Ochrona danych osobowych – Rozporządzenie (WE) nr 45/2001
  Wyrok Sądu (ósma izba) z dnia 7 lipca 2011 r. (FR)
  Dz. Urz UE 2011 C 238, s. 14* (sentencja)
 22. C-506/08 P: Królestwo Szwecji przeciwko Komisji Europejskiej i MyTravel Group plc
  Odwołanie - Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie WE nr 1049/2001 - Odmowa dostępu - Wyjątek dotyczący ochrony procesu podejmowania decyzji - Wyjątek dotyczący ochrony czynności śledztwa i audytu - Wyjątek dotyczący ochrony porad prawnych - Dokumenty dotyczące decyzji Komisji w dziedzinie koncentracji
  Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 21 lipca 2011 r.
  Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu 2011 I-06237
 23. T-250/08: Batchelor przeciwko Komisji
  Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Dokumenty wymieniane w ramach oceny zgodności z prawem wspólnotowym środków podjętych w dziedzinie telewizyjnej działalności transmisyjnej — Odmowa dostępu — Wyjątek dotyczący ochrony procesu podejmowania decyzji — Wyjątek dotyczący ochrony celu kontroli, dochodzenia czy audytu
  Wyrok Sądu (druga izba) z dnia 24 maja 2011 r.
 24. T-494/08 do T-500/08 oraz T-509/08: Ryanair Ltd przeciwko Komisji Europejskiej
  Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie nr 1049/2001 - Dokumenty dotyczące postępowań kontrolnych w sprawie pomocy państwa - Dorozumiana odmowa dostępu - Wyraźna odmowa dostępu - Wyjątek dotyczący ochrony celu kontroli, dochodzenia czy audytu - Obowiązek dokonania konkretnej analizy każdego dokumentu
  Wyrok Sądu (ósma izba) z dnia 10 grudnia 2010 r.
  Zbiór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu 2010 II-05723
 25. T-474/08: Dieter C. Umbach przeciwko Komisji Europejskiej
  Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Dokumenty dotyczące umowy zawartej w ramach programu TACIS — Wniosek o udzielenie dostępu w związku ze sporem pomiędzy skarżącym a Komisją toczącym się przed belgijskim sądem cywilnym — Częściowa odmowa dostępu — Wniosek o udzielenie dostępu oparty na zasadach wynikających z traktatu UE — Nadrzędny interes publiczny
  Wyrok Sądu (siódma izba) z dnia 21 października 2010 r. (FR)
  Dz. Urz. UE 2010 C 328, s. 29* (sentencja)
 26. T-439/08: Kalliope Agapiou Joséphidès przeciwko Komisji Europejskiej i Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » (EACEA)
  Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Dokumenty dotyczące utworzenia ośrodka doskonalenia im. Jeana Monneta na Uniwersytecie Cypryjskim — Dokumenty pochodzące od osoby trzeciej — Częściowa odmowa dostępu — Skarga o stwierdzenie nieważności — Termin do wniesienia skargi — Niedopuszczalność — Zarzut niezgodności z prawem — Wyjątek dotyczący ochrony prywatności i integralności osoby fizycznej — Wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych — Obowiązek uzasadnienia
  Wyrok Sądu (siódma izba) z dnia 21 października 2010 r. (FR)
  Dz. Urz. UE 2010 C 328, s. 29* (sentencja)
 27. C-514/07 P, C-528/07 P oraz C-532/07 P: Królestwo Szwecji przeciwko Association de la presse internationale ASBL (API) i Komisja Europejska (C-514/07 P), Association de la presse internationale ASBL (API) przeciwko Komisji Europejskiej (C-528/07 P) i Komisja Europejska przeciwko Association de la presse internationale ASBL (API)
  Odwołanie - Prawo dostępu do dokumentów instytucji - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Artykuł 4 ust. 2 tiret drugie i trzecie - Pisma procesowe złożone przez Komisję w ramach postępowania sądowego przed Trybunałem i przed Sądem - Decyzja Komisji odmawiająca dostępu do dokumentów
  Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 21 września 2010 r.
  Zbiór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu 2010 I-08533
 28. C-28/08 P: Komisja Europejska przeciwko The Bavarian Lager Co. Ltd.
  Odwołanie - Dostęp do dokumentów instytucji - Dokument ze spotkania, które odbyło się w ramach postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego - Ochrona danych osobowych - Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001
  Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 29 czerwca 2010 r.
  Zbiór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu 2010 I-06055
 29. C-139/07 P: Komisja Europejska przeciwko Technische Glaswerke Ilmenau GmbH
  Odwołanie - Dostęp do dokumentów instytucji - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Dokumenty postępowań kontrolnych w sprawie pomocy państwa - Wyjątek dotyczący ochrony celu śledztwa - Obowiązek przeprowadzenia przez daną instytucję konkretnej analizy treści każdego z dokumentów, których dotyczy wniosek o dostęp
  Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 29 czerwca 2010 r.
  Zbiór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu 2010 I-05885
 30. C-362/08 P: Internationaler Hilfsfonds eV przeciwko Komisji Europejskiej
  Odwołanie - Dostęp do dokumentów instytucji - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Skarga o stwierdzenie nieważności - Pojęcie aktu zaskarżalnego w rozumieniu art. 230 WE
  Wyrok Trybunału z dnia 26 stycznia 2010 r.
  Zbiór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu 2010 Strona I-00669
  • Odwołanie od wyroku w sprawie T-141/05: Internationaler Hilfsfonds przeciwko Komisji
   Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 czerwca 2008 r.
   Dz. Urz. UE 2008 C 183, s. 19 * (sentencja)
 31. Dz. Urz. UE 2009 C 90, s. 23. *T-355/04 i T-446/04: Co-Frutta Soc. coop. przeciwko Komisji Europejskiej
  Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Dokumenty dotyczące wspólnotowego rynku przywozu bananów - Dorozumiana odmowa udostępnienia poprzedzająca odmowę wyraźną - Skarga o stwierdzenie nieważności - Dopuszczalność - Wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych osoby trzeciej - Przestrzeganie terminów - Wstępna zgoda państwa członkowskiego- Obowiązek uzasadnienia
  Wyrok Sądu z dnia 19 stycznia 2010 r.
  Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2010 Strona II-00001
 32. T-166/05: Borax Europe przeciwko Komisji
  Dostęp do dokumentów – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Dokumenty i zapisy dźwiękowe – Odmowa dostępu – Wyjątek dotyczący ochrony prywatności i integralności osoby fizycznej – Wyjątek dotyczący ochrony procesu podejmowania decyzji
  Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 marca 2009 r. (sentencja)
  Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2009 Strona II-00028 (Publikacja streszczeń)
 33. T-144/05: Muniz przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
  Dostęp do dokumentów – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Dokumenty dotyczące zebrania grupy roboczej Sekcji Nomenklatury Taryfowej i Statystycznej (mechaniczne/różne) Komitetu Kodeksu Celnego – Odmowa dostępu – Wyjątek dotyczący ochrony procesu decyzyjnego
  Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 18 grudnia 2008 r. (sentencja)
  Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2008 Strona II-00335 (Publikacja streszczeń)
 34. T-42/05: Williams przeciwko Komisji
  Dostęp do dokumentów – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Dokumenty przygotowawcze odnoszące się do przyjęcia dyrektywy 2001/18/WE dotyczącej GMO – Częściowa odmowa dostępu – Dorozumiana odmowa dostępu – Wyjątki dotyczące ochrony interesów handlowych, ochrony relacji międzynarodowych i ochrony procesu decyzyjnego – Obowiązek uzasadnienia
  Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 września 2008 r. (sentencja)
  Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2008, s. II-00156 (Publikacja streszczeń)
 35. C-39/05: Królestwo Szwecji i Maurizio Turco przeciwko Radzie Unii Europejskiej
  Odwołanie - Dostęp do dokumentów instytucji - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001- Porady prawne
  Wyrok Trybunału z dnia 1 lipca 2008 r.
  Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2008, s. I-04723
 36. T-380/04: Ioannis Terezakis przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
  Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001
  Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 stycznia 2008 r. (sentencja)
  Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2008, s. II-00011 (Publikacja streszczeń)
 37. C-64/05 P: Królestwo Szwecji przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich oraz inne
  Odwołanie - Rozporządzenie (WE) nr 1049 - Publiczny dostęp do dokumentów instytucji - Dokumenty pochodzące od państwa członkowskiego - Sprzeciw tego państwa członkowskiego wobec rozpowszechniania tych dokumentów - Zakres obowiązywania art. 4 ust. 5 tego rozporządzenia
  Wyrok Trybunału z dnia 18 grudnia 2007 r.
  Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2007, s. I-11389
 38. T-264/04: WWF European Policy Programme przeciwko Radzie Unii Europejskiej
  Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Wyjątki dotyczące ochrony interesu publicznego - Częściowy dostęp
  Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 kwietnia 2007 r.
  Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2007, s. II-00911
 39. C-266/05 P: Jose Maria Sison przeciwko Radzie Unii Europejskiej
  Odwołanie - Dostęp do dokumentów instytucji - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Wyjątki - Interes publiczny - Bezpieczeństwo publiczne - Stosunki międzynarodowe - Dokumenty będące podstawą decyzji Komisji wprowadzającej środki restrykcyjne skierowane przeciwko niektórym osobom, mające na celu zwalczanie terroryzmu - Dokumenty niejawne - Odmowa dostępu - Odmowa podania nazwy państwa, od którego pochodzą niektóre z tych dokumentów
  Wyrok Trybunału z dnia 1 lutego 2007 r.
  Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2007, s. I-01233
 40. T-391/03 i T-70/04: Yves Franchet i Daniel Byk przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
  Dostęp do dokumentów – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Dochodzenia Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) – Eurostat – Odmowa dostępu – Kontrola i dochodzenie – Postępowania sądowe - Prawo do obrony
  Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 lipca 2006 r.
  Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2006, s. II-02023
 41. T-2/03: Verein für Konsumenteninformation przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
  Dostęp do dokumentów – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Wniosek dotyczący bardzo dużej liczby dokumentów – Całkowita odmowa dostępu – Obowiązek przeprowadzenia konkretnej i indywidualnej analizy – Wyjątki
  Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 kwietnia 2005 r.
  Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2005, s. II-01121
 42. T-187/03: Isabella Scippacercola przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
  Dostęp do dokumentów instytucji – Art. 4 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001
  Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 marca 2005 r.
  Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2005, s. II-01029
 43. T-168/02: IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds GmbH przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
  Skarga o stwierdzenie nieważności – Dostęp do dokumentów – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001-art. 4 ust. 5 – Nieujawnienie dokumentu pochodzącego z Państwa Członkowskiego bez uprzedniej zgody tego Państwa
  Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 listopada 2004 r.
  Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2004, s. II-04135
 44. T-84/03: Maurizio Turco przeciwko Radzie Unii Europejskiej
  Przejrzystość – Dostęp do dokumentów Rady – Częściowa odmowa udzielenia dostępu – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Wyjątki
  Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 listopada 2004 r.
  Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2004, s. II-04061
 45. C-353/01 P: Olli Mattila
  Appeal – Access to documents – Decisions 93/731/EC and 94/90/ECSC, EC, Euratom – Exception relating to the protection of the public interest in the field of international relations – Partial access
  Judgment of the Court of 22 January 2004
  ECR 2004, s. I-1073
 46. T-47/01: Co-Frutta Soc. coop. rl v Commission of the European Communities
  Action for annulment – Access to documents – Decision 94/90/ECSC, EC, Euratom – Refusal – Authorship rule – Misuse of powers
  Judgment of the Court of First Instance of 16 October 2003
  ECR 2003, s. II-4441
 47. T-76/02: Mara Messina v Commission of the European Communities
  Regulation (EC) No 1049/2001 – Access to documents – Non-disclosure of a document originating from a Member State without the prior agreement of that State
  Judgment of the Court of First Instance of 17 September 2003
  ECR 2003, s. II-3203
 48. C-41/00 P: Interporc Im- und Export GmbH v Commission of the European Communities
  Appeals – Decision 94/90/ECSC, EC, Euratom – Access to documents – Documents held by the Commission and emanating from the Member States or third countries – Authorship rule
  Judgment of the Court of 6 March 2003
  ECR 2003, s. I-2125
 49. T-311/00: British American Tobacco (Investments) Ltd v Commission of the European Communities
  Decision 94/90/ECSC, EC, Euratom – Public access to Commission documents – Whether documents exist – No need to proceed to judgment – Costs caused unreasonably or vexatiously
  Judgment of the Court of First Instance of 25 June 2002
  ECR 2002, s. II-2781
 50. T-211/00: Aldo Kuijer v Council of the European Union
  Transparency – Council Decision 93/731/EC on public access to Council – documents – Refusal of an application for access – Protection of the public interest – International relations – Manifest error – Partial access
  Judgment of the Court of First Instance of 7 February 2002
  ECR 2002, s. II-485
 51. T-191/99: David Petrie and Others v Commission of the European Communities
  Transparency – Public access to documents – Commission Decision 94/90/ECSC, EC, Euratom – Proceedings for failure to fulfil obligations – Formal notice – Reasoned opinion – Exception relating to protection of the public interest – Inspections and investigations – Court proceedings – Authorship rule – Direct effect of Article 255 EC
  Judgment of the Court of First Instance of 11 December 2001
  ECR 2001, s. II-3677
 52. C-353/99 P: Council of the European Union v Heidi Hautala and Others
  Appeal – Public right of access to Council documents – Council Decision 93/731/EC – Exceptions to access to documents – Protection of the public interest concerning international relations – Partial access
  Judgment of the Court of 6 December 2001
  ECR 2001, s. I-9565
 53. T-111/00: British American Tobacco International (Investments) Ltd v Commission of the European Communities
  Decision 94/90/ECSC, EC, Euratom – Public access to Commission documents – Minutes of the Committee on Excise Duties – Partial access – Exception – Identities of national delegations – Protection of an institution’s interest in the confidentiality of its proceedings
  Judgment of the Court of First Instance of 10 October 2001
  ECR 2001, s. II-2997
 54. T-204/99: Olli Mattila v Council of the European Union and Commission of the European Communities
  Access to documents – Decisions 93/731/EC and 94/90/ECSC, EC, Euratom – Exception relating to the protection of the public interest in the field of international relations – Partial access
  Judgment of the Court of First Instance of 12 July 2001
  ECR 2001, s. II-2265
 55. T-123/99: JT’s Corporation Ltd v Commission of the European Communities
  Transparency – Access to documents – Decision 94/90/ECSC, EC, Euratom – Scope of
  the exception based on protection of the public interest – Inspection and investigation tasks – Authorship rule – Statement of reasons

  Judgment of the Court of First Instance of 12 October 2000
  ECR 2000, s. II-3269
 56. T-20/99: Denkavit Nederland BV v Commission of the European Communities
  Decision 94/90/ECSC, EC, Euratom – Public access to Commission documents – Inspection report – Exceptions relating to protection of the public interest (inspections and investigations) and of commercial secrecy
  Judgment of the Court of First Instance of 13 September 2000
  ECR 2000, s. II-3011
 57. T-188/98: Aldo Kuijer v Council of the European Union
  Transparency – Council Decision 93/731/EC on public access to Council documents – Refusal of an application for access – Protection of the public interest – International relations – Obligation to state reasons – Partial access
  Judgment of the Court of First Instance of 6 April 2000
  ECR 2000, s. II-1959
 58. C-174/98 P and C-189/98 P: Kingdom of the Netherlands and Gerard van der Wal v Commission of the European Communities
  Appeal – Access to information – Commission Decision 94/90/ECSC, EC, Euratom – Scope of the exception relating to protection of the public interest – Inadequate statement of reasons – Article 6 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms – Principles of equality between the parties and rights of the defence
  Judgment of the Court of 11 January 2000
  ECR 2000, s. I-1
 59. T-92/98: Interporc Im- und Export GmbH v Commission of the European Communities
  Action for annulment – Transparency – Access to documents – Decision 94/90/ECSC, EC, Euratom – Rejection of a request for access to Commission documents – Scope, first, of the exception based on protection of the public interest (court proceedings) and, second, of the authorship rule – Statement of reasons
  Judgment of the Court of First Instance of 7 December 1999
  ECR 1999, s. II-3521
 60. T-309/97: The Bavarian Lager Company Ltd v Commission of the European Communities
  Transparency – Access to information – Commission Decision 94/90/ECSC, EC, Euratom on public access to Commission documents – Scope of the exception relating to protection of the public interest – Draft reasoned opinion under Article 169 of the EC Treaty (now Article 226 EC)
  Judgment of the Court of First Instance of 14 October 1999
  ECR 1999, s. II-3217
 61. T-14/98: Heidi Hautala v Council of the European Union
  Public right of access to Council documents – Decision 93/731/EC – Exceptions to the principle of access to documents – Protection of the public interest concerning international relations – Partial access
  Judgment of the Court of First Instance of 19 July 1999
  ECR 1999, s. II-2489
 62. T-188/97: Rothmans International BV v Commission of the European Communities
  Commission Decision 94/90/ECSC, EC, Euratom on public access to Commission documents Decision refusing access to documents – ‘Rule on authorship’ – ‘Comitology’ committees
  Judgment of the Court of First Instance of 19 July 1999
  ECR 1999, s. II-2463
 63. T-105/95: WWF UK (World Wide Fund for Nature) v Commission of the European Communities
  Transparency – Access to information – Commission Decision 94/90 on public access to Commission documents – Decision refusing access to documents on the grounds that they relate to the examination by the Commission of a possible infringement of Community law by a Member State – Exceptions relating to the public interest and to the institution’s interest in the confidentiality of its proceedings – Extent of the obligation to give reasons
  Judgment of the Court of First Instance of 5 March 1997
  ECR 1997, s. II-313

* Zważywszy, że akta sprawy są publikowane w Zbiorze Orzeczeń z dwuletnim opóźnieniem, podajemy adres publikacyjny samej sentencji orzeczenia. Adres publikacji samej sentencji podawany jest również w przypadkach, gdy orzeczenia nie są publikowane w Zbiorze Orzeczeń w języku polskim, zgodnie z zasadami publikacji zamieszczonymi na stronie:
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10203/#principes