Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Leksykon wielostronnej współpracy... > Międzyparlamentarna Konferencja ds....

 

swedish pres 2023 logo

AAA Drukuj

LEKSYKON Konferencja Międzyparlamentarna ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (KM WPZiB/WPBiO)

Strona KM WPZiB/WPBiO

  1. Konferencja Międzyparlamentarna ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPZiB/WPBiO) stanowi forum wymiany informacji i doświadczeń, mające ułatwić parlamentom narodowym i Parlamentowi Europejskiemu wykonywanie właściwych im funkcji w obszarze WPZiB i WPBiO. Konferencja zastąpiła spotkania COFACC (Konferencji Przewodniczących Komisji ds. Zagranicznych) i CODACC (Konferencji Przewodniczących Komisji ds. Obrony.
  2. Stworzenie Konferencji Międzyparlamentarnej ds. WPZiB/WPBiO wynikało z potrzeby wypracowania, po wejściu w życie 1 grudnia 2009 Traktatu z Lizbony oraz zakończeniu w czerwcu 2011 funkcjonowania Europejskiego Zgromadzenia Bezpieczeństwa i Obrony, odpowiedniego forum międzyparlamentarnego ds. WPZiB oraz WPBiO na gruncie obecnych traktatów. Konferencję powołano w kwietniu 2011 na Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE (KPPUE) w Brukseli. Ostateczne porozumienie w sprawie jej składu i formuły działania osiągnięto podczas KPPUE w Warszawie, w kwietniu 2012. Regulamin konferencji przyjęto – na podstawie szczegółowych wytycznych KPPUE – na pierwszym posiedzeniu na Cyprze w dniach 9-10 września 2012 r., a zmieniono w Rzymie 5-7 listopada 2014. Podczas spotkania w Rzymie KM WPZiB/WPBiO przyjęła także dokument „Najlepsze praktyki", stanowiący rozwinięcie regulaminu dla celów przyszłych obrad konferencji.
  3. W skład konferencji wchodzą delegacje poszczególnych parlamentów narodowych państw członkowskich UE (po 6 parlamentarzystów; w przypadku parlamentów dwuizbowych podział miejsc w delegacji jest dokonywany na podstawie ich wewnętrznego porozumienia) oraz Parlamentu Europejskiego (16 członków Parlamentu). Ponadto każdy parlament narodowy państwa kandydującego do członkostwa oraz każdego europejskiego państwa członkowskiego NATO może być reprezentowany przez delegację złożoną z 4 obserwatorów.
  4. Konferencja spotyka się dwa razy w roku w państwie sprawującym prezydencję Rady lub w PE w Brukseli. Sekretariat Konferencji Międzyparlamentarnej zapewnia parlament narodowy państwa sprawującego prezydencję w Radzie w ścisłej współpracy z Parlamentem Europejskim oraz poprzednią i następną prezydencją. Językami roboczymi konferencji są angielski i francuski. Konferencja może przyjmować konkluzje ze spotkań, które nie wiążą jednak parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego oraz nie przesądzają ich stanowisk. Dokumenty te są publikowane w językach angielskim i francuskim na stronie internetowej konferencji w witrynie IPEX, a ich tłumaczenia na język polski – na stronie OIDE.

 

Zobacz: Spotkania i dokumenty

Aktualizacja: 11.08.2020

Zgodnie z porozumieniem  Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu, w pracach Konferencji uczestniczy trzech posłów i trzech senatorów. Sejm, na podstawie decyzji Marszałka Sejmu, jest reprezentowany przez Przewodniczących Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji Finansów Publicznych i Komisji Gospodarki lub wskazanych przez nich przedstawicieli