Strona główna > Dokumenty UE w Sejmie > Dokumentacja prac SUE i Sejmu > Dokumentacja prac Komisji do Spraw UE...

 

logo be

AAA Drukuj

Dokumentacja prac Komisji do Spraw UE i Sejmu w internetowej bazie EDL-S: Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie

Prace nad unijnymi dokumentami są przedstawiane w internetowej bazie danych EDL-S obejmującej okres od V do bieżącej kadencji Sejmu. Rekordem w bazie jest opis przebiegu całego postępowania z danym dokumentem UE. Zawartość rekordu zmieniła się w związku z wejściem w życie Traktatu z Lizbony i nowej ustawy kooperacyjnej (od 13.02.2011) oraz związanymi z tym zmianami trybu rozpatrywania dokumentów.

W rekordach, w zależności od kadencji, znajdują się linki do:

 • zapisów ustaleń będących ewidencją decyzji komisji w odniesieniu do każdego projektu aktu prawnego lub innego dokumentu UE rozpatrywanego na danym posiedzeniu (baza EDL-S od początku do 66. pos. SUE w VII kadencji w dniu 26.07.2012),
 • opinii przyjętych przez komisję, zarówno w sprawie pomocniczości, jak i dotyczących meritum projektu (baza EDL-S, wszystkie kadencje),
 • biuletynu będącego nieurzędowym streszczeniem obrad komisji – baza EDL-S od początku istnienia do końca VI kadencji w dniu 07.11.2011),
 • pełnych zapisów przebiegu posiedzeń komisji (baza EDL-S od początku VII kadencji w dniu 08.11.2011),
 • uchwał Sejmu zawierających uzasadnione opinie w sprawie niezgodności projektu legislacyjnego UE z zasadą pomocniczości (pierwsza uzasadniona opinia przyjęta 25.11.2010),
 • sejmowej bazy Proces Legislacyjny – w uzasadnionych przypadkach,

a także

 • informacje o podstawach prawnych decyzji podejmowanych przez SUE (baza EDL-S od początku VII kadencji w dniu 08.11.2011),
 • informacje o decyzjach podejmowanych przez SUE, innych niż opinie w sprawie pomocniczości i opinie merytoryczne o projektach aktów (baza EDL-S od początku VII kadencji w dniu 08.11.2011).

Oprócz ww. dokumentów, w przyszłości w rekordach mogą się znaleźć uchwały w sprawie sprzeciwu wynikającego z postanowień traktatów (art. 48 ust. 7 TUE i art. 81 ust. 3 TfUE), bądź też ustawy uchwalane na podstawie art. 14 i 15 ustawy kooperacyjnej.

Rekordy bazy EDL-S są podłączane w sposób systematyczny do bazy IPEX poczynając od 20.06 2006.

Baza EDL-S z podziałem na kadencje i cezurą wejścia w życie nowej ustawy kooperacyjnej (13.02.2011):

IX kadencja – od 12.11.2019
VIII kadencja – 12.11.2015 – 11.11.2019
VII kadencja – 08.11.2011 – 11.11.2015
VI kadencja – w okresie 13.02.2011 – 07.11.2011
VI kadencja – w okresie 05.11.2007 – 12.02.2011
V kadencja – 19.10.2005 – 04.11.2007

 


TŁUMACZENIE NA JĘZYK ANGIELSKI

W języku angielskim są dostępne:

 • wszystkie opinie Komisji przyjęte od początku VI kadencji (baza EDL-S od 05.11. 2007),
 • wszystkie uchwały Sejmu zawierające uzasadnione opinie (pierwsza uzasadniona opinia przyjęta 25.11.2010),
 • informacje o decyzjach podejmowanych przez SUE w odniesieniu do poszczególnych dokumentów (baza EDL-S od 08.11.2011),
 • informacje o podstawach prawnych podjętych decyzji (baza EDL-S od 08.11.2011).

Zapisy ustaleń, biuletyny i pełne zapisy przebiegu posiedzeń SUE są dostępne tylko w języku polskim.

 

wróć do góry