Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Leksykon wielostronnej współpracy... > Grupa ds. Wspólnej Kontroli...

 

swedish pres 2023 logo

AAA Drukuj

LEKSYKON Grupa ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu (GWKP)

  1. Grupa ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu (GWKP) monitoruje pod względem politycznym działania Europolu służące realizacji jego zadań, w tym wpływ tych działań na podstawowe prawa i wolności osób fizycznych. Została ona ustanowiona na mocy rozporządzenia nr 2016/794 w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol). Uprawnienia GWKP określono w art. 51 rozporządzenia. Grupa ma prawo do otrzymywania od Europolu wymienionych w rozporządzeniu kategorii dokumentów. Sposób organizacji i regulamin GWKP określają wspólnie Parlament Europejski i parlamenty narodowe.
  2. Posiedzenie inauguracyjne GWKP odbyło się 9-10 października 2017 r. w Brukseli, na podstawie decyzji KPPUE z Luksemburga (22-24 maja 2016) i Bratysławy (23-24 kwietnia 2017). Rozpoczęto wówczas prace nad regulaminem, który został przyjęty podczas drugiego posiedzenia grupy, 19 marca 2018 roku w Sofii (nowelizacja: Bruksela 2019 i 2021).
  3. W skład GWKP wchodzą delegacje z Parlamentu Europejskiego (16 członków Parlamentu) oraz parlamentów narodowych państw członkowskich (nie więcej niż czterech członków; w przypadku parlamentów dwuizbowych – nie więcej niż dwóch członków z izby, przy czym istnieje możliwość przenoszenia miejsc między izbami parlamentu). Członkowie GWKP są wybierani przez każdy parlament/izbę, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia wiedzy merytorycznej oraz ciągłości. O ile jest to możliwe, członkowie GWKP są mianowani na okres ich kadencji parlamentarnej.
  4. Posiedzenia GWKP odbywają się dwa razy w roku: w pierwszej połowie roku w państwie sprawującym prezydencję Rady UE, w drugiej połowie – w PE w Brukseli. W razie potrzeby mogą być zwoływane posiedzenia nadzwyczajne. Prezydencję GWKP wspólnie sprawują parlament państwa sprawującego rotacyjną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej oraz Parlament Europejski. Sekretariat grupy zapewnia trojka prezydencji (przewodniczący delegacji parlamentu państwa sprawującego obecną, poprzednią i następną prezydencję w Radzie oraz Parlamentu Europejskiego). Językami roboczymi GWKP są angielski i francuski. GWKP może sporządzać wnioski końcowe ze spotkań, zawierające podsumowanie wyników posiedzenia. Dokumenty pochodzące z Europolu są adresowane do każdego parlamentu narodowego i Parlamentu Europejskiego, a za przekazanie ich wyznaczonym członkom GWKP są odpowiedzialne parlamenty. Informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń GWKP są publikowane na stronie internetowej IPEX (podstrona JPSG on Europol), a ich tłumaczenia na język polski – na stronie OIDE.

Aktualizacja: 30.03.2022