Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Leksykon wielostronnej współpracy... > ICM EUROJUST - Międzyparlamentarne...

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

LEKSYKON ICM EUROJUST - Międzyparlamentarne Spotkanie Komisji (ICM) ws. oceny działalności Eurojustu

Spotkania ICM Eurojust - strona PE

1. ICM ws. Eurojustu to platforma wspólnej oceny działalności Eurojustu (Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych*) przez parlament Europejski i parlamenty narodowe. Działa ona na podstawie art. 85 TfUE i art. 67 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1727 w sprawie Eurojustu (z późn. zmianami), które stosuje się od grudnia 2019 (dalej – rozporządzenie).
2. Wspólna ocena odbywa się, zgodnie z art. 67 ust. 3 rozporządzenia, w formule międzyparlamentarnego spotkania komisji (ICM) Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych. Format ICM, w którym odbywają się różne spotkania komisji PE i parlamentów narodowych służące wymianie poglądów w sprawach UE w zakresie właściwości komisji, nie posiada swojego regulaminu. Tak jest również w przypadku ICM do spraw Eurojustu. Funkcje organizatora międzyparlamentarnych spotkań komisji pełni zawsze Parlament Europejski, który na spotkania ws. Eurojustu zaprasza wspólnie z parlamentem aktualnej prezydencji Rady UE.
Na każde spotkanie ws. oceny działalności Eurojustu przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE (LIBE) zaprasza po czterech członków z odpowiednich komisji parlamentów narodowych (dwóch z każdej izby w przypadku parlamentów dwuizbowych).
3. Ocena działalności Eurojustu odbywa się na podstawie sprawozdania rocznego. Raz w roku przewodniczący Eurojustu bierze udział we wspólnej ocenie przeprowadzanej przez Parlament Europejski i parlamenty narodowe, aby przedstawić roczne sprawozdanie Eurojustu lub inne ważne dokumenty oraz omówić bieżące działania. Dyskusja nie odnosi się bezpośrednio ani pośrednio do konkretnych działań podejmowanych w odniesieniu do określonych spraw operacyjnych.
Eurojust przekazuje Parlamentowi Europejskiemu oraz parlamentom narodowym do celów informacyjnych m.in. wyniki badań i projektów strategicznych opracowanych lub zleconych przez Eurojust, dokument programowy zawierający założenia programu rocznego i wieloletniego oraz uzgodnienia robocze zawarte z osobami trzecimi.
Informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń ICM EUROJUST są publikowane w językach angielskim i francuskim na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego, a ich tłumaczenia na język polski – na stronie OIDE.

 


 * Eurojust wspiera i wzmacnia koordynację i współpracę między krajowymi organami prowadzącymi postępowania przygotowawcze oraz właściwymi w zakresie wnoszenia oskarżeń w związku z poważną przestępczością transgraniczną. Eurojust jest właściwy w sprawach dotyczących form poważnej przestępczości wymienionych w załączniku I do rozporządzenia. Zgodnie z mandatem rozszerzonym w 2022 r., Eurojust może zabezpieczać, przechowywać i analizować dowody zbrodni wojennych, ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości, oraz przekazywać je organom sądowym państw członkowskich i Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu.

Aktualizacja: 08.09.2023