Strona główna > Ważne debaty parlamentarne > Debata nad stanem Unii i programem... > Dokumenty programowe KE

 

logo be

AAA Drukuj

Dokumenty programowe KE (aktualizacja do 21.05.2010)

Inicjatywa organizowania w parlamentach narodowych corocznej debaty nad Programem legislacyjnym i prac Komisji Europejskiej powstała podczas prac Konwentu Europejskiego. W „Deklaracji w sprawie roli parlamentów narodowych” zaproponowano przeprowadzanie debaty we wszystkich parlamentach narodowych równocześnie, w tym samym tygodniu, w którym taka debata będzie się odbywała w Parlamencie Europejskim.

Deklaracją zajęła się Konferencja Komisji Wyspecjalizowanych w Sprawach Wspólnotowych (COSAC) podczas XXXII spotkania w Hadze, w dniach 22-23 listopada 2004, wzywając Konferencję Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej (KPPUE) do jej szybkiej realizacji (Konkluzje XXXII COSAC, pkt 7).

Dania, sprawująca Prezydencję KPPUE od maja 2005 r., w liście przewodniczącego Folketingu z dnia 25 października 2005, zaproponowała harmonogram działań i wskazała możliwe formy, sygnalizując jednocześnie kwestię kontroli przestrzegania zasad pomocniczości i proporcjonalności.

KPPUE, w konkluzjach ze spotkania w Kopenhadze 29 czerwca – 1 lipca 2006 r. zaproponowała rozpoczynanie debaty nad Programem legislacyjnym i prac Komisji od rozpatrzenia Rocznej strategii politycznej Komisji, publikowanej w marcu oraz zasugerowała, aby równoległe debaty w parlamentach narodowych były przeprowadzane w ciągu miesiąca od publikacji programu, która ma miejsce zazwyczaj w październiku.

Ponadto, przewodniczący parlamentów UE zasugerowali, aby Komisja prezentowała Roczną strategię polityczną na forum gromadzącym parlamenty narodowe, którym mogłoby być spotkanie KPPUE, COSAC lub specjalne posiedzenie międzyparlamentarne. Program legislacyjny i prac Komisji natomiast mógłby być przedstawiany przez Komisję na posiedzeniu COSAC (Uwagi wstępne do wniosków prezydencji, pkt 9). Dotychczas na forum COSAC Komisja Europejska przedstawiała tylko roczną strategię polityczną: na XXXVII i XLI spotkaniu COSAC.

W marcu 2007 r. prezydencja słowacka KPPUE podsumowania debatę nad dokumentami programowymi KE w parlamentach narodowych w dokumencie Information about discussions on Annual Policy Strategy and Commission Legislative and Work Programme. Według autorów raportu:

  • parlamenty/izby z zadowoleniem przyjęły tłumaczenie programu legislacyjnego i prac Komisji na wszystkie języki urzędowe,
  • w większości parlamentów/izb debata nad programem legislacyjnym i prac Komisji odbyła się w komisji spraw europejskich,
  • w wielu parlamentach/izbach program legislacyjny i prac Komisji został przedłożony do rozpatrzenia komisjom branżowym,
  • większość rządów przedstawiła opinię do programu legislacyjnego i prac Komisji,
  • większość parlamentów/izb opowiedziała się za wiodącą rolą COSAC w kontroli programu legislacyjnego i prac Komisji oraz za organizowaniem debaty nad roczną strategią polityczną na forum COSAC (podkreślając konieczność utrzymania debat w poszczególnych parlamentach/izbach).