Strona główna > Ważne debaty parlamentarne > Debata nad stanem Unii i programem... > Dokumenty programowe KE > Debata parlamentarna nad dokumentami...

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Debata nad dokumentami programowymi na 2008 rok

 1. Komisja do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP nie rozpatrywała Rocznej strategii politycznej na 2008 rok.

 2. Posiedzenie Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, 8 lutego 2008 r.
  Rozpatrzenie informacji nt. Programu działalności legislacyjnej i programu prac Komisji Europejskiej na 2008 rok.

  [Źródło: Biuletyn z 16. posiedzenia Komisji do Spraw Unii Europejskiej, 8.02.2008.]

 3. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 12 grudnia 2007 r.
  Przyjęcie rezolucji w sprawie Programu działalności legislacyjnej i prac Komisji na 2008 rok. Parlament m.in.:
  • zwrócił się do Komisji, aby w przyszłości załączała ona do programu orientacyjny harmonogram swoich inicjatyw, apelując jednocześnie o bardziej ambitne inicjatywy na rzecz praw podstawowych, wolności, sprawiedliwości i integracji społecznej,
  • wezwał Komisję do zaangażowania się we wspólnotowy program lizboński na lata 2008-2010,
  • popierając cele i zmiany zapisane w traktacie reformującym, wezwał Komisję i Radę do pracy, wraz z PE i parlamentami narodowymi, na rzecz nowej kultury pomocniczości w świetle instrumentów oferowanych przez ten traktat.

  [Źródło: Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie programu działalności legislacyjnej i prac Komisji na 2008 r., P6_TA(2007)0613, 12.12.2007.]

 4. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 13 listopada 2007 r.
  Debata nad Programem działalności legislacyjnej i programem prac Komisji Europejskiej na 2008 rok.

  [Źródło: Debata w Parlamencie Europejskim nad Programem legislacyjnym i programem prac na rok 2008, 13.11.2007.]

 5. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 24 kwietnia 2007 r.
  Przyjęcie rezolucji w sprawie Rocznej strategii politycznej Komisji dotyczącej procedury budżetowej na rok 2008. Parlament m.in.:
  • zaapelował, aby UE pozostała skoncentrowana na agendzie lizbońskiej,
  • potwierdził zamiar prowadzenia swojej pracy nad budżetem na rok 2008 zgodnie z dewizą „budżet ukierunkowany na wyniki”,
  • wezwał do określenia rocznych priorytetów politycznych UE w sposób pozwalający na ich efektywne komunikowanie obywatelom oraz zauważył, że roczna strategia polityczna nie odzwierciedla odpowiednio priorytetów Parlamentu
  • odnotował brak powiązań między programem legislacyjnym a procedurą legislacyjną.

  [Źródło: Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie rocznej strategii politycznej Komisji dotyczącej procedury budżetowej na rok 2008, P6_TA-PROV(2007)0131, 24.04.2007.]

 6. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 13 marca 2007 r.
  Debata nad Roczną strategią polityczną na rok 2008.

  [Źródło: Debata w Parlamencie Europejskim nad Roczną strategią polityczną na rok 2008, 13.03.2007.]