Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Środkowoeuropejski Szczyt... > Spotkania Środkowoeuropejskiego... > SZCZYT W PRADZE

 

logo be

AAA Drukuj

SZCZYT W PRADZE

26-27.09.2008, PRAGA

W spotkaniu uczestniczyli wicemarszałek Sejmu RP Krzysztof Putra i marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz.

PORZĄDEK DZIENNY - PROJEKT

„Nowe formy współpracy parlamentów narodowych w Unii Europejskiej”:

 1. Przemówienie inauguracyjne przewodniczącego Senatu Republiki Czeskiej Přemysla Sobotki.
 2. Przemówienie inauguracyjne wicepremiera do spraw europejskich Alexandra Vondry.
 3. Wystąpienia przewodniczących izb parlamentarnych Bułgarii, Republiki Czeskiej, Estonii, Litwy, Łotwy, Węgier, Polski, Austrii, Rumunii, Słowacji i Słowenii.
 4. Przemówienie premiera Republiki Czeskiej Mirka Topolánka.
 5. Dyskusja i przyjęcie deklaracji końcowej.
 6. Uwagi końcowe przewodniczącego Senatu Republiki Czeskiej Přemysla Sobotki.
Trouvez des réponses à vos questions les plus importantes sur le viagra en ligne. Trouver des informations médicales pour les patients pour Viagra sur PiluleAcheter y compris ses utilisations, Avertissements, effets secondaires et évaluations des utilisateurs. Sur notre site, vous pouvez trouver le Viagra original de Pfizer.

wersja pdf

Conclusions of the Presidency of the Summit of Presidents of Parliaments of European Union Member States from Central and Eastern Europe *

The participants of the summit

Noting the ongoing discussions on the role of national parliaments in the EU held in the framework of interparliamentary cooperation within the Conference of the Speakers of EU Parliaments, COSAC as well as the joint parliamentary meetings with the European Parliament

 1. state that they will facilitate the ratification of the Treaty of Lisbon in their respective countries and explain the need for ratification in a wider public discussion;
 2. consider involvement of national parliaments as legitimate representatives of the people of members states in the European Union decision making processes as
  1. a step necessary to strengthen the democratic principles of decisions made by the European Union bodies;
  2. a tool increasing the level of identification of individual citizens with the integration process;
  3. an important tool for dynamic division of activities between the European Union and individual member states particularly in connection with the application of the principle of subsidiarity and proportionality;
 3. invite the European Commission to provide the national parliaments with detailed information about:
  1. procedure the Commission will follow in reaction to possible negative reasoned opinions raised by the national parliaments resulting from the subsidiarity and proportionality principle check;
  2. mechanisms and rules of management of reasoned opinions presented by the national parliaments with regards to the already communicated cumulative approach;
  3. intended rules for informing the national parliaments about development of co-operation in the area of freedom, security and justice that may namely concern the citizen rights as well as individual member states interests;
  4. possibilities for involvement of national parliaments into the assessment of Eurojust activities and Europol activities supervision;
 4. encourage the parliaments and governments of the countries represented at the summit
  1. to pay corresponding attention to discussion on national level of EU legislation drafts in order not to disparage the influence of citizens on the content of Union policies;
  2. to note the fact that the decisive tendency heads towards the partner and co-operative model of relationship between the government and the parliament instead of sharing information about government activities with the parliament only;
  3. to deepen the discussion about perspectives of competence justice in the European Union inclusive of possibilities for involvement of national parliaments in the judicial subsidiarity principle check;
  4. to analyse the impact of existing or intended transitional clauses (passerelle) and flexibility clause on determination of the rules and scope of activities of European Union including the appropriate projection by means of anchoring the significant rights of national parliaments compared to the decision making of the head of states and governments in the European Council;
  5. to take into account independent roles of both chambers in the parliamentary scrutiny of European agenda in countries with bicameral parliaments;
  6. to pay attention to early exchange of information on pre-selection of legislative proposals announced by the European Commission which is indispensable for effective identification of the documents that seem questionable from the point of view of the subsidiarity principle;
 5. reaffirm their support to the continued enlargement process of the EU, in accordance with the enlargement strategy, and in particular welcome the legislative and institutional measures taken by candidate countries with a view to fulfilling accession criteria at the earliest possible date or even to completing accession negotiations;
 6. recommend to the Parliaments represented at the Summit to communicate immediately and intensively with each other in case of occurrence of a foreign political crisis or a direct military conflict. Furthermore, the Parliaments represented at the Summit shall inform each other about their standpoints and endeavour to contribute to a swift identification of generally acceptable solution by adequate means;
 7. welcome the conclusions of the European Council from September 1, 2008, the European Parliament Resolution of September 3, 2008 and the Moscow agreements from September 8, 2008 and emphasizes the unity of the European Union in solidarity with Georgia;
 8. support future closer cooperation with the national parliaments of the Eastern neighbours of the European Union, for the benefit of promoting democracy values such as: respect for human rights, rule of law, full observance for the sovereignty, territorial integrity and inviolability of internationally recognized borders of the States and therefore welcome the initiative of Eastern Partnership and urge to discuss a potential constitution of its parliamentary dimension.

wersja pdf

Konkluzje Prezydencji Szczytu Przewodniczących Parlamentów
Państw Członkowskich Unii Europejskiej z Europy Środkowej i Wschodniej

Uczestnicy szczytu

Mając na uwadze dyskusje dotyczące roli parlamentów narodowych w UE toczące się w ramach współpracy międzyparlamentarnej podczas Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE, COSAC i wspólnych spotkań parlamentarnych z Parlamentem Europejskim

 1. oświadczają, że będą ułatwiać ratyfikację Traktatu Lizbońskiego w swoich krajach i tłumaczyć konieczność ratyfikacji w szerszych debatach publicznych;
 2. uważają zaangażowanie parlamentów narodowych jako prawowitych przedstawicieli obywateli państw członkowskich w proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej za:
  1. krok niezbędny do wzmocnienia demokratycznych zasad podejmowania decyzji przez organy Unii Europejskiej;
  2. sposób na podniesienie poziomu identyfikacji obywateli z procesem integracji;
  3. ważne narzędzie dla dynamicznego podziału zadań pomiędzy Unię Europejską i poszczególne państwa członkowskie, w szczególności w odniesieniu do stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności;
 3. proszą Komisję Europejską o przekazywanie parlamentom narodowym szczegółowych informacji określających:
  1. procedurę, według której Komisja będzie reagować na ewentualne negatywne uzasadnione opinie zgłaszane przez parlamenty narodowe w ramach procesu kontroli zasady pomocniczości i proporcjonalności;
  2. mechanizmy i zasady postępowania z uzasadnionymi opiniami parlamentów narodowych w odniesieniu do wcześniej przedstawionego łącznego podejścia;
  3. planowane zasady powiadamiania parlamentów narodowych o rozwoju współpracy w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, dotyczącej zarówno praw obywatelskich jak i interesów państw członkowskich;
  4. możliwości zaangażowania parlamentów narodowych w ocenę działalności Eurojustu i kontrolę działalności Europolu;
 4. zachęcają parlamenty i rządy krajów reprezentowanych na szczycie aby:
  1. poświęcały należytą uwagę krajowej dyskusji nad projektami aktów prawnych Unii Europejskiej, tak aby nie umniejszać wpływu obywateli na treść unijnych polityk;
  2. dostrzegały, że dominuje tendencja do tworzenia partnerskich stosunków między rządem i parlamentem opartych na współpracy, zamiast informowania parlamentów o działaniach rządu;
  3. pogłębiły dyskusję dotyczącą perspektyw sądownictwa kompetencyjnego w Unii Europejskiej, w tym możliwości zaangażowania parlamentów narodowych w sądowy proces kontroli zasady pomocniczości;
  4. przeanalizowały wpływ istniejących i planowanych klauzul pomostowych (passerelle - procedura kładki) i klauzuli elastyczności na sposób, w jaki określane są metody oraz zakres działania Unii Europejskiej,
   w tym przewidywane umocnienie uprawnień parlamentów narodowych w porównaniu do podejmowania decyzji przez głowy państw i rządów w Radzie Europejskiej;
  5. w państwach o systemie dwuizbowym brały pod uwagę niezależną rolę obu izb w kontroli spraw europejskich;
  6. zwracały uwagę na wczesną wymianę informacji na temat wstępnego wyboru projektów legislacyjnych ogłaszanych przez Komisję Europejską, co jest konieczne dla efektywnego zidentyfikowania dokumentów, które mogłyby budzić wątpliwości z punktu widzenia zasady subsydiarności.
 5. potwierdzają swe wsparcie dla ciągłego procesu poszerzania UE, zgodnie ze strategią poszerzania UE, a w szczególności z zadowoleniem przyjmują działania legislacyjne i instytucjonalne podejmowane przez kraje kandydujące w celu wypełnienia kryteriów akcesji w możliwie najwcześniejszym terminie lub zakończenia negocjacji akcesyjnych.
 6. rekomendują parlamentom reprezentowanym na szczycie, aby, w razie wystąpienia międzynarodowego kryzysu politycznego lub bezpośredniego konfliktu militarnego, bezzwłocznie i intensywnie porozumiewały się między sobą. Ponadto parlamenty reprezentowane na szczycie powinny informować się nawzajem na temat swoich stanowisk oraz dążyć do szybkiego wypracowania ogólnie akceptowanego rozwiązania poprzez podjęcie odpowiednich działań.
 7. z zadowoleniem przyjmują wnioski Rady z dnia 1 września 2008 r., rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 3 września 2008 r. i porozumienia moskiewskie z dnia 8 września 2008 r., i podkreślają jedność Unii Europejskiej w solidarności
  z Gruzją.
 8. wspierają przyszłą ściślejszą współpracę z parlamentami narodowymi wschodnich sąsiadów UE, na rzecz promowania wartości demokratycznych, takich jak: poszanowanie praw człowieka, państwo prawne, pełne przestrzeganie suwerenności, integralności terytorialnej oraz nienaruszalności uznanych na szczeblu międzynarodowym granic państw, dlatego też z zadowoleniem przyjmują inicjatywę Partnerstwa Wschodniego oraz nawołują do podjęcia dyskusji na temat możliwego kształtu jej wymiaru parlamentarnego.

Tłumaczenie z jęz. ang.: A. Kotyńska, BSM


* Oryginalny tekst - w jęz. ang.

wróć do góry