Strona główna > Dokumenty UE w Sejmie > Procedury rozpatrywania dokumentów UE > Procedura kontroli projektów aktów...

 

logo be

AAA Drukuj

Procedura kontroli projektów aktów prawnych Unii Europejskiej w Sejmie RP

Komisja do Spraw Unii Europejskiej Sejmu VI kadencji

Viele Männer erleben es in Zeiten von Stress. Erfahren Sie auf apothekerabatte etwas über ein häufiges Gesundheitsproblem bei alternden Männern. Sildenafil-Tabletten und rezeptfreie viagra sind wie ein Geschenk für Männer, die an erektiler Dysfunktion leiden.

Rozpatrywaniem dokumentów UE, w tym przede wszystkim projektów aktów prawnych, zajmuje się w Sejmie Komisja do Spraw Unii Europejskiej. Jej zadania i obowiązki są określone w Regulaminie Sejmu RP oraz w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, z późn. zmianami (ustawa).

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE, Komisja) jest jedną ze stałych komisji sejmowych. Jest powoływana na początku kadencji, na cały okres jej trwania. Skład Komisji - maksimum 46 posłów - odzwierciedla proporcjonalnie reprezentację w Sejmie klubów oraz porozumień liczących co najmniej 15 posłów. Komisja może powoływać podkomisje stałe i nadzwyczajne w celu szczegółowego rozpatrzenia określonej sprawy lub projektu.

Rozpatrywanie i kontrola projektów aktów prawnych UE przez Komisję odbywa się w miarę postępów procesu legislacyjnego w Unii:

 1. jak najwcześniej po publikacji projektu (art. 6 ustawy)
  SUE rozpoczyna prace nad dokumentem, gdy do Sekretariatu Komisji wpłynie na piśmie projekt stanowiska rządu do danego projektu aktu prawnego UE (do Komisji przesyłana jest równolegle wersja elektroniczna projektu stanowiska rządu).
  O tym, czy dany projekt aktu prawnego i projekt stanowiska rządu zostanie poddany pod debatę na posiedzeniu Komisji, decyduje opinia dwóch koreferentów (jeden poseł z koalicji, drugi z opozycji). Jeśli koreferenci nie przedstawiają uwag do projektu aktu prawnego i projektu stanowiska, to Komisja, na wniosek Prezydium, postanawia nie zgłaszać uwag. W ten sposób rozpatrywane są projekty aktów prawnych, które nie budzą kontrowersji.
  Jeżeli jeden z posłów koreferentów sygnalizuje potrzebę rozpatrzenia dokumentu, to trafia on pod obrady Komisji. Komisja może na tym etapie bądź to nie zgłosić uwag, bądź przyjąć opinię o projekcie aktu prawnego UE (zasadniczo w terminie 21 dni od przekazania projektu stanowiska rządu).
 2. w trakcie procesu stanowienia prawa UE (art. 8 ustawy)
  Rząd informuje SUE o przebiegu procedur stanowienia prawa UE oraz o stanowisku rządu zajmowanym w trakcie tych procedur. Komisja może wyrazić opinię o tym stanowisku.
 3. przed posiedzeniem Rady UE (art. 9 ustawy)
  Rząd jest również zobowiązany do zasięgnięcia opinii SUE przed posiedzeniem Rady Unii Europejskiej. Stanowisko, jakie rząd ma zamiar zająć podczas rozpatrywania danego projektu w Radzie UE, jest przekazywane na piśmie, a ponadto przedstawiciel rządu prezentuje je na posiedzeniu Komisji.
  W przypadku, gdy rząd nie zasięgnął opinii Komisji przed Radą UE lub nie uwzględnił jej opinii, ma on obowiązek przedstawić to stanowisko i/albo wyjaśnić przyczyny takiego stanu rzeczy na posiedzeniu SUE (odpowiednio art. 9 ust. 3 i art. 10 ust. 2 ustawy).

Prace SUE nad unijnymi dokumentami są przedstawiane w internetowej bazie danych „Dokumenty UE rozpatrywane przez Komisję do Spraw UE” (baza SUE), w której rekordem jest opis przebiegu całego postępowania z danym dokumentem UE. Taki rekord jest następnie podłączany do bazy IPEX.