Strona główna > Debaty Sejmu w sprawach UE > Debaty Sejmu - IV kadencja

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Debaty Sejmu - IV kadencja

IV kadencja, 108 posiedzenie w dniach 26-29 lipca 2005

 • Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (stenogram)

IV kadencja, 104 posiedzenie w dniach 2 i 3 czerwca 2005

 • Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich o senackim, rządowym i poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (stenogram)

IV kadencja, 99 posiedzenie w dniach 9-11 marca 2005

 • Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2004 roku (podczas Prezydencji Niderlandzkiej) (stenogram)

IV kadencja, 96 posiedzenie w dniach 19-21 stycznia 2005

 • Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2005 roku. (stenogram)

IV kadencja, 92posiedzenie w dniach 1-3 grudnia 2004

 • Debata europejska, podczas której rozpatrzono następujące punkty porządku dziennego (stenogram, cd. stenogramu)
  • Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej podpisanego w dniu 29 października 2004 r. w Rzymie
  • Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie podpisania Traktatu Konstytucyjnego ustanawiającego Konstytucję dla Europy i przygotowania kampanii informacyjnej przed ogólnopolskim referendum w sprawie jego przyjęcia
  • Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej podpisanego w dniu 29 października 2004 roku w Rzymie i zasad jego ratyfikacji
  • Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej
  • Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie ratyfikacji przez Polskę Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy
  • Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie ratyfikacji Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy

IV kadencja, 88 posiedzenie w dniach 3-5 listopada 2004

 • Przemówienie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Josepa Borrella Fontellesa (stenogram)
 • Informacja Rządu na temat planów i perspektyw przystąpienia Polski do strefy euro (stenogram)
  (druk nr 3407)

IV kadencja, 85 posiedzenie w dniach 6-8 października 2004

 • Informacja o działaniach rządu mających na celu uzyskanie i wykorzystanie środków wspólnotowych dostępnych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej (stenogram)

IV kadencja, 84 posiedzenie w dniach 22-24 września 2004

 • Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej o komisyjnym projekcie uchwały Sejmu RP w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w maju i czerwcu 2004 roku (od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do końca prezydencji irlandzkiej) - głosowania (stenogram)

IV kadencja, 83 posiedzenie w dniach 8-10 września 2004

 • Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w maju i czerwcu 2004 roku (od dnia przystąpienia RP do UE do końca Prezydencji Irlandzkiej) wraz z komisyjnym projektem uchwały (stenogram)

IV kadencja, 79 posiedzenie w dniach 14-16 lipca 2004

 • Informacja prezesa Rady Ministrów dotycząca zasadności harmonizacji prawa podatkowego w ramach Unii Europejskiej (stenogram)

IV kadencja, 78 posiedzenie w dniach 30 czerwca - 2 lipca 2004

 • Informacja rządu w sprawie wyników Konferencji Międzyrządowej, która odbyła się w Brukseli w dniach 17 i 18 czerwca 2004 r. (stenogram)

IV kadencja, 77 posiedzenie w dniach 15, 16, 17, 18 i 24 czerwca 2004

 • Informacja ministra spraw zagranicznych o stanie przygotowań do Konferencji Międzyrządowej w Brukseli oraz o stanie prac nad Traktatem ustanawiającym Konstytucję dla Europy (stenogram)

IV kadencja, 73 posiedzenie w dniach 14-20 kwietnia 2004

 • Sprawozdanie Komisji Gospodarki oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia w sprawie udziału Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanego w Brukseli w dniu 14 października 2003 r. (stenogram)
  (Tekst ustawy ogłoszonej w Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1375)
 • Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Ustawodawczej o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz niektórych innych ustaw (stenogram)
  (Tekst ustawy ogłoszonej w Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1055)

IV kadencja, 72 posiedzenie w dniach 30 marca - 2 kwietnia 2004

 • Debata w sprawach europejskich, podczas której rozpatrzono następujące punkty porządku dziennego (stenogram, cd. stenogramu)
  • Informacja rządu w sprawie polskiej polityki wobec Unii Europejskiej
  • Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie niepodpisywania Traktatu o przyjęciu Konstytucji Europejskiej
  • Sprawozdanie Komisji Europejskiej o poselskim projekcie uchwały w sprawie Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej
  • Sprawozdanie Komisji Europejskiej o poselskim projekcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej negatywnej opinii o pracy Rady Ministrów w zakresie przystosowania polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej
  • Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie wyciągnięcia przez prezesa Rady Ministrów konsekwencji politycznych i służbowych wobec ministra spraw zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza oraz ministra - członka Rady Ministrów sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej Danuty Hübner
  • Sprawozdanie Komisji Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie rezolucji w sprawie opracowania i realizacji przez Radę Ministrów RP kompleksowego programu, którego celem byłaby pomoc dla rolników przy sporządzaniu wniosków służących pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej
  • Sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej do spraw wykorzystania przez Rzeczpospolitą Polską środków z funduszy Unii Europejskiej
  • Sprawozdanie Komisji Europejskiej o poselskim projekcie uchwały w sprawie podjęcia renegocjacji postanowień Traktatu Akcesyjnego zawartego pomiędzy Rzecząpospolitą a Unią Europejską
 • Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Ustawodawczej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa (stenogram, cd. stenogramu)

IV kadencja, 70 posiedzenie w dniach 10-12 marca 2004

 • Sprawozdanie Komisji Europejskiej oraz Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (stenogram)
  (Tekst ustawy ogłoszonej w Dz.U. 2004 nr 52 poz. 515)

IV kadencja, 68 posiedzenie w dniach 17-20 lutego 2004

 • Sprawozdanie Komisji Europejskiej oraz Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich o przedstawionym przez Prezydium Sejmu i poselskim projektach uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (stenogram, cd. stenogramu)
  (tekst przyjętej uchwały)
 • Sprawozdanie Komisji Europejskiej oraz Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich o poselskich projektach ustaw o (stenogram, cd. stenogramu)
  • Komisji Wspólnej ds. Unii Europejskiej,
  • współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,
  • współpracy Rady Ministrów z Sejmem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i o Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP.

IV kadencja, 67 posiedzenie w dniach 20-23 stycznia 2004


IV kadencja, 66 posiedzenie w dniach 7-9 stycznia 2004

 • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Komisji Wspólnej ds. Unii Europejskiej (stenogram)
  (druk nr 2365)
 • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i o Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP (stenogram)
  (druk nr 2377)
 • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (stenogram)
  (druk nr 2371)
 • Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały Sejmu o zmianie Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (stenogram, cd. stenogramu)
  (druk nr 2370)

IV kadencja, 64 posiedzenie w dniach 16-18 grudnia 2003

 • Sprawozdanie Komisji Europejskiej oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym i poselskim projektach ustaw o wyborze członków Parlamentu Europejskiego - trzecie czytanie (stenogram)

IV kadencja, 63 posiedzenie w dniach 9–12 grudnia 2003

 • Informacja rządu w sprawach wniosków wynikających z Raportu monitorującego 2003 Komisji Europejskiej oraz proponowanych przez Komisję Europejską zmian Wspólnej Polityki Rolnej oraz ich konsekwencji dla Polski, a także informacja rządu w kwestiach związanych z konferencją międzyrządową w Brukseli (stenogram, cd. stenogramu)
 • Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały Sejmu RP w sprawie traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy (stenogram)
  (tekst przyjętej uchwały)
 • Sprawozdanie Komisji Europejskiej oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym i poselskim projektach ustaw o wyborze członków Parlamentu Europejskiego (stenogram

IV kadencja, 58 posiedzenie w dniach 30 września - 3 października 2003

 • Sprawozdanie Komisji Europejskiej o poselskich projektach uchwał (stenogram, cd. stenogramu)
  • w sprawie traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej,
  • w sprawie rezultatu prac Konwentu Europejskiego oraz stanowiska rządu RP wobec konferencji międzyrządowej

  (tekst przyjętej uchwały)

 • Wniosek o wyrażenie wotum nieufności dla ministra - członka Rady Ministrów Danuty Hübner (stenogram)
 • Sprawozdanie Komisji Europejskiej o poselskim projekcie uchwały w sprawie wezwania rządu RP do obrony pozycji Polski przeciwko zmianom zaproponowanym przez Konwent Europejski – głosowanie (stenogram)
 • Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie informacji przedstawiciela Sejmu w Konwencie Europejskim (stenogram)

IV kadencja, 57 posiedzenie w dniach 16-19 września 2003

 • Przemówienie Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Pata Coxa (stenogram)
 • Debata europejska, podczas której rozpatrzono następujące punkty porządku dziennego (stenogram, cd. stenogramu)
  • Informacja rządu w sprawie przygotowań do konferencji międzyrządowej w sprawie traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy. Informacja przedstawiciela Sejmu w Konwencie Europejskim
  • Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej deklarującej intencję ratyfikacji nowego traktatu regulującego zasady i ustrój Unii Europejskiej w formie ogólnokrajowego referendum
  • Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej
  • Pierwsze czytanie projektu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie rezultatu prac Konwentu Europejskiego oraz stanowiska rządu RP wobec konferencji międzyrządowej
  • Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie trybu wyrażenia zgody na ratyfikację traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy

IV kadencja, 56 posiedzenie w dniach 10-12 września 2003

 • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o wyborze członków Parlamentu Europejskiego (stenogram)

IV kadencja, 55 posiedzenie w dniach w dniach 26-29 sierpnia 2003

 • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wyborze członków Parlamentu Europejskiego (stenogram, cd. stenogramu)
 • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa (stenogram, cd. stenogramu)
 • Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt apelu w 64. rocznicę wybuchu II wojny światowej w sprawie szczególnego szacunku dla prawdy historycznej jako wartości budującej pokój w Europie (stenogram)
  (tekst przyjętego apelu)
 • Sprawozdanie Komisji Europejskiej o poselskim projekcie uchwały w sprawie wezwania rządu RP do obrony pozycji Polski przeciwko zmianom zaproponowanym przez Konwent Europejski (stenogram)

IV kadencja, 48 posiedzenie w dniach 7-10 maja 2003


IV kadencja, 46 posiedzenie w dniu 17 kwietnia 2003

 • Pierwsze i drugie czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie trybu wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (stenogram)
  (tekst przyjętej uchwały)
 • Przedstawiony przez Prezydium Sejmu wniosek o zarządzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (stenogram)
 • Pierwsze i drugie czytanie projektu uchwały Komisji Ustawodawczej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (stenogram)
  (tekst przyjętej uchwały)

IV kadencja, 45 posiedzenie w dniach 8, 9, 10 i 11 kwietnia 2003

 • Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Europejskiej o poselskim projekcie uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nienaruszalności suwerennych kompetencji państwa w dziedzinie moralności i kultury (stenogram, cd. stenogramu)
  (tekst przyjętej uchwały)
 • Informacja rządu o postanowieniach Traktatu Akcesyjnego i zadaniach z niego wynikających (stenogram)

IV kadencja, 44 posiedzenie w dniach 26, 27 i 28 marca 2003

 • Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w przedmiocie realizacji przez rząd RP ustaleń Traktatu Akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej dotyczących dofinansowania z budżetu państwa dopłat bezpośrednich w latach 2004-2006 (stenogram, cd. stenogramu)

IV kadencja, 43 posiedzenie w dniach 12, 13 i 14 marca 2003


IV kadencja, 42 posiedzenie w dniach 25, 26, 27 i 28 lutego 2003

 • Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały Sejmu w sprawie nienaruszalności suwerennych kompetencji państwa w dziedzinie moralności i kultury (stenogram)

IV kadencja, 41 posiedzenie w dniach 11, 12, 13 i 14 lutego 2003

 • Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o referendach ogólnokrajowych - trzecie czytanie (stenogram)

IV kadencja, 40 posiedzenie w dniach 21, 22, 23 i 24 stycznia 2003

 • Informacja rządu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2003 roku (stenogram)
 • Sprawozdanie Komisji Europejskiej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o czasowym zakazie podejmowania pracy w instytucjach Unii Europejskiej przez osoby prowadzące w imieniu rządu negocjacje o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz sprawozdanie Komisji Europejskiej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o ograniczeniu działalności zarobkowej w instytucjach Unii Europejskiej przez niektóre osoby pełniące funkcje publiczne w strukturach państwa (stenogram, cd. stenogramu, cd. stenogramu)
 • Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o referendach ogólnokrajowych (stenogram)

IV kadencja, 38 posiedzenie w dniach 17, 18, 19 i 20 grudnia 2002

 • Informacja rządu w sprawie wyników szczytu Unii Europejskiej w Kopenhadze (stenogram)

IV kadencja, 37 posiedzenie w dniach 3, 4, 5 i 6 grudnia 2002

 • Informacja rządu w sprawie negocjacji Polski z Unią Europejską; Sprawozdanie Komisji Europejskiej o poselskim projekcie uchwały w sprawie warunków członkostwa Polski w Unii Europejskiej; Sprawozdanie Komisji Europejskiej o poselskim projekcie uchwały w sprawie zawieszenia negocjacji z Unią Europejską; Sprawozdanie Komisji Europejskiej o poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany terminu wejścia Polski do Unii Europejskiej, uwzględniając przewidywaną reformę wewnątrz Unii Europejskiej w 2006 r., jak również konieczność przeprowadzenia zmian w polityce gospodarczej Polski; Sprawozdanie Komisji Europejskiej o poselskim projekcie uchwały w sprawie integracji Polski z Unią Europejską
  (stenogram, cd. stenogramu)
  (tekst przyjętej uchwały)

IV kadencja, 35 posiedzenie w dniach 21, 22 i 23 listopada 2002

 • Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o referendach ogólnokrajowych (stenogram)

IV kadencja, 34 posiedzenie w dniach 12 i 13 listopada 2002

 • Sprawozdanie Komisji Europejskiej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej „Deklaracja o suwerenności państwa w dziedzinie moralności i kultury” (stenogram, cd. stenogramu)

IV kadencja, 27 posiedzenie w dniach 23, 24, 25 i 26 lipca 2002


IV kadencja, 16 posiedzenie w dniach 13, 14 i 15 marca 2002

 • Informacja ministra spraw zagranicznych o podstawowych kierunkach polityki zagranicznej Polski (stenogram, cd. stenogramu)
 • Rozpatrzenie poselskiego wniosku o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, w którym obywatele Polski odpowiedzą na pytanie: „Czy wyrażasz zgodę na sprzedaż polskiej ziemi cudzoziemcom?” (stenogram)

IV kadencja, 15 posiedzenie w dniach 27, 28 lutego i 1 marca 2002

 • Informacja rządu RP w sprawie negocjacji z Unią Europejską w przedmiocie funduszy, które mają być przekazywane przez UE stronie polskiej w latach 2004-2006 (stenogram)

IV kadencja, 10 posiedzenie w dniach 9 i 10 stycznia 2002

 • Rozpatrzenie poselskiego wniosku o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, w którym obywatele Polski odpowiedzą na pytanie: „Czy jesteś za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej?” (stenogram)

IV kadencja, 6 posiedzenie w dniach 28 i 29 listopada 2001

 • Stanowisko negocjacyjne rządu Rzeczypospolitej Polskiej w rozmowach z Unią Europejską (stenogram)

wróć do góry