Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Leksykon wielostronnej współpracy... > Spotkania komisji parlamentarnych,...

 

swedish pres 2023 logo

AAA Drukuj

LEKSYKON Spotkania komisji parlamentarnych, Europejski Tydzień Parlamentarny, wspólne spotkania parlamentarne

Kalendarz spotkań na stronie PE

 1. Przedstawiciele komisji parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego - obok udziału w pracach COSAC, Konferencji Międzyparlamentarnej ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w UE oraz Konferencji Międzyparlamentarnej ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (KM WPZiB/WPBiO) – uczestniczą co roku w kilkunastu spotkaniach organizowanych przez parlament państwa sprawującego prezydencję lub przez Parlament Europejski.
 2. Podstawę współpracy komisji parlamentów narodowych i PE stanowi art. 9 Protokołu (nr 1) w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej oraz „Wytyczne w sprawie współpracy międzyparlamentarnej w Unii Europejskiej", przyjęte przez Konferencję Przewodniczących Parlamentów UE w 2004 i zmienione w 2008 i w 2021 roku.
 3. Spotkania komisji parlamentarnych służą omówieniu problematyki UE w zakresie ich odnośnych dziedzin kompetencji. Odbywają się one jako:
  • spotkania przewodniczących komisji - Committee Chairpersons Meetings, organizowane przez komisje parlamentu państwa sprawującego prezydencję w jego stolicy (obecnie parlamenty organizują zwykle jdno – dwa takie spotkania podczas swego półrocznego przewodnictwa; ich tematyka zależy od priorytetów danej prezydencji – spotkania zorganizowane przez Sejm i Senat w drugiej połowie 2011 roku były poświęcone m.in. wspólnej polityce rolnej, bezpieczeństwu energetycznemu, wspólnemu rynkowi oraz polityce spójności)
  • międzyparlamentarne spotkania komisji - Interparliamentary Committee Meetings, ICM - organizowane w Brukseli z inicjatywy komisji Parlamentu Europejskiego (w 2017 roku obyło się 9 takich spotkań; komisje PE mogą także zapraszać przedstawicieli parlamentów narodowych na warsztaty i debaty odbywające się podczas ich posiedzeń).

   W ubiegłych latach raz lub dwa razy w roku odbywały się także wspólne spotkania komisji (Joint Committee Meetings, JCM) – po raz ostatni w marcu 2014. Były one organizowane wspólnie przez parlament państwa sprawującego prezydencję i PE. Na tych spotkaniach omawiano przede wszystkim sprawy stanowiące przedmiot europejskiej legislacji.
 4. Międzyparlamentarne spotkania komisji (ICM) poświęcone zarządzaniu gospodarczemu w UE od 2013 roku odbywają się w ramach Europejskiego Tygodnia Parlamentarnego (European Parliamentary Week). Uczestniczą w nich przedstawiciele Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Budżetowej oraz Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE a także odpowiednich komisji branżowych parlamentów narodowych. Europejski Tydzień Parlamentarny jest skoordynowany z cyklem semestru europejskiego – odbywa się siedzibie PE w Brukseli w styczniu lub lutym, po przedstawieniu przez Komisję Europejską rocznej analizy wzrostu gospodarczego. Od 2014 roku w ramach europejskiego tygodnia jest także organizowana Międzyparlamentarna Konferencja ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w UE.
 5. W Parlamencie Europejskim koordynacją współpracy międzyparlamentarnej zajmuje się Dyrekcja ds. Stosunków z Parlamentami Narodowymi. Dokumenty towarzyszące spotkaniom, takie jak programy, background notes, raporty grup roboczych i inne, publikowane są na stronie PE w części poświęconej danemu spotkaniu.
 6. Dokumenty towarzyszące spotkaniom przewodniczących komisji organizowanym przez parlament państwa sprawującego prezydencję, takie jak program spotkań, background notes, raporty grup roboczych i inne, są publikowane na stronie IPEX oraz na stronie parlamentarnego wymiaru prezydencji.
 7. W Wytycznych w sprawie współpracy międzyparlamentarnej wśród form współpracy międzyparlamentarnej – obok wspólnych spotkań komisji i spotkań komisji branżowych – wymieniono wspólne spotkania parlamentarne (Joint Parliamentary Meetings, JPM). Były one organizowane kilka razy w roku przez Parlament Europejski i parlament państwa sprawującego prezydencję, w celu omówienia zagadnień strategicznych, istotnych dla Unii i całej Europy. Tematem wspólnego spotkania międzyparlamentarnego współorganizowanego przez Sejm i Senat była "Spójność społeczna i rozwój demograficzny w zrównoważonej Europie" (5-6.12.2011). Było to dotychczas ostatnie spotkanie w tej formule, co jest związane z dominującą obecnie tendencją do organizowania spotkań międzyparlamentarnych dla parlamentarzystów wyspecjalizowanych w konkretnych sprawach. Ponadto, tematyka wspólnych spotkań parlamentarnych została częściowo objęta przez dwie nowe konferencje międzyparlamentarne: Konferencję Międzyparlamentarną ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony oraz Konferencję Międzyparlamentarną ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w Unii Europejskiej.

Aktualizacja: 29.07.2020