Strona główna > Bibliografie > Pozycja parlamentów narodowych w UE...

 

AAA Drukuj

Pozycja parlamentów narodowych w UE pod rządami Traktatu z Lizbony (stan na 08.01.2018)

Przydatne linki:
- Badanie pomocniczości w parlamentach narodowych (sprawozdania KE i rezolucje PE w sprawie pomocniczości)
- Debata nad formułą międzyparlamentarnej kontroli przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (PWBiS)

DOKUMENTY

  • Traktaty
 1. Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.Urz.UE 2016 C 202, s. 1 (art. 5, 10, 12, 48, 49 TUE oraz art. 69, 70, 71, 81, 85, 88, 352 TfUE).
 2. Protokół (nr 1) w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, Dz.Urz.UE 2016 C 202, s. 203.
 3. Protokół (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, Dz.Urz.UE 2016 C 202, s. 206.
  • Dokumenty PE
 4. Regulamin Parlamentu Europejskiego, Tytuł II, art. 38 bis,Tytuł V, art.130-132.
 5. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a parlamentami narodowymi, P7_TA-PROV(2014)0430
 6. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wprowadzania w życie Traktatu z Lizbony w odniesieniu do Parlamentu Europejskiego, P7_TA(2014)0249, pkt 16 i 38.
 7. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie problemów konstytucyjnych związanych z wielopoziomowym sprawowaniem rządów w Unii Europejskiej, P7_TA(2013)0598.
 8. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie rozwoju stosunków pomiędzy Parlamentem Europejskim a parlamentami krajowymi w kontekście postanowień traktatu z Lizbony, P6_TA-PROV(2009)0388.
 9. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie nowej roli i obowiązków Parlamentu przy wdrażaniu traktatu lizbońskiego, (pkt 63. Nowe procedury. Kontrola ze strony parlamentów krajowych), P6_TA-PROV(2009)0373.
 10. European Parliament resolution on relations between the European Parliament and the national parliaments in European integration, P5_TA(2002)0058, 7.02.2002
 11. Resolution on the relations between the European Parliament and national parliaments, T4-0319/1997, 22.05.1997, s. 75.
  • KPPUE
 12. Dokumenty ze spotkań

  • COSAC
 13. Dokumenty ze spotkań
  •  Dokumenty i informacje parlamentarne
 14. Izba Gmin (Wielka Brytania)

 15. Twenty-Fourth Report : Reforming the European Scrutiny System in the House of Commons - Volume I, Volume II, HC-109, 28 November 2013.
 16. Sixteenth Report: Subsidiarity - monitoring by national parliaments: challenging a measure before the EU Court of Justice, HC 671, 11 September 2013.
 17. Tenth Report: The EU Bill and Parliamentary sovereignty, HC 633, 6 December 2010. 
 18. First Special Report: Subsidiarity, National Parliaments and the Lisbon Treaty: Government Response to the Committee's Thirty–third Report of Session 2007–08, HC 197, 26 January 2009.
 19. Thirty-third Report: Subsidiarity, National Parliaments and the Lisbon Treaty, HC 563, 21 October 2008.
 20. Third Report: European Union Intergovernmental Conference: Follow-up report, HC 16-iii, 27 November 2007 (pkt. ii – s. 5. Does the Reform Treaty impose legal obligations on the national parliaments?).
 21. Thirty-fifth Report: European Union Intergovernmental Conference, HC 1014, 9 October 2007 (pkt 38 Subsidiarity and the role of national parliaments).
 22. Izba Lordów (Wielka Brytania)

 23. Ninth Report: The Role of National Parliaments in the European Union, HL 151, 24 March 2014.
 24. Miller V.: National Parliaments and EU law-making: how is the 'yellow card' system working? Libraries of the House of Commons and House of Lords and the Parliamentary Office of Science and Technology, Research briefings, 12.04.2012.
 25. Future inter-parliamentary scrutiny of EU foreign, defence and security policy, 7th Report of Session 2010–2011, House of Lords, 24 January 2011.
 26. Codecision and national parliamentary scrutiny, 17th Report of Session 2008–09, Report with Evidence, House of Lords, 21 July 2009.
 27. Twenty-second Report: Initiation of EU Legislation, HL 150, 24 July 2008
  Chapter 6: The Member States: National parliaments, s. 39.
 28. Tenth Report: The Treaty of Lisbon: an impact assessment, HL 62-I, 13 March 2008
  Democracy and national parliaments, s. 80.
  National parliaments and devolved administrations, s. 132.
  National Parliaments-The Democratic Challenge, s. 234.
 29. Thirty-fifth Report: The EU Reform Treaty: work in progress, HL 180, November 2007 (chapter 2: National Parliaments).
 30. Izba Reprezentantów (Irlandia)

 31. Report of the Joint Sub-Committee on the review of the role of the Oireachtas in European affairs, Houses of the Oireachtas, July 2010.
 32. Ireland’s future in the European Union: Challenges, Issues and Options, Houses of the Oireachtas, Sub-Committee on Ireland’s Future in the European Union, November 2008 (chapter 4: Enhancing the role of the Oireachtas in EU Affairs).
 33. Special Report on the Enhanced Role for National Parliaments in the Lisbon Reform Treaty, Houses of the Oireachtas, Joint Committee on European Scrutiny, May 2008.
 34. Senat (Francja)

 35. L'évolution du rôle européen du Sénat, Rapport d'information n° 24 (2009-2010) de M. Hubert Haenel, fait au nom de la Commission des affaires européennes, 8.10.2009. (wersja angielska)
 36. Zgromadzenie Narodowe (Francja)

 37. Rapport d’information déposé par la Commission des Affaires Européennes sur Europol présenté par Mme Marietta Karamanli, 12.11.2013, pkt II.
 38. Rapport d’information déposé par la Commission des Affaires Européennes sur l’approfondissement de l’Union économique et monétaire présenté par Christophe Caresche, Michel Herbillon et Didier Quentin, 26.06.2013, pkt IV B.
 39. Rapport d’information déposé par la Commission des Affaires Européennes sur l’approfondissement démocratique de l’Union et présenté par Mme Danielle Auroi, 25.06.2013.
 40. The implementation of the provisions of the Treaty of Lisbon by national parliaments, Luty 2009.
 41. Rapport d’information déposé par la Délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne, sur le traité de Lisbonne et présenté par M. Pierre Lequiller, 8.01.2008. 
 42. Parlament Europejski

 43. Sprawozdanie w sprawie stosunków pomiędzy Parlamentem Europejskim a parlamentami narodowymi w kontekście postanowień traktatu lizbońskiego 2010-2011.
 44. Remac M.: Working with national parliaments on EU affairs, „Badanie", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 03.10.2017.
 45. WYBRANE PUBLIKACJE DRUKOWANE

  • Książki
 46. Auel K., Christiansen T.: After Lisbon: national parliaments in the European Union, London 2015.
 47. Barcz J.: Nowa Unia Europejska a państwa członkowskie w świetle orzeczeń krajowych trybunałów konstytucyjnych i ustaw kooperacyjnych, [w:] Traktat z Lizbony. Wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych, Warszawa 2012, s. 381-449.
 48. Barcz J.: Unia Europejska na rozstajach : Traktat z Lizbony: dynamika i główne kierunki reformy ustrojowej, Warszawa 2010 (s. 122).
 49. Calliess Ch., Beichelt T.: Die Europäisierung des Parlaments: die europapolitische Rolle von Bundestag und Bundesrat, Gütersloh 2015.
 50. Cooper I.: The Nordic Parliaments and the EU, [w:] The Nordic Countries and the European Union: Still the other European community? (ed. C. Howard Grøn, P. Nedergaard, A. Wivel), London 2015.
 51. Corbett R.: The Evolving Roles of the European Parliament and of National Parliaments, [w:] EU law after Lisbon, (ed. Biondi A., Eeckhout P., Ripley S.), New York 2012.**
 52. Crum B., Fossum J.E.: Practices of inter-parliamentary coordination in international politics : the European Union and beyond, Colchester 2012.
 53. Dittgen F.: Die europapolitische Rolle der nationalen Parlamente nach Lissabon, Baden-Baden 2011.
 54. Fromage D.: Les parlements dans l'Union Européenne après le Traité de Lisbonne: la participation des parlements allemands, britanniques, espagnols, français et italiens, Paris 2015.
 55. Gennart M.: Le contrôle parlementaire du principe de subsidiarité: droit belge, néerlandais et luxembourgeois, Bruxelles 2013.
 56. Heise D.: Neue Macht den Parlamenten! : die nationalen Parlamente in der Europäischen Union als Wächter der Subsidiarität? Marburg 2012.
 57. Interparliamentary cooperation in the composite European constitution (ed. N. Lupo, C. Fasone), Oxford 2016.
 58. Irmiński M.: Kilka uwag na temat skargi w sprawie naruszenia przez akt ustawodawczy Unii Europejskiej zasady pomocniczości, [w:] Traktat z Lizbony. Wybrane zagadnienia (red. M. M. Kenig-Witkowska, R. Grzeszczak), Warszawa 2012, s. 151.
 59. Kiiver Ph.: Early warning system for the principle of subsidiarity : constitutional theory and empirical reality, London 2012.
 60. L’Ecotais M. de.: Principe de subsidiarité et annexes aux traités européens [w:] Aux marges du traité. Déclarations, protocols et annexes aux traités européens, red. S. Barbou des Places, Bruxelles 2011, s. 197.
 61. Maurer A.: Parlamente in der EU, Wien 2012.
 62. National and Regional Parliaments in the EU-Legislative Procedure Post-Lisbon. The Impact of the Early Warning Mechanism, (eds.) A. Jonsson Cornell, M. Goldoni, Oxford, Portland 2017.
 63. Neyer J.: Empowering the Sovereign, National Parliaments in European Union Monetary and Financial Policy, [w:] The European Union: Democratic Principles and Institutional Architectures in Times of Crisis (red. S. Piattoni), Oxford 2015, s. 219-235.
 64. The Palgrave Handbook of National Parliaments and the European Union (red. C. Hefftler i in.), London 2015.
 65. Parlamentarische Kontrolle und Europäische Union (red. B. Eberbach-Born), Baden-Baden 2013.
 66. Pudło A.: Rola drugich izb parlamentów państw członkowskich w sprawach Unii Europejskiej w świetle regulacji krajowych i unijnych, Warszawa 2011.
 67. Pudło A.: Rola parlamentu narodowego w sprawach UE po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, Warszawa 2014.
 68. Pudło A.: Udział Sejmu i Senatu w zarządzaniu sprawami Unii Europejskiej [w:] Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, tom IX, wydanie 3 (red. J. Barcz), Warszawa 2012.
 69. Serowaniec M.: Parlamentarne komisje do spraw europejskich, Warszawa 2016.
 70. Słok-Wódkowska M.: Kontrola przestrzegania zasady pomocniczości przez parlamenty narodowe - doświadczenia ostatnich dwóch lat, [w:] [w:] Traktat z Lizbony. Wybrane zagadnienia (red. M. M. Kenig-Witkowska, R. Grzeszczak), Warszawa 2012, s. 141.
  • Artykuły z polskich czasopism specjalistycznych
 71. Adamiec D.: Pierwszy wypadek zastosowania mechanizmu żółtej kartki – opinie parlamentów dotyczące rozporządzenia Monti II, "Zeszyty Prawnicze BAS " 2012, nr 3, s. 23.
 72. Gagatek W.: Polityczne i prawne znaczenie zasady pomocniczości w UE (po 20 latach od wejścia w życie Traktatu z Maastricht), „Europejski Przegląd Sądowy” 2013, nr 11, s. 31.
 73. Grzeszczak R.: Prezydencja rotacyjna w Radzie i jej parlamentarny wymiar, "Przegląd Sejmowy" 2011, nr 2 (103), s.65.
 74. Grzeszczak R.: Uprawnienia Senatu a procedura „zielonej kartki". Analiza możliwości włączenia się Senatu RP w procedurę wzmocnionego dialogu politycznego, w świetle obowiązującego w Polsce, "Opinie i Ekspertyzy" nr 232, Biuro Analiz i Dokumentacji Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych Kancelarii Senatu, Warszawa 2015.
 75. Liszczyk D.: Jak radzić sobie z deficytem demokracji w Unii Europejskiej? Wnioski z Międzyparlamentarnej Konferencji ds. WPZiB/WPBiO, „Biuletyn PISM" nr 52 (1028), 20.05.2013.
 76. Mik C.: Opinia prawna na temat pojmowania aktów ustawodawczych i znaczenia tego pojęcia dla pozycji parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2010, nr 2, s. 96-103.
 77. Mik C.: Pozycja prawna parlamentów narodowych w Unii Europejskiej w świetle Traktatu z Lizbony, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2010, nr 2.
 78. Popławska E.: Rola parlamentów narodowych w świetle Traktatu z Lizbony, „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 5(100), s. 157-176.
 79. Popławska E.: Uprawnienia Senatu a procedura „zielonej kartki". Analiza możliwości włączenia się Senatu RP w procedurę wzmocnionego dialogu politycznego, w świetle obowiązującego w Polsce, "Opinie i Ekspertyzy" nr 232, Biuro Analiz i Dokumentacji Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych Kancelarii Senatu, Warszawa 2015. 
 80. Pudło A.: Funkcja europejska parlamentów państw członkowskich Unii Europejskiej, s. 13, „Przegląd Sejmowy", 1/2015.
 81. Serowaniec M.: Towards the "green card" – strenghtening the role of national parliaments in UE Affairs?, "Toruńskie Studia polsko-włoskie", tom. XI, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2015.
 82. Serowaniec M.: Parlamentarne komisje do spraw europejskich i ich rola w unijnej sferze aktywności organów państwa, „Przegląd Sejmowy" 2015, nr 6, s. 29.
 83. Słok-Wodkowska M.: Zakres przedmiotowy kompetencji parlamentów narodowych do badania zasady pomocniczości w świetle Traktatu z Lizbony, "Przegląd Sejmowy" 2010, nr 4 (99), s.141.
  • Artykuły z zagranicznych czasopism specjalistycznych
 84. Abazi V.: The Future of Europol's Parliamentary Oversight: A Great Leap Forward?, "German Law Journal" vol. 15 (2014), iss. 6.
 85. Auel K., Christiansen T.: After Lisbon: National Parliaments in the European Union, "West European Politics" vol. 38, no. 2, s. 261–281.
 86. Auel K., Höing O.: National Parliaments and the Eurozone Crisis: Taking Ownership in Difficult Times?, "West European Politics" vol. 38, no. 2, s. 375-395.
 87. Auel K., Rozenberg O., Tacea A.: To Scrutinise or Not to Scrutinise? Explaining Variation in EU-Related Activities in National Parliaments, "West European Politics" vol. 38, no. 2, s. 282-304.
 88. Berner K.: Sovereignty of Parliament' under the Grundgesetz: How the German Constitutional Court Discovers Parliamentary Participation as a Means of Controlling European Integration, "European Public Law" 2013, Vol. 19, Iss. 2, s. 249–262.
 89. Brady H.: The EU's 'yellow card' comes of age: Subsidiarity unbound?, Centre for European Reform, 12.11.2013.
 90. Cooper I.: A ‘Virtual Third Chamber’ for the European Union? National Parliaments after the Treaty of Lisbon, “West European Politics” 2012, vol. 35, iss. 3, s. 441.
 91. Cooper I.: Bicameral or Tricameral? National Parliaments and Representative Democracy in the European Union, "Journal of European Integration", 2013, Vol. 35, No. 5, s. 531-546.
 92. Cygan A. : National parliaments within the EU polity—no longer losers but hardly victorious, „ERA-Forum" ,21 November 2011.
 93. Dawson M.: Constitutional Dialogue between Courts and Legislatures in the European Union: Prospects and Limits, "European Public Law" 2013, Vol. 19, Iss. 2, s. 369–396.
 94. De León S. A.: Regions and Subsidiarity in the European Union: A Look at the Role of the Spanish and other Regional Parliaments in the Monitoring of Compliance with the Principle of Subsidiarity, „European Public Law" 2012, iss. 2, s. 305-321.
 95. Fabbrini F., Granat K.: “Yellow card, but no foul”: The role of the national parliaments under the subsidiarity protocol and the Commission proposal for an EU regulation on the right to strike, “Common Market Law Review” 2013, vo. 50, iss. 1, s. 115.
 96. Fromage D.: Increasing Inter-Parliamentary Cooperation in the European Union: Current Trends and Challenges, „European Public Law" vol. 22 (2016), iss. 4, s. 749.
 97. Gattermann K., Hefftler C.: Beyond Institutional Capacity: Political Motivation and Parliamentary Behaviour in the Early Warning System, "West European Politics" vol. 38, no. 2, s. 305-334.
 98. Gennart M.: Les Parlements nationaux dans le Traité de Lisbone: évolution ou révolution, „Cahiers de Droit Europeen", 2010, vol. 46, iss. 1, s. 17.
 99. Goldoni M.: The Early Warning System and the Monti II Regulation: The Case for a Political Interpretation, "European Constitutional Law Review" vol. 10, iss. 01, May 2014, s. 90.
 100. Högenauer A.L., Neuhold Ch.: National Parliaments after Lisbon: Administrations on the Rise?, "West European Politics" vol. 38, no. 2, s. 335-354.
 101. Huff A.: Executive Privilege Reaffirmed? Parliamentary Scrutiny of the CFSP and CSDP, "West European Politics" vol. 38, no. 2, s. 396-415.
 102. Jančić D.: The game of cards: National parliaments in the EU and the future of the early warning mechanism and the political dialogue, „Common Market Law Review" iss. 4 (2015) 52, s. 939.
 103. Kiiver P.: The conduct of subsidiarity checks of EU legislative proposals by national parliaments: analysis, observations and practical recommendations, „ERA-Forum" 2012, Vol. 12, No. 4, s. 535-547.
 104. Kiiver P.: The Early-Warning System for the Principle of Subsidiarity: The National Parliament as a Conseil d'Etat for Europe, „European Law Review" 2011, Issue 1.
 105. Kiiver P.: The Lisbon Judgment of the German Constitutional Court: A Court-Ordered Strengthening of the National Legislature in the EU, "European Law Journal" 2010, Vol. 16, No. 5, s. 578.
 106. Jančić D.: The French Parliament: A European Scrutineer or National Actor?, “European Public Law”, 2013, vol. 19, iss. 1, s. 129.
 107. Neuhold C., de Ruiter, R.: Out of REACH? Parliamentary Control of EU Affairs in the Netherlands and the UK, “Journal of Legislative Studies” 2010, Vol. 16, No. 1, s. 57.
 108. Pudło A.: A New Role of the Polish Senate’s EU Affairs Committee in European Integration, „European Public Law” 2010, Vol. 16, Iss. 2, s. 223–230.
 109. Raunio T., Wiberg M.: The Impact of the European Union on National Legislation, „ZEI Discussion Paper" 2017, C 240.
 110. Riekmann S. P., Wydra D.: Representation in the European State of Emergency: Parliaments against Governments? "Journal of European Integration", 2013, Vol. 35, No. 5, s. 565-582.
 111. Semmler J.: Die Subsiaritätsrüge nach dem Vertrag von Lissabon – Plädoyer für ein Politisches Instrument, "Zeitschrift für Europarechtliche Studien" 2010, Heft 4. 
 112. Sprungk C.: Legislative Transposition of Directives: Exploring the Other Role of National Parliaments in the European Union, "Journal of Common Market Studies" Volume 51, Issue 2, March 2013, s. 298–315.
 113. Sprungk C.: A New Type of Representative Democracy? Reconsidering the Role of National Parliaments in the European Union, "Journal of European Integration", 2013, Vol. 35, No. 5, s. 547-564.
 114. Strelkov A.: Who Controls National EU Scrutiny? Parliamentary Party Groups, Committees and Administrations, "West European Politics" vol. 38, no. 2, s. 355-374.
 115. Wieczorek I.: The EPPO Draft Regulation Passes the First Subsidiarity Test: An Analysis and Interpretation of the European Commission's Hasty Approach to National Parliaments' Subsidiarity Arguments, „German Law Journal" vol. 16, no. 05, October 2015, s. 1247.
 116. Winzen T.: National Parliamentary Control of European Union Affairs: A Cross-national and Longitudinal Comparison, „West European Politics" 2012, Vol.35, Iss.3, p. 657-672.
 117. Zanon F.: EU Foreign Policy Cooperation: A Challenge for National Parliaments?, „European Foreign Affairs Review” 2010, Vol. 15, Iss. 1, s. 19–38.
 118. WYBRANE PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE

 119. Auel K., Höing O.: Scrutiny in Challenging Times – National Parliaments in the Eurozone Crisis, "European Policy Analisys", SIEPS, January 2015.
 120. Bajtay P.: Democratic and efficient foreign policy? Parliamentary diplomacy and oversight in the 21st century and the post-Lisbon role of the European Parliament in shaping and controlling EU foreign policy, "Working Paper", Robert Schuman Centre for Advanced Studies (RSCAS), February 2015, s. 19-29.
 121. Bertoncini Y.: The parliaments of the EU and the governance of the EMU, "Tribune", Notre Europe, 11.04.2013.
 122. Borońska-Hryniewiecka K.: „Zielona kartka": czas na rewizję zaangażowania parlamentów narodowych w politykę Unii Europejskiej, „Biuletyn PISM" nr 39 (1276), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 23.04.2015.
 123. Borońska-Hryniewiecka K.: The Best of Both Worlds: The Unexploited Potential of Inter-parliamentary Cooperation in the EU, „PISM Policy Paper" nr 27 (129), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 20.08.2015.
 124. Buzogány A., Stuchlík A.: Paved with good intentions: Ambiguities of empowering parliaments after Lisbon, University Association for Contemporary European Studies (UACES), London, 2011.
 125. Caro C.: More Subsidiarity in Europe – but in the Right Place!, "Facts & Findings" No. 143, Konrad-Adenauer-Stiftung, February 2014.
 126. Cooper I. : A "Virtual Third Chamber" for the European Union? National parliaments after the Treaty of Lisbon, „ARENA Working Paper" 2011, No.7.
 127. Cooper I.: Nordic Parliaments' Approaches to the EU: Strategic Coordinator, Comprehensive Scrutinizer, Reluctant Cooperator and Outside-Insider, „ARENA Working Paper" 1/2015.
 128. Cooper I.: Is the subsidiarity early warning mechanism a legal or a political procedure?: three questions and a typology, „EUI Working Paper" RSCAS 2016/18.
 129. Country Reports – raporty na temat roli parlamentów narodowych w sprawach UE w poszczególnych państwach członkowskich, w tym procedur przyjętych po wejściu w życie Traktatu z Lizbony.
 130. De Capitani E.: The Democratic Accountability of the EU's Area of Freedom, Security and Justice Ten Years on [ w:] "The Area of Freedom, Security and Justice Ten Years on"(p. 23-30), Centre for European Policy Studies (CEPS), 2010.
 131. Deubner C., Kreilinger V.: The role and place of Parliaments in a genuine Economic and Monetary Union, "Synthesis", Notre Europe, 17.04.2013.
 132. Elo R.: Involvement of the National Parliaments in SCPs and NRPs – 2014, 2015 and 2016, „Badanie", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 10.01.2017.
 133. Emmanouilidis J., Fischer T., Piedrafita S. i inn.: Legitimising EU Policymaking: What Role for National Parliaments?, Discussion Papers for Session 1 of the Brussels Think Tank Dialogue 2014, 28.01.2014.
 134. Engaging with Europe. Evaluating national parliamentary control of EU decision making after the Lisbon Treaty. Part I: Report of findings, Institute for Management Research, Radboud University Nijmegen, December 2014.
 135. Engaging with Europe. Evaluating national parliamentary control of EU decision making after the Lisbon Treaty. Part II: Management Report, Institute for Management Research, Radboud University Nijmegen, Second edition, 19 December 2014.
 136. The European Scrutiny system in the House of Commons. A short guide by the staff of the House of Commons European Scrutiny Committee, House of Commons, May 2015.
 137. Fromage D.: Subsidiarity as a Means to Enhance Cooperation between EU Institutions and National Parliaments, „Briefing", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 08.03.2017.
 138. Fuksiewicz A.: Sejm i Senat rok po wejściu w życie traktatu lizbońskiego – dostosowanie do reformy instytucjonalnej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
 139. Gostyńska A.: A ten-point plan to strengthen Westminster's oversight of EU policy, Centre for European Reform, May 2015.
 140. Grant C.: Can national parliaments make the EU more legitimate?, Centre for European Reform, 10.06.2013.
 141. Hardy P.: Democratic Deficit: National Parliaments and the European Union, 25 February 2014.
 142. Hefftler C., Wessels W.: The Democratic Legitimacy of the EU's Economic Governance and National Parliaments, "IAI Working Papers" April 2013.
 143. Jaroszyński T.: Wzmocnienie roli parlamentów narodowych w brytyjskich propozycjach reformy UE, "INFOS Zagadnienia społeczno-gospodarcze" nr 20(203), Biuro Analiz Sejmowych, 16.12.2015
 144. Kaczyński P.: Paper tigers or sleeping beauties? National Parliaments in the post-Lisbon European Political System, CEPS Special Report, February 2011.
 145. Korhonen K.: Guardians of subsidiarity; national parliaments strive to control EU decision-making, FIIA Briefing Paper 84, May 2011.
 146. Král D., Bartovic V.: The Czech and the Slovak Parliaments after the Lisbon Treaty, 2010.
 147. Kreilinger V., Rozenberg O., Hefftler C., Wessels W.: National parliaments: their emerging control over the European Council, "Policy paper", Notre Europe, 29.03.2013.
 148. Mayoral J.: Democratic improvements in the European Union under the Lisbon Treaty Institutional changes regarding democratic government in the EU, styczeń 2011.
 149. Menon A. Peet J.: Beyond the European Parliament: Rethinking the EU's democratic legitimacy, Center for European Reform, grudzień 2010.
 150. Mik C. i inn.: Parlamenty narodowe wobec zasady pomocniczości w świetle prawa i praktyki Unii Europejskiej, "Prace Studialne", Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2015.
 151. National parliaments and subsidiarity check: a new actor in town, w: The Treaty of Lisbon: A Second Look at the Institutional Innovations, Joint CEPS, EGMONT and EPC Study, September 2010.
 152. Opal Online Paper Series, ed. T. Christiansen, A. Huff, A-L. Hoegenauer, 2012-2013.
 153. Pertusot V.: EU Reform: Mapping out a state of flux, „Note de l'Ifri', Institut français des relations internationales, September 2015, s. 19-24.
 154. Raunio T., Wiberg M.: The Impact of the European Union on National Legislation, „ZEI Discussion Paper" 2017, C 240.
 155. Schout A., Hoevenaars J., Wiersma J.M.: Obstacles to a strengthened role for national parliaments in the EU, Clingendael, 21 May 2014.
 156. Šefčovič M.: New role of national Parliaments under the Lisbon Treaty, listopad 2010.
 157. Sprungk C.: Ever more or ever better scrutiny? Analysing the conditions of effective national parliamentary involvement in EU affairs, „European Integration online Papers" 2010, Vol. 14.
 158. The Role of National Parliaments in the EU after Lisbon: Potentialities and Challenges, Study for the AFCO Committee, 2017.
 159. Terrinha L. H.: The Legisprudential Role of National Parliaments in the European Union, „Briefing", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 10.03.2017.
 160. Tilindyte L.: Regional participation in EU decision-making: Role in the legislature and subsidiarity monitoring, „In-Depth Analysis", European Parliamentary Research Service, April 2016.
 161. Tutty M.: EU Economic Governance: Guide to the Main Elements, Institute of International and European Affairs (IIEA), 07.12.2016, (Section 4: The role of parliaments in EU economic governance").
 162. Zalewska M., Gstrein O.: National Parliaments and their Role in European Integration: The EU's Democratic Deficit in Times of Economic Hardship and Political Insecurity, College of Europe, „Bruges Political Research Papers" No. 28, February 2013.

** Pozycja niedostępna w Bibliotece Sejmowej

wróć do góry