Strona główna > Traktaty > Unia Europejska - wersje... > Dodatek "Dostosowania prawa...

 

The-logo-for-the-Czech-Presidency-is-made-of-colored

AAA Drukuj

Dodatek "Dostosowania prawa pierwotnego wynikające z przystąpienia Republiki Bułgarskiej i Rumunii do Unii Europejskiej"

Pliki w formacie HTML sporządzono na podstawie tekstu traktatów opublikowanego w Dz.Urz. UE 2006 C 321E.


W następstwie wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu Republiki Bułgarskiej i Rumunii do Unii Europejskiej, do poniższych artykułów wprowadza się następujące zmiany.

I. TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ

  1. Artykuł 23 ustęp 2 akapit trzeci zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

  „Decyzje wymagają do ich przyjęcia co najmniej 255 głosów »za«, oddanych przez co najmniej dwie trzecie członków.”

  2. Artykuł 34 ustęp 3 koniec zdania pierwszego otrzymuje brzmienie:

  „uchwały Rady wymagają do ich przyjęcia co najmniej 255 głosów »za«, oddanych przez co najmniej dwie trzecie jej członków.”

  3 Artykuł 53 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

  „Na mocy Traktatów o Przystąpieniu, teksty niniejszego Traktatu w językach bułgarskim, czeskim, estońskim, fińskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, polskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim i węgierskim są również autentyczne.”

II. TRAKTAT USTANAWIAJĄCY WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ

  1. Artykuł 57 ustęp 1 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

  „W odniesieniu do ograniczeń istniejących na mocy prawa krajowego w Bułgarii, Estonii i na Węgrzech, odnośną datą jest 31 grudnia 1999 roku.”

  2. Artykuł 189 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

  „Liczba członków Parlamentu Europejskiego nie przekracza 736.”

  3. Ze skutkiem od początku kadencji 2009-2014, artykuł 190 ustęp 2 akapit pierwszy Traktatu WE otrzymuje brzmienie:

  „2. Liczbę przedstawicieli wybieranych w każdym Państwie Członkowskim ustala się następująco:

  Belgia
  22
    Luksemburg
  6
  Bułgaria
  17
    Węgry
  22
  Republika Czeska
  22
    Malta
  5
  Dania
  13
    Niderlandy
  25
  Niemcy
  99
    Austria
  17
  Estonia
  6
    Polska
  50
  Grecja
  22
    Portugalia
  22
  Hiszpania
  50
    Rumunia
  33
  Francja
  72
    Słowenia
  7
  Irlandia
  12
    Słowacja
  13
  Włochy
  72
    Finlandia
  13
  Cypr
  6
    Szwecja
  18
  Łotwa
  8
    Zjednoczone Królestwo
  72.”
  Litwa
  12
       

  4. W artykule 205 ustęp 2 do akapitu pierwszego dodaje się następujące pozycje:

  „Bułgaria 10

  Rumunia 14.”

  5. Artykuł 205 ustęp 2 akapity drugi i trzeci otrzymują brzmienie:

  „Uchwały Rady wymagają do ich przyjęcia co najmniej 255 głosów »za«, oddanych przez większość jej członków, jeżeli niniejszy Traktat wymaga, aby były przyjęte na wniosek Komisji.

  W innych przypadkach uchwały Rady wymagają do ich przyjęcia co najmniej 255 głosów »za«, oddanych przez co najmniej dwie trzecie jej członków.”

  6. W artykule 258 do akapitu drugiego dodaje się następujące pozycje:

  „Bułgaria 12

  Rumunia 15.”

  7. W artykule 263 do akapitu trzeciego dodaje się następujące pozycje:

  „Bułgaria 12

  Rumunia 15.”

  8. W artykule 299 ustęp 1 do listy Państw Członkowskich dodaje się odniesienia do Republiki Bułgarskiej i Rumunii.

  9. Artykuł 314 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

  „Na mocy Traktatów o Przystąpieniu, teksty niniejszego Traktatu w językach angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, litewskim, łotewskim, maltańskim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim i węgierskim są również autentyczne.”

III. PROTOKÓŁ W SPRAWIE STATUTU TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI

  1. Artykuł 9 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

  „Gdy co trzy lata następuje częściowe odnowienie składu sędziowskiego, dotyczy on przemiennie czternastu i trzynastu sędziów.”

  2. Artykuł 48 otrzymuje brzmienie:

  „Sąd Pierwszej Instancji składa się z dwudziestu siedmiu sędziów.”

IV. PROTOKÓŁ W SPRAWIE STATUTU EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO

  1. W artykule 3 dodaje się pozycje dotyczące Republiki Bułgarii i Rumunii.

  2. W artykule 4 ustęp 1 akapit pierwszy:

  a) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

  „1. Kapitał Banku wynosi 164 795 737 000 EUR, subskrybowany przez Państwa Członkowskie następująco (1):”

  b) dodaje się następujące pozycje:

  „Bułgaria 296 000 000

  Rumunia 846 000 000.”

  3. Artykuł 11 ustęp 2 akapity pierwszy i trzeci otrzymują, odpowiednio, brzmienie:

  „2. Rada Dyrektorów składa się z dwudziestu ośmiu dyrektorów i osiemnastu zastępców.

  […]

  Zastępcy dyrektora są mianowani przez Radę Gubernatorów na okres pięciu lat w następujący sposób:

  — dwóch zastępców wyznacza Republika Federalna Niemiec,

  — dwóch zastępców wyznacza Republika Francuska,

  — dwóch zastępców wyznacza Republika Włoska,

  — dwóch zastępców wyznacza Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

  — jednego zastępcę wyznaczają za wspólnym porozumieniem Królestwo Hiszpanii i Republika Portugalska,

  — jednego zastępcę wyznaczają za wspólnym porozumieniem Królestwo Belgii, Wielkie Księstwo Luksemburga i Królestwo Niderlandów,

  — dwóch zastępców wyznaczają za wspólnym porozumieniem Królestwo Danii, Republika Grecka, Irlandia i Rumunia,

  — dwóch zastępców wyznaczają za wspólnym porozumieniem Republika Estońska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Republika Austrii, Republika Finlandii i Królestwo Szwecji,

  — trzech zastępców wyznaczają za wspólnym porozumieniem Republika Bułgarii, Republika Czeska, Republika Cypryjska, Republika Węgierska, Republika Malty, Rzeczpospolita Polska, Republika Słowenii i Republika Słowacka,

  — jednego zastępcę wyznacza Komisja.”

(1) Liczby podane dla Bułgarii i Rumunii mają charakter orientacyjny i są oparte na danych z 2003 roku opublikowanych przez Eurostat.

Opracowanie techniczne tekstu traktatów - zespół OIDE.