Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Grupa Wyszehradzka > Spotkania przewodniczących... > IX SPOTKANIE

 

niemcy

AAA Drukuj

IX SPOTKANIE

15-16.09.2011, PRAGA


W spotkaniu uczestniczył marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz.

PORZĄDEK DZIENNY

 1. Rola parlamentów narodowych w kontroli i stanowieniu europejskiego prawa po wejściu w życie Traktatu z Lizbony.
 2. Aktualny stan gospodarki światowej: jej wpływ na politykę gospodarczą państw Grupy Wyszehradzkiej - możliwe rozwiązania.
 3. Bałkany - teraźniejszość, przyszłość i rola Grupy Wyszehradzkiej w procesie stabilizacji.

DOKUMENTY


wersja pdf

FINAL DECLARATION *

Prague, 16 September 2011

Conference of Presidents of Parliaments of V4 Countries took place in Prague on September 15-16, 2011 under the chairmanship of H.E. Milan ŠTĚCH, President of the Senate of the Parliament of the Czech Republic.

The conference was attended by:

Milan ŠTĚCH, President of the Senate of the Czech Republic
Vlasta PARKANOVÁ, Deputy Speaker of the Chamber of Deputies of the Czech Republic
László KÖVÉR, Speaker of the National Assembly of the Republic of Hungary
Bogdan BORUSEWICZ, Marshall of the Senate of the Republic of Poland
Richard SULÍK, Speaker of the National Council of the Slovak Republic

The participants recalled the 20th anniversary of the signing of the declaration on cooperation between the Republic of Hungary, the Republic of Poland and the Czech and Slovak Federal Republic which had laid foundations of the Visegrad Group. Furthermore, they recognised the fact that all member countries of V4 had fully integrated into the Euro-Atlantic structures and acknowledged the exceptional year of 2011 when Hungary and Poland assumed the presidency of the European Union.

The first session on “The Role of National Parliaments in Scrutinising and Passing European Legislation after the Adoption of the Lisbon Treaty“ was opened by an intervention of Mr. Vladimír Špidla, former Prime Minister of the Czech Republic and former European Commissioner for Employment, Social Affairs and Inclusion.

In this context, the participants:

 1. stated that the involvement of national parliaments as legitimate representatives of the people of members states in the European Union decision making processes was a step necessary to strengthen the democratic principles of decisions made by the European Union bodies and an important instrument for division of activities between the European Union and individual member states particularly in connection with the application of the principle of subsidiarity and proportionality;
 2. encouraged the parliaments and governments of the countries represented at the summit
  • to pay due attention to discussion on national level of EU draft legislation and enhance the influence of citizens on the content of Union policies;
  • to note the fact that the relationship between the government and the parliament should be based on partnership and cooperation instead of mere information sharing about government activities with the parliament;
  • to pay attention to early exchange of information on pre-selection of legislative proposals announced by the European Commission which is indispensable for effective identification of the documents that seem questionable from the point of view of the subsidiarity principle;
  • to reconsider the actual provisions of the Lisbon Treaty concerning the scrutiny procedure in order to enable the national parliaments to scrutinize more effectively the European law-making process;
 3. called upon the parliaments of the EU member states to cooperate closely via the IPEX database, their permanent representatives in Brussels or other suitable channels so that in case of a clear violation of the subsidiarity principle identified by a majority of the national parliaments, the procedure of yellow or orange card could be started.

  In the second session on “The Latest Development in the World Economy: Impact on Economic Policy of the Visegrad Countries and Possible Solutions“ which had been added to the agenda because of the current situation, the participants:
 4. considering the open economic systems of the V4 countries expressed their concern with the slump in foreign demand and considerable impact on the economic situations in respective V4 countries in case of the recurrence of the economic crisis;
 5. stated that the continued risks and turbulences stemming from the sovereign debt crisis in the eurozone, threatening the functioning of the monetary union, have a negative impact on the whole European Union;
 6. called upon involved parties to consistently abide by the rules stemming from the accession treaties, including the Maastricht criteria and the Lisbon Treaty.

  The third session on „The Balkans – Present, Future and Role of the Visegrad Group in the Stabilisation Process“ was opened by an intervention of Mr. Miroslav Lajčák, former Minister of Foreign Affairs of Slovakia and former High Representative for Bosnia and Herzegovina.

  In this context, the participants:
 7. appreciated the fact that two decades after the end of the bloody conflict in former Yugoslavia, Slovenia was a full member of the EU and NATO, Croatia, Montenegro and FYROM had the status of EU candidate countries and other countries including Albania were also aiming at EU membership, Croatia and Albania had already joined NATO;
 8. emphasized that the European and Euro-Atlantic perspective for the Western Balkans ranked among long-term common interests shared by the Visegrad Group countries. The Czech Presidency will continue to support the steps taken by Balkan countries towards EU and NATO integration, and will attempt to identify particular forms of assistance the Visegrad Group countries could give;
 9. called upon the ministers of foreign affairs of their countries to use the meeting with the ministers of foreign affairs of the Western Balkan states on November 4, 2011 to discuss the specific involvement of the Visegrad Group countries in the Western Balkans including the use of International Visegrad Fund’s experience;
 10. stressed that it would be in the interest of both the EU and the candidate and potential candidate countries to ensure high level quality of the EU enlargement process in the Western Balkans region through consistent application of the principle of conditionality.

wersja pdf

DEKLARACJA KOŃCOWA

Praga, 16 września 2011

Konferencja Przewodniczących Parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) odbyła się w Pradze w dniach 15-16 września 2011 r. pod przewodnictwem Milana ŠTĚCHA, przewodniczącego Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej.

W konferencji udział wzięli:

Milan ŠTĚCH, przewodniczący Senatu Republiki Czeskiej
Vlasta PARKANOVÁ, wiceprzewodnicząca Izby Poselskiej Republiki Czeskiej
László KÖVÉR, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Republiki Węgierskiej
Bogdan BORUSEWICZ, marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Richard SULÍK, przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowackiej.

Uczestnicy przypomnieli 20. rocznicę podpisania deklaracji o współpracy Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej, Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Węgierskiej, która stała się fundamentem dla powstania Grupy Wyszehradzkiej. Stwierdzili ponadto, że wszystkie państwa członkowskie Grupy V4 w pełni zintegrowały się w ramach struktur euroatlantyckich oraz wskazali na wyjątkowość roku 2011, w którym Węgry i Polska objęły przewodnictwo w Unii Europejskiej.

Pierwszą sesję, na temat „Rola parlamentów narodowych w kontroli i stanowieniu europejskiego prawa po wejściu w życie Traktatu z Lizbony”, otworzyło wystąpienie Vladimíra Špidli, byłego premiera Republiki Czeskiej i byłego komisarza UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego.

W związku z tym tematem uczestnicy konferencji:

 1. stwierdzili, że zaangażowanie parlamentów narodowych jako prawowitych przedstawicieli narodów państw członkowskich w procesy decyzyjne Unii Europejskiej jest działaniem koniecznym dla wzmocnienia demokratycznych zasad podejmowania decyzji przez organy UE oraz ważnym elementem podziału zadań między Unię Europejską a poszczególne państwa członkowskie, zwłaszcza w związku ze stosowaniem zasad pomocniczości i proporcjonalności;
 2. zachęcili parlamenty i rządy państw reprezentowanych na szczycie, aby:
  • zwróciły odpowiednią uwagę na prowadzoną na poziomie narodowym dyskusję nad projektami aktów prawnych UE oraz zwiększenia wpływu obywateli na treść unijnych polityk;
  • dostrzegły fakt, że relacje pomiędzy rządem a parlamentem powinny opierać się na partnerstwie i współpracy, a nie ograniczać się jedynie do wymiany informacji z parlamentem na temat działań rządu;
  • zwróciły uwagę na wczesną wymianę informacji o wstępnie wybranych do kontroli wnioskach ustawodawczych ogłoszonych przez Komisję Europejską jako działanie niezbędne dla skutecznej identyfikacji dokumentów, co do których mogą istnieć wątpliwości z punktu widzenia zasady pomocniczości;
  • ponownie rozpatrzyły postanowienia Traktatu z Lizbony dotyczące procedur kontrolnych w celu umożliwienia parlamentom narodowym skuteczniejszej kontroli unijnego procesu stanowienia prawa;
 3. wezwali parlamenty państw członkowskich UE do ścisłej współpracy za pośrednictwem bazy danych IPEX, swoich stałych przedstawicieli w Brukseli lub z wykorzystaniem innych właściwych kanałów, umożliwiającej uruchomienie procedury żółtej lub pomarańczowej kartki w przypadku stwierdzenia przez większość parlamentów wyraźnego naruszenia zasady pomocniczości.

  Podczas drugiej sesji, na temat „Aktualny stan gospodarki światowej: jej wpływ na politykę gospodarczą państw Grupy Wyszehradzkiej - możliwe rozwiązania”, która została wprowadzona dodatkowo do porządku obrad ze względu na obecną sytuację, uczestnicy konferencji:
 4. zważywszy na otwartość systemów gospodarczych państw Grupy V4, wyrazili zaniepokojenie spadkiem zagranicznego popytu i poważnymi konsekwencjami ewentualnego nawrotu kryzysu gospodarczego dla sytuacji gospodarczej poszczególnych państw Grupy;
 5. stwierdzili, że utrzymujące się ryzyko i zawirowania wynikające z zadłużenia państw w strefie euro zagrażające funkcjonowaniu unii walutowej mają negatywny wpływ na całą Unię Europejską;
 6. wezwali zaangażowane strony do konsekwentnego przestrzegania zasad wynikających z traktatów akcesyjnych, w tym kryteriów z Maastricht i Traktatu z Lizbony.

  Trzecia sesja, na temat „Bałkany - teraźniejszość, przyszłość i rola Grupy Wyszehradzkiej w procesie stabilizacji”, została otwarta przez Miroslava Lajčáka, byłego ministra spraw zagranicznych Słowacji i byłego wysokiego przedstawiciela ds. Bośni i Hercegowiny.

  W związku z tym tematem uczestnicy:
 7. docenili fakt, że dwadzieścia lat po zakończeniu krwawego konfliktu w byłej Jugosławii Słowenia jest pełnym członkiem Unii Europejskiej i NATO, Chorwacja, Czarnogóra i B.J.R. Macedonii mają status krajów kandydujących do UE, inne kraje, w tym Albania, również dążą do członkostwa w Unii, zaś Chorwacja i Albania przystąpiły już do NATO;
 8. podkreślili, że perspektywa europejska i euroatlantycka dla Bałkanów Zachodnich leży w sferze wspólnych długoterminowych interesów krajów Grupy Wyszehradzkiej. Czeska prezydencja będzie nadal wspierać działania podejmowane przez kraje bałkańskie na rzecz integracji z Unią Europejską i NATO oraz poszukiwać konkretnych form pomocy, jakiej mogłyby udzielić państwa Grupy;
 9. wezwali ministrów spraw zagranicznych swoich krajów, by wykorzystali spotkanie z ministrami spraw zagranicznych państw Bałkanów Zachodnich w dniu 4 listopada 2011 r. do omówienia konkretnych form zaangażowania państw Grupy Wyszehradzkiej na Bałkanach Zachodnich, w tym wykorzystania doświadczeń Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego;
 10. podkreślili, że w interesie zarówno Unii Europejskiej, jak i krajów kandydujących oraz przygotowujących się do przystąpienia do Unii leży zapewnienie wysokiej jakości procesu rozszerzenia w regionie Bałkanów Zachodnich poprzez konsekwentne stosowanie zasady warunkowości.

Tłumaczenie z języka angielskiego: BSMUE Kancelarii Senatu