Strona główna

 

logo be

AAA Drukuj

XIV SPOTKANIE

25-26.03.2012, RYGA

 

W spotkaniu uczestniczyli pos. Agnieszka Pomaska (PO), przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP oraz sen. Edmund Wittbrodt (PO), przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP .

PORZĄDEK DZIENNY

  1. Wymiana poglądów na temat porządku obrad XLVII konferencji COSAC (22-24 kwietnia 2012, Kopenhaga):
    • Jednolity rynek UE;
    • Inteligentny i zrównoważony wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu.
  2. Udział w dyskusji na konferencji "Unia Europejska - pomiędzy dyscypliną fiskalną a wzrostem gospodarczym". 

wersja pdf

Meeting Statement*
of the Delegations of Committees on European Affairs of
National Parliaments of Estonia, Latvia, Lithuania and Poland

Riga, 26 March 2012

Representatives of the Committes on European Affairs of Riigikogu of the Republic of Estonia, Seimas of the Republic of Lithuania, Saeima of the Republic of Latvia, Sejm and Senate of the Republic of Poland, who met in Riga, 25.-26. March 2012 to exchange views on European Union policy issues of common interest, have arrived at the following conclusions:

On the Single Market

– Welcome the Danish Presidency proposal to highlight once again the cornerstone of the EU economy - the Single Market. The 20th anniversary is the right moment to make evaluation and estimations needed for future development of the Single Market;

– Stress that there is a common understanding for the need to remove the existing restrictions that hinder access and competition in the Single Market and to raise standards of  mplementation and enforcement to achieve mutual recognition across the Single Market;

– Emphasize that the core role of the EU Single Market is to boost growth and strengthen confidence, especially while overcoming the economic and financial crisis;

– Call for full implementation of the services directive, strong support for SMEs and equal rights and possibilities for all costumers in Europe, especially in the EU digital market;

– Call for common commitment to establish a genuine, efficient and effective internal market for energy by 2014, according to the European Council conclusions of 4 February 2011. Thus the energy security and efficient interconnection should be one of the top priorities in the next Multiannual Financial Framework;

– Emphasize the importance of the investments into Trans-European Networks, and adequate funding of the European Union's contractual obligations for ensuring growth and creation of new jobs;

– Call for solution and agreement finding for the establishment of the common European Patent system. The unitary patent system will significantly increase competitiveness and   boost Europe's innovative businesses sector, both within the internal market and globally;

– Consider that common action for improvement of the EU Single Market is crucial to growth and job creation, with a main focus on promoting the well-functioning and integration of all markets, as well as enhancing economic, social and territorial cohesion in the EU;

On Smart, Sustainable and Inclusive Growth in Europe

– Welcome the initiative of Danish Presidency, emphasising the attention to the EU growth elements;

– Acknowledge the direct link between responsible and strong fiscal discipline and sustainable growth and economical development;

– Consider that appropriate investments from the EU cohesion policy are one of the key instruments for strong and lasting economic recovery of the European Union and priority should be given to the investments for reaching the goals of the strategy Europe 2020, with the special attention to the high added projects of the industrial potential and value, SMEs, youth employment and tackling the demographic challenges;

– Call for adequate cohesion policy investments, thus ensuring the convergence of the regions and countries in the European Union;

– Urge EU Member States and national Parliaments to express strong will and political action, with the use of adequate instruments to help Europe deliver strong and sustainable growth.

 


wersja pdf

Oświadczenie po spotkaniu
delegacji komisji do spraw europejskich parlamentów narodowych Estonii, Litwy, Łotwy i Polski

Riga, 26 marca 2012 r.

Przedstawiciele komisji do spraw europejskich reprezentujący Riigikogu Republiki Estonii, Seimas Republiki Litwy, Saeima Republiki Łotwy, Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej, którzy spotkali się w Rydze w dn. 25-26 marca 2012 r. celem wymiany poglądów na temat kwestii z zakresu polityki Unii Europejskiej będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, doszli do następujących konkluzji:

W sprawie jednolitego rynku:

– Z zadowoleniem przyjmują propozycję prezydencji duńskiej, aby jeszcze raz podkreślić znaczenie kamienia węgielnego gospodarki UE, czyli jednolitego rynku. 20. rocznica to odpowiedni moment na dokonanie oceny i oszacowań potrzebnych do rozwoju jednolitego rynku w przyszłości;

– Podkreślają, że istnieje porozumienie co do potrzeby usunięcia istniejących ograniczeń, które utrudniają dostęp do jednolitego rynku i konkurencję na tym rynku, oraz podniesienia standardów wdrażania i egzekwowania przepisów, aby osiągnąć wzajemne uznawanie na całym jednolitym rynku;

– Podkreślają, że zasadniczą rolą jednolitego rynku UE jest pobudzanie wzrostu i wzmacnianie zaufania, zwłaszcza podczas przezwyciężania kryzysu gospodarczego i finansowego;

– Wzywają do pełnego wdrożenia dyrektywy usługowej, silnego wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz zapewnienia równych praw i możliwości wszystkim konsumentom w Europie, zwłaszcza na unijnym rynku cyfrowym;

– Wzywają do podjęcia wspólnego zobowiązania na rzecz stworzenia prawdziwego, skutecznego i efektywnego wewnętrznego rynku energii do roku 2014, zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z dnia 4 lutego 2011 r. Bezpieczeństwo energetyczne i efektywne połączenia wzajemne powinny być jednym z priorytetów następnych wieloletnich ram finansowych;

– Podkreślają znaczenie inwestycji w sieci transeuropejskie i odpowiedniego finansowania zobowiązań umownych Unii Europejskiej, w celu zagwarantowania wzrostu i tworzenia nowych miejsc pracy;

– Wzywają do znalezienia rozwiązania i osiągnięcia porozumienia w sprawie utworzenia wspólnego systemu patentu europejskiego. Jednolity system ochrony patentowej znacznie zwiększy konkurencyjność i pobudzi rozwój europejskiego sektora innowacyjnych przedsiębiorstw, zarówno na rynku wewnętrznym, jak i globalnie;

– Uznają, że wspólne działanie na rzecz usprawnienia jednolitego rynku UE ma kluczowe znaczenie dla wzrostu i tworzenia miejsc pracy, z naciskiem na wspieranie właściwego funkcjonowania i integracji wszystkich rynków, jak również zwiększania spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w UE;

W sprawie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, sprzyjającego włączeniu społecznemu w Europie

– Z zadowoleniem przyjmują inicjatywę prezydencji duńskiej, podkreślającą wagę elementów rozwoju w UE;

– Uznają, że istnieje bezpośrednie powiązanie pomiędzy odpowiedzialną i silną dyscypliną fiskalną a zrównoważonym rozwojem gospodarczym;

– Uznają, że odpowiednie inwestycje w ramach polityki spójności UE stanowią jeden
z kluczowych instrumentów na rzecz silnego i trwałego ożywienia gospodarczego Unii Europejskiej a priorytetem powinny być inwestycje mające na celu osiągnięcie celów strategii „Europa 2020”, ze zwróceniem szczególnej uwagi na tworzące wysoką wartość dodaną projekty o potencjale i wartości przemysłowej, małe i średnie przedsiębiorstwa, zatrudnienie wśród młodzieży i pokonywanie wyzwań demograficznych;

– Wzywają do realizacji odpowiednich inwestycji z zakresu polityki spójności, zapewniających konwergencję regionów i państw w Unii Europejskiej;

– Zachęcają państwa członkowskie UE i parlamenty narodowe do wyrażenia silnej woli i podjęcia działań politycznych, z wykorzystaniem odpowiednich instrumentów, w celu wsparcia osiągnięcia przez Europę silnego i zrównoważonego rozwoju.


*Tekst przyjęty w jęz. ang.  

wróć do góry