Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Leksykon wielostronnej współpracy... > Konferencja Przewodniczących...

 

logo be

AAA Drukuj

LEKSYKON Konferencja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej (KPPUE)

Strona KPPUE

 1. Konferencja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej jest organem promującym rolę parlamentów w Unii i wspierającym działalność międzyparlamentarną. Stanowi forum dyskusji, wymiany informacji i doświadczeń na temat zadań parlamentów oraz form i instrumentów unijnej współpracy międzyparlamentarnej, a także wyzwań, jakie stają przed Unią Europejską. KPPUE nadzoruje też koordynację działalności międzyparlamentarnej w ramach UE. W skład konferencji wchodzą przewodniczący parlamentów państw członkowskich UE i przewodniczący Parlamentu Europejskiego. W swoich działaniach konferencja szanuje autonomię i konstytucyjne usytuowanie każdego z biorących w niej udział przewodniczących.
 2. Pierwsze spotkanie przewodniczących parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego odbyło się w Rzymie w 1963 roku. Kolejne takie posiedzenie zorganizowano 10 lat później w Strasburgu z okazji rozszerzenia Wspólnoty. Od połowy lat 70. spotkania odbywały się regularnie, przy czym do 1981 uczestniczyli w nich przewodniczący parlamentów państw członkowskich Rady Europy. Polska, podobnie jak ówczesne państwa kandydujące, została zaproszona do udziału w KPPUE w 2001 roku.
 3. Obecnie – zgodnie z zasadami podstawowymi przyjętymi w Rzymie we wrześniu 2000, zmienionymi w Sztokholmie w maju 2010 – konferencja zbiera się raz do roku, w pierwszej połowie roku kalendarzowego. Jest organizowana przez kraj sprawujący prezydencję w Radzie UE w drugiej połowie poprzedniego roku (Polska była gospodarzem konferencji w kwietniu 2012). Porządki obrad i debaty KPPUE są przygotowywane na spotkaniach sekretarzy generalnych.
 4. Zgodnie z zasadami podstawowymi, konferencja obraduje na zasadzie konsensusu, przy poszanowaniu autonomii i różnic w zakresie kompetencji biorących w niej udział przewodniczących. Spotkania kończą się przyjęciem konkluzji prezydencji, które powinny odzwierciedlać wspólne stanowisko KPPUE, ale nie są wiążące dla poszczególnych parlamentów.
  Konferencja może tworzyć grupy robocze w celu rozpatrywania kwestii dotyczących roli parlamentów narodowych oraz organizacji ich współpracy.
  Dokumenty pisemne rozsyła się w języku francuskim i angielskim. Symultaniczne tłumaczenie obrad na języki urzędowe UE odbywa się na wniosek, zgodnie z ustalonymi zasadami.
 5. Konkluzje prezydencji są wysyłane do członków konferencji. Prezydencja przekazuje je również przewodniczącemu Komisji Europejskiej, przewodniczącemu Rady Europejskiej, urzędującemu przewodniczącemu Rady UE ds. Ogólnych oraz trojce COSAC. Konkluzje prezydencji są publikowane w sekcji KPPUE na stronie internetowej IPEX, a w języku polskim – na stronie OIDE.
 6. Realizując swoją rolę nadzorującą koordynację działalności międzyparlamentarnej, KPPUE m.in.:
  • przyjęła w 2004 w Hadze „Wytyczne w sprawie współpracy międzyparlamentarnej w Unii Europejskiej”, w których określono cele, ramy, dziedziny i narzędzia tej współpracy, znowelizowane następnie w Lizbonie w 2008 i w Berlinie w 2021;
  • zaleciła w roku 2000 stworzenie IPEX-u, czyli Międzyparlamentarnej Wymiany Informacji w sprawach UE*; IPEX, uruchomiony oficjalnie w 2006, umożliwia elektroniczną wymianę informacji parlamentarnych w sprawach UE (m.in. kwestie pomocniczości, dialogu politycznego, podstrony stałych konferencji międzyparlamentarnych); ustalając cele IPEX-u, KPPUE wskazała, że platforma ma być punktem kompleksowej obsługi (one-stop-shop) międzyparlamentarnej wymiany informacji w sprawach UE, a także wiarygodnym źródlem publicznej informacji;
  • wdrożyła międzyparlamentarne mechanizmy współpracy w postaci Konferencji Międzyparlamentarnej ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (KM WPZiB/WPBiO, Warszawa 2012), Konferencji Międzyparlamentarnej ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w UE (KM SKZG, Rzym 2014) oraz Grupy ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu (GWKP, Bratysława 2017).

 

Aktualizacja: 10.07.2023

* Patrz: Leksykon

  wdrażając postanowienia Traktatu z Lizbony dotyczące zadań parlamentów narodowych w UE, Konferencja Przewodniczących Parlamentów przyjęła wytyczne do regulaminu Międzyparlamentarnej Konferencji ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (Warszawa 2012) oraz do regulaminu Międzyparlamentarnej Konferencji ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w UE (Rzym 2014)