Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Leksykon wielostronnej współpracy... > Współpraca międzyparlamentarna...

 

logo be

AAA Drukuj

LEKSYKON Współpraca międzyparlamentarna Parlamentu Europejskiego

  1. Parlament Europejski prowadzi współpracę z parlamentami narodowymi państw członkowskich UE oraz państw spoza Unii, jak również ze zgromadzeniami parlamentarnymi organizacji międzynarodowych. Organem odpowiedzialnym za kontakty z parlamentami narodowymi, krajami trzecimi oraz z instytucjami i organizacjami pozaunijnymi jest – zgodnie z art. 27 Regulaminu PE – Konferencja Przewodniczących, w której skład wchodzi Przewodniczący PE oraz przewodniczący grup politycznych. Ponadto Prezydium PE wyznacza wiceprzewodniczących, którzy odpowiadają za utrzymywanie kontaktów z parlamentami narodowymi (art. 25 ust. 14 Regulaminu PE).
  2. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu PE (Tytuł VI: Stosunki z parlamentami narodowymi – art. 150-152), parlament regularnie informuje o swojej działalności parlamenty narodowe państw członkowskich. Podstawowymi forami współpracy PE z parlamentami państw UE są Konferencja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej*, w pracach której uczestniczy przewodniczący parlamentu, oraz Konferencja Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC)*, gdzie PE jest reprezentowany przez delegację sześciu posłów, w tym wiceprzewodniczącego parlamentu odpowiedzialnego za kontakty z parlamentami narodowymi oraz przewodniczącego Komisji Spraw Konstytucyjnych. Dialog z parlamentami narodowymi jest także prowadzony na szczeblu komisji parlamentarnych, w tym w ramach Europejskiego Tygodnia Parlamentarnego *.
  3. Utrzymywanie stosunków i wymiana informacji z parlamentami państw nie należących do Unii Europejskiej należy do kompetencji delegacji Parlamentu Europejskiego (art. 223-225 Regulaminu PE). Obok zacieśniania kontaktów z parlamentami, mają one za zadanie przyczynianie się do propagowania w państwach trzecich wartości stanowiących fundament Unii Europejskiej: zasad wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz państwa prawa. Prace delegacji są koordynowane przez Konferencję Przewodniczących Delegacji (art. 30 Regulaminu PE). Obok delegacji europejskich i pozaeuropejskich, których celem jest współpraca z określonym państwem lub grupą państw, delegacje PE uczestniczą w pracach Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza*, Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE, Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego (EuroLat) oraz Zgromadzenia Parlamentarnego EURONEST*. Członkowie delegacji PE wchodzą także w skład Konferencji Parlamentarzystów Regionu Arktycznego, Konferencji Parlamentarnej Morza Bałtyckiego oraz Parlamentarnego Forum Wymiaru Północnego. Parlament Europejski współpracuje z Kongresem Stanów Zjednoczonych w ramach Transatlantyckiego Dialogu Ustawodawczego (TLD), Parlamentem Panafrykańskim oraz ze Zgromadzeniem Parlamentarnym Rady Europy. Jest również członkiem stowarzyszonym Unii Międzyparlamentarnej (IPU).
  4. Parlament Europejski może powoływać wspólne komisje parlamentarne z parlamentami państw stowarzyszonych z Unią lub parlamentami państw, z którymi zostały rozpoczęte negocjacje akcesyjne (art. 224 Regulaminu PE). Komisje te służą wymianie informacji o priorytetach i realizacji układów o stowarzyszeniu. Mogą one sporządzać zalecenia pod adresem reprezentowanych w nich parlamentów.
  5. Członkowie PE wchodzą także w skład komisji współpracy międzyparlamentarnej powołanych na podstawie umów o partnerstwie i współpracy.

Komisje te sprawują kontrolę parlamentarną nad wdrażaniem umów o partnerstwie, omawiają realizację wyznaczonych w nich celów i stanowią forum dyskusji.

Aktualizacja: 29.07.2020

*Patrz: Leksykon