Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Leksykon wielostronnej współpracy... > Spotkania komisji parlamentarnych,...

 

logo be

AAA Drukuj

LEKSYKON Spotkania komisji parlamentarnych, Europejski Tydzień Parlamentarny, wspólne spotkania parlamentarne

Kalendarz spotkań na stronie PE

  1. Przedstawiciele komisji parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego - obok udziału w pracach COSAC, Konferencji Międzyparlamentarnej ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w UE, Konferencji Międzyparlamentarnej ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (KM WPZiB/WPBiO), Grupy ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu, Międzyparlamentarnego Spotkania Komisji (ICM) w sprawie oceny działalności Eurojustu – uczestniczą co roku w kilkunastu spotkaniach organizowanych przez parlament państwa sprawującego prezydencję lub przez Parlament Europejski.
  2. Podstawę współpracy komisji parlamentów narodowych i PE stanowi art. 9 Protokołu (nr 1) w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej oraz „Wytyczne w sprawie współpracy międzyparlamentarnej w Unii Europejskiej", przyjęte przez Konferencję Przewodniczących Parlamentów UE w 2004, zmienione w 2008 i w 2021 roku.
  3. Spotkania komisji parlamentarnych służą omówieniu problematyki UE w zakresie ich odnośnych dziedzin kompetencji. Odbywają się one jako:
    • międzyparlamentarne spotkania komisji - Interparliamentary Committee Meetings, ICM - organizowane w Brukseli z inicjatywy komisji Parlamentu Europejskiego (w 2022 roku obyło się 14 takich spotkań; komisje PE mogą także zapraszać przedstawicieli parlamentów narodowych na warsztaty i debaty odbywające się podczas ich posiedzeń),
    • spotkania organizowane przez komisje parlamentu państwa sprawującego prezydencję w jego stolicy, ich tematyka zależy od priorytetów danej prezydencji (np. spotkania zorganizowane przez Sejm i Senat w drugiej połowie 2011 roku były poświęcone m.in. wspólnej polityce rolnej, bezpieczeństwu energetycznemu, wspólnemu rynkowi oraz polityce spójności).
  4. Międzyparlamentarne spotkania komisji (ICM) poświęcone zarządzaniu gospodarczemu w UE od 2013 roku odbywają się w ramach Europejskiego Tygodnia Parlamentarnego (European Parliamentary Week). Uczestniczą w nich przedstawiciele Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Budżetowej oraz Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE a także odpowiednich komisji branżowych parlamentów narodowych. Europejski Tydzień Parlamentarny jest skoordynowany z cyklem semestru europejskiego – odbywa się siedzibie PE w Brukseli w styczniu lub lutym, po przedstawieniu przez Komisję Europejską rocznej analizy wzrostu gospodarczego. Od 2014 roku w ramach europejskiego tygodnia jest także organizowana Międzyparlamentarna Konferencja ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w UE.
  5. W Parlamencie Europejskim koordynacją współpracy międzyparlamentarnej zajmuje się Dyrekcja ds. Stosunków z Parlamentami Narodowymi. Dokumenty towarzyszące spotkaniom, takie jak programy, background notes, raporty grup roboczych i inne, publikowane są na stronie PE w części poświęconej danemu spotkaniu.
  6. Dokumenty towarzyszące spotkaniom przewodniczących komisji organizowanym przez parlament państwa sprawującego prezydencję, takie jak program spotkań, background notes, raporty grup roboczych i inne, są publikowane na stronie IPEX oraz na stronie parlamentarnego wymiaru prezydencji.

Aktualizacja: 28.06.2023