Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Leksykon wielostronnej współpracy... > Zgromadzenie Parlamentarne EURONEST

 

logo be

AAA Drukuj

LEKSYKON Zgromadzenie Parlamentarne EURONEST

EURONEST Parliamentary Assembly

  1. Partnerstwo Wschodnie (PW) to zaproponowana przez Polskę i Szwecję inicjatywa Unii Europejskiej skierowana do państw Europy Wschodniej i południowego Kaukazu, objętych wcześniej europejską polityką sąsiedztwa (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś*, Gruzja, Republika Mołdawia i Ukraina), która umożliwia ich stopniowe włączanie się do polityk i programów unijnych oraz integrację ze wspólnym rynkiem. Wspólną deklarację ustanawiającą PW przyjęto na szczycie 7 maja 2009 w Pradze.
  2. PW obejmuje zarówno wymiar dwustronny, jak i wielostronny. Pierwszy z nich zakłada ustanowienie bliższych relacji pomiędzy UE a każdym z państw partnerskich, w tym m.in. podpisywanie umów stowarzyszeniowych, tworzenie szeroko zakrojonych stref wolnego handlu, stopniową liberalizację reżimu wizowego, ściślejszą współpracę na rzecz zwiększania bezpieczeństwa energetycznego, a także wsparcie w zakresie polityki gospodarczej i społecznej oraz stworzenie kompleksowego programu rozwoju instytucjonalnego dla państw partnerskich.
  3. Wymiar wielostronny ma stanowić forum wymiany informacji i doświadczeń na temat działań państw partnerskich oraz instrument wspierania ich przez UE. Jest on skoncentrowany wokół 4 platform tematycznych (demokracja, rządy prawa i poszanowanie praw człowieka oraz gospodarka rynkowa; integracja gospodarcza między UE a krajami partnerstwa i konwergencja z polityką UE; bezpieczeństwo energetyczne; kontakty międzyludzkie, kultura, edukacja, nauka). Instytucjonalną podstawę współpracy wielostronnej stanowią spotkania szefów państw i rządów państw członkowskich UE i krajów partnerskich (co 2 lata), coroczne spotkania ministrów spraw zagranicznych oraz – od maja 2011 – Zgromadzenie Parlamentarne EURONEST.
  4. Zgromadzenie Parlamentarne EURONEST składa się ze 110 posłów: 60 posłów do Parlamentu Europejskiego i po 10 posłów z każdego państwa partnerskiego. Organizacja zgromadzenia opiera się na delegacjach parlamentarnych wyznaczonych przez obie jego składowe, które wybierają ze swego grona dwóch równych rangą współprzewodniczących. EURONEST powołuje cztery stałe komisje parlamentarne odpowiadające zakresem czterem platformom tematycznym; przyjmuje rezolucje, zalecenia i opinie.
  5. EURONEST ma być instytucją odpowiedzialną za wielostronny dialog parlamentarny, forum konsultacji, kontroli i monitorowania wszelkich spraw dotyczących Partnerstwa Wschodniego. Powinno przyczyniać się do faktycznego wspierania i umacniania Partnerstwa Wschodniego w ramach ww. czterech platform tematycznych. Spotkanie inauguracyjne zgromadzenia odbyło się 3 maja 2011 roku, bez udziału parlamentarzystów z Białorusi.
  6. Uzupełnieniem wymiaru rządowego i parlamentarnego PW jest Forum Społeczeństwa Obywatelskiego, które, poczynając od 2009, spotyka się raz do roku w listopadzie. Jego uczestnicy, reprezentujący ok. 200 organizacji pozarządowych, obradują w grupach roboczych odpowiadających czterem platformom tematycznym i formułują zalecenia prezentowane na spotkaniach ministrów spraw zagranicznych.

Aktualizacja: 29.05.2023