Strona główna > Polska Prezydencja 2011 > Spotkania międzyparlamentarne

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Spotkania międzyparlamentarnePOLSKA PREZYDENCJA W UE, lipiec-grudzień 2011

UE - NATO po Lizbonie - nowa koncepcja wyzwań i zagrożeń - konferencja przewodniczących komisji właściwych ds. obrony (CODACC), 3-5.07.2011, Warszawa

SESJA I

 1. Priorytety polskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, Bogdan Klich, minister obrony narodowej
 2. Rola Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w kształtowaniu Wspólnej Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, Maciej Popowski, zastępca sekretarza generalnego Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych

SESJA II

 1. Relacje NATO – UE po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego oraz nowej koncepcji strategicznej Sojuszu, pos. Jadwiga Zakrzewska, zastępca przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej Sejmu, wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego NATO
 2. Aktualne wyzwania dla Wspólnej Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (przyszłość relacji transatlantyckich, sytuacja w regionie Bliskiego Wschodu Północnej Afryki), prof. Roman Kuźniar, doradca Prezydenta RP do spraw międzynarodowych

SESJA III

Relacje Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską – wystąpienia: prof. Adam Daniel Rotfeld, były minister spraw zagranicznych, Wiktor A. Ozierow, przewodniczący Komitetu Obrony i Bezpieczeństwa Rady Federacji Rosyjskiej

wróć do góry

 


 Spotkanie przewodniczących COSAC, 10-11.07.2011, Warszawa

 1. Spotkanie trojki prezydencji COSAC
 2. Przedstawienie informacji na temat decyzji podjętych na spotkaniu trojki prezydencji COSAC oraz informacji na temat przygotowań do XLVI spotkania COSAC
 3. Priorytety polskiej Prezydencji w Radzie UE, Mikołaj Dowgielewicz, sekretarz stanu ds. europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
 4. Instytucje Unii Europejskiej wobec konfliktów na jej zewnętrznych granicach, Cecilia Malmström, komisarz UE do Spraw Wewnętrznych

  wróć do góry


Przyszłość polityki spójności - spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. gospodarczych, polityki regionalnej oraz infrastruktury, 17-18.07.2011, Warszawa 

SESJA
Znaczenie i kształt polityki spójności post 2013

Wystąpienia: pos. Bronisław Dutka, przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu, Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego

SESJA II
Transeuropejska Sieć Transportowa (TEN-T) – spójność i integracja

Wystąpienia: pos. Zbigniew Rynasiewicz, przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu, dr Marcin Wołek, Uniwersytet Gdański

SESJA III
Polityka spójności a strategia Europa 2020

Wystąpienia: pos. Wojciech Jasiński, przewodniczący Komisji Gospodarki Sejmu, Paweł Szałamacha, Instytut Sobieskiego

wróć do góry

 


Wpływ kryzysu finansowo-gospodarczego na przyszłość jednolitego rynku - spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. gospodarczych, 24-25.07.2011, Warszawa

 1. Wprowadzenie: Waldemar Pawlak, wiceprezes Rady Ministrów, minister gospodarki
 2. Źródła finansowania działań na rzecz umocnienia jednolitego rynku w obecnej i nowej perspektywie finansowej, sen. Jan Wyrowiński, przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Senatu
 3. Wzmocnienie UE: nowe zobowiązanie wobec jednolitego rynku, prof. Mario Monti, rektor Uniwersytetu Bocconi, były komisarz ds. rynku wewnętrznego i konkurencji
 4. Działania Parlamentu Europejskiego na rzecz wzmocnienia jednolitego rynku w warunkach kryzysu ekonomiczno-finansowego, Róża Thun, członek Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w Parlamencie Europejskim

  wróć do góry


Polityka Wschodnia. Obowiązki Europy - spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. zagranicznych (COFACC), 4-6.09.2011, Warszawa 

SESJA I
Bieżąca polityka zagraniczna podczas polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

Wystąpienie: Jan Borkowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

SESJA II
Polityka Wschodnia. Obowiązki Europy
(z udziałem przedstawicieli państw Partnerstwa Wschodniego)

Wystąpienia: pos. Andrzej Halicki, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu, Jerzy Pomianowski, podsekretarz stanu ds. polityki wschodniej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

SESJA III
Przyszłość COFACC

Wystąpienie: pos. Andrzej Halicki, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu

SESJA IV
Sytuacja w krajach Afryki Północnej. Wyzwania dla Unii Europejskiej

Wystąpienia: Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu, Maciej Popowski, zastępca Sekretarza Generalnego Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych UE

Podczas oficjalnej kolacji, która odbyła się 4 września 2011 r., Catherine Ashton, Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, wygłosiła przemówienie na temat bieżących zagadnień wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej w kontekście zmian wprowadzonych przez Traktat z Lizbony. Poinformowała też o zagadnieniach dyskutowanych podczas nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych w formule „Gymnich", które odbyło się w Sopocie w dniach 2-4 września 2011 roku.

wróć do góry

 


Bezpieczeństwo energetyczne - spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. gospodarczych, 11-12.09.2011, Warszawa 

 1. Punkt widzenia polskiego rządu na potrzeby i możliwości finansowania polityki energetycznej UE do 2020 r., Waldemar Pawlak, wiceprezes Rady Ministrów, minister gospodarki
 2. Cele i realizacja europejskiej polityki energetycznej do 2020 r. w warunkach kryzysu finansowo-gospodarczego UE, Günther Oettinger, komisarz ds. energii
 3. Rola i możliwości Europejskiego Banku Inwestycyjnego we współfinansowaniu celów europejskiej polityki energetycznej, Philippe Maystadt, prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego
 4. Jak osiągnąć bezpieczeństwo energetyczne UE racjonalizując wysokość nakładów inwestycyjnych, kosztów społecznych i środowiskowych?, prof. Władysław Mielczarski, Politechnika Łódzka

  wróć do góry


Spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. finansów, 18-19.09.2011, Warszawa

SESJA I
Wyzwania i perspektywy europejskiego zarządzania gospodarczego

Wystąpienie: Jan Vincent-Rostowski, minister finansów

SESJA II
Źródła wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej

Wystąpienia: Witold Orłowski, członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, prof. Dariusz Rosati, Szkoła Główna Handlowa

SESJA III
Nadzór finansowy: lekcja z kryzysu

Wystąpienie: Stanisław Kluza, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

wróć do góry

 


Wspólna Polityka Rolna - spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. rolnictwa, 25-26.09.2011, Warszawa 

SESJA I
Przyszłość wspólnej polityki rolnej 2014–2020

 1. Bezpieczna Europa – żywność, priorytet polskiej prezydencji, Marek Sawicki, minister rolnictwa i rozwoju wsi
 2. Wspólna polityka rolnej w kontekście zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, Janusz Wojciechowski, zastępca przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego
 3. Przyszłość WPR po 2013 roku z perspektywy europejskich Rolników, Gerd Sonnleitner, przewodniczący Deutscher Bauernverband, przewodniczący Komitetu COPA

SESJA II
Jakość i bezpieczeństwo żywności w Unii Europejskiej

 1. Nowe wyzwania bezpieczeństwa żywnościowego, José Manuel Silva Rodriguez, dyrektor Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa Komisji Europejskiej
 2. Bezpieczeństwo ekonomiczne konsumentów – regulacje prawne i praktyka, prof. Stanisław Kowalczyk, główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 3. Jakość i bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym, prof. Mieczysław Obiedziński, SGGW

  wróć do góry


XLVI Konferencja COSAC, 2-4.10.2011, Warszawa

 1. Spotkania: trojka prezydencji COSAC, grupy polityczne
 2. Zaprezentowanie 16 półrocznego raportu COSAC oraz informacja o decyzjach trojki prezydencji COSAC
 3. Panel dyskusyjny - Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 - spojrzenie od strony budżetowej
  Wystąpienia: Janusz Lewandowski, komisarz ds. programowania finansowego i budżetu, Salvador Garriga Polledo, członek Specjalnej Komisji ds. Wyzwań Politycznych i Zasobów Budżetowych na rzecz Zrównoważonej Unii Europejskiej po 2013 r. Parlamentu Europejskiego
 4. Panel dyskusyjny - Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 - spojrzenie od strony polityki spójności
  Wystąpienie: Waldemar Sługocki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
 5. Panel dyskusyjny – Stan realizacji priorytetów polskiej Prezydencji w Radzie UE
  Wystąpienie: Mikołaj Dowgielewicz, sekretarz stanu ds. europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
 6. Panel dyskusyjny – Dwa lata po wejściu w życie Traktatu z Lizbony
  Wystąpienie: Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i administracji
 7. Przyjęcie uwag i konkluzji z XLVI posiedzenia

  wróć do góry


Jednolity rynek: stan na dziś i wyzwania na przyszłość - Wspólne Spotkanie Komisji, 9-11.10.2011, Bruksela, PE 

Wystąpienia: Michel Barnier, komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, Marcin Korolec, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki

Debaty kluczowe: 1) przyszłość polityki dotyczącej jednolitego rynku, z uwzględnieniem inicjatywy dziewięciu państw na rzecz europejskiego wzrostu; 2) zarządzanie jednolitym rynkiem: przywództwo, partnerstwo i wzmocnienie

Inne debaty: ochrona konsumentów, mobilność obywateli, jednolity rynek cyfrowy, zamówienia publiczne

wróć do góry

 


Spójność społeczna i rozwój demograficzny w zrównoważonej Europie - Wspólne Spotkanie Parlamentarne, 5-6.12.2011, Bruksela, PE 

Wystąpienie gościa specjalnego: Michael Cichon, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Socjalnego Międzynarodowej Organizacji Pracy

Panel 1 - Gospodarcze i budżetowe skutki zmian demograficznych

Panel 2 - Spójność społeczna a rozwój regionalny

Panel 3 - Społeczne i równościowe aspekty zatrudnienia i zmian demograficznych
Panel 3 - SEJSA PLENARNA
Wystąpienia wprowadzające do sesji plenarnej: Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej (w imieniu polskiej prezydencji), László Andor, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i integracji (w imieniu Komisji Europejskiej)

wróć do góry

 


Spotkanie Sekretarzy Generalnych Parlamentów Unii Europejskiej, 5-6.02.2012, Warszawa 

 1.  Spotkania: sekretarze generalni trio, sekretarze generalni trojki
 2. Wymiana informacji na temat wyboru trybu ratyfikacji w poszczególnych państwach członkowskich Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Monetarnej
 3. Prezentacja rocznego raportu na temat funkcjonowania międzyparlamentarnej elektronicznej platformy wymiany informacji w sprawach UE, Harro Semmler, Sekretarz Generalny Bundestagu oraz przewodniczący Rady IPEX
  Przyjęcie nowelizacji Wytycznych IPEX
 4. Informacja na temat postępów prac nad wdrażaniem konkluzji ostatniej Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE, Ewa Polkowska, szef Kancelarii Senatu
 5. Prezentacja programu i projektu porządku dziennego Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE w 2012 r., Lech Czapla, szef Kancelarii Sejmu

  wróć do góry


Konferencja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej, 19-21.04.2012, Warszawa 

SESJA I
Kryzys jedności europejskiej, co powinniśmy zrobić?
Wystąpienia: Donald Tusk, prezes Rady Ministrów, Maria da Assunção Esteves, przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego Republiki Portugalii

SESJA II
Kontrola parlamentarna wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO)

Obrady w formule 1+1 na temat: Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej - implikacje dla parlamentów Unii Europejskiej

SESJA III
Parlament, opinia publiczna i media
 Wystąpienie: André Flahaut, przewodniczący Izby Reprezentantów Królestwa Belgii

Przyjęcie konkluzji spotkania

wróć do góry