Strona główna > Tematy prawne i ustrojowe > Polityka gospodarcza i pieniężna > Zintegrowane ramy finansowe, czyli...

 

logo eng

AAA Drukuj

Zintegrowane ramy finansowe, czyli tzw. unia bankowa 01.07.2014

I. WPROWADZENIE
II. AKTY PRAWNE I PROJEKTY
III. INNE DOKUMENTY
IV. PROCES LEGISLACYJNY
V. STRONY INTERNETOWE
VI. PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE


I. WPROWADZENIE

Koncepcja utworzenia zintegrowanych ram finansowych (tzw. unii bankowej) została przedstawiona przez przewodniczącego Komisji J. M. Barroso na nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej 23 maja 2012. Na szczycie Rady Europejskiej w dniach 28-29 czerwca 2012 Herman Van Rompuy, we współpracy z przewodniczącymi Komisji i Eurogrupy oraz prezesem Europejskiego Banku Centralnego (EBC), przedstawił sprawozdanie pt. „W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej" (por. pkt 13 poniżej), w którym wymienia zintegrowane ramy finansowe jako jeden z czterech podstawowych elementów składowych stabilnej unii gospodarczej i finansowej (UGW), obok zintegrowanych ram budżetowych, polityki gospodarczej i zapewnienia niezbędnej legitymacji demokratycznej. Ten ostatni element oznacza ścisłe zaangażowanie Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych, w ramach zakreślonych przez Protokół nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej.

Harmonogram działań mających na celu usprawnienie UGW, w tym utworzenie unii bankowej, Komisja przedstawiła jesienią 2012 w komunikatach: Plan działania na rzecz unii bankowej (COM (2012) 510) oraz Plan działania na rzecz pogłębionej i rzeczywistej unii gospodarczej i walutowej. Otwarcie debaty europejskiej (COM(2012) 777). Dotyczy on 18 państw członkowskich strefy euro, ale do jego realizacji mogą przystąpić pozostałe państwa członkowskie. Główne elementy unii bankowej to:

I filar, czyli jednolity mechanizm nadzorczy – SSM (Single Supervisory Mechanism)

W ramach SSM Europejskiemu Bankowi Centralnemu zostaną powierzone uprawnienia do sprawowania nadzoru nad bankami w strefie euro i innych państwach uczestniczących (rozporządzenia nr 1024/2013 i 1022/2013 przyjęte w październiku 2013 – por. pkt 2 i 1 poniżej);
Praktyczne zasady demokratycznej kontroli nad działaniami EBC w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego zawarto w porozumieniu międzyinstytucjonalnym między Parlamentem Europejskim a EBC z 23 listopada 2013 – por. pkt 3 poniżej.

II filar, czyli jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji – SRM (Single Resolution Mechanism)

Projekt rozporządzenia ustanawiającego jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków Komisja przedstawiła 10 lipca 2013 (COM(2013) 520, pkt 4 poniżej); proces legislacyjny nie zakończony, stanowisko PE w I czytaniu 15 kwietnia 2014.
Koszty restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banku będą spoczywały głównie na jego udziałowcach i wierzycielach, a dopiero w ostatniej kolejności – na jednolitym funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, finansowanym ze składek wnoszonych przez banki (obowiązek przekazania składek: por. umowa międzyrządowa – pkt 5 poniżej).
Jednolity mechanizm restrukturyzacji będzie obowiązywał w państwach objętych jednolitym mechanizmem nadzorczym. W pozostałych państwach członkowskich będą stosowane przepisy dyrektywy nr 2014/59/UE z 15 maja 2014 przewidującej działania w oparciu o sieć krajowych organów i mechanizmów restrukturyzacji;

Ramy regulacyjne sektora finansowego wspólne dla całego rynku wewnętrznego (wybrane przepisy)

Dyrektywa 2014/59/UE w sprawie naprawy, restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków z 15 maja 2014 – BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), pkt 6.
Dyrektywa 2013/36/UE i rozporządzenie 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych z 26 czerwca 2013 – pakiet CRD IV/CRR (fourth Capital Requirements Directive and Capital Requirements Regulation), por. pkt 7 i 8 poniżej.
Europejski system gwarantowania depozytów – DGS (Deposit Guarantee Scheme), dyrektywa (przekształcona) 2014/49/UE z 16 kwietnia 2014 (por. pkt 9 poniżej)
Projekt rozporządzenia dotyczącego przejrzystości finansowania papierów wartościowych, COM(2014) 40, 29 stycznia 2014, pkt 10.

II. AKTY PRAWNE I PROJEKTY

I filar

 1. Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi , Dz.Urz. UE 2013 L 287, s. 63
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1022/2013 z dnia 22 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) w odniesieniu do powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 1024/2013, Dz.Urz. UE 2013 L 287, s. 5
 3. Porozumienie międzyinstytucjonalne między Parlamentem Europejskim a Europejskim Bankiem Centralnym w sprawie praktycznych zasad egzekwowania demokratycznej odpowiedzialności i sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zadań powierzonych EBC w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego (2013/694/UE), 6 listopada 2013, Dz.Urz. 2013, L 320, s.1

II filar

 1. Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego bankowego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010, COM(2013) 520 final, 10 lipca 2013

Finansowanie

 1. Umowa o przekazywaniu i uwspólnianiu składek na rzecz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, 14 maja 2014 (podpisana przez państwa członkowskie, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Szwecji, 21 maja 2014)

Ramy regulacyjne

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych [...], Dz.Urz. UE 2014 L 173 s. 190
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, Dz.Urz. UE 2013 L 176, s. 338
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, Dz.Urz. UE 2013 L 176, s. 1
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów, Dz.Urz. UE 2014 L 173 s. 149
 5. Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zgłaszania transakcji finansowania papierów wartościowych oraz przejrzystości tych transakcji, COM(2014) 40, 29 stycznia 2014

III. INNE DOKUMENTY

 1. Zreformowany europejski sektor finansowy, COM(2014) 279, 15 maja 2014
 2. Komunikat Komisji: Plan działania na rzecz pogłębionej i rzeczywistej unii gospodarczej i walutowej. Otwarcie debaty europejskiej, COM(2012) 777, 30 listopada 2012
 3. Komunikat Komisji: Plan działania na rzecz unii bankowej, COM (2012) 510, 12 września 2012
 4. W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej, sprawozdanie przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya, 26 czerwca 2012

Więcej dokumentów pdf

IV. PROCES LEGISLACYJNY

COM (2014) 40
Obserwatorium Legislacyjne EUR-Lex Sejm RP
COM (2013) 520
Obserwatorium Legislacyjne EUR-Lex Sejm RP

V. STRONY INTERNETOWE

VI. PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE

Komunikaty prasowe

 • Finalising the Banking Union: European Parliament backs Commission's proposals (Single Resolution Mechanism, Bank Recovery and Resolution Directive, and Deposit Guarantee Schemes Directive), STATEMENT/14/119, 15.04.2014
 • Banking union: restoring financial stability in the Eurozone, MEMO/14/294, 15.04.2014
 • A Single Resolution Mechanism for the Banking Union – frequently asked questions, MEMO/14/295, 15.04.2014
 • Deposit Guarantee Schemes – frequently asked questions, MEMO/14/296, 15.04.2014

  Raporty
 • High-level Expert Group on reforming the structure of the EU banking sector (chaired by Erkki Liikanen): Final report, Brussels, 2 October 2012 (w szczególności rozdziały 4 i 5, s. 67 i n.)
 • Enderlein H., Bofinger P., Boone L. i in.: Completing the Euro. A road map towards fiscal union in Europe. Report of the „Tommaso Padoa-Schioppa Group", Notre Europe, June 2012
 • The Spinelli Group: Only a European federal union can solve the crisis. Federal Union or disintegration. Shadow European Council, Brussels, 28.06.2012