Strona główna > Ważne debaty parlamentarne > Debata nad stanem Unii i programem...

 

chorwacja logo

AAA Drukuj

Debata nad stanem Unii i programem prac Komisji

(stan na:  31.01.2020)

W 2010 roku Komisja Europejska rozpoczęła nowy cykl programowania, zapowiedziany w wytycznych politycznych (pkt 3) oraz w porozumieniu ramowym zawartym między Parlamentem Europejskim i Komisją (pkt 4).

Podstawowym dokumentem programowym pozostał roczny program prac Komisji, jednak, poczynając od 2010 roku, obejmuje on również elementy dotychczasowych rocznych strategii politycznych. Wskazuje m.in. obszary, w których należy podejmować inicjatywy, aby możliwa była realizacja długoterminowych strategii politycznych, a co za tym idzie, celów, jakie stawia sobie UE.

Ponadto od 2010 roku przewodniczący Komisji wygłasza na pierwszej sesji miesięcznej PE we wrześniu orędzie o stanie Unii, w którym określa priorytety i cele strategiczne na następny rok. Jednocześnie przedstawia Parlamentowi na piśmie główne założeniadotyczące programu prac Komisji na następny rok.

15 lipca 2014 Jean-Claude Juncker przedstawił wytyczne polityczne na kadencję Komisji Europejskiej 2014-2019 (pkt 1).

Począwszy od roku 2015 KE przygotowuje kolejne programy prac w oparciu o 10 priorytetów. Prace nad konkretnymi inicjatywami w ramach poszczególnych priorytetów KE można śledzić poprzez Ustawodawczy rozkład jazdy (Legislative Train Schedule) stworzony w październiku 2016 przez PE (por. pkt 6 i 7).

13 kwietnia 2016 r. KE, PE i Rada podpisały porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa (por. pkt 2), w którym m.in. określono zasady programowania wieloletniego i rocznego. W porozumieniu przewidziano, że:

  • w programie prac Komisji – oprócz projektów najważniejszych nowych aktów prawnych – zostaną uwzględnione wnioski dotyczące uchylenia, przekształcenia, uproszczenia i wnioski przeznaczone do wycofania,
  • zarówno przed przyjęciem, jak i po przyjęciu rocznego programu prac, Komisja będzie prowadzić dialog z Parlamentem Europejskim i Radą na zasadach szczegółowo określonych w pkt 6 porozumienia.

Należy podkreślić, że po przyjęciu programu prac Komisji i na jego podstawie trzy instytucje uzgadniają wspólną deklarację w sprawie rocznego programowania, zawierającą ogólne cele i priorytety na kolejny rok oraz pozycje o największym znaczeniu politycznym, które powinny być traktowane priorytetowo w ramach procesu legislacyjnego. Pierwsza wspólna deklaracja została podpisana 13 grudnia 2016.

Ponadto Komisja będzie dokonywać regularnych aktualizacji swego planowania w trakcie roku i podawać powody wszelkich opóźnień. Ma też regularnie składać sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie z wykonania swego programu prac.

DOKUMENTY

  1. Jean-Claude Juncker, Nowy początek dla Europy: Mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych. Wytyczne polityczne na następną kadencję Komisji Europejskiej, 15.07.2014.
  2. Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa, 13.04.2016, Dz. Urz. UE 2016 L 123, s. 1.
  3. Praktyczne ustalenia Rady w sprawie rocznego programowania. Ramy czasowe i etapy, 6879/16, 11.03.2016.
  4. José Manuel Barroso, Political guidelines for the next Commission, 03.09.2009
  5. Porozumienie ramowe w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską, Załącznik nr XIV, Załącznik 4: Kalendarz programu prac Komisji, Dz. Urz UE 2010 L 304, s. 47.
  6. Program prac Komisji – Najważniejsze dokumenty – strona internetowa KE
  7. Legislative Train Schedule – strona internetowa PE
  8. EP Legislative Train Schedule – Legislacyjny rozkład jazdy PE – informacja OIDE

Dokumenty programowe KE (do 2010 roku)