Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Leksykon wielostronnej współpracy... > Międzyparlamentarna Konferencja ds....

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

LEKSYKON Konferencja Międzyparlamentarna ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (KM WPZiB/WPBiO)

Strona KM WPZiB/WPBiO

  1. Konferencja Międzyparlamentarna ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (KM WPZiB/WPBiO) stanowi forum wymiany informacji i doświadczeń, mające umożliwić parlamentom narodowym i Parlamentowi Europejskiemu dostęp do pełnej informacji w zakresie WPZiB i WPBiO podczas wykonywania właściwych im funkcji w tym obszarze. Konferencja zastąpiła spotkania COFACC (Konferencji Przewodniczących Komisji ds. Zagranicznych) i CODACC (Konferencji Przewodniczących Komisji ds. Obrony.
  2. Stworzenie Konferencji Międzyparlamentarnej ds. WPZiB/WPBiO wynikało z potrzeby wypracowania, po wejściu w życie 1 grudnia 2009 Traktatu z Lizbony oraz zakończeniu w czerwcu 2011 funkcjonowania Europejskiego Zgromadzenia Bezpieczeństwa i Obrony, odpowiedniego forum międzyparlamentarnego ds. wspólnej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony. Konferencję powołano  decyzją Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE (KPPUE) w kwietniu 2011, w Brukseli. Ostateczne porozumienie w sprawie jej składu i formuły działania osiągnięto podczas KPPUE w Warszawie, w kwietniu 2012. Regulamin konferencji przyjęto – na podstawie szczegółowych wytycznych KPPUE – na pierwszym posiedzeniu na Cyprze w dniach 9-10 września 2012 r., a zmieniono w Rzymie 5-7 listopada 2014. Podczas spotkania w Rzymie KM WPZiB/WPBiO przyjęła także dokument „Najlepsze praktyki", stanowiący rozwinięcie regulaminu dla celów przyszłych obrad konferencji.
  3. W skład konferencji wchodzą delegacje poszczególnych parlamentów narodowych państw członkowskich UE (po 6 parlamentarzystów; w przypadku parlamentów dwuizbowych podział miejsc w delegacji jest dokonywany na podstawie ich wewnętrznego porozumienia) oraz Parlamentu Europejskiego (16 członków Parlamentu). Ponadto każdy parlament narodowy państwa kandydującego do członkostwa oraz każdego europejskiego państwa członkowskiego NATO może być reprezentowany przez delegację złożoną z 4 obserwatorów.
    Na posiedzenia jest zapraszany wysoki przedstawiciel UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
  4. Konferencja spotyka się dwa razy w roku w państwie sprawującym prezydencję Rady. Przewodniczy jej parlament państwa sprawującego prezydencję w ścisłej współracy z Parlamentem Europejskim. Sekretariat jest zapewniany przez parlament prezydencji we współpracy z Parlamentem Europejskim oraz poprzednią i następną prezydencją. Konferencja może przyjmować w drodze konsensusu niewiążące konkluzje ze spotkań, związane z jej porządkiem dziennym. Dokumenty te są publikowane w językach roboczych, czyli angielskim i francuskim, na stronie internetowej konferencji w witrynie IPEX, a ich tłumaczenia na język polski – na stronie OIDE.

 

Zobacz: Spotkania i dokumenty

Aktualizacja: 30.08.2023

Zgodnie z porozumieniem  Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu, w pracach Konferencji uczestniczy trzech posłów i trzech senatorów. Sejm, na podstawie decyzji Marszałka Sejmu, jest reprezentowany przez Przewodniczących Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji Finansów Publicznych i Komisji Gospodarki lub wskazanych przez nich przedstawicieli