Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Grupa Wyszehradzka > Spotkania komisji do spraw... > XVI SPOTKANIE

 

logo be

AAA Drukuj

XVI SPOTKANIE

10-12.04.2013, PRACHATNICE

SKŁAD DELEGACJI

W spotkaniu uczestniczyli: pos. Alicja Olechowska (PO) - wiceprzewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, Witold Klepacz (RP) - wiceprzewodniczący Komisji, pos. Andrzej Sztorc (PSL) - wiceprzewodniczący Komisji, pos. Adam Kępiński (SLD) - członek Komisji, sen. Edmund Wittbrodt (PO) - przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP.

PORZĄDEK DZIENNY

  1. Parlamenty narodowe i legitymacja demokratyczna w UE
  2. Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne w kontekście państw Grupy Wyszehradzkiej

DOKUMENTY


pdf

CONCLUSIONS*

of the
Meeting of the European Affairs Committees of the the Hungarian National Assembly, the Chamber of Deputies and the Senate of the  Czech Republic, the Sejm and the Senate of the Republic of Poland and the National Council of the Slovak Republic

 

The Representatives of the European Affairs Committees of the Visegrad Group Countries

With regard to the Art. 13 of the Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union and with regard to the currently ongoing discussion on the strengthening of democratic legitimacy and accountability at the level of the National Parliaments of EU Member States and in the European Parliament:
- appreciate the initiative of the Chairwoman of the Danish Committee on European Affairs Ms. Eva Kjer Hansen aimed at deepening the debate on the role of National Parliaments in more integrated financial, budgetary and economic union;
- acknowledge the Conclusions of the informal meeting held in Copenhagen on 11th March 2013 that are summarized in the proposals mentioned in the letter of the Chairwoman of the Danish Committee on European Affairs Ms. Eva Kjer Hansen and the Chairman of the Irish Joint Committee on European Affairs Mr. Dominic Hannigan;
- emphasize that the measures adopted to establish closer Economic and Monetary Union will have a significant economic and legal impact on all EU Member States which are fully involved in the internal market and to a various extent also in the broader forms of economic and fiscal coordination in relation to the European semester. Therefore, any form of inter-parliamentary cooperation must encompass all the 27 national parliaments;
- recommend the prompt establishment of an inter-parliamentary budget conference, possibly using already existing forms of cooperation, by all EU Member States and the European Parliament.

With regard to the EU Energy Policy and energy security:
- remind the eminent domain of the Member States to define the conditions for exploiting its energy resources, the choice between energy resources and determination of the composition of energy supply;
- refer to the need for swift completion of the fully operating internal energy market;
- emphasize their support for increasing energy efficiency, which constitutes a key part of the effort to decrease the demands of the EU economy for natural resources and to contribute to EU energy security;
- would welcome more coordinated and more cohesive approach of EU Member States in the field of international energy relations, especially as regards to relations with third countries that are acting as EU energy partners by either importing energy resources to the EU or by providing transit of energy resources to the EU;
- point out instability and unpredictability of the common energy policy legal framework in medium-term to long-term period that causes significant difficulties in planning, investment decisions and implementation of majority of larger projects concerning energy sources and energy infrastructure;
- draw attention to the question of incidental unscheduled electricity overflows among national power systems that is currently affecting EU Member States within the Central Europe;
- note with uneasiness the persisting nonexistence of a global agreement on the reduction of greenhouse gas emissions and, at the same time, very ambitious emission reduction plans within the EU. Without the engagement of world’s major producers of greenhouse gas emissions the current EU policy would disadvantage the EU economy in global competition and would only be a minimum contribution to the world’s climate. Therefore, the EU climate and energy policy must be based on the outcome of the global climate negotiations to be concluded by 2015.


pdf

KONKLUZJE

ze spotkania
komisji ds. europejskich Izby Deputowanych i Senatu Republiki Czeskiej, węgierskiego Zgromadzenia Narodowego, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rady Narodowej Republiki Słowackiej

 

Przedstawiciele komisji ds. europejskich państw Grupy Wyszehradzkiej:

W nawiązaniu do art. 13 Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej oraz do dyskusji toczącej się aktualnie na szczeblu parlamentów narodowych państw członkowskich UE oraz w Parlamencie Europejskim na temat wzmocnienia demokratycznej legitymizacji i odpowiedzialności:
- doceniają inicjatywę Przewodniczącej duńskiej Komisji ds. Europejskich, pani Evy Kjer Hansen, mającą na celu pogłębienie debaty na temat roli parlamentów narodowych w ściślejszej unii finansowej, budżetowej i gospodarczej;
- przyjmują do wiadomości konkluzje nieformalnego spotkania zorganizowanego w Kopenhadze 11 marca 2013 r., które zostały zawarte w propozycjach przedstawionych w liście Przewodniczącej duńskiej Komisji ds. Europejskich, pani Evy Kjer Hansen, i Przewodniczącego irlandzkiej Wspólnej Komisji ds. Europejskich, pana Dominica Hannigana;
- podkreślają, że działania podjęte w celu stworzenia ściślejszej unii gospodarczej i walutowej będą miały istotny wpływ na gospodarkę i prawo we wszystkich państwach członkowskich UE, które w pełni uczestniczą w rynku wewnętrznym oraz – w różnym stopniu – w szerszych formach koordynacji gospodarczej i fiskalnej w odniesieniu do semestru europejskiego. Dlatego każda forma współpracy międzyparlamentarnej musi obejmować wszystkie 27 parlamentów narodowych;
- zalecają szybkie powołanie międzyparlamentarnej konferencji budżetowej, możliwie przy wykorzystaniu istniejących form współpracy, przez wszystkie państwa członkowskie UE i Parlament Europejski.

W nawiązaniu do polityki energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego UE:
- przypominają o wyłącznym prawie państw członkowskich do określania warunków eksploatacji ich zasobów energetycznych, wyboru między poszczególnymi zasobami energetycznymi i określania struktury dostaw energii;
- zwracają uwagę na konieczność szybkiego ukończenia budowy w pełni funkcjonującego wewnętrznego rynku energii;
- podkreślają swoje poparcie dla zwiększenia efektywności energetycznej, która stanowi kluczowy element w dążeniu do ograniczenia popytu gospodarki UE na surowce naturalne i przyczyni się do bezpieczeństwa energetycznego UE;
- pozytywnie oceniliby bardziej skoordynowane i spójne podejście państw członkowskich UE w dziedzinie międzynarodowych stosunków energetycznych, zwłaszcza w odniesieniu do relacji z państwami trzecimi, które pełnią rolę partnerów energetycznych UE, eksportując zasoby energetyczne do UE lub umożliwiając tranzyt zasobów energetycznych do UE;
- wskazują na niestabilność i nieprzewidywalność ram prawnych wspólnej polityki energetycznej w średnim i długim okresie, co znacznie utrudnia planowanie, podejmowanie decyzji inwestycyjnych i wdrażanie większości dużych projektów dotyczących źródeł energii i infrastruktury energetycznej;
- zwracają uwagę na kwestię incydentalnych, nieplanowanych nadwyżek energii elektrycznej w krajowych systemach energetycznych, które zdarzają się obecnie w środkowoeuropejskich państwach członkowskich UE;
- z niepokojem obserwują utrzymujący się brak globalnego porozumienia dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i, jednocześnie, bardzo ambitne plany ograniczenia emisji w ramach UE. Bez zaangażowania ze strony największych światowych emitentów gazów cieplarnianych obecna polityka UE zaszkodziłaby gospodarce UE w obliczu globalnej konkurencji, mając jednocześnie minimalny wpływ na klimat na świecie. Dlatego polityka klimatyczna i energetyczna UE musi opierać się na wyniku globalnych negocjacji w sprawie klimatu, które mają być zakończone do 2015 r.


Tekst konkluzji opracowany i przyjęty w jęz. ang.