Strona główna

 

logo be

AAA Drukuj

Pierwszy przegląd rejestru przejrzystości 09.06.2014

I. WPROWADZENIE
II. DOKUMENTY UE 
III. KOMUNIKATY PRASOWE I PUBLIKACJE
IV. STANOWISKA W PROCESIE KONSULTACJI
V. STRONY INTERNETOWE 


I. WPROWADZENIE

W czerwcu 2011 Parlament Europejski i Komisja Europejska utworzyły, na mocy porozumienia międzyinstytucjonalnego, wspólny rejestr przejrzystości dla organizacji i osób zaangażowanych w opracowanie i realizację polityki UE. Rejestr określa rodzaje działalności podlegające wpisowi i podmioty, które mogą się zarejestrować, ustanawia kodeks postępowania, wskazuje środki podejmowane w przypadku jego nieprzestrzegania oraz mechanizm składania skarg. Rejestr jest dobrowolny i obejmował w kwietniu br. 6500 podmiotów. Organizacje wpisują do niego ogólne informacje o swojej działalności, rocznych kosztach oraz nazwiska akredytowanych osób. Deklarują również wszelkie fundusze otrzymywane z UE.

Zgodnie z założeniami porozumienia, po dwóch latach przeprowadzono weryfikację obowiązującego rejestru. Międzyinstytucjonalna Grupa Robocza pod kierownictwem przewodniczącego KE Maroša Šefčoviča i wiceprzewodniczącego PE Rainera Wielanda przygotowała projekt zmian zatwierdzony przez KE i PE w kwietniu 2014.

W rezultacie zmodyfikowano funkcjonowanie rejestru tak, aby służył zwiększeniu przejrzystości informacji, a także wyciąganiu surowszych konsekwencji wobec łamiących ustalone zasady.

Nowy rejestr zacznie obowiązywać najpóźniej od 1 stycznia 2015 roku. Kolejną weryfikację przewiduje się na rok 2017.

II. DOKUMENTY UE

 1. Porozumienie między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską w sprawie utworzenia „Rejestru służącego przejrzystości" dotyczącego organizacji i samozatrudnionych osób, zaangażowanych w opracowanie i realizację polityki Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2011 L 191, s. 29
 2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie „Rejestru służącego przejrzystości" (2014/2010(ACI)), P7_TA(2014)0376
  ZAŁĄCZNIK
  - Porozumienie między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską w sprawie „rejestru służącego przejrzystości" dotyczącego organizacji i osób samozatrudnionych zaangażowanych w opracowanie i realizację polityki Unii Europejskiej
 3. Sprawozdanie z działania rejestru służącego przejrzystości na 2013, PE 524.953/BUR/GT
 4. Nota informacyjna Rady Unii Europejskiej , 13528/12, 11.09.2012 (jęz. ang.)

III. KOMUNIKATY PRASOWE I PUBLIKACJE

 1. Zmieniony rejestr służący przejrzystości: więcej informacji i zachęt, surowsze konsekwencje dla łamiących zasady",15.04.2014
 2. Wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič: Wspólny rejestr służący przejrzystości będzie silniejszy i utrzyma swój wyjątkowy zakres, 13.12.2013
 3. Review of the European Transparency Register, European Parliament, 18.06.2013

IV. STANOWISKA W PROCESIE KONSULTACJI

 1. ALTER-EU – Sojusz na rzecz Przejrzystości Lobbingu i Uregulowań Prawnych
 2. EPACAEuropejskie Stowarzyszenie Firm Doradczych w zakresie Spraw Publicznych
 3. SEAP – Stowarzyszenie Profesjonalnych Firm w zakresie Spraw Europejskich
 4. Transparency International EU Office

 V. STRONY INTERNETOWE

 1. Rejestr służący przejrzystości – portal Europa
 2. Transparency Portal – konsultacje w sprawie rejestru