Strona główna

 

logo be

AAA Drukuj

Semestr europejski - przebieg cyklu koordynacji na poziomie Unii i Polski (2011-2014) 31.10.2014

I. WPROWADZENIE
II. PRZEBIEG SEMESTRU EUROPEJSKIEGO W 2013 ORAZ STAN NA 2014 (w tym debaty Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP (SUE))
III. PRZEBIEG SEMESTRU EUROPEJSKIEGO W 2011 I 2012
IV. DOKUMENTY PODSTAWOWE
V. WYBRANE STRONY INTERNETOWE, RAPORTY COSAC, PUBLIKACJE I KOMUNIKATY PRASOWE

I. WPROWADZENIE

Semestr europejski
Semestr europejski, czyli europejski okres oceny i koordynacji polityki gospodarczej, stanowi podstawowy element wzmocnionych ram zarządzania gospodarczego UE. Umożliwia on koordynację polityk budżetowych, makroekonomicznych i strukturalnych państw członkowskich z cyklem planowania na szczeblu UE. Semestr obejmuje monitorowanie stabilności finansów publicznych państw członkowskich zgodnie z Paktem stabilności i wzrostu, wdrażanie strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz paktu euro plus.

Semestr europejski został wprowadzony na mocy rozporządzenia nr 1175/2011, wchodzącego w skład tzw. sześciopaku, który zreformował Pakt stabilności i wzrostu. Rozpoczyna się on w listopadzie od przyjęcia przez Komisję rocznej analizy wzrostu gospodarczego. W tym samym czasie Komisja przedstawia sprawozdanie w ramach mechanizmu ostrzegania, rozpoczynając cykl procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej, włączony do semestru europejskiego na podstawie rozporządzenia nr 1176/2011. Następnie, w pierwszej połowie roku odbywają się debaty w instytucjach UE, a w drugiej trwają prace w państwach członkowskich oraz przegląd realizacji zaleceń na poziomie Unii.

Nowe elementy semestru 2013/2014
W związku z wejściem w życie w 2013 r. Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w UGiW oraz rozporządzeń nr 472/2013 i 473/2013 (tzw. dwupak stanowiący uzupełnienie sześciopaku), wprowadzono nowe elementy koordynacji polityki budżetowej państw członkowskich należących do strefy euro. W październiku 2013 państwa członkowskie strefy euro (z wyjątkiem państw objętych programem dostosowań makroekonomicznych) po raz pierwszy przedstawiły Komisji projekty budżetowe na kolejny rok. Komisja wydała opinie na temat tych projektów oraz ogólną ocenę sytuacji budżetowej w strefie euro. Ponadto, Komisja przedstawiła oceny programów partnerstwa gospodarczego, przedłożonych po raz pierwszy przez państwa strefy euro objęte procedurą nadmiernego deficytu. W programach tych określa się działania i reformy strukturalne potrzebne dla zapewnienia korekty nadmiernego deficytu.

Semestr europejski w Polsce
W Polsce za koordynację i monitorowanie procesu zarządzania gospodarczego, w tym opiniowanie krajowego programu reform i programu konwergencji, jest odpowiedzialny Międzyresortowy Zespół do spraw Strategii „Europa 2020" powołany przez Prezesa Rady Ministrów.

W Sejmie RP debata nad dokumentami  przyjmowanymi w ramach semestru europejskiego odbywa się w Komisji do Spraw Unii Europejskiej (SUE). Na początku roku SUE omawia roczną analizę wzrostu gospodarczego przygotowaną przez Komisję, a w czerwcu, wspólnie z Komisją Gospodarki i Komisją Finansów Publicznych – projekt zaleceń dla Polski. Roczną analizę przedstawiał dotychczas komisarz UE ds. budżetu Janusz Lewandowski, zalecenia -  komisarz  wspólnie z przedstawicielami rządu.

Zobacz także: Informacja OIDE – Semestr europejski. Przewodnik po kluczowych dokumentach (stan na 11 stycznia 2013)

II. PRZEBIEG SEMESTRU EUROPEJSKIEGO W 2013 ORAZ STAN NA 2014  (w tym debaty Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP (SUE))

 

 2013 2014
LISTOPAD poprzedniego roku – przedstawienie przez Komisję: rocznej analizy wzrostu gospodarczego (AWG; wyznaczenie celów i priorytetów w zakresie polityki gospodarczej i budżetowej oraz ocena realizacji przez państwa ubiegłorocznych zaleceń), sprawozdania w ramach mechanizmu ostrzegania, opinii w sprawie projektów budżetu państw strefy euro i programów partnerstwa gospodarczego oraz ocen działań podejmowanych przez państwa członkowskie w ramach procedury nadmiernego deficytu

28 listopada 2012 - Komunikat Komisji Roczna analiza wzrostu na 2013 r., COM (2012) 750, Załącznik Projekt wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu

28 listopada 2012 - Sprawozdanie Komisji przedkładane w ramach mechanizmu ostrzegania (2013 r.) przygotowane zgodnie z art. 3 i 4 rozporządzenia w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania), COM (2012) 751

13 listopada 2013 - Komunikat Komisji Roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2014 r., COM(2013) 800, Projekt wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2014 r., COM (2013) 801

13 listopada 2013 - Sprawozdanie Komisji przedkładane w ramach mechanizmu ostrzegania (2014 r.) (przygotowane zgodnie z art. 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1176/2011 w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania), COM(2013) 790

15 listopada 2013 - Komunikat Komisji Projekty planów budżetowych państw strefy euro na 2014 r: ogólna ocena sytuacji budżetowej i perspektyw, COM(2013) 900

15 listopada 2013 - Zalecenie: Zalecenie Rady mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego w Polsce, COM(2013) 906; Zalecenie: Decyzja Rady stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013 r., COM(2013) 907
(oceny działań podejmowanych przez państwa w ramach procedury nadmiernego deficytu oraz oceny programów partnerstwa gospodarczego)

2 grudnia 2013 - Zalecenie Rady mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego w Polsce

10 grudnia 2013 - Decyzja Rady stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013 r. (2013/758/UE)

LUTY/MARZEC – debaty w instytucjach UE; Rada Europejska podczas dorocznego wiosennego szczytu gospodarczego wydaje wskazówki dla państw członkowskich, w oparciu o AWG i konkluzje Rady

7 lutego 2013 - Rezolucja PE w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2013 (2012/2256(INI)) oraz Rezolucja PE w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego 2013 (2012/2257(INI))

22 lutego 2013 - dyskusja SUE na temat rocznej analizy wzrostu na 2013, COM(2012) 750 ( pełny zapis przebiegu posiedzenia)

4 marca 2014 - Wspólne sprawozdanie o zatrudnieniu

7 marca 2013 - Rada: Realizacja europejskiego semestru - sprawozdanie podsumowujące

14 marca 2013 - Rada Europejska wydaje wskazówki dla państw członkowskich (Konkluzje) na podstawie konkluzji z posiedzenia Rady z 12 lutego 2013 (press release)

10 stycznia 2014 -dyskusja SUE na temat rocznej analizy wzrostu na 2014, COM(2013) 800 ( pełny zapis przebiegu posiedzenia)

25 lutego 2014 - Rezolucja PE w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2014 rok (2013/2157(INI)), Rezolucja PE w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2014 r. (2013/2158(INI)) oraz Rezolucja PE w sprawie zarządzania jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2014 (2013/2194(INI))

12 marca 2014 - Wspólne sprawozdanie o zatrudnieniu

13 marca 2013 - Rada: Realizacja europejskiego semestru – Sprawozdanie podsumowujące

21 marca 2014 - Rada Europejska wydaje wskazówki dla państw członkowskich (Konkluzje) na podstawie konkluzji z posiedzenia Rady z 10 marca 2014 (press release)

MARZEC/KWIECIEŃ – komunikat Komisji zawierający wyniki szczegółowych ocen sytuacji w ramach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej, przedłożenie przez państwa członkowskie krajowych programów reform, programów stabilności (dla państw strefy euro) lub konwergencji (dla państw spoza strefy euro), w których państwa członkowskie, biorą pod uwagę cele i priorytety zatwierdzone przez Radę Europejską.

10 kwietnia 2013 – Komunikat Komisji Wyniki szczegółowych ocen sytuacji przeprowadzonych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1176/2011 w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania, COM (2013) 199

Polska:
30 kwietnia 2013 - Krajowy Program Reform
kwiecień 2013 - Program konwergencji

Programy przedstawione przez państwa członkowskie: National documents 2013

5 marca 2014 – Komunikat Komisji Wyniki szczegółowych ocen sytuacji przeprowadzonych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1176/2011 w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania, COM (2014) 150

Polska:
22 kwietnia 2014 - Krajowy Program Reform
kwiecień 2014 - Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2014-2017 (część I - Program konwergencji)

Programy przedstawione przez państwa członkowskie: National documents 2014

MAJ/CZERWIEC – Komisja Europejska, na podstawie programów, przygotowuje dla wszystkich państw członkowskich propozycje zaleceń, które są omawiane przez Radę ECOFIN, a następnie zatwierdzane przez Radę Europejską
29 maja 2013 – Zalecenie: Zalecenie Rady w sprawie krajowego programu reform Polski z 2013 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na lata 2012–2016, COM(2013) 371

[oraz towarzyszący zaleceniu Dokument roboczy służb Komisji: Ocena krajowego programu reform i programu konwergencji Polski z 2013 r.]

29 maja 2013 – Zalecenie: Zalecenie Rady mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego w Polsce, COM(2013) 393

7 czerwca 2013 – informacja dla SUE na temat zaleceń dla Polski w związku z realizacją semestru europejskiego(pełny zapis przebiegu posiedzenia)

18 czerwca 2013 - Zalecenie Rady mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego w Polsce, 10561/13

27-28 czerwca 2013 – zatwierdzenie przez Radę Europejską zaleceń dla poszczególnych państw członkowskich (Konkluzje)

2 czerwca 2014 - Zalecenie: Zalecenie Rady w sprawie krajowego programu reform Polski na 2014 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2014 r., COM(2014) 422

[oraz towarzyszący zaleceniu Dokument roboczy służb Komisji: Ocena krajowego programu reform i programu konwergencji na 2014 r.  dla Polski]

2 czerwca 2014 - Komunikat Komisji: Ocena działań podjętych przez Polskę w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 10 grudnia 2013 r. [...] mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego, COM(2014) 437

5 czerwca 2014 – informacja dla SUE na temat zaleceń dla Polski w związku z realizacją semestru europejskiego (pełny zapis przebiegu posiedzenia)

26-27 czerwca 2014 – zatwierdzenie przez Radę Europejską zaleceń dla poszczególnych państw członkowskich (Konkluzje)

LIPIEC – formalne przyjęcie przez Radę ECOFIN opinii na temat  programów stabilności lub konwergencji oraz ewentualnych zaleceń dla państw członkowskich na podstawie oceny KPR

9 lipca 2013 – przyjęcie przez Radę zaleceń dla państw członkowskich (komunikat prasowy)

Zalecenie Rady z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie krajowego programu reform Polski z 2013 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na lata 2012–2016 (Dz.Urz. UE 2013 C 217 s. 63-66)

8 lipca 2014 – przyjęcie przez Radę zaleceń dla państw członkowskich (komunikat prasowy z odnośnikami do zaleceń dla poszczególnych krajów, w tym Polski)

Zalecenie Rady z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie krajowego programu reform Polski na 2014 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2014 r. (Dz.Urz. UE 2014 C 247 s. 97-101)

II POŁOWA ROKUprace nad budżetami krajowymi w państwach członkowskich (państwa strefy euro – przedłożenie Komisji projektów budżetu do 15 października), przedłożenie przez państwa strefy euro objęte procedurą nadmiernego deficytu programów partnerstwa gospodarczego, przegląd realizacji zaleceń na poziomie UE

październik 2013 - Draft budgetary plans of euro area Member States

16 października 2013 - Europejski semestr - Doświadczenia zebrane w 2013 roku i dalsze kroki - zbiorcze sprawozdanie prezydencji z dyskusji w Radzie na temat doświadczeń zebranych podczas europejskiego semestru 2013 i na temat dalszych kroków w cyklu 2014 i w kolejnych, 14618/13

23 października 2013 - Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2013 (2013/2134 (INI))

październik 2014 - Draft budgetary plans of euro area Member States

22 października 2014 - Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej – realizacja priorytetów na rok 2014 (2014/2059(INI))

 

IV. DOKUMENTY PODSTAWOWE


V. WYBRANE STRONY INTERNETOWE, RAPORTY COSAC, PUBLIKACJE I KOMUNIKATY PRASOWE

Strony internetowe

Raporty COSAC

Publikacje i komunikaty prasowe dotyczące semestru europejskiego 2014