Strona główna

 

logo-spanish-pr

AAA Drukuj

Semestr europejski - przebieg cyklu koordynacji na poziomie Unii i Polski (2011-2014)

III. PRZEBIEG SEMESTRU EUROPEJSKIEGO W 2011 I 2012

 

2011 2012
STYCZEŃ / koniec poprzedniego roku – przedstawienie przez Komisję rocznej analizy wzrostu gospodarczego (AWG): wyznaczenie celów i priorytetów w zakresie polityki gospodarczej i budżetowej oraz ocena realizacji przez państwa ubiegłorocznych zaleceń
12 stycznia 2011 – Komunikat Komisji Roczna analiza wzrostu gospodarczego: wsparcie całościowej odpowiedzi UE na kryzys, COM(2011) 11 23 listopada 2011 - Komunikat Komisji Roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2012 r., COM(2011) 815
LUTY/MARZEC – debaty w PE i Radzie; doroczny wiosenny szczyt gospodarczy Rady Europejskiej zatwierdza priorytety zawarte w AWG
16 marca 2011 - Sprawozdanie podsumowujące Rady: Realizacja europejskiego semestru

25 marca 2011 - zatwierdzenie przez Radę Europejską priorytetów na 2011 rok (Konkluzje) zgodnie z konkluzjami z posiedzenia Rady z 15 lutego 2011 (komunikat prasowy, projekt konkluzji - UE 2020: Wytyczne makroekonomiczne i budżetowe)

14 lutego 2012 - Sprawozdanie Komisji: Sprawozdanie przedłożone w ramach mechanizmu ostrzegania przygotowane zgodnie z art. 3 i 4 rozporządzenia w sprawie zapobiegania zaburzeniom równowagi ich korygowania, COM (2012) 68

15 lutego 2012 - Rezolucja PE w sprawie wkładu do rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2012 r. (2011/2319(INI)) oraz Rezolucja PE w sprawie zatrudnienia i aspektów społecznych w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2012 r. (2011/2320(INI))

22 lutego 2012 - Sprawozdanie podsumowujące Rady: Realizacja europejskiego semestru

2 marca 2012 - zatwierdzenie przez Radę Europejską priorytetów na 2012 rok (Konkluzje) zgodnie z konkluzjami z posiedzenia Rady z 21 lutego 2012 (press release, projekt konkluzji - Europejski semestr 2012: wytyczne makroekonomiczne i budżetowe)

KWIECIEŃ – przedłożenie przez państwa członkowskie krajowych programów reform, a także programów stabilności (dla państw strefy euro) lub konwergencji (dla państw spoza strefy euro), w których państwa członkowskie, biorą pod uwagę cele i priorytety zatwierdzone przez Radę Europejską.
Polska:

27 kwietnia 2011 - Program Konwergencji

29 kwietnia 2011 - Krajowy Program Reform

Programy przedstawione przez państwa członkowskie: Stability and Convergence programmes (or updates) and National Reform Programmes 2011

Polska:

25 kwietnia 2012 - Krajowy Program Reform

kwiecień 2012 - Program Konwergencji

Programy przedstawione przez państwa członkowskie: National Programmes 2012

MAJ/CZERWIEC – Komisja Europejska , na podstawie programów, przygotowuje dla wszystkich państw członkowskich propozycje zaleceń, które są omawiane przez Radę ECOFIN, a następnie zatwierdzane przez Radę Europejską
7 czerwca 2011 - Zalecenie dotyczące Zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform Polski z 2011 r. oraz zawierającego opinię Rady na temat zaktualizowanego programu konwergencji na lata 2011-2014 przedstawionego przez Polskę, SEC(2011) 824

[oraz towarzyszący zaleceniu Commission staff working paper: Assessment of the 2011 national reform programme and convergence programme for Poland, COM(2011) 729] – brak wersji PL

23-24 czerwca 2011 – zbiorcza ocena przez Radę Europejską programów państw członkowskich na podstawie oceny Komisji i zatwierdzenie zaleceń dla poszczególnych państw (Konkluzje)

30 maja 2012 – Zalecenie: Zalecenie Rady w sprawie krajowego programu reform Polski z 2012 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na lata 2012–2015, COM(2012) 323

[oraz towarzyszący zaleceniu Dokument roboczy służb Komisji: Ocena krajowego programu reform i programu konwergencji Polski z 2012 r.]

28-29 czerwca 2012 – zbiorcza ocena przez Radę Europejską programów państw członkowskich na podstawie oceny Komisji i
zatwierdzenie zaleceń dla poszczególnych państw (Konkluzje)

LIPIEC – formalne przyjęcie przez Radę ECOFIN opinii na temat  programów stabilności lub konwergencji oraz ewentualnych zaleceń dla państw członkowskich na podstawie oceny KPR
12 lipca 2011 – przyjęcie przez Radę zaleceń dla państw członkowskich (komunikat prasowy)

Zalecenie Rady w sprawie krajowego programu reform Polski z 2011 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę zaktualizowanego programu konwergencji na lata 2011–2014

10 lipca 2012 – przyjęcie przez Radę zaleceń dla państw członkowskich (komunikat prasowy)

Zalecenie Rady z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie krajowego programu reform Polski z 2012 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na lata 2012–2015 (Dz.Urz. UE 2012 C 219 s. 65-68)

II POŁOWA ROKU – prace nad budżetami krajowymi w państwach członkowskich, przegląd realizacji zaleceń na poziomie UE
1 grudnia 2011 - Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie europejskiego okresu oceny koordynacji polityki gospodarczej (2011/2071(INI)) 26 października 2012 – Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie europejskiego semestru na potrzeby koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2012 (2012/2150(INI))