Strona główna

 

swedish pres 2023 logo

AAA Drukuj

Debata na temat priorytetów UE w zakresie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości na lata 2015-201930.10.2014

I. WPROWADZENIE
II. PODSTAWOWE DOKUMENTY
III. DEBATA PARLAMENTARNA
IV. WYBRANE PUBLIKACJE


WPROWADZENIE

W związku ze zbliżającym się końcem okresu, na jaki został opracowany program sztokholmski, Rada Europejska w czerwcu 2013 zwróciła się do kolejnych prezydencji o rozpoczęcie w Radzie procesu refleksji nad zdefiniowaniem strategicznych wytycznych planowania prawodawczego i operacyjnego w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (PWBiS), zgodnie z art. 68 TfUE. Komisja Europejska, która miała przedstawić informacje dotyczące rozwoju PWBiS, na przełomie 2013/2014 zorganizowała szereg konferencji i konsultacji społecznych dotyczących przyszłego kształtu polityki w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, a w marcu 2014 r. opublikowała dwa komunikaty, które stanowiły podstawę do dyskusji z Parlamentem Europejskim i Radą (COM(2014) 144 i 154).

Ostatecznie nowe wytyczne dotyczące planowania ustawodawczego i operacyjnego na nadchodzące lata w ramach przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości zostały określone przez Radę Europejską 26-27 czerwca 2014. W przeciwieństwie do wytycznych na lata 2010-2014, które były określone w szczegółowym programie sztokholmskim, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym UE, nowe wytyczne stanowią część konkluzji Rady Europejskiej.

W strategicznych wytycznych na najbliższe lata Rada Europejska określiła, że:

 • jednym z najważniejszych celów Unii jest stworzenie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości bez granic wewnętrznych i z pełnym poszanowaniem praw podstawowych;
 • w PWBiS konieczna jest synergia między pokrewnymi obszarami polityki oraz zacieśnienie związku między wewnętrznymi i zewnętrznymi politykami UE;
 • priorytetem jest konsekwentne transponowanie i skuteczne wdrażanie istniejących instrumentów prawnych i środków w ramach PWBiS w oparciu o poprzednie programy;
 • rozwój PWBiS w najbliższych latach będzie wymagał m.in.:
  • lepszego zarządzania migracją we wszystkich jej aspektach, m.in. poprzez przyciąganie talentów, radzenie sobie z nielegalną migracją, poprawę współpracy z państwami trzecimi, silną politykę azylową oraz usprawnienie zarządzania zewnętrznymi granicami Unii;
  • zwalczania przestępczości zorganizowanej, korupcji, terroryzmu i zapobiegania tym zjawiskom, przy równoczesnej gwarancji praw i wartości podstawowych;
  • poprawy współpracy wymiarów sprawiedliwości, m.in. poprzez wzmacnianie wspólnych narzędzi, w tym Eurojustu oraz wzajemne uznawanie wyroków.

Rada Europejska zapowiedziała przegląd śródokresowy wytycznych w 2017 roku.

PODSTAWOWE DOKUMENTY

 1. Strategiczne wytyczne dotyczące planowania ustawodawczego i operacyjnego w ramach przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości - Konkluzje Rady Europejskiej, 26–27 czerwca 2014 r. (rozdział I)
 2. Program sztokholmski – Otwarta i bezpieczna Europa dla dobra i ochrony obywateli, Dz.Urz. UE 2010 C 115, s. 1

  Rada Europejska
 3. Konkluzje Rady Europejskiej, 19–20 grudnia 2013 r. (pkt 42)
 4. Konkluzje Rady Europejskiej, 27–28 czerwca 2013 r. (pkt 21)

  Rada
 5. Przyszły rozwój przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, 9531/1/1, 27.05.2014
 6. Further discussions on the future development of Justice and Home Affairs, in particular Home Affairs, 6420/14, 17.02.2014
 7. Letter from the LT Presidency to the incoming EL Presidency on the future development of the JHA area, 17808/13, 13.12.2013
 8. Information note from the Presidency on the state of play regarding the future development of the JHA area, 17170/13, 3.12.2013

  Komisja
 9. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Otwarta i bezpieczna Europa: realizacja założeń, COM (2014) 154, 11.03.2014
 10. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Unijny program na rzecz wymiaru sprawiedliwości na 2020 r. – zwiększanie zaufania, mobilności i wzrostu w Unii, COM(2014) 144, 11.03.2014

  Parlament Europejski
 11. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie śródokresowego przeglądu programu sztokholmskiego (2013/2024(INI))
 12. Sprawozdanie w sprawie śródokresowego przeglądu programu sztokholmskiego (2013/2024(INI)), A7-0153/2014, 4.03.2014
 13. Dokument roboczy w sprawie śródokresowego przeglądu programu sztokholmskiego, Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, 13.05.2013
 14. DEBATA PARLAMENTARNA

 15. 6-8 kwietnia 2014 – Konferencja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej – debata na temat współpracy międzyparlamentarnej w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w tym na temat przyszłych priorytetów w ramach PWBiS – informacje o spotkaniu
 16. 2 kwietnia 2014 – debata plenarna i przyjęcie przez Parlament Europejski rezolucji w sprawie (zaległego) śródokresowego przeglądu programu sztokholmskiego – Dokumenty podstawowe, pkt. 11.
 17. 19 marca 2014 – wspólne posiedzenie komisji na temat „Przyszłe priorytety w dziedzinie wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych" – informacje o spotkaniu
 18. 4 marca 2014 – sprawozdanie Komisji Prawnej, Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Spraw Konstytucyjnych PE w sprawie śródokresowego przeglądu programu sztokholmskiego (Rada Europejska zobowiązała Komisję w programie sztokholmskim do dokonania jego przeglądu do końca czerwca 2012, jednak Komisja nie przedstawiła odpowiedniego dokumentu) – Dokumenty podstawowe, pkt. 12;
 19. 16-17 lutego 2014 – spotkanie przewodniczących komisji ds. sprawiedliwości i spraw wewnętrznych – informacje o spotkaniu
 20. WYBRANE PUBLIKACJE

  Komunikaty prasowe

 21. UE wyznacza priorytety w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych do 2020 r., 14.03.2014
 22. Kształtowanie przyszłej polityki w dziedzinie spraw wewnętrznych – kolejny etap, Komisja Europejska, IP/14/234, 11 marca 2014
 23. W kierunku prawdziwej europejskiej przestrzeni sprawiedliwości: poprawa zaufania, mobilności i wzrostu, IP/14/233, 11 marca 2014
 24. The Future EU Justice and Home Affairs Agendas ­ Questions and Answers, MEMO/14/174 11 March 2014
 25. Press release, 3298th Council meeting, Justice and Home Affairs, 3-4 March 2014, s. 20

  Wybrane publikacje elektroniczne

 26. J. Gąciarz, F. Jasiński: The EU's New Justice and Home Affairs Programme: An Opportunity to Restore the Foundations, PISM Bulletin, No. 77(672), 3 June 2014
 27. Lazarowicz A., Pascouau Y.: The Stockholm Programme: What's next?, Contribution to the informal meeting of Justice and Home Affairs Ministers (Vilnius, July 2013), European Policy Centre, Information paper, 22 July 2013
 28. Pascouau Y.: The future of the area of freedom, security and justice - Addressing mobility, protection and effectiveness in the long run, European Policy Centre, Discussion paper, 23 January 2014
 29. Towards the negotiation and adoption of the Stockholm Programme's successor for the period 2015-2019. Study, European Parliament, Directorate-General for Internal Policies, 2013
 30. Żornaczuk T.: The EU's New Justice and Home Affairs Programme: An Opportunity to Restore the Foundations, "PISM Bulletin", No. 77(672), 3 June 2014.