Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Leksykon wielostronnej współpracy... > Międzyparlamentarna Konferencja ds....

 

logo be

AAA Drukuj

LEKSYKON Konferencja Międzyparlamentarna ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w Unii Europejskiej (KM SKZG)

Strona KM SKZG

  1. Konferencja Międzyparlamentarna ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego (KM SKZG) stanowi realizację postanowień art. 13 Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej (TSKZ), który przewiduje powołanie konferencji przedstawicieli odpowiednich komisji PE i parlamentów narodowych mającej na celu omawianie polityk budżetowych oraz innych kwestii będących przedmiotem Traktatu.
  2. Konferencja została powołana na posiedzeniu inauguracyjnym w Wilnie 16-17 października 2013, w oparciu o decyzję Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE (KPPUE) w Nikozji 21-23 kwietnia 2013. Pierwsze spotkanie odbyło się pod nazwą Konferencja Międzyparlamentarna ds. Zarządzania Gospodarczego i Finansowego w Unii Europejskiej1. Ostateczną nazwę oraz zasady funkcjonowania konferencji określono na spotkaniu KPPUE w Rzymie 20-21 kwietnia 2015. KM SKZG przyjęła regulamin podczas posiedzenia w Luksemburgu 10 listopada 2015.
  3. W skład konferencji wchodzą delegacje właściwych komisji parlamentów narodowych państw członkowskich UE i Parlamentu Europejskiego. Parlamenty decydują o składzie i liczebności swoich delegacji. Ponadto każdy parlament narodowy państwa kandydującego do członkostwa może być reprezentowany przez dwóch obserwatorów.
  4. Spotkania konferencji odbywają się dwa razy w roku i są skoordynowane z cyklem semestru europejskiego, przy czym w pierwszym półroczu konferencja zbiera się w Brukseli i współprzewodniczą jej Parlament Europejski i parlament państwa sprawującego prezydencję w Radzie UE, a w drugim półroczu – w państwie sprawującym prezydencję w Radzie UE, pod przewodnictwem parlamentu tego państwa. Sekretariat parlamentu przewodniczącego obradom przygotowuje konieczne dokumenty. W pierwszym semestrze każdego roku ta dokumentacja jest przygotowywana we współpracy z Parlamentem Europejskim. Językami roboczymi konferencji są angielski i francuski. Konferencja działa w oparciu o zasadę konsensu. Parlament prezydencji może przedstawić niewiążące konkluzje w sprawie wyniku spotkania. Są one publikowane w językach angielskim i francuskim na stronie internetowej konferencji w witrynie IPEX, a ich tłumaczenia na język polski – na stronie OIDE.

Zobacz:

 

Aktualizacja: 24.07.2023


1 Podczas drugiego spotkania 20-21 stycznia 2014 r. w Brukseli PE i prezydencja grecka posługiwały się nazwą Konferencja Międzyparlamentarna ds. Zarządzania Gospodarczego w UE. Następnie  stosowano roboczą nazwę: Konferencja Międzyparlamentarna Artykułu 13 Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu - Konferencja Artykułu 13.