Strona główna > Debaty Sejmu w sprawach UE > Debaty Sejmu - VIII kadencja

 

AAA Drukuj

Debaty Sejmu - VIII kadencja

VIII kadencja, 55 posiedzenie w dniach 9-10 stycznia 2018

 • Debata nad informacją bieżącą w sprawie wdrażania programów operacyjnych w zakresie polityki spójności realizowanych z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020 (stenogram pkt 9)

VIII kadencja, 49 posiedzenie w dniach 10-13 października 2017

 • Debata nad informacją dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach UE w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. przewodnictwo Malty w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 1723) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej (sprawozdanie, druk nr 1804) (stenogram pkt 21) - projekt uchwały odesłany do komisji

VIII kadencja, 44 posiedzenie w dniach 20-22 czerwca 2017

 • Debata nad projektem uchwały w sprawie uznania projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE za niezgodny z zasadą pomocniczości (sprawozdanie Komisji do Spraw UE, druki nr 1628 i 1644) (stenogram pkt 19, stenogram pkt 19 (c.d.), uchwała)

VIII kadencja, 41 posiedzenie w dniach 10-11 maja 2017

 • Debata nad projektem uchwały w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) za niezgodny z zasadą pomocniczości (sprawozdanie Komisji do Spraw UE, druki nr 1515 i 1524) (stenogram pkt 7, stenogram pkt 7 (c.d.), uchwała)

VIII kadencja, 38 posiedzenie w dniach 22-23 marca 2017

 • Debata nad informacją bieżąca w sprawie stanu polskiej polityki zagranicznej wobec Unii Europejskiej, strategii w zakresie integracji Rzeczypospolitej Polskiej ze strefą euro i realizacji zobowiązań wynikających z ratyfikacji traktatu ateńskiego (stenogram pkt 15)
 • Debata nad projektem uchwały Sejmu w 60-lecie traktatów rzymskich (sprawozdanie Komisji do Spraw UE o poselskim projekcie uchwały w 60 rocznicę zapoczątkowania procesów integracji europejskieJ, druki nr 1391 i 1394) (stenogram pkt 19, uchwała)

VIII kadencja, 36 posiedzenie w dniach 22-24 lutego 2017

 • Debata (c.d. - początek na 35 posiedzeniu) nad komisyjnym projektem uchwały w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach UE w okresie lipiec-grudzień 2016 r. (przewodnictwo Słowacji w Radzie UE) (stenogram pkt 28, uchwała)

VIII kadencja, 35 posiedzenie w dniach 8-10 lutego 2017

 • Debata nad informacją ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2017 roku (stenogram pkt 17)
 • Debata nad informacją dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach UE w okresie lipiec-grudzień 2016 r. (przewodnictwo Słowacji w Radzie UE) (druk nr 1215) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw UE (sprawozdanie, druk nr 1219) (stenogram pkt 24); głosowanie nad uchwałą na 36. posiedzeniu Sejmu

VIII kadencja, 31 posiedzenie w dniach 29 listopada-2 grudnia 2016

 • Debata nad projektem uchwały w sprawie propozycji ustanowienia unijnego korekcyjnego mechanizmu alokacji uchodźców oraz mechanizmu solidarności finansowej (sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji do Spraw UE, druki nr 894 i 1036) (stenogram pkt 37, stenogram pkt 37 (c.d.), uchwała)

VIII kadencja, 28 posiedzenie w dniach 19-21 października 2016

 • Debata nad projektem uchwały w sprawie uznania projektu rozporządzenia PE i Rady ws. ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca za niezgodny z zasadą pomocniczości (sprawozdanie Komisji do Spraw UE, druki nr 905 i 915) (stenogram pkt 23, stenogram pkt 23 (c.d.), uchwała)

VIII kadencja, 27 posiedzenie w dniach 4-6 października 2016

 • Debata nad projektami uchwał w sprawie umów międzynarodowych TTIP i CETA (sprawozdanie Komisji do Spraw UE, druki nr 727, 728, 831 i 858) (stenogram pkt 13, stenogram pkt 13 (c.d.), uchwała)
 • Debata nad informacją dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach UE w okresie styczeń-czerwiec 2016 r. (przewodnictwo Holandii w Radzie UE) (druk nr 712) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw UE (sprawozdanie, druk nr 714) (stenogram pkt 14, stenogram pkt 14 (c.d.), uchwała)

VIII kadencja, 23 posiedzenie w dniach 19-22 lipca 2016

 • Debata nad informacją prezes Rady Ministrów na temat wyniku zakończonego w Wielkiej Brytanii referendum w sprawie dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej (stenogram pkt 25)

VIII kadencja, 19 posiedzenie w dniach 18-20 maja 2016

 • Debata nad informacją prezes Rady Ministrów w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej dotyczącego sytuacji w Polsce (stenogram pkt 28)
 • Debata nad poselskim projektem uchwały w sprawie obrony suwerenności RP i praw jej obywateli (sprawozdanie Komisji do Spraw UE, druk nr 548) (stenogram pkt 29, uchwała)

VIII kadencja, 16 posiedzenie w dniach 12-14 kwietnia 2016

 • Debata nad projektem uchwały w sprawie uznania projektu dyrektywy PE i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE PE i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług za niezgodny z zasadą pomocniczości (sprawozdanie Komisji do Spraw UE, druki nr 410 i 414) (stenogram pkt 17, uchwała)

VIII kadencja, 15 posiedzenie w dniach 30 marca-1 kwietnia 2016

 • Debata (c.d. - początek na 13 posiedzeniu) nad projektami uchwał w sprawie polityki imigracyjnej Polski (stenogram pkt 20, uchwała)

VIII kadencja, 13 posiedzenie w dniach 9-11 lutego 2016

 • Debata nad projektami uchwał w sprawie polityki imigracyjnej Polski (sprawozdanie Komisji do Spraw UE, druki nr 18, 230 i 250) (stenogram pkt 8); głosowanie nad uchwałą na 15 posiedzeniu

VIII kadencja, 10 posiedzenie w dniach 28-29 stycznia 2016

 • Debata nad informacją ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2016 roku (stenogram pkt 4)

VIII kadencja, 9 posiedzenie w dniach 27-28 stycznia 2016

 • Debata nad informacją dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach UE w okresie lipiec-grudzień 2015 r. (przewodnictwo Luksemburga w Radzie UE) (druk nr 181) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw UE (sprawozdanie, druk nr 196) (stenogram pkt 9, uchwała)

 

 • Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2016 roku (stenogram)