Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Leksykon wielostronnej współpracy... > Grupa ds. Wspólnej Kontroli...

 

logo be

AAA Drukuj

LEKSYKON Grupa ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu (GWKP)

Strona GWKP

  1. Grupa ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu (GWKP) monitoruje pod względem politycznym działania Europolu służące realizacji jego zadań, w tym wpływ tych działań na podstawowe prawa i wolności osób fizycznych. Została ona ustanowiona na mocy rozporządzenia nr 2016/794 w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol*). Uprawnienia GWKP określono w art. 51 rozporządzenia. Grupa ma prawo do otrzymywania od Europolu wymienionych w rozporządzeniu kategorii dokumentów. Sposób organizacji i regulamin GWKP określają wspólnie Parlament Europejski i parlamenty narodowe.
  2. Posiedzenie inauguracyjne GWKP odbyło się 9-10 października 2017 r. w Brukseli, na podstawie decyzji KPPUE z Luksemburga (22-24 maja 2016) i Bratysławy (23-24 kwietnia 2017). Rozpoczęto wówczas prace nad regulaminem, który został przyjęty podczas drugiego posiedzenia grupy, 19 marca 2018 roku w Sofii (nowelizacja: Bruksela 2019 i 2021).
  3. W skład GWKP wchodzą delegacje z Parlamentu Europejskiego (16 członków Parlamentu) oraz parlamentów narodowych państw członkowskich (nie więcej niż czterech członków; w przypadku parlamentów dwuizbowych – nie więcej niż dwóch członków z izby, przy czym istnieje możliwość przenoszenia miejsc między izbami parlamentu). Członkowie GWKP są wybierani przez każdy parlament/izbę, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia wiedzy merytorycznej oraz ciągłości. Jeżeli jest to możliwe, członkowie GWKP są mianowani na okres ich kadencji parlamentarnej.
    Przewodniczący zarządu Europolu, dyrektor wykonawczy lub ich zastępcy oraz Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) stawiają się przed GWKP na jej wniosek.
  4. Dwaj członkowie GWKP są przedstawicielami uprawnionymi do udziału, zgodnie z art. 14 rozporządzenia ws. Europolu i na okres określony przez GWKP, w posiedzeniach zarządu Europolu w charakterze obserwatorów bez prawa do głosowania. Po każdym posiedzeniu zarządu przedstawiciele składają GWKP pisemne sprawozdanie ze swoich głównych ustaleń.
  5. Posiedzenia GWKP odbywają się dwa razy w roku: w pierwszej połowie roku w państwie sprawującym prezydencję Rady UE, w drugiej połowie – w PE w Brukseli. Grupie ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu przewodniczą wspólnie parlament państwa sprawującego rotacyjną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej oraz Parlament Europejski. Sekretariat grupy jest zapewniany przez trojkę prezydencji (przewodniczący delegacji parlamentu państwa sprawującego obecną, poprzednią i następną prezydencję w Radzie oraz Parlamentu Europejskiego). GWKP może sporządzać podsumowanie wniosków ze swoich posiedzeń dotyczących monitorowania działań Europolu pod względem politycznym i przekazać je Parlamentowi Europejskiemu i parlamentom narodowym. Parlament Europejski przekazuje je do wiadomości Radzie, Komisji i Europolowi. Dokumenty pochodzące z Europolu, które są istotne dla GWKP lub których zażądała GWKP, są adresowane do każdego parlamentu narodowego i Parlamentu Europejskiego, a za przekazanie ich wyznaczonym członkom GWKP są odpowiedzialne parlamenty. Informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń GWKP są publikowane w językach roboczych, czyli angielskim i francuskim, na stronie internetowej IPEX (podstrona JPSG on Europol), a ich tłumaczenia na język polski – na stronie OIDE.
  6. Na posiedzeniu GWKP w Gandawie, 18-19 lutego 2024, w celu wykonania art. 52a zmienionego rozporządzenia o Europolu (UE 2016/794, UE 2022/991), przyjęto aneks do Regulaminu GWKP dotyczący ustanowienia Forum Konsultacyjnego ds. Praw Podstawowych. Zadaniem forum jest wspieranie GWKP – na jej wniosek – poprzez niezależne doradztwo w kwestiach praw podstawowych.

  * Europol wspiera i wzmacnia działania i wzajemną współpracę właściwych organów państw członkowskich w zakresie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości dotykającej co najmniej dwa państwa członkowskie, zapobiegania terroryzmowi i formom przestępczości mającym wpływ na wspólny interes objęty polityką Unii, wymienionym w załączniku I do rozporządzenia, oraz zwalczania ich.

Aktualizacja: 22.02.2024