Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > ICM EUROJUST - Międzyparlamentarne...

 

swedish pres 2023 logo

AAA Drukuj

ICM EUROJUST - Międzyparlamentarne Spotkanie Komisji (ICM) w sprawie oceny działalności Eurojustu

Zgodnie z art. 85 TfUE i art. 67 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2018/1727, które stosuje się od grudnia 2019, Parlament Europejski i parlamenty narodowe uczestniczą we wspólnej ocenie działalności Eurojustu (Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych). Ocena ta odbywa się na podstawie sprawozdania rocznego Eurojustu, w ramach międzyparlamentarnego posiedzenia komisji parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego, w którym bierze udział przewodniczący Eurojustu. Dyskusja nie odnosi się bezpośrednio ani pośrednio do konkretnych działań podejmowanych w odniesieniu do określonych spraw operacyjnych.

Eurojust przekazuje Parlamentowi Europejskiemu oraz parlamentom narodowym do celów informacyjnych m.in. wyniki badań i projektów strategicznych opracowanych lub zleconych przez Eurojust oraz dokument programowy zawierający założenia programu rocznego i wieloletniego.

Na pierwsze spotkanie ws. oceny działalności Eurojustu w dn. 1 grudnia 2020 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE (LIBE) wspólnie z Bundestagiem i Bundesratem zaprosiły po czterech członków z odpowiednich komisji parlamentów narodowych (dwóch w przypadku parlamentów dwuizbowych).