Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > ICM EUROJUST - Międzyparlamentarne...

 

logo be

AAA Drukuj

ICM EUROJUST - Międzyparlamentarne Spotkanie Komisji (ICM) w sprawie oceny działalności Eurojustu

Spotkania ICM Eurojust - strona PE

Zgodnie z art. 85 TfUE i art. 67 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2018/1727 (z późn. zmianami), które stosuje się od grudnia 2019, Parlament Europejski i parlamenty narodowe uczestniczą we wspólnej ocenie działalności Eurojustu (Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych). Ocena ta odbywa się na podstawie sprawozdania rocznego Eurojustu, w ramach międzyparlamentarnego spotkania komisji parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego organizowanego przez Parlament Europejski, w którym bierze udział przewodniczący Eurojustu. Dyskusja nie odnosi się bezpośrednio ani pośrednio do konkretnych działań podejmowanych w odniesieniu do określonych spraw operacyjnych.

Eurojust przekazuje Parlamentowi Europejskiemu oraz parlamentom narodowym do celów informacyjnych m.in. wyniki badań i projektów strategicznych opracowanych lub zleconych przez Eurojust oraz dokument programowy zawierający założenia programu rocznego i wieloletniego.

Na spotkania ws. oceny działalności Eurojustu Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE (LIBE) zaprasza po czterech członków z odpowiednich komisji parlamentów narodowych (po dwóch z każdej izby w przypadku parlamentów dwuizbowych).

Zobacz więcej: Leksykon wielostronnej współpracy parlamentranej w sprawach UE